Poklicni standard

Naziv:

IZDELOVALEC/IZDELKOVALKA ČOKOLADNIH IZDELKOV

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Izdelovalec/izdelovalka čokolade in bonbonov (54100141)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

IZDELOVALEC/IZDELKOVALKA ČOKOLADNIH IZDELKOV (22310310)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. varovati  zdravje in okolje
 4. komunicirati s sodelavci in strankami
 5. zagotavljati kakovost izdelkov in  opravljene storitve
 6. skrbeti za sledljivost in voditi  ustrezno dokumentacijo
 7. pripraviti surovine za izdelavo čokoladne mase
 8. izdelati čokoladne izdelke
 9. nabaviti surovine in prodati izdelke
 10. pakirati  in skladiščiti izdelke


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in opredeli postopek dela
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo (šifre za izdelek, recepture, tehnološki postopek, čas in način mešanja, oblikovanje), analizo surovine, navodila za delo in opredeli postopek dela
 • razume tehnološko dokumentacijo
 • razume analizne izvide za surovine
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov)
 • skrbi za predpisano obvladovanje alergenih sestavin
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
 • pozna nevarnosti navzkrižne kontaminacije z alergeni
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo (priprava materialov, strojev, orodij)
 • opravi količinski in predpisani osnovni kakovostni pregled surovin
 • pozna kemijske in tehnološke lastnosti surovin v slaščičarstvu
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • pozna sanitarne ukrepe
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • pozna načela in zahteve HACCP sistema
Operativna dela pripravlja surovine za izdelavo čokoladne mase
 • tehta surovine za čokoladno maso
 • meša čokoladno maso
 • pripravi čokoladno maso za oblikovanje
 • pozna surovine za čokoladne mase
 • zna tehtati surovine za čokoladne mase
 • pozna postopek izdelave čokoladne mase
 • zagotavlja ustrezno ravnanje z alergenimi sestavinami
izdeluje čokoladne izdelke
 • pripravlja polnila za čokoladne izdelke
 • temperira čokolado, jo oblikuje v modelih in polni s polnili
 • nadzira ohlajevanje, regulira temperaturo in čas
 • izloča iz modelov
 • okrasi izdelek
 • pozna osnovne surovine za izdelavo čokoladnih izdelkov, njihove lastnosti in pripravo
 • pozna tehnološki postopek izdelave posameznih čokoladnih izdelkov
 • pozna pravilni postopek predkristalizacije kakavovega masla ter naprave in pripomočke, ki se uporabljajo
 • pozna pravilne postopke ohlajevanja in shranjevanja izdelkov

pakira in skladišči izdelke
 • ročno ali strojno tehta in pakira izdelke
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • opremi izdelke z ustrezno deklaracijo  
 • nadzira hlajenje in skladiščenje
 • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov
 • pozna stroje in naprave za pakiranjeter skladiščenje izdelkov
 • pozna osnove pakiranje in primernost embalažnih materialov
 • pozna vrste embalažnih materialov
 • zna kontrolirati čas in pogoje skladiščenja
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in zapisuje porabo materiala
 • zapisuje naročila in proizvedene količine
 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • obvlada delo z računalnikom
Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • skrbi za prijeten in lepo urejen videz prodajalne
 • pravilno naloži izdelke na pladnje
 • vabljivo predstavi izdelke v izložbenem oknu
 • pravilno shranjuje in razvršča izdelke v prodajnih vitrinah
 • upošteva želje strank in se jim prilagaja
 • dogovarja se s strankami glede naročil, posebnih naročil, prilagojenih izdelkov
 • nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • pozna osnove blagajniškega poslovanja in obračuna prodaje
 • zna oblikovati izložbo s slaščičarskimi izdelki
 • zna strankam pravilno ponuditi izdelke
 • zna pravilno zaviti slaščičarske izdelke
 • pozna osnove higiene živil
 • pozna osnovne tehnike nabave
Vodenje nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi pomožne delavce in nadzoruje njihovo delo
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izdelkov in opravljene storitve
 • kontrolira kakovost končnega izdelka
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove higienskega minimuma prostora in strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami, aditivi, polizdelki in končnimi izdelki
 • zna kontrolirati osnovne parametre kakovosti surovin, embalaže in izdelkov
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna načela HACCP v proizvodnji čokolade in bonbonov
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila ter vodi dnevnik popravil
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije strojev in naprav
 • pozna delovanje strojev in naprav v slaščičarstvu
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira s strankami, z naročniki
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada osnove komuniciranja v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna pravilnik o požarni varnosti
 • skrbi za ločeno zbiranje in odstranjevanje odpadkov
 • zna pravilno ravnati z odpadki

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mateja Platovšek, Združenje živilske industrije, GZS
 • Sekcija živilskih dejavnosti, OZS
 • Marina Veselič, Živilska šola Maribor
 • Ljudmila Flajnik, Živilska šola Maribor
 • Marija Predikaka, Živilska šola Maribor
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Mateja Modic, Žito Ljubljana
 • Miha Lenček, Slaščičarna Lenček, Domžale
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.