Poklicni standard

Naziv:

Organizator/organizatorka poslovanja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.5.2023

Predhodniki:

organizator/ organizatorka poslovanja (03186710)

Klasius-P16:

Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorka poslovanja (24282420)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • analizirati, načrtovati, organizirati in izvajati svoje delo in delo organizacijske enote skladno s standardi kakovosti dela in veljavno zakonodajo,
 • skrbeti za lastno varnost skladno z ocenjenimi tveganji ter varovati zdravje in okolje,
 • voditi in motivirati sodelavce ter pri tem delovati odgovorno, podjetno in etično v skrbi za strokovni in osebnostni razvoj,
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel poslovne komunikacije,
 • s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije upravljati administracijo in ostala dela,
 • organizirati, pripraviti, voditi in koordinirati poslovne procese skladno s pravili in z navodili poslovanja,
 • uvajati izboljšave poslovnih procesov,
 • uporabljati standarde procesnih struktur dela.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira in načrtuje poslovni proces
 • z uporabo sodobnih informacijsko- komunikacijskih orodij pripravi načrt posameznih poslovnih procesov, svojega dela in dela organizacijske enote
 • spremlja zakonodajo ter predpise o svojem delovnem področju
 • uporablja sodobno informacijsko- komunikacijsko tehnologijo za načrtovanje, spremljanje in analizo delovnih in poslovnih procesov
 • izvede evalvacijo in revizijo poslovanja
 • pozna metriko izvedbenega procesa po parametrih kapacitete in kompetenc
Operativna dela organizira poslovne procese (usklajuje posamezne aktivnosti poslovnih procesov)
 • organizira, pripravi, vodi in koordinira poslovne procese skladno s pravili in z navodili poslovanja
 • uskladi aktivnosti za zagotavljanje virov izvajanja poslovnih procesov (delovnih sredstev, predmetov dela, delovne sile, storitev drugih)
 • koordinira in uskladi delo in podatke z ostalimi organizacijskimi enotami
 • zastopa organizacijsko enoto pri poslovanju z drugimi enotami družbe ali zunanjimi partnerji
 • seznani in informira sodelavce s predpisi in z navodili
 • organizira in uskladi izvajanje projektov
 • razume vire za izpolnitev načrta ter zna preveriti in upoštevati normative kadrovskih virov, časa in materiala
 • oceni in ovrednotiti ekonomske učinke na izdelovalni ravni, analizira izvajanje delovnih procesov, ugotavlja in odkriva probleme, slabosti ter neskladja z načrtom
 • izdela in sestavi poročila, predloge in navodila
 • dopolni tehnične in tehnološke baze podatkov in jih uporabi pri svojem delu
uvaja izboljšave poslovnih procesov

 • analizira izvajanje poslovnih procesov, ugotavlja in odkriva probleme, slabosti ter neskladja z načrtom in predlaga rešitve
 • izdela in sestavlja poročila, predloge in navodila
 • uvede odobrene izboljšave in spreminja tehnično dokumentacijo
 • uporabi in dopolnjuje tehnične in tehnološke baze podatkov
 • zna oceniti in ovrednotiti ekonomske učinke izboljšav na izdelovalnem nivoju
 • razume osnove ekonomike in podjetništva
uporablja standarde procesnih struktur
 • upošteva  priporočila in obveznosti, ki izhajajo iz uporabe sistema procesnih struktur upravljanja
 • je seznanjen o uporabnosti, vrednosti in koristi sistema upravljanja procesnih struktur 
Administrativna dela vodi evidence, pripravlja poročila ter arhivira listine in dokumentacijo
 • upravlja, ureja tehnično, tehnološko in drugo dokumentacijo s pomočjo sodobnih informacijskih sistemov
 • dokumentira poslovne dogodke
 • pripravi poročila o delu
 • obvlada vrste poslovne dokumentacije in jo loči po pomembnosti posameznih gradiv, dokumentacije in informacij kot podlag za sprejemanje poslovnih odločitev
 • ureja, vnaša, knjiži in arhivira podatke in jih posreduje ustreznim sodelavcem oz. strankam
 • pozna zakonodajo na področju arhiviranja poslovne in tehnične dokumentacije
Vodenje vodi sodelavce in jih motivira za doseganje ciljev
 • vodi in organizira delo sodelavcev v organizacijski enoti
 • vodi sodelavce in jih motivira za doseganje ciljev (tudi z osebnim zgledom)
 • spremlja uspešnost organizacijske enote
 • spodbudi sodelavce k doseganju ciljev
 • na osnovi poslovnih strategij in delovnih dosežkov predlaga strokovno izobraževanje in usposabljanje ter napredovanje sodelavcev
 • ugotovi zadovoljstvo delavcev in spodbuja njihovo motivacijo in napredovanje
 • ustrezno ukrepa ob prepoznavi negativnih psihodinamičnih vidikov medsebojnih odnosov
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov
 • uporablja metode za povečevanje učinkovitosti dela sodelavcev
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji
 • upošteva zakonodajo, interne akte in predpise, ki urejajo področje zagotavljanja kakovosti
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • spremlja razvoj poslovnih sistemov, poslovnih procesov in delovnih postopkov
 • napiše poslovnik kakovosti in ga predstavi organizacijski enoti
 • izvede preventivne ukrepe in korekcije z namenom preprečevanja odstopanj od določenih standardov kakovosti
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • spremlja razvoj stroke
 • obvlada poslovni bonton
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva s poslovnimi partnerji, sodelavci in z drugimi organizacijskimi enotami
 • stalno pisno in ustno komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci in strokovnimi službami ter z drugimi organizacijskimi enotami
 • uporablja pravila pisne, ustne in neverbalne komunikacije
 • razlikuje dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena ter pomena povratne informacije
 • obvlada poslovno korespondenco in strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada veščine komuniciranja po videokonferenčnih sistemih in drugih elektronskih komunikacijskih medijih
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje strankam in sodelavcem
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno z delovnopravno zakonodajo ter s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • zagotavlja in spremlja izvajanje ekoloških, tehničnih in varnostnih predpisov
 • seznanja in informira sodelavce z novostmi na področju ekoloških in varnostnih predpisov
 • deluje skladno z delovnopravno zakonodajo in s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • pozna postopke in sprejema varovalne ukrepe za preprečevanje nesreč pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna skladno z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Marja Slavič, Javno komunalno podjetje Dravograd, Dravograd
 • Borut Potočnik, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Nataša Makovec, Gea College, Ljubljana
 • Mojca Velkovrh Slunečko, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Diana Oblak, Šolski center Ptuj, Ptuj

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.