Poklicni standard

Naziv:

Energetski upravitelj /energetska upraviteljica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

9.7.2019

Predhodniki:

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Energetski upravitelj /energetska upraviteljica (28578710)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. pri delu upošteva veljavno zakonodajo s področja energetike ter  dela skladno z elaborati o izvajanju del ter obratovalnimi navodili,
 2. načrtuje svoje delo in delo izvajalcev ter izvedbo ukrepov za zagotavljanje učinkovite rabe energije v stavbah s tehničnega, ekonomsko-finančnega, ozaveščevalnega in analitičnega vidika,
 3. racionalno uporablja čas, material in energijo, merilne in druge naprave ter programska orodja energetskega knjigovodstva, monitoringa in analitike,
 4. vzpostavi in nadzira upravljalno mesto, merilne naprave, energetski nadzorni sistem (sistem energetskega monitoringa), energetske infotočke,
 5. opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja,
 6. izvaja osnovne ozaveščevalne ukrepe o učinkoviti rabi energije,
 7. sporazumeva se s sodelavci, z nadrejenimi, uporabniki stavb in s strokovnimi službami ter širšo javnostjo,
 8. analizira in načrtuje energetske potrebe stavbe po primarni in končni energiji,
 9. Izvaja analizo stroškovne učinkovitosti ukrepov s področja energije v stavbi,   
 10. redno in ažurno izvaja energetsko knjigovodstvo in monitoring ter nadzira rabo energije in njene stroške,
 11. izvaja in nadzira ukrepe učinkovite rabe energije,
 12. optimizira porabo in proizvodnjo energije na stavbi ali njeni okolici,
 13. sodeluje pri investicijsko-vzdrževalnih delih s področja učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in ekologije,
 14. sodeluje z lokalno skupnostjo, nevladnimi organizacijami, državnimi in drugimi institucijami s področja energetike in v projektih pogodbenega zagotavljanja prihranka energije,
 15. spremlja aktualno stanje sistemskih ukrepov na področju OVE in URE s poudarkom na pridobivanju sredstev,
 16. odgovorni osebi poroča o rabi energije, s tem povezanimi stroški in izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije in za povečanje energetske učinkovitosti stavbe ali kompleksa stavb.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje svoje delo in delo izvajalcev ter izvedbo ukrepov za zagotavljanje učinkovite rabe energije
 • glede na izdelan koncept energetskega upravljanja načrtuje svoje delo in delo drugih izvajalcev
 • opredeli cilje energetskega upravljanja za posameznega uporabnika (lastniki stavbe, najemniki, uporabniki) in izdela analizo trenutnega stanja energetske učinkovitosti stavbe in rabe energije
 • sodeluje pri izbiri tehničnih in organizacijsko-ozaveščevalnih ukrepov za zagotavljanje učinkovite rabe energije
 • pozna fizikalne značilnosti gradnikov strojnih, elektro in gradbenih sestavov sistemov in naprav v stavbah
 • razume tehnična navodila, predpise, strokovno literaturo in ostalo dokumentacijo, ki opisuje ukrepe za zagotavljaje energijske učinkovitosti
 • ureja dokumentacijo na računalniku in uporablja računalnik za zajem in analizo izmerjenih vrednosti
 • pozna tehnično dokumentacijo ter listine, s katerimi se izkazuje  energijska učinkovitosti in razlikuje oznake energetske učinkovitosti
 • svetuje pri zagotavljanju učinkovite rabe energije

Operativna dela vzpostavi energetsko upravljalno postajo s potrebno programsko opremo in energetski nadzorni sistem z e-info točko
 • določi lokacijo in s pomočjo tehnične službe upravnika zgradb izvede instalacijo potrebne strojne in programske opreme
 • pozna osnove informacijskih sistemov in postavi kontrolne točke za zbiranje podatkov v energetskem informacijskem sistemu   
 • sodeluje pri instalaciji strojne opreme osnovne konfiguracije, ki zajema:
-energetsko upravljalno postajo, na kateri teče energetsko knjigovodstvo in monitoring z energetsko analitiko (energetski upravljalni PC s tiskalnikom, priključen na splet) eno ali več energetskih info točk, ki opravljajo tudi funkcijo elektronske energetske izkaznice (javno info-energetsko točko v stenski ali prostostoječi izvedbi, priključeni na splet)
-energetski krmilno-merilni in nadzorni sistem z direktno internetno povezavo s centralnim energetskim strežnikom
 • sodeluje pri instalaciji osnovne programske opreme, ki zajema:
-aplikacijo energetskega knjigovodstva in monitoringa  
-aplikacijo programske opreme krmilno-merilnega sistema
-programsko aplikacijo info točke
-v kolikor je v projektu predvideno tudi gostovanje na ustreznem energetskem strežniku (arhiviranje, vzdrževanje  podatkov, servis, tehnična pomoč …)


izvaja analizo stroškovne učinkovitosti ukrepov s področja energije v stavbah
 • izdela letno analizo stroškov iz upravljanja z energijo v stavbi
 • poda okvirno oceno investicije in uvajanja ukrepov OVE in URE v stavbe
 • izračuna osnovne ekonomske kazalnike za predlagane ukrepe, kot so enostavna doba vračanja in interna stopnja donosnosti
 • pozna cene energentov in primerja cene iz različnih virov ogrevanja tudi ob upoštevanju emisij CO2 in s tem povezanimi stroški
 • ovrednoti različne stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja naprav z energijo v stavbah
 • izračuna osnovne finančne in ekonomske kazalnike, kot so enostavna doba vračanja, neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti za ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljive vire energije

izvaja splošni koncept energetskega upravljanja
 • izvaja notranjo presojo rabe energije v stavbi in izdeluje interna  tehnična poročila
 • izvaja splošni koncept energetskega upravljanja:
-opredelitev ciljev
-analiza trenutnega stanja
-analiza možnih ukrepov in scenarijev
-opredelitev dejavnosti in projektov
-izpeljava in vrednotenje ukrepov
 • pozna osnovne zakone  termodinamike in zna pretvarjati med različnimi količinami, kot so kWh (kilovatnimi urami) in J (jouli) ter primarna in končna energija
 • opravlja periodične meritve mikroklime in rezultate dokumentira v merilne protokole
 • seznanjen je s tehnologijami in z merilnimi metodami merjenj posameznih aktualnih energentov
 • nadzira, spremlja in preverja delovanje energetskega nadzornega sistema in drugih nadzornih sistemov v zgradbi (mikroklima, energetske postaje…)
 • pozna osnove in principe merjenja porabe energije in preverja pravilnost delovanja števčnih naprav oz. inteligentnih merilnih naprav
 • razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna pravila in postopke merjenja energentov v energetskih nadzornih in drugih avtomatiziranih sistemih in predlaga mogoče izboljšave ter poenostavitve

izvaja energetsko knjigovodstvo
 • zajema, obdeluje in arhivira podatke, povezane z nabavo ter porabo energentov
 • s sistemom energetskega monitoringa izvaja ciljno spremljanje rabe energije, kar pomeni redno spremljanje porabe energije in primerjava s preteklim obdobjem ter izdelavo analiz in predlogov za povečanje učinkovitosti rabe energije
 • izvaja energetsko analitiko in podaja poslovodni strukturi periodična energetska poročila

sodeluje pri investicijsko-vzdrževalnih delih s področja učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in ekologije
 • na podlagi opravljenih analiz oceni potrebo po vzdrževalnih delih na objektu
 • pripravi predlog investicijsko-vzdrževalnih del s področja učinkovite rabe energije
 • pozna in evidentira prednosti materialov, naprav, opreme za doseganje boljše energijske učinkovitosti
 • izračuna toplotno prehodnost gradbenih konstrukcij in graf prehoda toplote ter interpretira podatke
 • razume in pozna osnove zakonitosti kondenzacije, določanje točke rosišča, difuzije vodne pare in relativne ter absolutne vlažnosti
 • predlaga ustrezne materiale, naprave, opremo pri izvajanju investicijsko-vzdrževalnih del za zagotavljanje učinkovite rabe energije
 • pozna osnovne lastnosti dnevne svetlobe, lastnosti zasteklitev, kot so toplotna prehodnost stekla, okvirja in distančnikov, pozna faktor prepustnosti celotnega sončnega sevanja stekla
 • pozna osnovne lastnosti naprave in sistemov  za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, klimatizacijo,
 • pozna osnovne lastnosti naprav za proizvodnjo energije iz OVE na stavbi
 • pozna osnovne lastnosti energetsko učinkovite razsvetljave

optimizira porabo in proizvodnjo energije na stavbi ali njeni okolici
 • upravlja proizvodnjo energije iz avtonomnih energetskih virov na stavbi ali njeni okolici
 • pozna delovanje pametnih omrežij
 • pozna proizvodne procese v svojem delovnem okolju
 • pozna odjemalce energije v svojem delovnem okolju
 • zna oceniti razmerje med proizvajalcem, distributerjem in porabnikom energije


izvaja osnovne ozaveščevalne ukrepe o učinkoviti rabi energije, sporazumeva se s sodelavci, z nadrejenimi, uporabniki stavb in s strokovnimi službami ter širšo javnostjo
 • na osnovi analize porabe energije zgradbe izvaja ozaveščevalne aktivnosti vseh uporabnikov zgradb (zaposleni, obiskovalci, stranke),
 • redno poroča pristojnim o stanju energetske učinkovitosti objekta
 • posreduje informacije, informira in ozavešča o pomenu učinkovite rabe energije
 • sodeluje s pristojnimi službami pri organizaciji in izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije
 • sodeluje pri pripravi strokovnih gradiv in pripravlja publikacije o učinkoviti rabi energije
 • sodeluje pri organizaciji in izvajanju promocijskih aktivnosti ter programov izobraževanj za spodbujanje učinkovite rabe energije (javno nastopanje, intervjuji, članki)
 • ustrezno komunicira z različnimi skupinami zainteresirane javnosti
 • predstavi ustrezne ukrepe za učinkovito rabo energije v posameznem objektu zainteresirani javnosti
 • ustrezno ustno in pisno komunicira in se ravna skladno s poslovnim bontonom
 • uporablja elektronsko pošto in računalniška omrežja za lažjo komunikacijo z uporabniki, izvajalci in s sodelavci
 • sodeluje z nadrejenimi, s sodelavci in z uporabniki
 • razume in uporablja strokovno tehnično izrazoslovje

spremlja energetsko politiko v državi s poudarkom na pridobivanju sredstev
 • spremlja aktualno zakonodajo in spremembe s področja URE in OVE,
 • spremlja javne razpise za pridobivanje finančnih sredstev za energetsko sanacijo objektov (investicijski ukrepi v URE in OVE),
 • zna oceniti potencialne investicije v URE in OVE in predlagati najbolj primerne za določene objekte,
 • pridobi in pripravi razpisno dokumentacijo za uspešno prijavo na določene javne razpise,
 • prepozna in ugotovi, kateri javni razpis URE in OVE je primeren  za določeno vrsto objekta
Administrativna dela evidentira poslovne dokumente
 • vodi evidenco dela energetskega upravljanja
 • vrednoti energijske kazalnike stavb
 • spremlja tarifne postavke za obračunavanje energije in gibanje cen energije na trgu
 • arhivira tehnično dokumentacijo o napravah in opremi, ki je bila vgrajena za doseganje boljše energijske učinkovitosti
 • obnavlja in nadgrajuje tehnično dokumentacijo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost opravljenega lastnega dela
 • spremlja rezultate lastnega dela
 • kontrolira in spremlja proces dela
 • delo opravlja skladno z obratovalnimi navodili, veljavnimi standardi in zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • pozna načine zagotavljanja kakovosti v delovnem okolju in razume pojem uspešnosti
 • poda mnenje o energetski ustreznosti načrtovanih naložb
Vzdrževanje in popravila skrbi za tekoča vzdrževalna dela na opremi in napravah
 • priprvi načrt tekočega vzdrževanja naprav in sistemov,
 • redno sodeluje pri vzdrževalno-remontnih opravilih komunalno-energetskega sistema objekta
 • skrbi za tekoča vzdrževalna dela na strojih in napravah, ki se izvajajo po proizvajalčevih navodilih

Varovanje zdravja in okolja zagotavlja varovanje zdravja pri delu in upošteva okoljevarstvena načela
 • spremlja in upošteva predpise s področja varovanja zdravja pri delu
 • nadzira spoštovanje in izvrševanje varnostnih pravil pri delu sodelavcev
 • spremlja in upošteva predpise s področja varovanja okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • dela skladno z obratovalnimi navodili
 • skrbi za delovni red, disciplino in uporabo zaščitnih sredstev
 • seznanjen je z delovno zakonodajo
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev, naprav in opreme
 • pozna postopke priprave zaščitnih sredstev in druge standardne postopke
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč in postopke ravnanja ob nesrečah

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Tadej Mrak, SONNENKRAFT
 • Zdravko Žalar, Srednja šola tehniških strok Šiška
 • Milan Švajger, Elektro Ljubljana
 • Cvetko Fendre, Energetski inženiring-ŠCV
 • Miran Papež, ŠC Velenje, MIC
 • Uroš Lukič, ŠC Velenje, MIC
 • Ado Barbiš, ŠC Postojna
 • Bojan Žnidaršič, Vitra Cerknica, zasebni zavod
 • Iztok Gornjak, Energetika Vransko
 • Dr. Marjana Šijanec Zavrl, ZRMK
 • Primož Praper, Eutrip Celje
 • Davorin Majkus, CPI
 • Marija Šibanc, CPI


Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.