Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka lesarke tehnologije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka lesarke tehnologije (22634830)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 • načrtovati in organizirati delo v lesarski proizvodnji,
 • urediti delovna mesta in transport v proizvodnem procesu,
 • izbrati les, lesna tvoriva in izdelavne materiale za izdelek določene kakovosti,
 • upravljati in nastavljati lesnoobdelovalne stroje in naprave ter obdelovalne linije,
 • pripraviti načrte in dokumentacijo za izdelavo izdelkov,
 • načrtovati in izvajati tehnološko in operativno pripravo dela,
 • obdelati podatke o proizvodnih parametrih ter uvajati novosti v proizvodni proces,
 • zagotavljati kakovost izdelkov in opravljenih storitev,
 • uporabljati pri svojem delu sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo,
 • gospodarno izkoristiti čas ter porabljati energijo in materiale,
 • delati  tako, da varuje okolje in ne ogroža zdravja in varnosti pri delu,
 • sporazumevati se z različnimi deležniki pri svojem delu in upoštevati bonton,
 • uporabiti podjetniška znanja in spretnosti in
 • poiskati, primerjati in uporabiti različne vire informacij.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo v lesarski proizvodnji
 • načrtuje, organizira in analizira svoje delo
 • načrtuje, organizira, razporeja in kontrolira delo skupine sodelavcev, ki jo vodi
 • načrtuje zasedenost tehnoloških in proizvodnih zmogljivosti v procesih ali delih procesov, ki jih vodi ali organizira
 • načrtuje racionalno nabavo in porabo izdelavnih in potrošnih materialov
 • načrtuje racionalno nabavo orodij, delovnih sredstev
 • načrtuje preventivno in redno vzdrževanje orodij, delovnih sredstev in naprav
 • načrtuje nabavo osebne varovalne opreme
 • načrtuje in organizira transport pri tehnoloških in proizvodnih procesih, ki potekajo na različnih lokacijah
 • izbere najustreznejše metode za načrtovanje in organiziranje procesov
 • pozna faze različnih tehnoloških in proizvodnih procesov (primarna predelava lesa, sušenje lesa, mehanska in površinska obdelava lesa, lesnih tvoriv ter umetnih materialov, sestava in montaža izdelkov)
 • pozna uporabne in obdelovalne lastnosti lesa, lesnih tvoriv in umetnih materialov
 • za analize procesov in dela uporablja ustrezne statistične metode
Priprava dela oz. delovnega mesta uredi delovna mesta in transport v proizvodnem procesu
 • uredi delovna mesta v različnih procesih skladno z načeli racionalnosti, ergonomije in antropometrije
 • racionalno organizira transportne poti in logistiko med delovnimi mesti v proizvodnem procesu
Operativna dela izbira les, lesna tvoriva in izdelavne materiale
 • sortira in izbere les, furnir, tvoriva ali polizdelke glede na zahteve iz delovne dokumentacije oz. standarde kakovosti in zahtevano vlažnost
 • izmeri vlažnost žaganega lesa in furnirja  z električnim vlagomerom
 • oceni vpliv  napak v lesu in lesnih tvorivih na  izkoristek in kakovost
 • spremlja izkoriščenost kapacitete za tehnično sušenje lesa
 • pozna prednosti in slabosti različnih vrst tehničnega sušenja lesa
 • pozna vlažnost za izdelke za različne namene uporabe (notranje, zunanje)
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa, furnirja, lesnih tvoriv
 • pozna merske ter kakovostne standarde za razvrščanje žaganega lesa, furnirjev in lesnih tvoriv
 • upravlja in vodi skladišče izdelavnih materialov, orodij, delovnih sredstev in izdelkov
 • pozna pogoje shranjevanja in skladiščenja izdelavnih materiala in delovnih sredstev
upravlja lesno obdelovalne stroje in naprave ter obdelovalne linije
 • izbere in pripravi ustrezna orodja in šablone za delo na strojih in napravah
 • samostojno nastavlja in upravlja lesnoobdelovalne stroje (npr. poravnalni in debelinski skobeljni stroj, krožni žagalni stroj …)
 • samostojno nastavlja in upravlja zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje (štiristranski skobeljni stroj, mizni in nadmizni rezkalni stroj, kontaktni brusilni stroj, CNC-stroj)
 • samostojno nastavlja in upravlja  enostavne strojne linije (npr. linija za dolžinski in širinski razrez, spajanje, robno furniranje) in obdelovalne linije (npr. za lepljenje, površinsko obdelavo, embaliranje)
 • kroji elemente iz žaganega lesa, lesnih tvoriv, plošč in furnirja
 • poravnava in debelini elemente na skobeljnih strojih
 • rezka elemente na strojih za rezkanje
 • kroji in spaja furnirske liste
 • dolžinsko, širinsko in ploskovno lepi elemente
 • ploskovno obleplja  lesne plošče s furnirji ali z laminati  
 • obleplja robove ploskovnih elementov z nalepki, s furnirjem in z dekorativnimi folijami
 • izdeluje elemente iz slojnega lesa (furnirji) s pomočjo šablon na različnih stiskalnicah
 • krivi elemente iz masivnega lesa
 • vrta elemente na zahtevnejših strojih in linijah za vrtanje (mozničarke, CNC- obdelovalni stroji)
 • brusi ali krtači obdelovance na različnih strojih za brušenje ali krtačenje lesa
 • izvaja zahtevnejše brušenje furniranih obdelovancev
 • z različnimi tehnikami nanaša sredstva za površinsko zaščito na površine elementov
 • spremlja pravilno delovanje strojev in naprav in o nepravilnostih obvešča nadrejene oz. službo vzdrževanja
 • razvršča obdelovance po danih merilih
 • pozna sestavne dele in delovanje lesnoobdelovalnih strojev in naprav
 • pozna tehnologijo lepljenja in lastnosti lepil
 • pozna konstrukcijske lastnosti in uporabnost lesnih vezi
 • pozna tehnološke lastnosti in uporabnost brusnih sredstev
 • pozna tehnološke lastnosti in uporabnost sredstev za površinsko obdelavo lesnih površin
izdeluje delovno dokumentacijo za izdelke
 • nariše skico izdelka in napiše tehnični opis izdelka
 • izbere ustrezne konstrukcijske vezi glede na uporabnost in estetski videz izdelka
 • upošteva osnovna načela oblikovanja in ergonomije, ki so pomembni za konkreten izdelek
 • nariše sestavni načrt izdelka z detajli in s kosovnicami
 • izdela navodila za lepljenje, površinsko obdelavo
 • določi tolerance in  predpiše merila, kalibre in šablone
 • pripravi navodila za sestavo ali montažo izdelkov
 • pri konstruiranju in izdelavi dokumentacije uporablja sodobna računalniška programska orodja
načrtuje in izvaja tehnološko pripravo dela
 • določi potek tehnološkega procesa izdelave izdelka
 • določi zaporedje operacij in delovna mesta oziroma stroje in naprave, kjer se bodo le-te izvajale
 • določi uporabo orodij, šablon in drugih delovnih sredstev (brusilna sredstva …)
 • pripravi krojne liste za krojenje elementov iz izdelavnih materialov standardnih ali nestandardnih dimenzij
 • izdela programska orodja za upravljanje CNC-obdelovalnih strojev
 • izbere pripomočke za kontrolo kakovosti izdelave in izdelka (kontrolniki, merilni instrumenti)
 • poišče tehnološke  prednosti posameznih strojev in naprav in jih zna v proizvodnem procesu izkoristiti
 • pozna standarde in normative, povezane z materiali in izdelki
načrtuje in izvaja operativno pripravo dela
 • izdela dokumentacijo za operativno vodenje proizvodnega procesa (delovni nalogi, evidence porabe materialov in časa, evidence zalog …)
 • spremlja količinsko in časovno izvajanje delovnih nalogov glede na načrt
 • spremlja stanje zalog vseh materialov in polizdelkov, povezanih s proizvodnim procesom in pravočasno ukrepa ob signalnem stanju zalog
 • predvidi rešitve problemov, povezanih z izrednimi razmerami v proizvodnem procesu (zastoji, okvare, ozka grla …)
 • načrtuje in usklajuje delo s kooperanti
 • načrtuje in uporablja digitalni prenos podatkov med delovnimi mesti v proizvodnem procesu
 • pri pripravi dokumentacije in spremljanju proizvodnega procesa uporablja sodobna računalniška programska orodja
obdeluje podatke o proizvodnih parametrih
 • na osnovi načrtovanih proizvodnih parametrov pripravi kalkulacijo za lesarski izdelek ali skupino izdelkov
 • primerja dosežene izkoristke pri izdelavnih materialih z načrtovanimi
 • primerja podatke o doseženih izdelovalnih časih na posameznih delovnih mestih z načrtovanimi in oblikuje izkustvene normative
 • na osnovi doseženih proizvodnih parametrov izdela kalkulacijo za lesarski izdelek ali skupino izdelkov
uvaja novosti v proizvodni proces
 • sodeluje v razvojnem timu pri pripravi in uvajanju novih izdelkov v proizvodni proces
 • izdeluje šablone za mehansko obdelavo elementov ali izdelkov
 • izvaja testiranje novih materialov v proizvodnem procesu in obdeluje testne podatke
 • uvaja nove materiale, orodja in postopke obdelave v proizvodni proces
 • uvaja sisteme logistike, energetske in snovne varčnosti  
Administrativna dela izpolnjuje delovno in tehnološko dokumentacijo
 • izpolnjuje dokumentacijo, povezano z operativno pripravo proizvodnje
 • vodi dokumentacijo, povezano s skladiščenjem materialov in z vzdrževanjem delovnih sredstev
 • piše zapisnike (o prevzemu izdelanih materialov, reklamacijah …) in poročila o izvedenih nalogah v okviru njegove pristojnosti
 • pri delu z dokumentacijo uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko- tehnologijo
Komercialna dela svetuje pri nabavi in prodaji, svetuje strankam pri opremi prostorov
 • daje informacije o izdelavnih materialih in delovnih sredstvih nabavni službi
 • daje tehnične informacije o lesarskih izdelkih prodajni službi
 • svetuje pri prodaji lesarskih izdelkov in okovja
 • svetuje strankam s tehnično tehnološkega vidika  pri opremi prostorov s stavbnim in bivalnim pohištvom ter lesnimi oblogami
 • svetuje s tehnično tehnološkega vidika  pri nabavi in prodaji lesno-obdelovalnih strojev, orodij in naprav
Vodenje vodi delo skupine
 • vodi delo skupine in razporeja sodelavce  v proizvodnem procesu ali na terenu
 • oceni okvirno porabo časa za posamezna dela
 • organizira delo in daje jasna navodila za delo
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju del
 • na ustrezen način razrešuje konfliktne situacije

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izdelkov in opravljenih storitev
 • kontrolira količine, dimenzije, kakovost in druge parametre izdelavnih materialov
 • spremlja dimenzijsko, količinsko, kakovostno ustreznost posameznih elementov ter izdelkov
 • spremlja kakovost odrezovanja rezilnega orodja in brušenja pri brusnih sredstvih
 • kontrolira rezultate lastnega dela in dela skupine
 • zagotavlja gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • pozna standarde kakovosti izdelavnih materialov in lesarskih izdelkov
Vzdrževanje in popravila skrbi za vzdrževanje orodja in naprav
 • daje predloge za pripravo načrta in izvedbo preventivnega in rednega vzdrževanja lesnoobdelovalnih strojev in naprav
 • zagotavlja pravočasno menjavo in ostrenje rezilnega orodja
 • pozna navodila za delovanje in vzdrževanje lesnoobdelovalnih strojev in naprav

Komunikacija sporazumeva se z različnimi deležniki pri svojem delu
 • sprejema informacije in navodila ter jih posreduje sodelavcem
 • posreduje informacije strankam in sprejema od njih podatke za naročilo
 • uporablja strokovno terminologijo
 • oblikuje pisna in ustna sporočila
 • korektno in odgovorno komunicira s strankami
 • obvlada sodobno informacijsko- komunikacijsko tehnologijo
 • obvlada osnovno strokovno komuniciranje v tujem jeziku
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju del v proizvodnem procesu
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja varuje svoje zdravje in zdravje sodelavcev pri delu
 • uporablja varnostne naprave pri delu na lesnoobdelovalnih strojih
 • smiselno uporablja osebno varovalno opremo glede na delovne pogoje
 • upošteva pravila za varovanje zdravja pri delu
 • opozarja sodelavce o nujni uporabi varnostnih naprav in osebne varovalne opreme
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev
 • pozna in upošteva predpise o varovanju zdravja pri delu, varstvu pred požari

ustrezno ravna z lesnimi ostanki in odpadki
 • izvaja ustrezno ločevanje in skladiščenje lesnih ostankov in odpadkov
 • ravna z nevarnimi odpadki skladno s predpisi in pooblastili
 • uporablja in skladišči zdravju in okolju nevarne snovi skladno s predpisi
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • pozna škodljive posledice nepravilnega sortiranja, skladiščenja ter odstranjevanja odpadkov in nevarnih odpadkov na okolje
 • pozna in upošteva predpise o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Anton Koncilija, LIP, Lesna Industrija BLED, d. o. o.
 • Janez Kolenc, LIP, Lesna Industrija BLED, d. o. o.
 • Tomaž Murovec, Gonzaga-Pro, d. o. o., Nova Gorica
 • Franc Tolar, Alples, d. d., Železniki
 • Marko Kajzer, Kampo, d. o. o., Ljubljana
 • Drago Strahovnik, Mizarstvo Strahovnik, Domen Strahovnik, S.P., Žalec
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.