Poklicni standard

Naziv:

Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

7.10.2021

Predhodniki:

Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (34010530)

Klasius-P16:

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (24372430)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • uporabljati strojno in programsko opremo ter storitve, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • spremljati novosti v stroki ter se vseživljenjsko učiti o novi strojni in programski opremi ter storitvah
 • prejeti in pregledati tehnično dokumentacijo in delovni načrt ter skladno z njim načrtovati svoje delo
 • kakovostno izvesti delovni načrt skladno s strokovnimi standardi ter načeli racionalne rabe človeških in materialnih virov
 • sodelovati v skupini in dokumentirati opravljeno delo
 • pri delu upoštevati varnostne in okolijske standarde
 • slediti vrednotam podjetja, uporabljati dobre poslovne običaje, delovati etično in skladno s trajnostnim razvojem družbe
 • gospodarno/trajnostno ravnati z odpadki in razumeti ekonomske in okolijske učinke recikliranja odpadkov
 • nameščati, upravljati in vzdrževati strojno in programsko informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • nuditi pomoč uporabnikom informacijsko-komunikacijske opreme in storitevzagotavljati varnost pri delovanju informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • sprejemati in predajati informacije o delu, delovnem postopku ter stanju in pomanjkljivostih strojne in programske opreme ter storitev


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in delovni načrt in skladno z njim načrtuje svoje delo ali delo manjše skupine
 • pozna principe organizacije dela
 • sprejme pisna in ustna navodila za delo ter skladno z njimi načrtuje svoje delo in delo manjše skupine
 • oceni čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi normativov
 • načrtuje lastne aktivnosti glede na potrebe uporabnikov
 • zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • izdeluje in uporablja delovno in tehnično dokumentacijo
 • daje predloge na svojem področju pri ovrednotenju informacij (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • išče priložnosti za inovacije in drugačne pristope k reševanju problemov
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodja za delo
 • izbere ustrezno strojno in programsko opremo ter potrebno orodje
 • ergonomsko oblikuje in prilagodi svoje delovno mesto 
Operativna dela izdeluje preprosto programsko opremo 
 • programira v vsaj enem splošno namenskem programskem jeziku (Python, Java, javascript, C++, C-Sharp ...)
 • piše krajše programe za različne platforme (vgradne, spletne …)
 • uporablja osnovne funkcionalnosti orodij za razvoj programske opreme
 • uporablja odprtokodne rešitve za izdelavo preproste programske opreme
 • sledi razvoju računalništva in informatike na svojem delovnem področju
sledi razvoju  informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • sledi strokovni literaturi in jo uporablja
 • preizkusi delovanje nove informacijsko-komunikacijske opreme
 • pozna elemente kibernetske varnosti: zagotavljanje celovitosti (integriteta) in zakrivanje (šifriranje) informacij ter napadi (socialni inženiring, virusi, trojanski konji, izraba varnostnih lukenj in napak ...), odkriva pomanjkljivosti ter identificira in odpravlja šibke točke informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • uporablja odprtokodne rešitve informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • uporablja standarde (RFC, IEEE, ITU ...)
analizira potrebe uporabnika/naročnika in izbere ustrezno informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • uporablja tehnična navodila
 • usklajuje tehnične rešitve z uporabniki
 • daje predloge pri izbiri informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • izdela predlog za naročilo potrebne opreme in materiala za potrebe informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • nabavi potrebno opremo in material za potrebe informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • izbere ustrezna orodja za namestitev in priklop strojne opreme
 • razume pomen in vlogo operacijskega sistema
 • uporablja preproste različne storitve v oblaku (XaaS)
 • pozna različno omrežno opremo (stikala, usmerjevalnik ...), storitve (zagon in priključitev v omrežje, pošta, zasebna omrežja, VoIP, imeniška storitev ...) in njihove protokole (IP, TCP, TSL, UDP, HTTP, SNMP, SMTP, IMAP, LDAP, DNS …)

namešča in konfigurira manj zahtevno informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • namešča in konfigurira manj zahtevno informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve (na namiznih računalnikih, omrežja pisarniškega okolja, uporabniška programska oprema ...)
 • sestavi računalnik/strežnik skladno z načrti in s proizvajalčevimi navodili, zamenja komponente
 • poveže naprave na javno telekomunikacijsko omrežje
 • namesti programe za obvladovanje varnostnih incidentov (za odkrivanje zlonamerne kode; za nadzor in preprečevanje vdorov v sistem (IDS, IPS, požarna pregrada, za beleženje incidentov ...))

nudi podporo uporabnikom informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • pripravi krajša navodila za uporabo informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • nudi podporo in tehnično pomoč uporabnikom informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • sprejema prijave napak, odpravlja enostavne napake na informacijsko-komunikacijski opremi in storitvah (OTRS ...)
 • nudi podporo pri uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil (dostop do storitev, podpisovanje e-pošte in dokumentov)
 • daje predloge na svojem področju pri ozaveščanju uporabnikov o varni uporabi informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • predlaga rešitve pri nakupu informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
upravlja informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • upravlja informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve na daljavo (SNMP, MIB, YANG, NETCONF, CACTI in druga RRD-orodja, upravljanje storitev v oblaku ...)
 • zbira sistemska opozorila informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (syslog ...)
 • izvaja procesno obdelavo podatkov o informacijsko-komunikacijski opremi in storitvah (skripte ...)
 • administrira posamezne osebne računalnike (Linux, MS Windows …)
 • izdeluje varnostne kopije sistemskih in uporabniških podatkov, izvaja njihovo obnavljanje in skrbi za varno hranjenje varnostnih kopij
 • uporablja manj zahtevno informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve za omejevanje omrežnega dostopa (požarna pregrada ...)
 • uporablja varnostne ukrepe pri delovanju in dostopu do informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (AAA, glede na lokacijo naprave – zunanja/notranja, varno shranjevanje podatkov, varnost v komunikaciji)
vzdržuje informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • izvaja redna vzdrževalna dela v okviru svojih pristojnosti skladno s proizvajalčevimi navodili
 • aktivira pogodbenega vzdrževalca
 • namešča in zamenjuje sklope informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • posodablja programsko opremo (sistemsko, vmesno, uporabniško ...)
 • zagotavlja pravočasno obnavljanje licenc, domen, certifikatov ipd.
Komercialna dela izdeluje kalkulacije izdelkov in storitev
 • pozna različne vrste kalkulacij
 • pozna strukturo lastne in prodajne cene proizvodov in storitev
 • pozna normative za porabo časa in materiala
 • obračuna stroške, ki sestavljajo lastno ceno proizvodov in storitev
 • izračuna prodajno ceno in pripravi račun
 • pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika (izdeluje kalkulacije cene storitve ali izdelka, stroške uvajanja in vzdrževanja …)
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
nabavlja in shranjuje material in izdelke
 • oceni potrebe po nabavi materiala in izdelkov
 • daje predloge na svojem področju pri izbiri materiala in izdelkov
 • naroča material in izdelke
 • skladišči material in izdelke skladno s pravili
 • uporablja sistem označevanja in iskanja skladiščenih materialov in izdelkov
 • vodi zaloge in poroča o stanju zalog
Administrativna dela vodi evidence, delovno dokumentacijo in pripravo poročil
 • pozna osebne in druge dokumente, s katerimi se srečuje pri svojem delu
 • razume običajne oblike zapisov v dokumentaciji
 • razume pomen vodenja dokumentacije (npr.: pogodba o delu, vodenje evidence prisotnosti, sodelovanje pri inventuri, potni nalogi, nakup v delodajalčevem imenu ...)
 • uporablja obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc
 • uporablja računalnik in programsko opremo za vnos podatkov, obdelavo besedil, preglednice in elektronsko komunikacijo
 • ažurno, natančno, sistematično in namensko spremlja in vpisuje podatke v evidence
 • pripravlja dnevna in druga poročila
 • arhivira dokumente v fizični in/ali elektronski obliki
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • pozna in razume temeljna načela kakovostnega dela
 • pozna standarde, ki jih srečuje pri svojem delu
 • nenehno kontrolira in izboljšuje lastno delo skladno z določenimi predpisi in s standardi kakovosti (če obstajajo)
 • izvaja kontrolne in merilne postopke
 • racionalno uporablja vire, ki jih potrebuje pri delu
 • izvaja dela skladno s tehničnimi, tehnološkimi in terminskimi navodili
 • uporablja metode za pridobivanje in uporabo informacij o zadovoljstvu uporabnikov glede kakovosti izdelkov/storitev
 • vzdržuje pripomočke in naprave, ki jih potrebujejo za kakovostno izvedbo svojega dela
 • pozna in upošteva etična merila
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in s strankami 
 • pozna načela timskega dela
 • vzpostavlja sodelovalni odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in z nadrejenimi
 • pozna komunikacijsko shemo podjetja (poišče ustreznega sogovornika ...)
 • pisno in ustno komunicira o izvajanju del z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci pri projektu
 • komunicira z drugimi s pomočjo uporabe digitalnih orodij in aplikacij (digitalna pismenost)
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog (uporaba orodij za prijavo napak, e-pošta, telefonski ali video klic, uradni dopis …)
 • podaja konstruktivne povratne informacije sodelavcem in nadrejenim
 • opiše problem in utemelji predlagano rešitev
 • sprejema in predaja informacije in navodila o delu
 • pridobiva dodatne potrebne podatke od sodelavcev v zvezi z evidentiranimi problemi ter z njimi izmenjuje izkušnje
 • spoštuje pravila poštenega poslovnega odnosa
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja in ravna skladno s poslovnim bontonom
 • komunicira v slovenskem in tujem jeziku (uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku)
 • obvlada in uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku pri komunikaciji s sodelavci znotraj in zunaj organizacije ter s poslovnimi partnerji
 • pozna osnove etike in bontona komuniciranja pri delu v skupini in s strankami, z uporabniki, s ponudniki, proizvajalci …
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • pozna zakonodajo oz. predpise s področja varovanja zdravja in okolja ter dolžnosti in pravice povezane z njimi
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč in ravnanje ob nesrečah
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • izbere delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva in jih pravilno uporabi
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vera Suhadolnik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Boštjan Vlaovič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • Matej Črepinšek, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • Iztok Humar, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Andrej Brodnik, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Andrej Krajnc, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije-Sekcija elektronikov in mehatronikov, Ljubljana
 • Aleksandar Lazarević, Računalniško svetovanje in izobraževanje, Aleksandar Lazarević, s.p., Mengeš
 • Andreja Smole, CosyLab, d.o.o., Ljubljana
 • Dare Stojan, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.