Katalog

Naziv:

Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

6.11.2019

Predhodniki:

Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov (26240411)

Klasius-P16:

Kemijsko inženirstvo in procesi (0711)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov (2624041021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov s kodo 26240410 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
 • pet leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti


4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard
4.2.NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Komisija se ob pregledu osebne zbirne mape odloči za način preverjanja:
praktično preverjanje z zagovorom ali
praktično preverjanje z zagovorom pisne naloge*

*Kandidat pripravi pisni izdelek pred preverjanjem v obliki pisnega poročila o svojem operativnem delu v proizvodnem procesu (načrtovanje, nadzor in izvedba in/ali uvedba novih tehnoloških postopkov in izboljšav v operativnem delu v proizvodnem procesu). Navodila za pripravo pisnega izdelka predhodno določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat v pisnem izdelku dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda Kemijski tehnolog/ kemijska tehnologinja proizvodnih procesov.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

-       priprava in razumevanje delovne dokumentacije

-       priprava delovnega mesta in pripomočkov

10

Izvedba

-       ­strokovna ustreznost pri izvedbi naloge

-       ­kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

-       kakovost izvedbe naloge (doslednost, natančnost, strokovnost)

-       ­načrtovanje, planiranje in analiza delovanja proizvodnih linij in procesov

-       ­uporaba osebne varovalne opreme

-       ­upoštevanje navodil za varno delo posamezne delovne opreme 

-       ­upoštevanje in zagotavljanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja

20

Dokumentacija

-       ­pisno poročilo o opravljenem delu, izvedbi tehnološkega postopka, rezultatov meritev

-       ­izpolnjena delovna dokumentacija/zapisi skladno z zahtevami sistema kakovosti

-       ­jezikovna pravilnost

40

Ustni zagovor

-       ­obrazložitev izpolnjene delovne dokumentacije/zapisov

-       razumevanje opravljenih postopkov dela

30

Izločilna merila:

-       nepravilna uporaba osebne varovalne opreme

-       neupoštevanje pravil za varno delo

-       nerazumevanje delovne dokumentacije

-       neustrezna kakovost pisnega poročila


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • organizacijska enota farmacevtske ali kemijske proizvodnje,

 • prostor, kjer poteka tehnološki postopek.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 7 s področja farmacije ali kemije ali kemijske tehnologije oz. kemijskega inženirstva in vsaj 5 let delovnih izkušenj v kemijski ali farmacevtski industriji ali v industriji, kjer so kemijski tehnološki procesi in analitski postopki del proizvodnje in
 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 5 s področja farmacije ali  kemije ali kemijske tehnologije in vsaj 5 let delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji ali v industriji, kjer so kemijski tehnološki procesi in analitski postopki del proizvodnje.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje, nadzira in izvaja operativna dela v proizvodnem procesu
 • načrtuje, vodi in nadzira proizvodni proces po predpisanih tehnoloških postopkih
 • odreja in izvaja ukrepe glede na odstopanja od načrtovanega delovnega procesa
 • spremlja in analizira odstopanja od normativov pri doseganju plana
 • nadzira oziroma izvaja vhodno, procesno in izhodno kontrolo
 • vrednoti rezultate in ukrepa v primeru odstopanj
 • razume predpise o dokumentiranju in arhiviranju
 • pozna principe merilnih postopkov, ki se uporabljajo v delovnem procesu
 • uporablja znanja iz različnih vej kemije in procesne tehnike glede na delovni proces
 • analizira in izvaja predpisane tehnološke procese
 • analizira porabo surovin in energentov in ukrepa v primeru odstopanj v delovnem procesu
Organizira izvedbo, nadzor  in načrtovanje proizvodnega procesa (opcijsko lahko pripravi  pisno poročilo o svojem operativnem delu v proizvodnem  procesu ter ga zagovarja):
 • preobleče se v delovno obleko
 • preveri in pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • nadzira in načrtuje pripravo in izdajo surovin
 • nadzira in načrtuje proces tehtanja surovin in izdelave izdelka
 • načrtuje procesne kontrole
 • nadzira in načrtuje potek izvedbe proizvodnega procesa
 • pregleda in načrtuje delovno dokumentacijo
 • zbere in posreduje informacije o delovnem procesu in o stanju naprav in opreme
 • opiše glavne kontrolne točke pri pripravi izdelka
 • našteje in opiše posamezne procesne kontrole
 • navede nevarnosti oz. možne napake, ki ogrožajo kakovost dela
 • opiše možne ukrepe izvajanja pri odkritju neskladnosti oz. napake
 • opiše reševanje izrednih dogodkov (kakovost procesa, varstvo pri delu in okolja, predlogi za izboljšave)
 • obrazloži posledice neupoštevanja zahtev iz SOP
 • našteje, kaj zajema pripravo in pospravljanje delovnih mest, za katera je odgovoren kot vodja
 • opiše komunikacijske poti pri delu s podrejenimi in z nadrejenimi sodelavci
 • obrazloži in prikaže principe vodenja, nadzora in načrtovanja procesa
 • obrazloži in prikaže metode analize in vrednotenja procesa
 • obrazloži način kontrole surovin in energentov in način načrtovanja njihove porabe
 • obrazloži pomen posameznih parametrov za stabilnost procesa
 • opiše, kaj mora vodja skupine upoštevati pri izvajanju nalog z vidika varstva pri delu in požarnega varstva
 • opiše, kaj mora vodja skupine upoštevati pri izvajanju nalog z vidika kakovosti izdelka
 • nadzira upoštevanje navodil za varno delo in pripravlja izboljšave le teh
 • načrtuje uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • obrazloži tveganja s področja delovanja procesa, varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja
 • nadzira in načrtuje pripravo in izdajo končnih izdelkov kupcu
 • nadzoruje in načrtuje delovno dokumentacijo v proizvodnji ali skladišču
 • obrazloži pomen ustreznega vodenja in arhiviranja delovne dokumentacije
vodi in nadzira tehnološke postopke v kemijski industriji
 • sodeluje pri operativni pripravi, planiranju in normiranju proizvodnje
 • rešuje operativne tehnološke probleme
 • odloča o načinu vpeljave surovin ter racionalni porabi le-teh v proizvodnji
 • pozna tehnološke postopke in stroje v proizvodnji
 • sodeluje pri vpeljevanju novih tehnoloških postopkov in surovin v proizvodnjo
 • nadzira prevzem surovin in sortiranje le-teh glede na kakovost
 • pozna lastnosti posameznih surovin
 • analizira in nadzoruje delovanje proizvodnih linij
Razloži koncepte vodenja in nadzora kemijske proizvodnje:
 • prikaže in razloži principe planiranja in normiranja proizvodnje
 • prikaže in razloži principe delovanja ključne procesne opreme in proizvodnih linij
 • prikaže in razloži načine reševanja procesnih težav v proizvodnji
 • prikaže in razloži principe nadzora uporabe surovin
 • prikaže in razloži metode analize in nadzora delovanja proizvodnje
sodeluje pri izboljševanju in uvedbi novih tehnoloških postopkov
 • sodeluje v projektnih timih
 • sodeluje pri definiranju tehničnih specifikacij za novo opreme
 • predlaga izboljšave in sodeluje pri uvedbi investicij v proizvodnjo
 • sodeluje pri razvoju izdelkov in procesov v proizvodnji
 • izboljšuje obstoječe izdelke
 • pozna razvojne trende na področju kemijske tehnologije
Na primeru razloži ali pripravi  pisno poročilo o svojem udejstvovanju pri uvajanju novih izdelkov in procesov v proizvodnjo in izboljšav obstoječih procesov ter zagovarja:
 • koncepte uvajanja novih izdelkov in izboljšave tehnoloških postopkov v proizvodnji
 • način izvedbe investicij v posodobitev in vzdrževanje proizvodnje
 • koncepte zbiranja in uvajanja izboljšav v obstoječem procesu

ravna z odpadki
 • organizira, nadzira, izvaja ločevanje, zbiranje in oddajo odpadkov skladno z zakonodajo
 • izpolni in podpiše evidenčne liste odpadkov
 • pozna načine odstranjevanja odpadkov
 • pozna osnovne načine predelave odpadnih materialov v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve zakonodaje za ravnanje z odpadki
 • pozna principe skladiščenja odpadkov
 • pozna sisteme označevanja nevarnih lastnosti odpadkov
 • razume pomen ekološke ozaveščenosti
Razloži ustrezno ravnanje z odpadki:
 • razloži ukrepe in posledice v primeru emisij nevarnih snovi v okolje
 • razloži pravilno ravnanje s komunalnimi in z industrijskimi odpadki
 • razloži principe trajnostne proizvodnje in kako jih lahko upošteva/realizira pri svojem  delu
 • opredeli nevarne lastnosti kemikalij, oznake zanje in razloži njihov učinek na ljudi in okolje
 • opredeli tveganja s področja delovanja procesa, varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga

 • Metka Zevnik, GZS - Združenje kemijske industrije in Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo
 • mag. Tomi Gominšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • mag. Mojca Pustoslemšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • Kumer Tomaž, Sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Helios TBLUS, d. o. o.
 • Joško Verbič, AQUAFIL SLO, d. o. o.
 • Jelena Čotar, Plama-Pur, d. d.
 • izr. prof. dr. Zdenko Časar, Lek farmacevtska družba, d. d. in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.