Poklicni standard

Naziv:

Avtoličar/avtoličarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Avtoličar/avtoličarka (25345020)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela,
 3. zagotavljati kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni ter strokovni razvoj,
 4. razvijanja podjetnih lastnosti ob pripravi kalkulacije za končni obračun svojega dela,
 5. zagotavljati osebno higieno in higieno delovnega prostora z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev in opreme,
 6. samostojno komunicirati s predpostavljenimi, sodelavci in ustrezno svetovati strankam pri odločitvah o popravilih in vzdrževalnih delih na zaščitenih in lakiranih površinah,
 7. z ustreznimi metodami kakovostne postavitve diagnoze, priprave, vzdrževanja in popravila notranjih in zunanjih barvanih oziroma lakiranih površin,
 8. priprave barve na mešalni napravi,
 9. ob poznavanju ustrezne tehnologije delovnih postopkov zamenjati in popraviti karoserijske dele.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje, priprava, organizacija in analiza lastnega dela
 • zbiranje in samostojno ovrednotenje informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • načrtovanje, pripravljanje in zagotavljanje ustreznega poteka lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določanje časa, potrebnega za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • poznavanje principov organizacije dela in časovnih normativov za izvedbo posameznih nalog
 • znanje uporabe informacijske tehnologije
 • poznavanje orodij in naprav za izvajanje posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta in orodja
 • montiranje in demontiranje svetil, stekla, okrasne obloge, izolacijske obloge
 • poznavanje lastnosti, zgradbe in uporabe izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov
 • poznavanje materialov podlog, barvnih nanosov ter zaščitnih premazov, pomožnih materialov ter njihove fizikalne in kemične lastnosti
 • pripravljanje seznama potrebnega materiala, opreme, orodij in navodil za izvajanje del
 • pripravljanje vozila za izvajanje del po delovnem nalogu
 • izbiranje potrebnih rezervnih delov in drugega potrebnega materiala za izvedbo del
 • poznavanje sistemov, sklopov in delov na motorju ter podvozju
 • poznavanje električne napeljave in električne opreme vozila
Operativna dela diagnostika stanja lakiranih površin
 • proučevanje tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih navodil za zahtevnejša popravila oziroma izdelovanje poročil z uporabo računalniških orodij
 • ocenjevanje obsega in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotavljanje njihovih vzrokov z metodično preiskavo na ličenih površinah
 • pripravljanje predloga za odpravljanje poškodb, napak in okvar, popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov
 • poznavanje merilnih in kontrolnih pripomočkov, orodij, naprav in opreme za diagnozo stanja ličenih površin
 • obvladovanje postopka za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavitev diagnoze poškodb, napak in okvar na ličenih površinah
priprava barve za nanos
 • določanje odtenka barve
 • mešanje barve glede na recepturo na mešalni napravi
 • preizkušanje barve na kontrolnih lističih in po potrebi ustrezno dopolnjevanje
 • poznavanje načina določanja barvnih odtenkov
 • poznavanje vrst barv
vzdrževanje, popravilo in izdelava notranje in zunanje barvane oziroma lakirane površine
 • preventivno zaščitenje nebarvanih delov vozila
 • poznavanje in pripravljanje površine z mehansko in s kemično obdelavo ter z razmastitvijo za nadaljnjo obdelavo
 • pripravljanje in nanašanje temeljnih in zaključnih nanosov ter podlage na zunanje in notranje površine
 • reparaturno lakiranje oziroma prelakiranje karoserijskih delov
 • vzdrževanje in poliranje površine na vozilih in nadgradnjah
 • lepljenje okrasnih napisov in dekoracij
 • zaščitenje obdelane površine pred poškodbami s premazi
 • vzdrževanje, popravljanje in nanašanje protikorozijske zaščite oziroma konzervacije votlih delov podvozja
 • znanje o različnih tehnikah lakiranja in napravah za brizganje
 • poznavanje fizikalnih in kemičnih procesov pri ličarskem delu
 • znanje o delovanju in uporabi lakirno-sušilnih komor
 • znanje o tehnologiji utrjevanja in sušenja nanosov
 • znanje o odpravi napak pri končnem lakiranju
zamenjava in popravilo karoserijskih delov
 • menjanje karoserijskih delov
 • popravljanje manjših poškodb na karoserijskih delih
 • poznavanje tehnologije delovnih postopkov in procesov za montažo in demontažo delov, sklopov in sistemov
Administrativna dela izpolnjevanje dokumentacije
 • izpolnjevanje in vodenje delovne dokumentacije
 • izdelovanje poročil o opravljenem delu
 • obvladovanje dela z informacijsko tehnologijo
Komercialna dela priprava elementov kalkulacije
 • naročanje in skladiščenje rezervnih delov in opreme
 • izdeluje kalkulacije storitev opravljenega dela in porabljenega materiala
 • uporabljanje  sistema označevanja in iskanja rezervnih delov
 • poznavanje tovarniških normativov za porabo časa in materiala
 • razlikovanje stroškov dela in materiala, ki ga uporablja
Zagotavljanje kakovosti skrb za zagotavljanje kakovosti dela in storitve
 • zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • kontroliranje in ocenjevanje rezultata lastnega dela
 • upoštevanje standardov kakovosti
 • poznavanje sistemov zagotavljanja kakovosti
 • poznavanje postopkov in načinov za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila kontrola, nastavitev ter vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodij, ki se jih uporablja pri lastnem delu
 • nastavljanje, pregledovanje in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodij, ki se jih uporablja pri lastnem delu
 • upoštevanje varnostnih navodil
 • poznavanje postopkov za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja skladno s standardi oziroma proizvajalčevimi tehničnimi podatki
Komunikacija vzpostavitev kooperativnega odnosa s predpostavljenimi in sodelavci
 • reševanje problemov pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • uporabljanje strokovne terminologije
 • poznavanje pravil timskega dela
svetuje strankam
 • sprejemanje strank in njihovo seznanjanje s stanjem zaščitenih in ličenih površin, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili, s potrebnim časom za izvedbo del
 • svetovanje strankam pri odločitvah o popravilih in vzdrževalnih delih na zaščitenih in ličenih površinah
 • obveščanje stranke o preseganju potrebnih popravil in zamenjav, določenih s predkalkulacijo
 • svetovanje in komuniciranje  s strankami ob reklamacijah
 • poznavanje osnov poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja varovanje zdravja pri delu na delovnem mestu
 • opravljanje dela z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev in opreme
 • upoštevanje navodil za varno delo
 • poznavanje predpisov o zdravju in varstvu pri delu
 • poznavanje možnih poškodb zaradi napačne uporabe strojev
varovanje okolja v delavnici in na delovnem mestu
 • uporabljanje snovi in opreme skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • poznavanje postopkov za pravilno skladiščenje, odstranjevanje in delo s snovmi, ki so škodljive oziroma obremenjujoče za okolje
 • ločeno zbiranje, sortiranje in odstranjevanje odpadkov skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ivan Šel, Porsche Interavto, Ljubljana
 • Alfonz Vreznik, Maribor
 • Zdravko Klevišar, Avtoelektrika Klevišar, Novo mesto
 • Franc Malgaj, Malgaj, d. o. o., Trbovlje
 • Fani Al-Mansour, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Janez Fortuna, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Vinko Kucler, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Urška Marentič, Center za poklicno izobraževanje
 • Barbara Kunčič, Center za poklicno izobraževanje
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije
 • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Matjaž Avsec, Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.