Poklicni standard

Naziv:

Natakar/natakarica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2016

Predhodniki:

Natakar/natakarica (81100051)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Natakar/natakarica (27642810)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. samostojno načrtovati, pripraviti, organizirati in kontrolirati lastno delo in delo pomožnega osebja skladno s standardi kakovosti dela v strežbi,
 2. odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, naprave, energijo in čas pri strežbi,
 3. vzdrževati osebno higieno in higieno delovnega okolja ter odgovorno skrbeti za izvajanje predpisov sistema HACCP v strežbi,
 4. samostojno sprejemati goste in se posloviti s primerno komunikacijo in odnosom do gostov,
 5. samostojno sprejemati naročila, predstavljati jedi gostom in jim svetovati pri izbiri jedi in pijač, v slovenskem in dveh tujih jezikih, ob upoštevanju pravil stroke, načel uspešne komunikacije, bontona in veščin dobrega prodajalca,
 6. samostojno delati v točilnici ter pripravljati in postreči odprte, stekleničene in mešane pijače ter napitke in ob tem zagotavljati kakovost lastnega dela skladno s standardi dela v strežbi,
 7. samostojno izvajati strežbo rednih in izrednih obrokov ob upoštevanju pravil stroke in standardov kakovosti dela v strežbi,
 8. samostojno obračunati storitev z uporabo specialnih programov in informacijsko-komunikacijske tehnologije.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo in delo pomožnega osebja
 • obvlada gostinsko ponudbo in sodeluje pri njeni pripravi
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira in racionalno razporeja delo pomožnemu osebju
 • pozna pravila organizacije lastnega dela glede na vrsto gostinskega obrata
 • zna izbrati način organiziranja pomožnega strežnega osebja glede na frekvenco dela in različne priložnosti
 • razume pomen sodelovanja in delitve dela med sodelavci za dosego ciljev
 • obvlada strokovno terminologijo
 • spremlja trende v strežbi in gostinski ponudbi
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in prostor za goste
 • osebno se pripravi na delo (osebna higiena in urejenost, urejena delovna obleka)
 • uredi stole in pripravi mize z ustreznimi pogrinjki glede na vrsto in namen obroka
 • pregleda čistočo prostora za goste
 • izbere primerno dekoracijo za različne priložnosti omizja in prostora
 • pripravi servirno mizo glede na vrsto obroka
 • pripravi pomožno mizo ali voziček in ju primerno uredi za delo
 • pripravi bifejsko omizje za samopostrežbo, glede na prostor in namen obroka
 • pripravi prostor za nemoteno izvedbo rednih dnevnih obrokov
 • opravi vsa pripravljalna dela v natakarski pripravljalnici oziroma pri tem delu nadzoruje pomožno osebje
 • pozna estetska pravila in jih upošteva pri postavitvi dekoracije
 • pozna pomen uporabe in namena servirne mize v jedilnici za različne priložnosti
 • pozna pomen uporabe pomožne mize ali vozička glede na način strežbe
 • zna izbrati ustrezen inventar glede na izbor jedi in pijač ter način ponudbe samopostrežnega bifeja (za sedeče ali stoječe goste oz. kombinacijo obeh)
 • zna pripraviti pogrinjke za redne in izredne obroke
Operativna dela samostojno sprejema goste in se poslovi
 • sprejme in pozdravi gosta na primeren način (prijaznost, gostoljubnost)
 • dodeli primerno mizo gostom glede na njihove želje in razpoložljivost
 • pospremi gosta do proste mize
 • predstavi ponudbo gostu na razumljiv in privlačen način
 • obvlada osnove bontona in pravila lepega obnašanja in jih upošteva pri delu z gosti
 • zna vzpostaviti primeren stik in komunikacijo z gostom
 • zna z gosti komunicirati v dveh tujih jezikih
 • zna izbrati ter uporabiti pravilen pristop in način ob poslovitvi
 • zaveda se pomena verbalnih in neverbalnih pravil komuniciranja z gosti
 • zaveda se pomena gostoljubnega in prijaznega odnosa do gostov za promocijo lastnega dela in celotne restavracije
sprejema naročila in predstavlja jedi gostom
 • predstavi, priporoča in prodaja na podlagi gostinske ponudbe
 • svetuje pri izbiri hrane in pijače, pri čemer upošteva dnevno ponudbo, specialitete restavracije in sodobne trende v gostinstvu
 • predstavlja jedi gostom, pri čemer prilagodi vsebino, način in stil predstavitve jedi različnim namenom in značilnostim gostov
 • predstavitev jedi izvede v smislu doživetja za gosta, pri čemer poudari posebnosti jedi, vezane na specifiko restavracije ter regionalne, zgodovinske, etnološke in druge značilnosti jedi in poveže jed s kontekstom oz. namenom, v okviru katerega je bila pripravljena
 • obrazloži način priprave jedi
 • zna predlagati ponudbo jedi za goste, ki se prehranjujejo alternativno
 • informira gosta o alergenih v hrani in pijači
 • ponudi in poveže vina in druge pijače z jedmi
 • zabeleži naročilo, pri čemer po potrebi upošteva specifične želje in navade gostov
 • komunicira z gosti v dveh tujih jezikih
 • preda naročilo kuhinji
 • pozna jedi in pijače v ponudbi ter veljavne cene
 • zna pravilno svetovati ob izbiri prilog, prikuh … k posameznim skupinam jedi
 • pozna pravila priporočanja pijač k posameznim vrstam jedi in rednim obrokom
 • pozna prehranske in življenjske navade posameznih skupin gostov
 • pozna tehnologijo priprave, temeljne sestavine jedi in velikost porcij
 • zna pri prevzemu naročila in predstavitvi jedi upoštevati pravila dobrega prodajalca in pri tem biti spreten in takten v komunikaciji
 • pozna snovi oz. proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti
 • pozna tehniko sprejema naročila ter predajo le-tega posameznemu oddelku
 • zna upravljati z osnovno programsko opremo in pripomočki, ki se uporabljajo pri oddaji naročila
 • zaveda se pomena gostoljubnega in prijaznega odnosa do gostov za promocijo lastnega dela in celotne restavracije
 • pozna osnove poslovnega bontona in jih upošteva pri komuniciranju z gosti
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • usposobljen je za svetovanje gostu pri izbiri hrane in pijač
 • razume psihologijo gosta
samostojno dela v točilnici ter pripravlja in streže odprte, stekleničene, mešane pijače ter napitke
 • prezentira, odpira in nataka pijače ter napitke
 • meša pijače in jih postreže v ustreznem kozarcu z dekoracijo
 • pripravi napitke
 • izbere pravi inventar za različne vrste pijač in napitkov
 • upošteva ustreznost temperature pijač in napitkov pri postrežbi
 • postreže odprte in stekleničene pijače pri barskem pultu ali pri gostovi mizi
 • pripravi in streže tople napitke pri barskem pultu ali pri gostovi mizi
 • naroča in prevzema material iz skladišča
 • shranjuje in skladišči zaloge
 • vodi ustrezno dokumentacijo ter na osnovi le-te naroča pijače iz centralnega skladišča ali pri izbranem dobavitelju
 • pozna stroje in naprave, njihovo pravilno uporabo, upošteva vsa navodila o varstvu pri delu ter pravilno vzdrževanje le-teh
 • obvlada tehniko priprave različnih toplih pijač in napitkov ter njihovo postrežbo
 • pozna postopek pravilnega shranjevanja in skladiščenja pijač
 • pozna ustrezen inventar, njegovo uporabo za pravilno postrežbo posameznih skupin pijač
 • pozna in obvlada tehniko predstavitve, odpiranja in točenja posamezne vrste vina
 • pozna brezalkoholne in alkoholne pijače
 • pozna osnovne skupine mešanih pijač in primernost ponudbe glede na čas in namen
 • pozna tehniko mešanja pijač in na osnovi izbrane recepture pripravo nekaterih skupin pijač, izbor kozarcev za določeno pijačo ter pravilno postrežbo pri barskem pultu in gostovi mizi
 • zna izbrati pravilen način pri shranjevanju posameznih vrst pijač
 • pozna ustrezne temperature pri postrežbi posameznih vrst pijač
 • pozna tehniko priprave različnih toplih napitkov ter njihovo postrežbo
 • pozna normative za posamezne pijače in dodatke
 • pozna določbe zakonodaje na področju omejevanja porabe alkohola in jih upošteva
prevzame in postreže redne in izredne obroke
 • prevzame naročeno iz kuhinje
 • postreže redne obroke na različne načine (ameriški, angleški, francoski način strežbe)  
 • postreže izredne obroke in upošteva posebnosti strežbe (hladno-topli bife, party, banket …)
 • streže obroke izven matične hiše
 • pripravlja jedi pred gostom (flambiranje, filiranje, razkosavanje, mešanje) po vnaprej predpisanih postopkih in recepturah)
 • obvlada in izvaja različne tehnike deserviranja
 • uporablja primeren pristop pri reševanju reklamacij
 • obvlada vse načine strežbe, uporabo le-teh za posamezno vrsto rednega obroka
 • zna se prilagajati specifikam postrežbe penzionskih in a la kart gostov
 • pri postrežbi zna upoštevati pravila zaporedja postrežbe jedi in pijač
 • pozna in razlikuje posamezno jed zaradi prevzema svojega naročila iz kuhinje
 • pozna osnove priprave jedi pred gostom in pri tem pazi na varstvo pri delu
 • zna v primeru reklamacij in konfliktnih situacijah reagirati mirno in poiskati primerno rešitev
obračuna storitev
 • blokira in evidentira prodajo
 • zaračuna storitev
 • izdela obračun dnevnega iztržka in porabe materiala
 • pozna osnovno programsko opremo in njeno uporabo v ta namen
 • pozna postopek izdelave računa za določeno storitev ter primerno predložitev le-tega gostu
 • zna opraviti dnevni obračun in preveriti kontrolne dokumente
 • pozna cene, normative, različne oblike plačevanja računov in je pri zaračunavanju storitev pošten
Administrativna dela izpolnjuje dokumentacijo
 • vodi knjigo rezervacij
 • izpolnjuje zapisnik o škodi, knjigo najdenih predmetov
 • pozna postopek evidentiranja manjše rezervacije v ustrezno dokumentacijo – odvisno od organizacije dela določenega obrata za prehrano
 • pozna postopek zapisa v določenih primerih (evidentiranje nastale škode, najdenih predmetov ter shranjevanje le-te)
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira rezultate lastnega dela in spremlja delo pomožnega osebja z vidika kakovosti
 • spremlja sodobne trende v gastronomiji in strežbi
 • pridobljena znanja iz postrežbe jedi in pijač zna uporabiti in prilagoditi zahtevnosti obrata
 • je samokritičen do lastnega dela, se na napakah uči in jih popravlja, svoje izkušnje in znanja posreduje sodelavcem
 • podrobno pozna svoje delo, na podlagi katerega se zna odločiti za ekonomično uporabo živil, materialov in svojega časa
Komunikacija komunicira in odgovorno sodeluje s sodelavci in z nadrejenimi
 • komunicira s sodelavci in z nadrejenimi
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • sodeluje pri uvajanju novih sodelavcev
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • razume pravila timskega dela
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • ekološko ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in čistilnimi sredstvi

varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarne varnosti
 • opravlja delo skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter predpise o požarni varnosti
 • vzdržuje red in higieno z upoštevanjem in izvajanjem predpisov HACCP ter sanitarno-higienskih predpisov
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • usposobljen je za vzdrževanje čistoče prostora ter za osebno higieno
 • pri delu upošteva smernice zakona na področju točenja alkoholnih pijač in prodaje tobačnih izdelkov
 • seznanjen je z vsemi ukrepi pravilnega upravljanja in dela s stroji, napravami in aparati v svojem delovnem okolju ter na napake in pomanjkljivosti zna opozoriti

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Oplotnik, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Lovro Visočnik, Gostilna Pec, Selnica ob Dravi
 • Jože Kotnik, Hotel Kotnik, Kranjska Gora
 • Bojana Flegar, SŠGT Radenci
 • Slava Zavodnik, SGTŠ Radovljica
 • Slavica Zabukovnik, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Stane Kovač, Gostilna Kovač, Domžale
 • Anica Justinek, CPI

Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI
 
 
7.  DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Srečko Koklič, Turistično gostinska zbornica Slovenije
 • Gorazd Halić, Unior, d. d., Terme Zreče
 • Lovro Visočnik
 • Mitja Tisnikar, Grand Hotel Bernardin Portorož
 • Franci Pavli, Društvo vinskih svetovalcev Slovenije
 • Aleš Ogrin, Društvo barmanov Slovenije
 • Srečko Kunst, OZS, Sekcija za gostinstvo in turizem
 • Ivan Peršolja, Društvo za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije
 • Mojca Polak, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
 • Anica Justinek, CPI

Koordinatorica pri pripravi revizije poklicnega standarda: Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.