Poklicni standard

Naziv:

Mojster polagalec talnih oblog/mojstrica polagalka talnih oblog

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.1.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mojster polagalec talnih oblog/mojstrica polagalka talnih oblog (27683050)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela,
 3. zagotavljati ustreznost podlage za polaganje talnih oblog,
 4. po najnovejših tehnoloških postopkih polagati različne vrste, tipe in vzorce talnih oblog in zaključne letve,
 5. brusiti, kitati, lakirati, loščiti, lužiti in vzdrževati lesene pode skladno s proizvajalčevimi navodili o talnih oblogah,
 6. zagotavljati ustrezno skladiščenje talnih oblog in drugih materialov,
 7. načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično),
 8. samostojno organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
 9. samostojno komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 10. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti,
 11. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti ter strategijo poslovne enote,
 12. zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančnoekonomskega področja.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizacija lastnega dela in dela skupine
 • načrtovanje, organiziranje in razporejanje lastnega dela in dela sodelavcev
 • opravljanje posveta z naročnikom in predlaganje  vrste  talnih oblog ter določitve linije v prostoru
 • poznavanje normativov časa za izvedbo posameznih del
 • poznavanje osnov tehničnega risanja, računalništva in informatike
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega orodja, materialov in opreme za delo na delovišču
 • pripravljanje osnovnega in pomožnega materiala
 • pripravljanje ustrezne opreme in orodij
 • poznavanje pomena stroškov življenjske dobe materialov (Life Cicle Costing), uporabljenih pri  delu, ter njihov vpliv na trajnost izdelka
 • poznavanje učinka orodij in delovnih sredstev na okolje, ki se jih uporablja pri delu
Operativna dela priprava tal
 • pregledovanje ustreznosti podlage ter njena priprava za nadaljnje delo
 • poznavanje sestave, vrste, lastnosti in uporabe podlag, veznih materialov ter izravnalnih mas
 • pravilno uporabljanje merilnih inštrumentov za merjenje vlažnosti in ravnosti tal ter kakovost podlage
 • poznavanje mejne vrednosti vlažnosti v različnih vrstah podlog za talne obloge
 • poznavanje različnih vrst podlag ter primernosti za polaganje različnih talnih oblog
 • poznavanje materialov za utrjevanje podlage za talne obloge
položitev talnih oblog (les, PVC, guma, tekstil, laminat)
 • izbiranje ustreznega načina pritrjevanja in veznih materialov
 • izbiranje lepila glede na vrsto poda
 • pripravljanje talne obloge za polaganje glede na načrt
 • nanašanje lepila z različnimi orodji
 • polaganje različnih vrst, tipov in vzorcev talnih oblog po različnih tehnologijah
 • polaganje ali montiranje različnih tipov in vrst zaključnih letev ter drugih zaključkov
 • varjenje stikov materialov (PVC in guma) z različnimi tehnikami
 • nanašanje zaščitnih premazov
 • poliranje talne obloge
 • poznavanje zgradbe in lastnosti talnih oblog (tehnološke, fizikalne, estetske) ter fizikalne, estetske lastnosti materialov, poznavanje mejne vrednosti vlažnosti lesenih oblog glede na vrsto ogrevanja prostora, v katerega se obloga vgrajuje
 • poznavanje vrednosti vlažnosti lesenih talnih oblog, predvsem parketa, vlažnosti prostora in predvidenega lepila za lepljenje parketa
 • poznavanje uporabnosti antistatičnega in elektroprevodnega poda
brušenje, kitanje, lakiranje, loščenje in luženje lesenih podov
 • izbiranje ustreznega stroja za brušenje parketa
 • izbiranje sredstva za delo in njihovo pripravljanje po navodilih
 • grobo brušenje lesenega poda
 • ocenjevanje smiselnosti kitanja parketa glede na estetski videz
 • brušenje odvečnega kita po vsakem nanosu
 • brušenje parketa pred loščenjem ali lakiranjem
 • nanašanje posameznih nanosov laka
 • lakiranje zaključnih letev in njihova montaža
 • nanašanje loščila (voski, olja) za loščenje lesenih podov
 • nanašanje lužila za les na parket
 • poznavanje napak v lesenih podih, ki vplivajo na estetski videz
 • poznavanje reakcijskega časa vezanja lepil za lesene pode
 • poznavanje vrste, sestave in lastnosti lakov, topil, voskov in olj za loščenje lesenih podov
 • poznavanje vrst in lastnosti lužil za les
vzdrževanje lesenih podov
 • odstranjevanje nanosa pri loščenih lesenih podih
 • nanašanje olja ali voska za loščenje z različnimi tehnikami
 • termično in mehansko poliranje
 • poznavanje načinov čiščenja lesenih podov
 • poznavanje premazov za poliranje lesenih podov
 • poznavanje tehnik nanašanja zaščitnih slojev in nadaljnje obdelave
skladiščenje različnih talnih oblog ter drugih materialov
 • skladiščenje parketa in drugih talnih oblog ter lakov in lepil skladno z navodili in varnostjo pri delu
 • poznavanje načinov skladiščenja različnih materialov glede na vlažnost in temperaturo
 • poznavanje varnostnih ukrepov pri skladiščenju vnetljivih in strupenih materialov
izvedba praktičnega usposabljanja dijakov
 • pripravljanje načrta praktičnega izobraževanja in njegova realizacija
 • seznanjanje dijakov z organizacijo podjetja, s hišnim redom in podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, specifičnimi za posamezno učno mesto
 • spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti pri delu
 • uporabljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • seznanjanje s šolskim sistemom
 • razumevanje pomena in poznavanje elementov priprave na pedagoško delo
 • poznavanje pedagoških načel
 • izbiranje učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjenje s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepoznavanje posebnosti in interesov dijakov ter njihovo ustrezno upoštevanje pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motiviranje dijakov za delo in učenje
 • poznavanje dijakovih obveznosti in pravic iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • poznavanje sodobnih načinov elektronskega poslovanja
uvedba novih delavcev na delovno mesto
 • seznanjanje  novih delavcev z organizacijo podjetja, hišnim redom, režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, specifičnimi za posamezno delovno mesto
 • priprava in izvajanje načrta uvajanja novega zaposlenega
 • seznanjanje delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določanje dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del sprotno usposabljanje, oziroma usmerjanje na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motiviranje novozaposlenega za delo in učenje
 • poznavanje raznih učnih oblik in metod ter znanje o izbiri najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela vodenje zahtevanih zapisov o delu
 • izpolnjevanje in vodenje delovne dokumentacije
 • dokumentiranje odkritih in odpravljenih napak ter vodenje evidence popravil, servisnih in vzdrževalnih del
 • izdelovanje navodil za obratovanje in vzdrževanje
 • poznavanje elementov delovne dokumentacije
 • uporabljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije in programskih orodij
Komercialna dela izdelava kalkulacije
 • pripravljanje predračuna ali sodelovanje pri njegovi pripravi
 • znanje uporabe standardiziranih popisov del in normativov za polaganje talnih oblog
 • izdelovanje kalkulacij storitev in porabe materiala ter časa skladno z normativi
 • razlikovanje stroškov dela in stroškov uporabljenega materiala
 • obvladovanje sistema označevanja in iskanja rezervnih delov
 • naročanje materiala, opreme, elementov in rezervnih delov ter njihovo skladiščenje
zagotovitev rentabilnosti poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremljanje in ocenjevanje tekočega poslovanja v poslovni enoti
 • razumevanje odmika poslovanja enote od načrta
 • skrb za skladno poslovanje z zakonodajo in internimi predpisi ter s standardi v svoji poslovni enoti
 • posredovanje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajevanje ugotovitev z neposrednim vodjem
 • pripravljanje predlogov za boljše poslovanje
 • obvladovanje načinov izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • poznavanje kazalcev poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • poznavanje vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • poznavanje načinov financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • poznavanje analize rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statistični metod
 • poznavanje načinov varovanja in zaščite podatkov
 • poznavanje virov uradnih informacij in njihove uporabe
 • načrtovanje poslovanja poslovne enote in skrb za donosnost le-te
 • seznanjanje s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvajanje plačilnega prometa
 • upoštevanje zavezujočih predpisov pri delu
 • prepoznavanje tržne priložnosti in sklepanje na osnovi rezultatov tržne raziskave
 • znanje določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • poznavanje metod tržnega komuniciranja in pomena promocije
 • poznavanje vloge in pomena ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • znanje branja bilance denarnih tokov, bilance stanja in bilance uspeha, poznavanje njihovega pomena in vloge
 • znanje načrtovanja in prikaza potrebnih sredstev in virov za izvedbo posla
 • znanje o kratkoročnem in dolgoročnem finančnem odločanju
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvajanje prodajne strategije podjetja
Vodenje organizacija in vodenje sodelavcev v lastni poslovni enoti
 • vodenje zaposlenih in organiziranje dela v enoti
 • vodenje del na gradbenih objektih skladno z gradbeno zakonodajo
 • načrtovanje dela
 • delegiranje nalog
 • skrb za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrb za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela in skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motiviranje in nagrajevanje zaposlenih za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbujanje timskega dela
 • kontroliranje opravljenega dela
 • skrb za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrb za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarjanje pozitivnega vzdušja, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upoštevanje poslovne vizije podjetja
 • organiziranje dela sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in organizacije podjetja
 • znanje poiskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodelovanje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih virov
 • usmerjanje sodelavcev k strokovnemu delu
 • skrb za pomanjkljivosti pri delu in dajanje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno reševanje konfliktov
 • poznavanje principov vodenja in timskega dela
 • poznavanje različnih načinov in stilov vodenja ter znanje izbire najustreznejšega v dani situaciji
 • znanje realizacije poslovne ideje oziroma priložnosti v praksi
 • razvijanje inovativnosti, ustvarjalnega mišljenja in spretnosti logičnega reševanja problemov
 • nadziranje dela v delovnem okolju
 • biti vzor sodelavcem z lastnim delom in vedenjem
 • poznavanje  procesa dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • poznavanje osnovnih motivov za delo
 • poznavanje meril in načinov vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvladovanje osnov organizacije dela, dela skupine
 • obvladovanje zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvladovanje metod vodenja in motiviranja
 • obvladovanje metod reševanja konfliktov
 • obvladovanje dejavnikov stresa in metod preprečevanja stresa
 • poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • poznavanje strukture osebnosti in osebnostnih lastnosti
 • poznavanje vsebine pogodbe o zaposlitvi
 • poznavanje delodajalčevih in delavčevih obveznosti in pravic
Nadzor dela nadzor procesa dela v lastni poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvedba ukrepov za izboljševanje kakovosti
 • kontroliranje kakovosti storitev
 • spremljanje razvoja stroke
 • kritično ocenjevanje lastnega dela, učenje na napakah in njihovo popravljanje
 • zagotavljanje opravljanja dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • poznavanje standardov in metod kontrole kakovosti
 • poznavanje gradbenih predpisov in standardov
 • poznavanje osnov zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • poznavanje postopkov in načinov za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • skrb za lasten razvoj in izobraževanje
 • upoštevanje etičnega kodeksa, če ta obstaja
 • varovanje poslovnih skrivnosti
Zagotavljanje kakovosti izvedba dela skladno s standardi in predpisi
 • upoštevanje standardov za zagotavljanje celovite kakovosti
 • upoštevanje standardov in norm pri polaganju talnih oblog, materialov in sestavnih delov   
 • spremljanje vodenja posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti
 • ekološko skladiščenje ter odvažanje na uničenje odpadnih snovi in materialov
 • razumevanje pomena parametrov ugodja in zagotavljanje le-teh v spremljavi razvoja novih tehnologij v bivalnem okolju
Vzdrževanje in popravila vzdrževanje delovnih sredstev
 • pregledovanje, čiščenje, mazanje orodij in njihova  manjša popravila
 • poznavanje osnovnih pravil vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija svetovanje stranki
 • svetovanje o izboru načina oziroma smeri polaganja parketa in drugih talnih oblog
 • svetovanje o izboru vrste površinske obdelave (sijaj, obstojnost, ekološka primernost)
 • uporabljanje strokovnega izrazoslovja
 • upoštevanje načel osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih in odnosih do strank
 • poznavanje osnov poslovnega komuniciranja
sporazumevanje s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komuniciranje z neposredno nadrejenimi, vodstvom in ostalimi sodelavci ter podajanje konstruktivne povratne informacije
 • komuniciranje s strokovnimi službami
 • komuniciranje z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno reševanje konfliktov v komunikaciji
 • obvladovanje etike poslovnega komuniciranja in načel uspešne komunikacije
 • obvladovanje ustne in pisne komunikacije v slovenskem jeziku
 • uporabljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • znanje delovanja v skupini pri izvajanju del na objektih
 • poznavanje osnov strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvajanje poslovne korespondence
Varovanje zdravja in okolja opravljanje dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • ravnanje skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • pri delu uporabljanje osebne varovalne opreme
 • skrb za varovanje svojega zdravja in vseh sodelavcev ter varovanje okolja
 • ločeno zbiranje, sortiranje in odstranjevanje odpadnega materiala
 • poznavanje možne poškodbe pri delu
 • obvladovanje osnov nudenja prve pomoči
vodenje in spremljava izvajanja predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v lastnem delovnem okolju
 • nadzorovanje in spremljanje upoštevanja pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v lastni poslovni enoti
 • nadzorovanje in svetovanje osebju v lastni poslovni enoti  pri uporabi delovnih in zaščitnih sredstev ter znanje njihove priprave, upoštevajoč varstvo pri delu
 • zagotavljanje upoštevanja sanitarno-higienskih in drugih predpisov
 • zagotavljanje varovanja okolja
 • permanentno pridobivanje in obnavljanje znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi o varovanju okolja
 • obvladovanje postopkov in načinov ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Valenčič, Obrtna zbornica Slovenije
 • Roman Pogorelec, Obrtna zbornica Slovenije
 • Stanko Srša, Obrtna zbornica Slovenije
 • Vladimir Černe, Obrtna zbornica Slovenije
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.