Poklicni standard

Naziv:

Dimnikar/dimnikarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.7.2019

Predhodniki:

Dimnikar/dimnikarka (85000051)

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Dimnikar/dimnikarka (25045710)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela na področju dimnikarstva
 2. odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom
 3. zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v delovnem procesu ter varovati okolje in premoženje
 4. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe dimnikarske dejavnosti
 5. čistiti kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave ter odpravljati napake pri delovanju naprav v okviru pristojnosti
 6. izvajati redne preglede kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih in pomožnih naprav
 7. odstranjevati katranske obloge
 8. izvajati postopke protikorozijske zaščite
 9. izvajati občasne meritve na kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo
 10. svetovati uporabnikom dimnikarskih storitev pri uporabi in vzdrževanju kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
 11. komunicirati s strokovnimi in z nadzornimi institucijami, gasilsko službo ter resornimi ministrstvi in lokalnimi skupnostmi
 12. zbirati podatke in voditi evidence s področja dimnikarske dejavnosti

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje in organizira terminski potek lastnega dela ob upoštevanju vrste naprav, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • pozna pravila poslovanja in organizacije dela, povezana z opravljanjem dimnikarskih storitev
 • razume pomen posameznikove družbene odgovornosti pri poslovanju podjetja
 • pozna značilnosti in posebnosti dimnikarske dejavnosti
 • sodeluje pri načrtovanju porabe in nabave repromateriala
 • bere in razume dokumentacijo, ki je povezana z vgradnjo, uporabo, načrtovanjem in vzdrževanjem  kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
 • upošteva zakonodajo in pravila stroke z dimnikarskega področja


Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in opremo
 • pripravi delovni prostor glede na vrsto nalog ter ga zavaruje pred morebitnimi poškodbami in onesnaženjem
 • ugotovi vrsto kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave
 • pripravi dimnikarsko opremo skladno z navodili glede na vrsto nalog ter vrsto kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

Operativna dela čisti kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave
 • uporablja orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog ter pozna potek postopkov
 • očisti dimovodno napravo (povezovalni dimovod, dimovodna tuljava, dimovodna naprava, iztočni del, oprema dimovodne naprave)
 • očisti kurilno napravo
 • očisti prezračevalne naprave
 • po opravljenem čiščenju vzpostavi prvotno stanje obratovanja kurilne, dimovodne in prezračevalne in pomožne naprave

izvaja redne preglede kurilnih dimovodnih, prezračevalnih in pomožnih naprav
 • pregleda dimovodno napravo (povezovalni dimovod, dimovodna tuljava, dimovodna naprava, iztočni del, oprema dimovodne naprave)
 • pregleda kurilno napravo
 • pregleda prostor namestitve kurilne naprave
 • pregleda prezračevalne naprave
 • po opravljenem pregledu vzpostavi prvotno stanje obratovanja kurilne, dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave
 • uporabnika ustno seznani s stanjem naprav
 • napiše zapisnik o pregledu in ga preda stranki
 • sodeluje s pristojnimi strokovnimi in z nadzornimi institucijami
 • pozna vrste, tehnične lastnosti in zgradbo kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih in pomožnih naprav
odstranjuje katranske obloge
 • oceni stanje kurilne in dimovodne naprave glede na vsebnost katranskih oblog
 • izbere vrsto postopka za odstranjevanje katranskih oblog
 • pozna in uporablja postopke odstranjevanja katranskih oblog ter postopke varnostne zaščite (mehansko, toplotno in kemično)
 • po opravljenem odstranjevanju katranskih oblog vzpostavi prvotno stanje obratovanja kurilne, dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave
 • po odstranjevanju katranskih oblog opravi pregled, s katerim ugotovi prisotnost morebitnih poškodb in požarno nevarnost po odstranjevanju katranskih oblog
 • uporablja dimnikarsko opremo skladno z navodili za uporabo


izvaja postopke protikorozijske zaščite kurilne naprave na dimni strani
 • oceni in predlaga potrebnost protikorozijske zaščite
 • izvaja postopke protikorozijske zaščite
 • po opravljenih nalogah vzpostavi prvotno stanje obratovanja kurilne, dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave
 • pozna različne vzroke za nastanek korozije
 • pozna lastnosti materialov, iz katerih so izdelane kurilne naprave
 • pozna sredstva za protikorozijsko zaščito
 • uporablja dimnikarsko opremo in potrošni material skladno z navodili za uporabo
izvaja občasne meritve na kurilnih napravah na tekoča in plinasta goriva
 • izbira in uporablja merilno opremo za merjenje emisijskih parametrov
 • opravlja meritve emisijskih in kurilno-tehniških parametrov skladno s predpisanimi postopki
 • izvaja meritve vlažnosti v lesnem gorivu
 • primerja izmerjene vrednosti s predpisanimi   
 • opravlja meritve ogljikovega monoksida v prostoru namestitve kurilne naprave
 • uporablja tehnična, delovna ter druga navodila in proizvajalčeve predpise
 • uporabnika ustno seznani z rezultati meritev
 • napiše zapisnik o  opravljenih meritvah in ga preda stranki
 • sodeluje s pristojnimi strokovnimi in nadzornimi institucijami
svetuje uporabnikom in komunicira s strokovnimi in z nadzornimi institucijami
 • uporabnika informira o energetski učinkovitosti kurilnih naprav in svetuje glede vzdrževanja ter pravilne uporabe naprav
 • uporabniku svetuje o pravilnem načinu kurjenja, kakovosti in hrambi lesnega goriva
 • poslovno komunicira in ravna skladno s poslovnim bontonom
 • upošteva načela etike in timskega dela
 • uporablja strokovno terminologijo s področja dimnikarstva
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • sodeluje s pristojnimi strokovnimi in z nadzornimi institucijami
 • sodeluje z resornimi ministrstvi in lokalnimi skupnostmi
 • sodeluje z gasilskimi ustanovami oziroma službami
Administrativna dela vodi evidence o dimnikarski dejavnosti
 • vodi, ažurira in obdeluje evidenco uporabnikov dimnikarskih storitev
 • vodi, ažurira in obdeluje evidenco dimnikarskih storitev
 • vodi, ažurira in obdeluje evidenco kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav
 • osebne podatke obdeluje skladno s predpisom o varovanju osebnih podatkov
 • uporablja ustrezna programska orodja in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju dimnikarstva
Komercialna dela pripravlja elemente kalkulacije
 • izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala, potrebnega za izvedbo dimnikarskih storitev
 • pripravi naročilo delov in opreme, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • pozna postopke, ki vodijo k večji racionalnosti
 • pripravlja kalkulacije za dimnikarske storitve
 • pozna vrste in strukturo stroškov za izvedbo dimnikarskih storitev
 • pozna postopek obračunavanja del
 • pozna časovno-tehnične normative za izvedbo posameznih nalog
 • pripravlja ponudbe dimnikarskih storitev
 • izvaja promocijo dimnikarske dejavnosti in njenih pozitivnih učinkov 
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve
 • dimnikarske storitve izvaja oziroma opravlja odgovorno, podjetno, etično ter skladno s pravili stroke
 • zaveda se lastne odgovornosti pri zagotavljanju kakovosti opravljenih del in storitev
 • gospodarno ravna z opremo
 • racionalno porablja energijo in čas
 • pozna vlogo in pomen javnega interesa, ki ga zagotavlja z opravljanjem kakovostnih dimnikarskih storitev
 • kontrolira in vrednoti rezultate lastnega dela
 • pozna pravila stroke na področju dimnikarstva
 • pozna metode kontrole in sisteme zagotavljanja kakovosti
Vzdrževanje in popravila kontrolira in vzdržuje opremo za opravljanje dimnikarskih storitev
 • redno pregleduje in vzdržuje dimnikarsko opremo
 • redno opravlja kontrolo instrumentov in naprav, ki se uporabljajo za meritve emisij in kurilnotehniških parametrov
 • skrbi za pravočasnost umerjanja (kalibracijo) instrumentov in naprav, ki se uporabljajo za meritve emisij in kurilno-tehniških parametrov
 • pozna navodila in postopke za redno vzdrževanje in uporabo opreme, ki se uporablja pri izvajanju dimnikarskih storitev
 • upošteva varnostna navodila proizvajalcev opreme
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja osebno varovalno opremo, ki je skladna z oceno tveganja in izjavo o varnosti
 • razume pomen predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo in pravila stroke, ki urejajo področje dimnikarske dejavnosti
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi odpadkov
 • dela opravlja skladno s predpisi o varovanju okolja in požarni varnosti
 • z odpadki, zlasti z nevarnimi, ravna skladno s predpisi o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Franc Dobravec, s. p.
 • Iztok Zemljič, s. p.
 • mag. Mojca Knez, Srednja gradbena šola Maribor
 • Bojan Horvat, s. p.
 • Aleksander Županek, Dimnikarstvo Županek, d. o. o.
 • Alojz Bavman, DIMKO, d. o. o.
 • Milan Planinc, Energetski servis Ljubljana
 • mag. Mihael Gruden, Energetski servis Ljubljana

Koordinator pri pripravi poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Simon Dovrtel, Dimnikarstvo Dovrtel, d. o. o.
 • Aleksander Županek, Dimnikarstvo Županek, d. o. o.
 • Iztok Zemljič, Dimnikarstvo CADEA, d. o. o.
 • Bojan Brenčič, ABD Dimnikarstvo Murska Sobota, d. o. o.
 • Mag. Mojca Knez, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
 • Mag. Vito Lojk, Ministrstvo RS za okolje in prostor
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.