Poklicni standard

Naziv:

Kamerman/kamermanka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Kamerman/kamermanka (21300341)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kamerman/kamermanka (25166420)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen :
 1. načrtovati, pripraviti in kontrolirati potek snemanja televizijske oddaje v timu z izvedbeno in tehnično ekipo
 2. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 3. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 4. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 5. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumevati se in sodelovati z režiserjem, izvedbeno in tehnično ekipo pri pripravi in izvedbi televizijske oddaje
 7. upravljati kamero v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom
 8. spremljati in nadgrajevati svoje znanje o vsebinah, oblikah in novih konceptih televizijskih žanrov


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • seznani se s snemalno knjigo oziroma scenarijem
 • načrtuje lastno delo in delo asistentov snemalca v sodelovanju z ostalimi člani ekipe pri televizijski oddaji
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • ogleda si vaje ali predstave (kulturne, informativne, zabavne in športne oddaje) pred snemanjem oz. živim prenosom
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • pozna načine projektnega in timskega dela
 • pozna načine načrtovanja in organiziranja dela v skupini
 • pozna principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna postopke in načine za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • pozna postopke priprave in izvedbe televizijskih oddaj
 • obvladuje tehnološke značilnosti kamer in pripadajoče opreme v večkamernem televizijskem sistemu
 • pozna bistvene značilnosti, pravila in zakonitosti posameznih področij televizijskih oddaj (kulturne, informativne, zabavne in športne oddaje)
 • pozna načine racionalne uporabe energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta sodeluje pri izbiri snemalnih pozicij za dosego optimalnih posnetkov in ostalih možnosti za delo
 • ogleda si pozicije snemanja in preveri vse možne posnetke
 • predlaga optimalne pozicije snemanja televizijske oddaje
 • preveri in prilagodi snemalno (kamere, objektivi in zaščitna sredstva) in scensko tehniko (piedestal, tračnice, podesti za kamere idr. pripadajoča oprema), potrebno za izvedbo televizijske oddaje
 • predlaga izboljšave in spremembe mizanscene (gibanje nastopajočih po prostoru), luči, scenografije, kostumografije ...
 • predlaga spremembe postavitve tehnologije (avdio-/videotehnika, odrska oprema) glede na kompozicijo slike
 • pripravi osebna varovalna oz. zaščitna sredstva glede na pričakovane pogoje dela in vremenske razmere
 • obvlada zakonitosti izrezov in kompozicije
 • pozna  optične zakonitosti objektivov
 • obvlada lastnosti, načine uporabe in delovanja razpoložljivih kamer, objektivov in pripomočkov za gibanje kamer
 • obvlada snemalno prizorišče in lastno gibanje v njem
 • obvlada pravila televizijskega snemanja v sistemu več kamer
 • pozna zakonitosti montaže
 • pozna osnove režijskih in dramaturških postopkov
 • pozna osnove oblikovanja luči
 • pozna osnove likovne estetike
Operativna dela opravlja kamermanska dela v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom
 • upravlja s kamero pred in med snemanjem
 • upravlja s kamero med vajo z izvajalci
 • upošteva scenarij, snemalno knjigo ali koncept snemanja
 • upošteva režiserjeva navodila in se nanje ustrezno odziva
 • v okviru dogovorjenega in režiserjevih navodil pripravi najboljše možne posnetke
 • upošteva pravila likovne estetike
 • nastavi in upošteva optične parametre (goriščnico)
 • uporablja pripomočke za premikanje in upravljanje s kamero
 • nadzoruje delo asistentov kamere
 • pozna kamero in vse nastavitve kamere
 • zna sestaviti in podreti kamero s pripadajočo opremo
 • dela na kameri iz roke (brez stativa in piedestala)
 • sodeluje s tehnično in z izvedbeno ekipo
 • pazi na filmske smeri in osi gibanja
 • prilagodi posnetke grafični opremi in specialnim efektom
 • obvlada strokovno televizijsko izrazoslovje
 • obvlada zakonitosti izrezov in kompozicije
 • obvlada optične zakonitosti objektivov
 • obvlada lastnosti, načine uporabe in delovanja razpoložljivih kamer, objektivov in pripomočkov za gibanje kamer
 • obvlada snemalno prizorišče in lastno gibanje v njem
 • obvlada pravila televizijskega snemanja v sistemu več kamer
 • pozna zakonitosti montaže
 • pozna osnove režijskih in dramaturških postopkov
 • pozna osnove oblikovanja luči
 • pozna osnove likovne estetike
 • pozna pravila bontona, zlasti glede komuniciranja z režiserjem in nastopajočimi
 • pozna zakonitosti televizijskih žanrov (kulturni, informativni, zabavni in športni)
 • obvlada postopke snemanja različnih televizijskih žanrov
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje)
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Nadzor dela nadzira proces snemanja
 • sprotno prilagaja proces snemanja nepredvidenim okoliščinam in jih rešuje v skladu s snemalnim načrtom ter z režiserjevimi navodili
 • nadzoruje brezhibnost snemalne tehnike
 • pozna vse faze televizijske produkcije
 • obvlada snemalne postopke
 • zna predvideti možna odstopanja od končnega snemalnega načrta in zna nanje hitro in pravilno reagirati
 • pozna delovanje snemalne tehnike in reagira ob nepravilnostih
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • predlaga možne rešitve pri pripravah in izvedbi snemanj in prenosov
 • deluje skladno s predpisanimi internimi pravilniki
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi navodili
 • upošteva pravila bontona
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti produkcijskih vsebin
 • upošteva metode kontrole kakovosti
 • upošteva oblikovno-estetske zakonitosti posnetkov
 • pozna domače in svetovne smernice razvoja v kreativnih konceptih televizijskih oddaj in razvoju tehnike
 • pozna sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
Komunikacija sporazumeva se z režiserjem, z izvedbeno in s tehnično ekipo
 • komunicira z režiserjem in s celotno izvedbeno in tehnično ekipo projekta
 • sprejema informacije od režiserja in sodelavcev v procesu predprodukcije in produkcije televizijskih oddaj ter se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v vsaj enem tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • ravna skladno z bontonom
 • obvešča sodelavce o sprejetih dogovorih
 • uporablja sodobne tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • pozna strokovno televizijsko terminologijo tudi v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna načela timskega dela in se po njih ravna
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Rok Škodlar, kamerman, RTV Slovenija
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Radovan Čok, filmski snemalec, DSFU
 • Gregor Kitek, Video produkcija Kregar, VPK
 • Klemen Dvornik, Društvo B51
 • Valentin Perko, filmski snemalec
 • Igor Maksim Košir, UL AGRFT
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Katarina Podgoršek, sekcija fotografov, OZS
 • Irena Brglez, GZS – Zbornica ZKGM
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Borut Kumperščak, Uniki, d. o. o.
 • Luka Dekleva, član komisije za NPK, Društvo B51
 • Klemen Pečnik, Laboratorij za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Janez Žagar, Cankarjev dom
 • Robert Mahnič, Avditorij Portorož
 • Stojan Nemec, SNG Nova Gorica
 • Boštjan Rigler, Pro Plus
 • Boštjan Kisovec, TV Slovenija
 • Boris Koren, član komisije za NPK, TV Slovenija
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.