Poklicni standard

Naziv:

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin (21300121)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin (26036330)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo in delo skupine pri organiziranju produkcije medijskih vsebin
 2. sporazumevati se s sodelavci in poslovnimi partnerji ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 3. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 4. spremljati razvoj stroke
 5. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih, imovine in okolja
 6. zagotavljati kakovost realizacije produkcijskega procesa znotraj predvidenih vsebinskih, materialnih, finančnih in organizacijskih okvirov
 7. sodelovati pri pripravi produkcijskega načrta
 8. sodelovati pri pripravi stroškovnika in obračuna projekta na podlagi sprejetega produkcijskega načrta
 9. sodelovati pri organizaciji in koordinaciji produkcijskega procesa


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in pripravi lastno delo in delo skupine
 • načrtuje in pripravi lastno delo in delo skupine
 • prebere scenarij ali drugo vsebinsko zasnovo izdelka in sodeluje pri pripravi projektne dokumentacije
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • upošteva zakonodajo, predpise, delovna navodila in standarde, sprejete v RS in EU
 • racionalno rabi energijo, material, čas in druge vire
 • razvija načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela
 • razume organizacijsko strukturo lastnega podjetja/organizacije oz. organizacij, s katerimi sodeluje
 • pozna primere dobrih praks na različnih področjih produkcije medijskih vsebin, tako po estetskih, vsebinskih in strukturnih kot po izvedbenih in tehničnih merilih
 • razume osnovne zakonitosti produkcije medijskih vsebin
 • pozna osnove zakonodaje o avtorskih in sorodnih pravicah ter druge zakone in predpise, ki urejajo področje produkcije medijskih vsebin
 • pozna osnove delovne zakonodaje
 • deluje skladno z načeli dobre prakse timskega dela
 • razume poslovne in vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu
 • razume in uporablja časovne in finančne normative za izvedbo posameznih nalog
Operativna dela sodeluje pri pripravi produkcijskega načrta
 • razume osnovne zakonitosti medija, v katerem deluje
 • sodeluje pri  pripravi izvedbene projektne dokumentacije v vseh fazah produkcije
 • načrtuje, organizira, koordinira in nadzira izvedbo projekta v določenem segmentu
 • predlaga ustrezne razpoložljive kadrovske, lokacijske, materialne idr. vire
 • pripravi podroben terminski načrt v določenem segmentu produkcije
 • pozna osnovne produkcijske potrebe vseh sektorjev projekta
sodeluje pri pripravi stroškovnika in obračuna projekta na podlagi sprejetega produkcijskega načrta
 • razume strukturo stroškov
 • pozna aktualne predpise o potnih stroških in dnevnicah ter avtorskih, podjemnih in drugih oblikah honorarjev ter povračil stroškov
 • pripravi oceno parcialnih stroškov produkcije na osnovi produkcijskega načrta
 • sodeluje pri izdelavi obračuna projekta
organizira, koordinira in nadzira produkcijski proces v določenem segmentu
 • zagotavlja produkcijske pogoje znotraj določenega segmenta
 • organizira ustrezno prenašanje projektnih informacij
 • koordinira in nadzira produkcijsko-finančne in časovne okvire za realizacijo projekta v določenem segmentu
 • razume in udejanja zakonitosti organizacije dela
 • pozna stopnje produkcijskega procesa in njegove značilnosti za vsa ključna področja
 • koordinira posamezne faze produkcijskega procesa
 • pozna in upošteva dobre poslovne običaje znotraj kulture, v kateri se odvija proces, in kulturne skupine
zagotavlja kakovost realizacije produkcijskega procesa določenega segmenta
 • deluje skladno s strokovnimi standardi na področju medija
 • spremlja vrhunske dosežke na področju izbranega medija
 • spremlja razvoj stroke na področju delovanja
 • sodeluje pri sprotnih in končni evalvaciji projekta
 • predlaga izboljšave in korektivne ukrepe
Administrativna dela pripravlja poslovno dokumentacijo
 • uporablja dogovorjena pravila za vodenje administracije
 • pripravlja poslovne dopise ter druge oblike komunikacije
 • pripravlja naročila in poročila o delu
 • pripravi vmesna in končna poročila o izvedbi projekta
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci, z nadrejenimi in s poslovnimi partnerji
 • komunicira z izvajalci, nadrejenimi oziroma odgovornimi osebami in s sodelavci v določenem segmentu projekta  
 • komunicira pisno in ustno v slovenskem in tujem jeziku
 • uporablja sodobno IKT
 • uporablja ustrezno strokovno terminologijo
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • skrbi, da so stroji, naprave in prostori ustrezno varnostno/zaščitno opremljeni in delujoči
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in trende na tem področju

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Marjan Lah, RTV Slovenija
 • Mag. Andrej Hernec, RTV Slovenija
 • Saša Škof, Cankarjev dom
 • Igor Rozman, Pro Plus
 • Dunja Klemenc, samostojna producentka
 • Ira Cecič, samostojna producentka
 • Martin Mele, IAM
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Gregor Franken, GZS
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Dr. Nejc Zakrajšek, IAM
 • Denis Miklavčič, Glosa
 • Saša Škof, CD
 • Mag. Andrej Hernec, RTV Slo
 • Boštjan Rigler, Pro Plus
 • Doc. dr. Mitja Reichenberg
 • Klavdija Zupan, neodvisna producentka
 • Sara Martinuc, RTV Slo
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.