Poklicni standard

Naziv:

Železokrivec/železokrivka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Železokrivec/železokrivka (58200211)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Železokrivec/železokrivka (27022570)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje svoje delo,
 2. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 4. pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 5. uporablja sodobno komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo ter ustrezno programsko orodje, ki ga potrebuje pri svojem delu,
 6. bere, pripravi in oblikuje armature po načrtu,
 7. na osnovi armaturnih načrtov reže, spaja in vgrajuje armaturo za vse vrste armiranih betonskih elementov skladno s karakteristikami posameznih vrst jekel in z načini spajanja oziroma sidranja,
 8. izvaja sanacijska dela na armaturi (mehansko čiščenje, nevtralizacija in zaščita armature).


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo skupine
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (navodila za delo, tehnično dokumentacijo)
 • organizira in vodi manjšo skupino pri posameznih delovnih nalogah
 • preveri pripravo materiala
 • prilagodi načine vgraditve materialov in konstrukcij razmeram na gradbišču
 • pozna organizacijo gradbišča, delovišča ali obrata, transportne poti in odlagališča materiala in orodja
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna normative dela in porabe materiala
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna osnove tehničnega risanja
 • izbere ustrezno orodje in pripomočke za varno delo
 • upošteva transportne poti in ugotovi druge značilnosti delovnega prostora
 • organizira in izvaja horizontalni in vertikalni transport materiala skladno z načrtom
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • pozna vrste in lastnosti gradbenih materialov, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna kompatibilnost gradbenih materialov
 • pozna pomen stroškov življenjske dobe materialov  (Life Cicle Costing), ki jih uporablja pri svojem delu in njihov vpliv na trajnost izdelka
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje
 • pozna uporabo in zaščito materialov
Operativna dela pripravi armaturo po načrtu
 • prenese podatke o dimenzijah armature iz načrta v dejansko stanje
 • pripravi pravilne preseke in dimenzije armature
 • uporablja merilno orodje in kontrolne pripomočke
 • preveri pravilnost in natančnost oznak in lego ter presek armature
 • reže in pripravlja armaturo za različne elemente
 • pozna osnovno funkcijo armature v temeljnih konstrukcijskih elementih (temelj, steber, nosilec, konzola)

oblikuje armaturo
 • prebere armaturni načrt
 • pozna pravila krivljenja materiala
 • armaturo oblikuje ročno in/ali strojno
 • zna določiti pravilne loke ukrivljanja
 • pozna značilnosti različnih vrst jekla
spaja in namešča armaturo
 • pozna osnovna pravila minimalnih preklopov armature (fi armature in minimalni potreben preklop)
 • pravilno po armaturnem  načrtu razporedi in vgradi armaturo
 • armaturo preklapa in spaja po armaturnam načrtu z rezanjem, krivljenjem in vezanjem

izvaja sanacijska dela
 • izvaja sanacijska dela na starih armaturah
 • pri dodatni ojačitvi armature izvede pravilen način ojačevanja glede na navodila ali projekt
 • opravlja dela pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb skladno s pristojnostmi svojega poklica
 • pozna pravila opravljanja sanacijskih železokrivskih del
Komercialna dela posreduje posamezne podatke za nekatere elemente ponudbe
 • oceni možne stroške dela
 • oceni porabo časa in materiala glede na dokumentacijo
 • pozna osnove obračunavanja ur
 • pozna osnove popisov del in predizmer za obračun del
 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna normative dela in porabe materiala
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izvedbe svojega dela in dela svoje skupine
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s  proizvajalčevimi navodili
 • vizualno/vidno preverja kakovost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • pred pričetkom svojih del preveri ustreznost predhodno opravljenih del
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • razume odnos med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, ki jih uporablja pri svojem delu
 • razume vpliv  racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost svojega dela
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • pregleduje, čisti, maže, opravlja manjša popravila osebnega orodja, strojev in naprav oz. jih redno daje v popravilo
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav, ki jih on in njegovi podrejeni uporabljajo pri svojem delu

Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazoslovje
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih in odnosih do sodelavcev
sporazumeva se z naročniki in s strankami
 • posreduje želene informacije naročnikom in strankam
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih inodnosih do strank
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • pozna predpise o varovanju zdravja
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna osnovne pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz delovnega razmerja
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • sortira in ustrezno ravna z gradbenimi odpadki
 • uporablja in skladišči nevarne snovi skladno s predpisi in z navodili
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Srečko Brus, OZS
 • Franc Rojs, OZS
 • Janko Rozman, OZS
 • Irena Posavec, ŠC Celje, Srednja gradbena šola
 • Štefan Žemva, GZS
 • Darja Vranič, Begrad Črnomelj
 • Rastko Godler, Remont, d. d.
 • Vojko Letonja, Slikar, d. d.
 • Irena Pregl , Granit, d. d.
 • Ljubica Perčič, Ceste mostovi Celje, d. d.
 • Drago Senekovič, Actio, d. o. o.
 • Angelo Žigon, Eleatic, d. o. o.
 • Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI

7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Ožbej Marc, CGP, d. d.
 • Brankica Kropf, SGP Pomgrad, d. d.
 • Meta Zajc Pogorelčnik, IZS
 • Bojan Lap, s. p.
 • Zoran Simčič, s. p.
 • Ivan Čeligoj, s. p.
 • Jože Kodrič, s. p.
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.