Poklicni standard

Naziv:

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin (23707540)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

-        načrtovati, izvesti in kontrolirati lastno delo

-        gospodarno uporabljati energijo, energente in materiale

-        varovati zdravje in okolje

-        sporazumevati se z različnimi udeleženci v delovnem procesu

-        pripravljati zmesi za izdelavo različnih materialov in orodij

-        upravljati s stroji in napravami za vlivanje, stiskanje, ekstrudiranje in impregniranje

-        mehanično obdelovati polizdelke in izdelke

-        sušiti in termično obdelovati polizdelke in izdelke

     -      kontrolirati kakovost polizdelkov in izdelkov


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela

načrtuje, pripravi in organizira svoje delo

-        načrtuje dela skladno s tehnološko dokumentacijo

-        izbere orodje glede na delovni načrt

-        pozna delovni proces

-        obvlada uporabo orodij in naprav

-     pozna nazive delovnih pozicij

Priprava dela oz. delovnega mesta

pripravi sebe, materiale, orodje in delovno mesto

-        nastavi, montira in priključi stroje in naprave

-        namesti osebno varovalno opremo

-        pripravi stroje, orodja, naprave in materiale za delo

-        pozna lastnosti materialov

-        pozna funkcionalnost strojev in kontrolnih sistemov

-        upošteva načela za varno delo

-    pozna označbe strojev in orodij

Operativna dela

pripravi zmes za izdelavo različnih materialov in orodij 

-             dozira, tehta surovine in komponente glede na recepturo

-             izvaja različne meritve (merska in količinska primernost, čistost)

-             pozna volumenske in težne dozatorje

-             obvlada metode tehtanja

-       obvlada različne načine priprave zmesi

upravlja s stroji za stiskanje, ekstrudiranje in obdelavo ter vlivanje in impregniranje


upravlja stroj za stiskanje:

-             prevzame delovni  proces

-             kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu

-             dozira zmes (ročno, polavtomatsko, avtomatsko)

-             doda sestavne elemente izdelka

-             stiska izdelek/polizdelek

-             pozna sestavne dele in funkcije stroja

-             pozna materiale, lastnosti polizdelka/izdelka

 

upravlja s stroji za ekstrudiranje in obdelavo:


-             prevzame delovni proces

-             kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu

-             zamenjuje orodja

-             pozna sestavne dele in funkcije stroja

-             pozna materiale, lastnosti polizdelka/izdelka

-              

upravlja s stroji za vlivanje in impregniranje:


-             prevzame delovni  proces

-             kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu

-             vliva, dozira zmes (ročno, polavtomatsko, avtomatsko)

-             pozna sestavne dele in funkcije stroja

-             pozna tipe in specifike modelov

-       pozna materiale in lastnosti polizdelka/izdelka

mehanično obdeluje polizdelke/izdelke

-        prevzema polizdelke

-        prevzame stroj in nastavi potrebne parametre

-        kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu

-        vibrira maso za izdelke

-        lepi sestavne dele izdelkov

-        izsekuje obdelovanec

-        pozna načrte za obdelavo

-        pozna fizikalne lastnosti polizdelkov

-     pozna pripomočke za kontroliranje polizdelkov in izdelkov

suši in termično obdeluje polizdelke/izdelke

-        pripravi polizdelke za naravno sušenje

-        nadzira sušenje s spremljanjem parametrov

-        pripravi polizdelke za žganje

-        pripravi in upravlja peči za žganje

-        pozna lastnosti polizdelkov pod vplivom klimatskih in termičnih dejavnikov

-    pozna stroje in naprave za sušenje

označuje izdelke

-        strojno in ročno označuje izdelke

-        pozna stroje in naprave ter razume tehnološka navodila za označevanje izdelkov

-     razume pomen signatur

Zagotavljanje kakovosti

kontrolira kakovost surovin ter polizdelkov/izdelkov

-        vodi dnevnik zapisov praktičnih opažanj pri delu

-        izvaja enostavne kontrolne postopke na podlagi predpisane kontrolne tehnologije

-        jemlje vzorce surovin, arhivira vzorce po predpisani kontrolni tehnologiji

-        pozna metode kontrole kakovosti in osnove statistike

-        pozna postopke za odkrivanje in odpravljanje napak na surovinah

-    pozna osnovne standarde kakovosti

Vzdrževanje in popravila

kontrolira, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu

-        zamenja standardne dele orodja

-        izdela manj zahtevne – nestandardne nadomestne dele

-        čisti orodje, stroje in naprave

-        skrbi za čistost delovnih prostorov

-        pozna postopke preventivnega vzdrževanja strojev in naprav

-     razume delovanje strojev in pomen kakovostnega  vzdrževanja

Komunikacija

sporazumeva se z različnimi udeleženci v delovnem procesu in upošteva poslovni  bonton


-             sprejme in  razume navodila o poteku dela

-             uporablja strokovno izrazoslovje

-             pozna pravila timskega dela

-             izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih           nalog

-             uporablja sodobna komunikacijska sredstva pri delu


Varovanje zdravja in okolja

varuje zdravje pri delu na delovnem mestu

-        pri delu uporablja osebno varovalno opremo  v skladu s pravili o varstvu pri delu

-        upošteva navodila za varno delo

-        pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu

-     pozna možne poškodbe, ki lahko nastopijo v okviru delovnega procesa  

varuje okolje v delavnici in na delovnem mestu

-        ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke

-        upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja pri delu s škodljivimi snovmi

-     pozna postopke dela, skladiščenja in odstranjevanja za okolje škodljivih oz.    obremenjujočih  snovi pozna vire onesnaževanja v okviru delovnega procesa in njihov vpliv    na zdravje ljudi in okolje


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

-   mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda


-        mag. Iva Mlinšek Lešnik, Weiler Abrasives, d.o.o., Maribor

-        Andrejka Vidovič, Weiler Abrasives, d.o.o., Maribor

-     Zlatko Jereb, Weiler Abrasives, d.o.o., Maribor 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.