Poklicni standard

Naziv:

Mojster klepar-krovec/mojstrica kleparka-krovka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mojster klepar-krovec/mojstrica kleparka-krovka (25335540)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 • ­načrtovati lastno delo ter načrtovati in voditi delo sodelavcev skladno z delovnotehnično dokumentacijo za izdelavo, popravilo in vzdrževanje streh,
 • ­samostojno koordinirati, organizirati in voditi sodelavce  v delavnici ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
 • ­samostojno komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • ­celovito in odgovorno izvajati, voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v delavnici in gradbišču,
 • ­načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično),
 • ­nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti, ki veljajo na gradbišču, delovišču ali delavnici,
 • ­zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala ter zakonitosti poslovnega okolja,
 • ­načrtovati izvedbo strešnih konstrukcij ter izdelovati delavniške risbe za kleparske izdelke ročno ali z uporabo programskih orodij in ob upoštevanju veljavnih standardov stroke,
 • ­razvijati in izrisovati plašče najzahtevnejših kleparskih izdelkov ročno ali z uporabo strojev,
 • ­organizirati, koordinirati in voditi izvedbo krovsko-kleparskih del ter izvesti najzahtevnejše detajle pri poševnih in ravnih strehah ter panelnih in prezračevanih fasadah pročeljih
 • ­preverjati kakovost krovsko-kleparskih del, ugotavljati napake na strehah ter sodelovati pri določanju načina sanacije


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira, koordinira in vodi izvedbo krovskih in kleparskih del
 • načrtuje uvajanje svojih zaposlenih v delo s poudarkom na organizaciji dela, upoštevanju zdravja in varstva pri delu, razdelitvi odgovornosti in načinu komuniciranja
 • načrtuje lastno delo ter delo sodelavcev skladno z delovno-tehnično dokumentacijo
 • analizira rezultate opravljenega dela ter dela drugih
 • načrtuje izboljšave svojega dela in dela drugih
 • načrtuje delo na delovišču tako, da upošteva možne negativne vplive nevarnih snovi na okolje in zdravje
 • načrtuje delo terminsko in po fazah dela  ter izbere vrsto in količino osnovnega in pomožnega materiala; ob tem upošteva delovno zaporedje in normative porabe materiala
 • pozna osnove organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda delovno-tehnično dokumentacijo in pripravlja navodila za delo
 • pripravi delovna sredstva in prekontrolira pripomočke za varovanje zdravja pri delu
 • pregleda dokumentacijo o pogodbenih določilih, ceni, načinu obračuna, načinu plačila, dokumentacijo o pogodbenih kaznih itd.
 • uporablja projektno in tehnološko dokumentacijo in upošteva zahteve za izvedbo del
 • naroča in prevzema  material,  opremo in orodje za izvedbo  del, zaščitna sredstva ter zaščitno opremo
 • organizira in ureja gradbišče skladno s pravili varovanja zdravja
 • pozna pomen stroškov življenjske dobe materialov  (Life Cicle Costing), ki jih uporablja pri svojem delu, in njihov vpliv na trajnost izdelka
 • naroča potrebno delovno silo in ustrezne stroje
Operativna dela načrtuje izvedbo strešne konstrukcije ter izdeluje delavniške načrte za kleparske izdelke
 • prevzame gradbeno in tehnično dokumentacijo ter pregleda načrte in/ali popise del, preuči in predvidi ukrepe za varno delo s sredstvi skupinskega in osebnega varovanja
 • posname mere strehe in strešnih elementov
 • na podlagi načrtov in posnetih izmer razbere obseg dela
 • uporablja kataloge in navodila proizvajalcev kritin
 • obvlada osnove tehničnega risanja ter izdelave ročnih skic
 • uporablja  ustrezna programska orodja
 • uporablja priročnike kleparsko-krovskih del (normativi in pravila)
 • pozna organizacijo gradbišča in principe organizacije dela
 • obvlada opisno geometrijo v okviru stroke
 • seznanjen je z zakonodajo in s predpisi v okviru stroke
 • pozna vrste, lastnosti in namen izolacijskih materialov, pločevinastih elementov in kritin
razvija, izrisuje plašče najzahtevnejših kleparskih izdelkov
 • določa razvite širine in plašče pločevinastih elementov
 • izreže in strojno ali ročno oblikuje pločevinaste elemente
 • vrta izvrtine in koviči ali vijači pločevinaste elemente
 • obvlada postopek in tehnike izdelovanja in spajanja pločevinastih elementov
 • uporablja tehnologijo rezanja, izrezovanja, vrtanja in oblikovanja pločevin, tehnologijo lotanja in varjenja ter tehnologijo kovičenja, vijačenja in lepljenja pločevinastih elementov

organizira in koordinira izvedbo krovskih del
 • organizira in vodi posamezna dela pri izvedbi krovskih del
 • izvede zahtevnejše detajle pri poševnih in ravnih strehah
 • preveri in kontrolira nagibe in tesnost spojev ter estetski izgled
 • preveri usklajenost montaže elementov z načrtom
 • zaščiti izolacijo in kritino
 • sodeluje pri prevzemu kleparsko-krovskih del na objektu
 • sodeluje pri montaži prezračevalnih in klimatskih sistemov, predvsem v točki oz. na mestu preboja skozi streho ali fasado
 • sodeluje pri montaži strelovodov na strehe in fasade, montaži fotovoltaike na strehe in fasade, montaži termičnih solarnih sistemov na strehe in fasade in montaži strešnih oken na strehe
 • obvlada postopek vgradnje strešnih kritin oz. panelov na fasado
 • seznanjen je z osnovami statike, gradbene fizike in energetike
 • pozna možne poškodbe kritine in razume vzroke za njihov nastanek
preverja kakovost krovsko-kleparskih del ter ugotavlja napake na strehah in sodeluje pri določanju načina sanacije
 • pregleduje strešno kritino vizualno in mehansko ter ugotovi poškodbe in napake na kritini
 • sodeluje pri izdelavi plana vzdrževanja kritine
 • popravi oz. opravi tekoča ali nujna vzdrževalna dela na konstrukcijah ali kritinah
 • izvaja načine in postopke vzdrževalnih ali obnovitvenih del ter pozna življenjsko dobo različnih kritin
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito in utrjevanje kleparskih in krovskih konstrukcij in materialov
 • razume pomen vzdrževanja ali zamenjave kritine
izvaja praktično usposabljanje dijakov
 • pripravi načrt praktičnega izobraževanja in ga izvede
 • seznani dijake z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • določi dijakom dela in naloge v okviru programa praktičnega izobraževanja in usposabljanja
 • spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • seznanjen je s šolskim sistemom
 • razume pomen in pozna elemente priprave na pedagoško delo
 • pozna pedagoška načela
 • izbere  učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese dijakov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motivira dijake za delo in učenje
 • pozna dijaka obveznosti in pravice iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • pozna sodobne načine elektronskega poslovanja

uvaja nove delavce na delovno mesto
 • seznani nove delavce z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno delovno mesto
 • izvede ali pripravi načrt uvajanja novega zaposlenega
 • seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določi dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del ga sproti usposobi oziroma napoti na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motivira novozaposlene za delo in učenje
 • pozna razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo
zagotavlja rentabilnost poslovanja poslovne enote
 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • razume odmike poslovanja enote od plana
 • skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter standardi v svoji poslovni enoti
 • posreduje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajuje ugotovitve z neposrednim vodjem
 • pripravlja predloge za boljše poslovanje
 • obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • pozna vzroke za zmanjšanje dobička
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • pozna načine financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • pozna analizo rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statističnih metod
 • pozna načine varovanja in zaščite podatkov
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • planira poslovanje poslovne enote in skrbi za donosnost le-te
 • seznanjen je s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvaja plačilni promet
 • skrbi za donosnost obratovalnice, upravičenost investicij
 • izdeluje kalkulacije
 • upošteva predpise, ki ga zavezujejo pri delu
 • prepozna tržne priložnosti in sklepa na osnovi rezultatov raziskave trga
 • zna določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • zna brati bilanco denarnih tokov, bilanco stanja in bilanco uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvaja prodajno strategijo podjetja
Administrativna dela upravlja z dokumentacijo in jo arhivira (hrani na gradbišču)
 • vodi in izpolnjuje gradbiščno dokumentacijo ročno in/ali s pomočjo sodobne opreme skladno z gradbenimi predpisi
 • dokumentira s skicami, pisno ali na drug način spremembe in odstopanja od projektne dokumentacije ter skrbi za podatke, ki so potrebni za projekt izvedenih del
 • skrbi – začasno hrani - za dokumentacijo vezano na kontrolo ter preiskave gradbenih materialov in konstrukcij
 • vodi evidenco o delavcih in opravljenih urah, posreduje podatke za obračun izvršenih del in podatke o porabi materiala

Vodenje organizira in vodi sodelavce v svoji poslovni enoti
 • vodi  zaposlene in organizira delo v enoti
 • načrtuje delo
 • delegira naloge
 • skrbi za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela in skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbuja timsko delo
 • kontrolira opravljeno delo
 • skrbi za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture ter zadovoljstvo zaposlenih
 • skrbi za družbeno odgovornost podjetja (vključevanje podjetja v družbeno okolje, sodelovanje z okoliškim prebivalstvom)
 • ustvarja pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • zna iskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih sredstev
 • sodelavce usmerja k strokovnemu delu
 • opazi pomanjkljivosti pri delu in daje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • pozna različne načine in stile vodenja in zna izbrati najustreznejšega v dani situaciji
 • zna poslovno idejo oziroma priložnost realizirati v praksi
 • razvija inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
 • nadzira delo v delovnem okolju
 • s svojim delom in vedenjem je vzor sodelavcem
 • pozna  procese dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • pozna osnovne motive za delo
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvlada osnove organizacije dela, dela skupine
 • obvlada zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvlada metode vodenja in motiviranja
 • obvlada metode reševanja konfliktov
 • obvlada dejavnike stresa in metode preprečevanja stresa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • pozna strukturo osebnosti in osebnostne lastnosti
 • pozna vsebino pogodbe o zaposlitvi
 • pozna delodajalčeve in delavčeve obveznosti in pravice

Nadzor dela nadzoruje procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvaja ukrepe za izboljševanje kakovosti
 • kontrolira kakovost storitev
 • spremlja razvoj stroke
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • zagotavlja  opravljanje dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju
 • uporablja delovna sredstva skladno s proizvajalčevimi navodili
 • preverja in zbira certifikate elektrotehničnih materialov
 • pozna vrste materialov in pripadajoče certifikate  ter izjave o lastnostih
 • varuje poslovno zaupne in osebne podatke
 • upošteva kodeks poklicne etike in poslovnih običajev
 • preverja natančne meritve in te meritve tudi upošteva (označevanje elementov)
 • se stalno izobražuje v stroki
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • vzdržuje delovna sredstva skladno s proizvajalčevimi navodili
 • pozna roke tehničnih in drugih periodičnih internih pregledov opreme in vozil v podjetju
Komunikacija komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • dnevno komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji ter jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • komunicira s strokovnimi službami
 • komunicira z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno rešuje konflikte v komunikaciji
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvaja poslovno korespondenco
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu
 • nadzoruje in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v svoji poslovni enoti
 • nadzira in svetuje osebju v svoji poslovni enoti  pri uporabi delovnih sredstev in zaščitnih sredstev ter jih zna pripraviti, upoštevajoč varstvo pri delu
 • zagotavlja upoštevanje sanitarno-higienskih in drugih predpisov
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu ter ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi o varovanju okolja
 • obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo
vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov s področja varovanja okolja
 • zagotavlja varovanje okolja
 • obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažami
 • pripravlja materiale za odvoz na deponijo in s tem vsa potrebna administrativna opravila

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Franček Stropnik, Lars-Kleparstvo Franček Stropnik, s. p., OZS
 • Marjan Borovnik, Splošno krovstvo in kleparstvo Marjan Borovnik, s. p., OZS
 • Srečko Graj, Montaža Graj, splošno gradbeno podjetje, d. o. o., OZS

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.