Poklicni standard

Naziv:

Menedžer/menedžerka v avtomobilski dejavnosti

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

6.5.2022

Predhodniki:

Menedžer/menedžerka v avtomobilski dejavnosti (86303180)

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Menedžer/menedžerka v avtomobilski dejavnosti (25502550)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   

 • načrtovati, pripravljati, organizirati, voditi in kontrolirati delovne procese ter spremljati upravljavsko, komercialno in tehnično poslovanje v avtomobilski dejavnosti
 • voditi in urejati poslovno dokumentacijo z uporabo sodobne informacijske komunikacijske tehnologije ter iskanja informacij iz različnih virov
 • izvajati sistem zagotavljanja kakovosti in uspešnosti dela v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti in razvojnimi trendi v avtomobilski industriji
 • izvajati sistem zagotavljanja kakovosti in uspešnosti dela v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti in razvojnimi trendi v avtomobilski industriji
 • komunicirati v slovenskem in enem tujem jeziku s poslovnimi partnerji, z javnostjo, naročniki, s sodelavci in strokovnimi službami, upoštevaje poslovni bonton in poslovno etiko
 • razvijati, voditi in nadzirati delovne procese v podjetju ali organizacijski enoti skladno s sprejetimi strategijami, poslovnim načrtom in z usmeritvami podjetja
 • načrtovati, usmerjati in nadzorovati posodabljanje v organizacijski enoti
 • spremljati in analizira razvojne trende v avtomobilski industriji skladno s poslovno politiko, strategijo in z usmeritvijo podjetja
 • organizirati nabavo nadomestnih delov, pribora, dodatne opreme in materiala, tržiti produkte in storitve, nabavljati in prodajati nova in rabljena vozila ter zagotavljati učinkovit poprodajni menedžment
 • voditi in usklajevati delo v podjetju oziroma organizacijskih enotah in delovnih skupinah
 • načrtovati, usmerjati in nadzorovati projekte vzdrževanja v podjetju

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira, načrtuje ter organizira različne poslovne procese ter organizacijske postopke v avtomobilski dejavnosti
 • analizira, načrtuje in organizira poslovne procese ter organizacijske postopke v avtomobilski dejavnosti
 • organizira sodelovanje med organizacijskimi enotami, službami, oddelki ter zunanjimi partnerji
 • organizira lastno delo in delo podrejenih
 • analizira poslovne rezultate in uvaja izboljšave v poslovanju, organizaciji dela služb in organizacijskih enot v podjetju
 • obvlada postopke in metode spremljanja, presoje, ocenjevanja, usmerjanja in kontrole uspešnosti poslovanja, ekonomičnosti procesov in postopkov dela v organizacijskih enotah
 • obvlada statistične metode in analize za pripravo, izvedbo in vrednotenje raznih raziskav ipd., ki služijo podpori odločitev pri vodenju
Operativna dela razvija, vodi in nadzira poslovne procese v podjetju ali organizacijski enoti skladno s sprejetimi strategijami, poslovnim načrtom in z usmeritvami podjetja
 • pripravlja in izvaja poslovni načrt, poslovno politiko, strategije in usmeritve podjetja, organizacijske enote
 • zagotavlja učinkovit in delujoč menedžment podjetja v avtomobilski dejavnosti
 • spremlja, usmerja, primerja in kontrolira uspešnost dela v dejavnosti, podjetju, organizacijskih enotah, službah itn. ter poroča in predlaga izboljšave oziroma ukrepe
 • spremlja računovodska poročila ter različne kazalce uspešnosti poslovanja in na njihovi podlagi sklepa o uspešnosti podjetja ter pripravlja poročila za odločanje
 • načrtuje, usmerja in izvaja manjše investicije ter predlaga večje investicije (lastniku)
 • ureja in rešuje pravne in zavarovalniške zadeve
 • pozna organiziranost avtomobilske dejavnosti s poudarkom na avtoservisni dejavnosti, koncepte avtohiš, servisov (npr. franšizing)
 • obvlada podjetniško poslovanje podjetja v avtomobilski dejavnosti
 • obvlada postopke in metode kalkulacij, spremljanja, analiziranja in zmanjšanja stroškov, obračuna marž, provizij, popustov ipd.
 • pozna namen, vsebino, načine izvajanja nadzora poslovnih procesov, postopkov in dela, izvajanja navodil, delovne učinkovitosti ipd. za spremljanje uspešnosti zaposlenih
 • obvlada za avtomobilsko dejavnost značilno IK-tehnologijo in programska orodja za vodenje poslovanja, spremljanje dobaviteljev in strank, naročanje, skladiščenje, pridobivanje informacij itn.
 • pozna davčno in carinsko ureditev na področju avtomobilske dejavnosti, postopke obračuna, bilanciranja ter optimiranja davčnih obveznosti
 • pozna finančno poslovanje, delovanje finančnega sistema v Sloveniji, finančne storitve, sodelovanje z bankami ipd.
 • pozna pomen in vlogo zavarovanja v avtomobilski dejavnosti
 • pozna narodnogospodarsko  okolje avtomobilske dejavnosti,
 • pozna pomen in vlogo sodelovanja s stanovskimi organizacijami in z ustanovami
načrtuje, usmerja in nadzoruje posodabljanje v podjetju oziroma organizacijski enoti
 • posodablja organiziranost podjetja ali organizacijske enote
 • posodablja organizacijo dela ter pripravlja in uvaja organizacijska in izvedbena navodila ipd.
 • pripravlja strategije in predloge za nadaljnji razvoj in izboljšanje poslovnih postopkov za dvig produktivnosti in konkurenčnosti, išče poslovne možnosti ipd.
 • pripravlja in uvaja organizacijske in tehnološke novosti z novimi inovativnimi rešitvami, s strokovnim znanjem, z uvajanjem novih prodajnih pristopov, sodobnih prodajnih poti itn.
 • načrtuje, usmerja in nadzoruje posodabljanja stavb, prostorov, opreme
 • pozna perspektive nadaljnjega razvoja na področju avtomobilske dejavnosti
 • obvlada metode in postopke priprave programov posodabljanja v podjetju oz. organizacijski enoti ob upoštevanju tehnološkega razvoja ter zakonskih obvez
 • obvlada metode in postopke priprave programov oziroma načrtov posodabljanja organizacije podjetja, organizacijske enote ter organizacije dela
 • obvlada postopke uvajanja in prenosa novosti v sodelovanju z delavci
 • pozna delovnopravno zakonodajo ter zahteve za zagotavljanje ustreznih možnosti za delo zaposlenih
spremlja razvoj stroke in razvojne trende v avtomobilski industriji ter razmere na avtomobilskem tržišču
 • spremlja in analizira razvojne trende oziroma tehnični in tehnološki razvoj pri gradnji vozil in sprejema ukrepe za usmeritve nadaljnjega razvoja
 • zagotavlja uporabo razvoja informacijskih in komunikacijskih sistemov
Komercialna dela trži produkte in storitve ter opravlja komercialne posle s poslovnimi partnerji
 • načrtuje, organizira in analizira marketinške aktivnosti
 • analizira  tržišče, kupne trende in potrebe strank na področju prodaje in storitev
 • ureja odnose s poslovnimi partnerji itn. ter skrbi za njihov razvoj
 • spremlja in obvešča poslovne partnerje o novostih v prodajnem programu, storitvah in ponudbah
 • izbira ustrezne dobavitelje
 • pripravlja in sprejema predloge za prodajne in poprodajne akcije ipd.
 • izdeluje pred- in pokalkulacije prodajnih cen blaga ter storitev oziroma vrednosti obračunskih ur za dela oz. delovna mesta
 • vodi postopke in evidence, potrebne v primerih zniževanja cen
 • soodloča oziroma sprejema prodajne cene blaga ter storitev
 • sklepa gospodarske pogodbe z uvozniki, s prodajalci, kupci ipd.
 • pozna podjetniško politiko, perspektive nadaljnjega razvoja in faktorje uspeha na področju avtomobilske trgovine
 • obvlada postopke in metode za spremljanje in analiziranje razmer na trgu, konkurence in njenih strategij itn.
 • obvlada postopke in metode za spremljanje in analiziranje donosnosti poslovanja in gibanja marž, rabatov, rizikov, komercialnih stroškov, zalog …
 • pozna sodobni komercialni menedžment (Customer Relationship Management (CRM), Key-Account-Management, Mystery Shopping, mednarodni cenovni menedžment itn.)
 • pozna metode tržnega raziskovanja, analiziranja, simuliranja trga, segmentiranja ipd., razume njih rezultate ter jih zna uporabiti pri načrtovanju lastne aktivnosti
 • pozna načrtovanje in izvedbo oglaševanja, pospeševanja prodaje, dela z javnostjo ipd.
 • zna opredeliti cilje in strategije uvajanja novosti pri nabavi, prodaji, skladiščenju, transportu ipd.
 • obvlada kalkulacije prodajnih cen (cenovni menedžment), oblikovanje ponudbe, e-trgovino (e-Procurement) ipd.
 • pozna metode optimiranja poslovnih enot in trgovske mreže ter usmerjanja prodaje

prodaja nova vozila ter odkupuje in prodaja rabljena vozila
 • spremlja tržne razmere na trgu z novimi in rabljenimi motornimi vozili
 • nabavlja in prodaja nova in rabljena vozila
 • izdeluje kalkulacije, določa rabate, premije, provizije ter prodajne cene vozil, izdeluje primerjave ponudb in daje pribitke na ponudbo
 • informira in svetuje kupcem oz. strankam ob nakupu vozila, nadomestnih delih ter pri izbiri, vgradnji in uporabi dodatne opreme in pribora, pri čemer poskuša najti najboljšo rešitev za vsakega posameznega kupca
 • pripravlja in izvaja postopke financiranja nakupa vozil
 • izvaja in nadzira naročila, dobavo, skladiščenje in predajo novih vozil kupcem
 • izvaja upravne in druge postopke pri odkupu in prodaji rabljenih vozil
 • obvlada trgovinsko poslovanje, prodajne organizacije, upravljanje prodaje v avtomobilski dejavnosti s poudarkom na novih vozilih ipd.
 • obvlada komuniciranje s pomočjo On-line sistemov z raznimi udeleženci v prodajni verigi (distribuciji)
 • obvlada izdelavo kalkulacij, določanje rabatov, premij, provizij ter prodajnih cen vozil, primerjavo ponudb ipd.
 • pozna postopek naročanja, uvoza, distribucije, transporta, skladiščenja, predstavitve, prodaje ipd. novih vozil
 • obvlada izvajanje in nadziranje naročil, dobav, skladiščenja ter predaje novih vozil kupcem
organizira nabavo in prodajo nadomestnih delov, pribora, dodatne opreme idr.
 • organizira nabavo in prodajo nadomestnih delov, pribora, dodatne opreme, pomožnih sredstev, drobnega in potrošnega materiala, maziv, goriv idr.
 • izvaja tržne analize, analize konkurence ter vrednoti rezultate analiz
 • vodi prodajna in nakupna pogajanja s poslovnimi partnerji, kupci oz. strankami
 • komunicira s pomočjo On-line sistemov z raznimi udeleženci v prodajni verigi (distribuciji)
 • izvaja računalniško podprto materialno poslovanje pri prodaji in skladiščenju nadomestnih delov, pribora in dodatne opreme
 • pozna merila za vrednotenje dobaviteljev in ključnih kupcev, metode in postopke spremljanja dobaviteljev, ključnih kupcev in konkurence, uvrščanja v bazo dobaviteljev oz. kupcev, vzdrževanja odnosov kupec-dobavitelj
 • pozna pravice, obveznosti ter kupčevo in dobaviteljevo vlogo
 • obvlada primerjanje dospelih ponudb, izvajanje nakupnih pogajanj, določanje dobavnih in plačilnih pogojev, kakor tudi izvajanje naročil
 • razume skladiščno poslovanje - organiziranje in nadzorovanje, prevzemanje blaga, reklamiranje,  kakovosti dobav, delo v skladišču, medskladiščnem poslovanju, konsignaciji …
 • zna opredeliti cilje in strategije uvajanja novosti pri nabavi, prodaji, skladiščenju, transportu ipd.
zagotavlja učinkovit poprodajni menedžment
 • načrtuje, organizira, spremljanja in vodi poprodajne dejavnosti
 • izvaja posebne storitve, kot so oddaja avtomobilov v najem, menedžment uporabe vozil (flota) – dodatna ponudba in pogoji, skrb za upravljanje in servisiranje z vozili v floti (podjetij, ustanov itn.) …
 • uvaja strokovne novosti v poprodajnem menedžmentu
 • načrtuje, organizira in nadzira logistiko v podjetju ali organizacijski enoti
 • obvlada postopke in metode kalkulacij, spremljanja, analiziranja in zmanjšanja stroškov, obračuna marž, provizij, popustov ipd.
 • pozna načrtovanje, organiziranje, spremljanje prodajnih akcij, akcij za pospeševanje prodaje določenih vrst blaga, distribucije in logistike, reklamnih in oglaševalskih akcij ipd.
 • pozna postopke načrtovanja, organiziranja, spremljanja stroškov vozil ter uporabe testnih, nadomestnih, »hišnih - podjetniških« motornih vozil
 • razume trende na področju menedžmenta pri upravljanju v avtomobilski dejavnosti (npr. Zero-Latency-Konzept, management oskrbne verige (Supply Chain Managment), logistika, distribucija ipd.)
Administrativna dela pripravlja in vodi dokumentacijo
 • organizira, vodi in spremlja poslovno dokumentacijo z uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih sistemov
 • vodi in spremlja upravne postopke, povezane z zastopanjem podjetja
 • uporablja baze podatkov ter arhivira listine in dokumentacijo (vse skladno z GDPR)
 • pripravlja in predstavlja poročila, statistične spremljave in podatke, razvojne in tržne strategije, analize, pogodbe, navodila za delo ipd.
 • izvaja kot stalni zgled kodeks poklicne etike in dobre poslovne običaje
Vodenje vodi in usklajuje delo v podjetju oziroma organizacijskih enotah in delovnih skupinah
 • vodi, organizira, usmerja in spremlja delo v podjetju oziroma organizacijskih enotah in delovnih skupinah
 • zagotavlja, organizira, nadzoruje in izvaja kadrovsko-organizacijske postopke
 • izbira in razporeja kadre, vodi razgovore s sodelavci, skrbi za razvoj poklicne kariere itn.
 • preprečuje in razrešuje delovne, medosebne ter kolektivne spore
 • ocenjuje zaposlene, predlaga napredovanje in plače
 • organizira, nadzoruje in izvaja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih ter njihovo motiviranje, mentorstvo
 • svetuje, izvaja interno izobraževanje in usposabljanje, vodi delavnice za zaposlene
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost del skladno s standardi v delovnem okolju


 • načrtuje, organizira in spremlja sistem kakovosti
 • zagotavlja kakovost in uspešnost izvajanja procesov in dela v podjetju, organizacijski enoti in službi skladno s standardi in predpisi ter z dobrimi poslovnimi običaji
 • uvaja inovacije na strokovnem področju
 • obvlada upravljanje  sistema celovite kakovosti poslovanja podjetja avtomobilske dejavnosti
 • zagotavlja prvovrstno poslovno kakovost pri delu s strankami
Vzdrževanje in popravila načrtuje izvajanje občasnih in rednih vzdrževanj

 • časovno načrtuje in nadzoruje občasna, redna, investicijska vzdrževanja in popravila opreme, naprav, orodij in pripomočkov ob upoštevanju zakonskih in tehničnih predpisov
 • pozna zakonske in tehnične predpise za gradbeno, okoljevarstveno, požarno in tehnično področje ter načrtovanje, naročanje, izvajanje in nadzorovanje investicij ter večjih vzdrževalnih del
Komunikacija komunicira s poslovnimi partnerji, z državno upravo, ustanovami, javnostjo, s strankami, kupci, sodelavci
 • komunicira (neverbalno, pisno in ustno, elektronsko, digitalno) s poslovnimi partnerji, z javnostjo, s strokovnjaki, z dobavitelji, naročniki, s kupci, strankami, z državno upravo, ustanovami ipd.
 • komunicira s sodelavci, strokovnimi službami, z organizacijskimi enotami, s projektnim timom ipd. ter rešuje konflikte in spore
 • vodi razgovore in pogajanja s poslovnimi partnerji, kupci/strankami ipd. ter ob tem upošteva poslovni bonton in poslovno komunikacijo
 • obvlada poslovno korespondenco ter etiko poslovnega komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna dejavnike uspešne komunikacije, osnove verbalne in neverbalne komunikacije ter retorike
 • pozna metode in oblike tržnega komuniciranja, pomen promocije, osnove psihologije prodaje, kupoprodajnega dialoga ipd.
 • obvlada metode in postopke pridobivanja informacij
 • obvlada strategije in taktike pogajanj - načela, pristopi, priprava, načrtovanje itn.
 • obvlada tehnike vodenja razgovorov, pogajanja in svetovanja strankam pri sprejemanju naročil, pri obravnavanju in reševanju garancijskih, reklamacijskih zahtevkov, škodnih primerov ipd.
upravlja z informacijami, s podatki in z vsebinami v različnih digitalnih okoljih za doseganje ciljev povezanih z delom
 • obvlada strategije iskanja in dostopa do podatkov v digitalnih okoljih
 • analizira, interpretira in kritično vrednoti podatke, informacije in digitalne vsebine
 • ureja digitalne vsebine v različnih formatih
 • upravlja različne baze podatkov
 • upravlja proizvodno-informacijski sistem
 • varuje naprave in digitalne vsebine ter razume tveganja in nevarnosti v digitalnih okoljih
 • rešuje strokovne probleme s pomočjo digitalnih tehnologij
 • učinkovito upravlja avtomatizirane in robotizirane procese
 • sledi digitalnemu razvoju na svojem področju  
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja izvajanje del skladno s predpisi o varstvu zdravja pri delu ter varovanja okolja
 • opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o požarni varnosti
 • pozna predpise o varstvu okolja, ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje (npr. hrup, emisije, sevanja ipd.) v avtomobilski dejavnosti ter s tem povezane interne akte, evidence ter postopke
 • obvlada, za svoje strokovno področje, pravilne postopke za skladiščenje in odstranjevanje (ev. reciklažo) za okolje škodljivih oziroma obremenjujočih snovi (npr. kemično agresivnih snovi, vnetljivih snovi, eksplozivnih (pirotehničnih) sredstev ipd.)
 • razume tehnične predpise (obratovalna navodila) pri vgradnji, vzdrževanju in uporabi postrojenj, strojev, naprav, pripomočkov in orodij
 • pozna postopke za zbiranje, odstranjevanje in predelavo (razgradnjo) starih vozil

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija avtoserviserjev, Ljubljana
 • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija avtoserviserjev, Ljubljana
 • Zoran Sodnik, Gospodarska zbornica Slovenije, Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, Ljubljana
 • Beno Arbiter, Tehniški šolski center Maribor, Višja strokovna šola, Maribor
 • Matej Ozebek, Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Celje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.