Poklicni standard

Naziv:

Vodnik/vodnica v naravi in krajini

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

14.1.2021

Predhodniki:

Vodnik/vodnica na zavarovanih območjih (85000130)

Klasius-P16:

Naravno okolje in divje živali (0522)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vodnik/vodnica v naravi in krajini (22375250)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati in izvajati vodenje obiskovalcev v naravi in krajini za različne ciljne skupine skladno z veljavnimi predpisi
 • zagotavljati kakovost dela v delovnem okolju
 • gospodarno in trajnostno rabiti vire
 • varovati naravo in okolje, odgovarjati za lastno varnost ter varnost in zdravje udeležencev
 • komunicirati z različnimi ciljnimi skupinami pri vodenju v naravi in krajini
 • uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za potrebe vodenja
 • pripraviti in predstaviti izvedbeni načrt vodenja v naravi in krajini
 • voditi različne ciljne skupine v naravi in krajini
 • interpretirati naravo, naravne vrednote, biotsko raznovrstnost in krajino različnim ciljnim skupinam
 • ozaveščati obiskovalce o pomenu in ohranjanju naravnih in tradicionalnih vrednot, biotske
 • raznovrstnosti in krajine ter načinih soočanja z okoljskimi izzivi trajnostnega razvoja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta

pripravi delovno mesto

 • pripravi in uporablja delovna sredstva
Operativna dela

izdela izvedbeni načrt vodenja v naravi in krajini za določeno ciljno skupino

 • kratkoročno in dolgoročno načrtuje svoje delo
 • pripravi lokacijski, vsebinski, varnostni, tehnično-organizacijski in finančni načrt izvedbe vodenja za ciljno skupino

vodi v naravi in krajini različne ciljne skupine

 • sledi informacijam o biotski raznovrstnosti, o naravnih vrednotah in krajini ter okoljskih izzivih trajnostnega razvoja na območju vodenja
 • upošteva koncept trajnostnega razvoja z vidika gospodarnega ravnanja z viri in družbene odgovornosti ter okoljskega vidika
 • predstavlja tradicionalno znanje in veščine na območju vodenja
 • se orientira v prostoru
 • vodi določeno ciljno skupino skladno s pripravljenim načrtom vodenja
 • javlja kršitve (npr. okoljska, naravovarstvena, požarna varnost) pristojnim službam
 • sodeluje z upravljavci zavarovanih območij, lokalno skupnostjo in lokalnim prebivalstvom pri vodenju skupin v naravi
 • spoštuje kodeks Obisk v naravi
 • pozna osnove naravoslovja in ohranjanja biotske raznovrstnosti naravnih vrednot in krajine
 • pozna in razume osnove sistemske povezanosti različnih komponent trajnostnega razvoja ter osnove trajnostnega delovanja za soočanje s pritiski na okolje in naravo
 • pozna ključne določbe zakonskih predpisov s področja varstva narave, ki opredeljujejo njegovo delo 
 • pozna stanje infrastrukture na območju vodenja
 • pozna ključne vsebine ustanovitvenega akta in načrta upravljanja v primeru vodenja na zavarovanem območju

interpretira naravo/naravne vrednote/biotsko raznovrstnost/krajino različnim ciljnim skupinam

 • pozna ključne objekte in dejavnosti na območju vodenja
 • uporablja sredstva, pristope in metode interpretacije na območju vodenja in jih prilagaja glede na ciljno skupino
 • pozna osnovna načela in pristope vzpostavljanja odnosov ter različne načine nagovarjanja drugih (npr. gozdna pedagogika, pripovedovanje zgodb, doživljanja narave …)
 • interpretira objekt(e) in/ali območje vodenja

ozavešča obiskovalce o pomenu ohranjanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajine

 • posreduje informacije o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti,  naravnih vrednot in krajine na območju vodenja
 • posreduje informacije o tradicionalnem znanju in veščinah na območju vodenja
 • posreduje informacije o načinih soočanja z okoljskimi izzivi trajnostnega razvoja na območju vodenja (npr. dobre prakse s področja URE in OVE, trajnostne mobilnosti in gradnje, prilagajanja na podnebne spremembe, krožnega gospodarstva in ravnanja z odpadki, ekološkega kmetovanja …)
 • sodeluje pri načrtovanju informacijskih postaj, razstav, označb, tematskih poti in druge informacijske infrastrukture
Administrativna dela

vodi administrativna dela

 • vodi evidence o poslovnih dogodkih ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • pozna osnovne poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
Komercialna dela

trži storitve vodenja v naravi in krajini

 • izdela ponudbo za opravljanje storitve
 • izdela finančni načrt vodenja
 • izvaja predstavitvene aktivnosti
 • pozna osnove marketinških aktivnosti
 • pozna predpise o prodaji in varstvu potrošnikov
 • uporablja  načela poslovne etike
Zagotavljanje kakovosti

zagotavlja kakovost za opravljene storitve in odgovarja zanje

 • izvede storitev skladno z dano ponudbo
 • spremlja rezultate dela
 • vključuje nova spoznanja v svoje delo
 • evidentira in upošteva smiselne pripombe obiskovalcev in ostalih udeležencev na območju vodenja
 • pozna in spoštuje načela poklicne etike (kodeks vodnika)
Komunikacija

komunicira  z različnimi skupinami obiskovalcev ter poslovnimi partnerji

 • sporazumeva se  in izmenjuje informacije z različnimi skupinami obiskovalcev
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • razlikuje ključne ciljne skupine uporabnikov storitev ter pozna njihove značilnosti
 • prilagaja informacije, pristope in vsebino vodenja različnim ciljnim skupinam
 • vzpostavlja zaupljiv odnos med seboj in skupino
 • obvlada osnove timskega dela in uspešno sodeluje z drugimi strokovnjaki
 • obvlada osnovne tehnike javnega nastopanja
 • obvlada načine in postopke komuniciranja z različnimi udeleženci pri storitvi vodenja
 • upošteva poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja

varuje zdravje in okolje

 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu okolja
 • pozna dejavnike tveganja na področju varovanja zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Tomaž Hrastar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Mag. Robert Bolješič, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Andrejka Krt, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Mag. Mojca Bedjanič, Zavod RS za varstvo narave
 • Stanka Dešnik, Krajinski park Goričko
 • Jože Prah, Zavod za gozdove Slovenije

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.