Poklicni standard

Naziv:

Monter/monterka elektroenergetskih inštalacij

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Elektroenergetik/elektroenergetičarka (52200061)

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Monter/monterka elektroenergetskih inštalacij (21568510)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:   
 1. sprejemati in pregledati tehnološko dokumentacijo in delovni načrt in skladno z njim načrtovati svoje delo ali delo manjše skupine
 2. zagotavljati kakovost in doseganje količinskih normativov svojega dela ter pri tem upoštevati standarde, načela racionalne rabe energije, časa in materiala ter dobre poslovne običaje
 3. delati tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja
 4. uporabljati podjetniška znanja in spretnosti
 5. pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upoštevati dobre poslovne običaje in vrednote podjetja
 6. sprejemati in predajati informacije o delu v skupini in izven nje, o delovnem postopku in stanju opreme ter pomanjkljivostih v delu proizvodnega postopka
 7. uporabljati sodobno komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo ter ustrezno programsko orodje, ki ga potrebuje pri svojem delu
 8. gospodarno/trajnostno ravnati z odpadki iz tehnološkega postopka in razumeti ekonomske in okolijske učinke recikliranja odpadkov
 9. nadzirati ter izvajati izgradnjo manj zahtevnih elektroinštalacij do uporabne ravni
 10. izvajati montažna in vzdrževalna dela na napravah, objektih in mreži v proizvodnji, distribuciji in prenosu v elektroenergetiki vseh napetostnih ravni
 11. izvajati montažna in vzdrževalna dela na novih tehnologijah: razpršenih proizvodnih sistemih (sončna, vetrna, vodna, geotermalna energija, soproizvodnja …), sistemih samooskrbe, toplotnih in električnih hranilnikih, toplotnih črpalnih sistemih, e-mobilnosti in pametnih inštalacijah.
 12. sodelovati v timu strokovnjakov
 13. načrtovati in izvajati meritve v elektroinštalacijah in novih tehnologijah

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema in pregleda tehnološko dokumentacijo in delovni načrt in skladno z njim načrtuje svoje delo ali delo manjše skupine
 • sprejme pisna in ustna navodila za delo ter skladno z njimi načrtuje svoje delo ali delo manjše skupine
 • izdeluje in uporablja delovno-tehnično dokumentacijo
 • deluje skladno  z načeli organizacije dela v svojem delovnem okolju
 • analizira pomen svojega dela v ožjem delovnem okolju
 • ogleda si objekt in njegove značilnosti za montažo novih tehnologij
 • ugotovi dostop, lokacijo postavitve v objektu in predvidi način varnega dela
 • uporablja sodobno tehnologijo in orodja, prepozna pomen koordiniranja dela z drugimi procesi
 • bere enostavnejšo tehnično dokumentacijo s področja elektroenergetike s poudarkom na  električnih inštalacijah
 • pozna tehnične predpise
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna osnovne zakonitosti delovanja, montaže energetskih naprav in objektov  vseh napetostnih ravni  v proizvodnji, prenosu in distribuciji
 • pozna osnovne zakonitosti delovanja, montaže in priključevanja novih tehnologij
 • pozna osnove krmiljenja in regulacije novih tehnologij, ki jih zna po navodilih povezati z drugimi napravami v delujoč sistem
 • pozna okvirne časovne normative za izvedbo posameznih nalog
 • pozna delovne postopke, materiale, opremo, tehnologije
 • sprejema kontrolo kakovostno izvedenih del
 • pozna pomen svojega dela v skupini
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, orodje, material in sredstva za izvajanje vseh del
 • preveri ustreznost delovnega mesta, orodja, merilne opreme in materialov skladno s tehniškimi standardi
 • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva ter sredstva varovanja na objektu
 • preveri pravilnost delovanja elektroenergetskih naprav in proizvodnje, prenosa  in distribucije
 • zagotovi varen dostop do delovišča in varno delo na objektu
 • izbere pravilne delovne postopke ter zaporedje del
 • pregleda delovno mesto v varnostnem in tehnološkem smislu ob upoštevanju parametrov delovnega okolja
 • pripravi pogoje za izvedbo del na elektroenergetskih napravah, objektih proizvodnje, prenosa in distribucije
 • sodeluje pri pripravi investicijskih in vzdrževalnih del v električnih inštalacijah, elektroomrežju in objektih v energetskem sistemu (proizvodnja, prenos in distribucija)
 • sodeluje pri pripravi investicijskih in vzdrževalnih del pri novih tehnologijah
 • pozna tipizacije priključevanja na elektroenergetsko omrežje
 • izvaja dela v elektrotehniki z uporabo tehnične dokumentacije
 • pozna zahtevane postopke pri izvajanju terenskih del v specifičnih okoljih
 • pripravi pisna navodila za kakovostno in varno izvedbo del
 • pozna funkcijo, delovanje in način priključevanja  novih tehnologij
 • pozna funkcijo in delovanje upravljanja prilaganja odjema (DMS – demand side management) ter sistem pametnih meritev
 • pozna funkcijo, delovanje energetske opreme, naprav, objektov v proizvodnji, prenosu in distribuciji
 • pozna osnove novih tehnologij
 • pozna osnove oblikovanja in pritrjevanja mehanskih delov sistema in dopustnega posega v arhitekturo objekta
Operativna dela nadzira ter izvaja izgradnjo manj zahtevnih elektroinštalacij do uporabne ravni
 • pripravi pogoje in določi pripravljalna dela za izvedbo elektroinštalacij
 • nadzira in usklajuje posamezne faze izvedbe elektroinštalacij  
 • preveri  funkcionalnost in pravilnost izvedbe ter poda poročilo o kakovostno izvedenih del  

izvaja montažna in vzdrževalna dela na napravah, objektih in mreži v proizvodnji, distribuciji in prenosu v elektroenergetiki vseh napetostnih ravni
 • polaga in priključuje vodnike, kable in izvede kabelske spoje
 • montira ozemljitveni in strelovodni sistem
 • po tehnični dokumentaciji izdela, montira, priključuje, preizkuša, vzdržuje elektroenergetske naprave in sisteme proizvodnje, prenosa in distribucije
 • izvaja prenapetostno zaščito v objektih
 • montira inštalacije v industrijskih sistemih
 • izvaja inštalacijo krmilnih sistemov in sistemov avtomatizacije
 • izvaja vse vrste električnih inštalacij v fazah novogradenj, rekonstrukcij skladno z različnimi dokumentacijami
 • uporablja orodja, pripomočke in materiale pri izvajanju vseh vrst električnih inštalacij
 • sodeluje pri montaži naprav, opreme v razdelilnih  transformatorskih postajah in   proizvodnih objektih
 • sodeluje pri montaži in vzdrževanju nadzemnih omrežij, postavljanju drogov in nameščanju vodnikov, izolatorjev, stikal in ozemljitev
 • sodeluje pri montaži in vzdrževanju  kabelskih omrežij, pri načinu polaganja, tesnjenju kablov, izvedbi spojk in končnikov
 • priključuje krmilne, razvodne omare, razdelilnike ter naprave in opremo (montaža električnih elementov, ožičenje in preizkušanje)
 • priključuje elektronske programirljive naprave v elektroenergetske sklope po dokumentaciji
 • priključuje nove tehnologije prilagajanja in vodenja odjema ter pametnih meritev
 • pripravi merilna in priključna mesta  
 • pozna postopke in izvedbo kontrole procesov
 • pozna tipizacije, zna diagnosticirati in odpravljati napake
 • montira in priključuje električne naprave (elektromotorji, grelne in hladilne naprave, senzorji …)
 • sodeluje v timu pri montaži opreme v razdelilnih in transformatorskih postajah in proizvodnih objektih
 • sodeluje pri montaži naprav in ožičenju v proizvodnih objektih, stikališčih, sekundarnih sistemov in sistemov pomožnega napajanja
 • montira daljinsko vodena stikalna mesta
 • izvaja avtomatizacijo transformatorskih postaj
 • priključuje krmilne in razvodne omare ter naprave (montaža električnih elementov, ožičenje in preizkušanje)
 • montira merilne transformatorje ter merilne inštrumente
 • montira števčne in merilne garniture v razdelilnih transformatorskih postajah in pri zahtevnih odjemalcih
 • priključuje zaščitne releje in zaščitne sisteme v objektih proizvodnje, prenosa in distribucije
 • montira in priključuje stikala, tipala in senzorje v energetskih postrojih
 • pozna postopke odprave okvar na energetski opremi in objektih proizvodnje, distribucije in prenosa
 • izvede funkcionalne preizkuse pravilnosti delovanja upravljanja in signalizacije
izvaja montažna in vzdrževalna dela na novih tehnologijah: razpršenih proizvodnih sistemih (sončna, vetrna, vodna, geotermalna energija, soproizvodnja …), sistemih samooskrbe, toplotnih in električnih hranilnikih, toplotnih črpalnih sistemih, e-mobilnosti in pametnih inštalacijah pripravlja lokacijo ter konstrukcije za  montažna dela na novih tehnologijah
pregleduje in  vzdržuje lokacijo, objekt, konstrukcijo ter opremo novih tehnologij
uporablja metode diagnosticiranja pri vzdrževanju novih tehnologij  
izdeluje  priključke za vključitev novih tehnologij v električno omrežje
montira konstrukcijo in energetsko opremo za razpršene proizvodne vire, sisteme samooskrbe ter toplotnih in električnih hranilnikov
montira razsmernike in regulatorje napetosti (enosmerno in izmenično)
na priključnih in merilnih mestih montira senzorje, enoto za zajem informacij, komunikacijske module
montira zaščito za nove tehnologije
pripravlja in montira kable za prenos energije, sekundarne sisteme napajanja in krmiljenja ter  prenos   informacij in podatkov
montira hranilnik toplote in električne energije  v določenem prostoru
montira polnilne sisteme, krmilja in avtomatizacijo za e-mobilnost
električno poveže elemente novih tehnologij po proizvajalčevem priporočilu oziroma izvedbeni tehnični dokumentaciji
izbere/vgradi primerno izolacijo vodnikov oziroma cevovodov
sestavi DC- in AC-priključne omarice, razdelilnike, krmilne omarice novih tehnologij
montira merilne garniture za meritve električne energije ter za sisteme pametnih meritev
načrtuje in izvaja meritve v elektroinštalacijah in novih tehnologijah
 • izvaja kontrolne meritve v fazi montaže električnih inštalacij
 • izvaja predpisane električne meritve na električnih inštalacijah in električnih napravah
 • izvaja predpisane in kontrolne meritve pri novih tehnologijah
 • izmeri gostoto moči sončnega sevanja in senčenje horizonta
 • izvaja meritve električne moči in energije
 • izvaja meritve kakovosti električne napetosti
 • uporablja merilno opremo in pravilno izvaja merilne postopke z namenom diagnostike delovanja novih tehnologij
 • vrednoti merilne rezultate in diagnosticira napake
 • izmeri osnovne veličine virov pri novih tehnologijah
 • pripravi merilno poročilo

Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • uporablja sodobno IKT-tehnologijo
 • pripravlja in izpolnjuje dnevna in druga poročila o opravljenem delu (izvedba, testiranje, zagon)
 • izpolnjuje dokumentacijo iz sistema kakovosti
 • vnese vse podatke o opravljenih delih in ugotovitvah v sistemske aplikacije in baze podatkov
 • načrtuje delo in pripravi načrte dela
 • zaključuje dokumente, ki poslovno  opisujejo opravljena dela – delovni nalog
 • naredi tehnični zapis opravljenega dela  
 • arhivira podatke in fotografije izvedenega sistema, vodi dokumentacijo, gradbeni dnevnik, ter sproti beleži obseg opravljenega dela ter obseg delovnih ur

Komercialna dela sodeluje pri nabavi elektromateriala
 • predlaga in ocenjuje potrebe po nabavi elektro- materiala in delovnih pripomočkov
 • izpisuje material iz delovne dokumentacije
 • sodeluje pri nabavi elektromateriala, uporabljenega za redno obratovanje in vzdrževanje
 • pozna normative dela in porabe materiala
 • opravi popis in obračun izvršenih del in porabe materiala
 • pozna osnovne računske operacije
Vodenje vodi manjšo skupino pri montažnih in vzdrževalnih delih na mreži in objektih v proizvodnji, prenosu in distribuciji v elektroenergetiki vseh napetostnih ravni
 • načrtuje delo ter razdeli naloge glede na sposobnosti oziroma kompetence članov skupine
 • vzpostavlja zaupanje, spodbuja sodelovanje in motivira druge
 • spremlja izvajanje nalog in zagotavlja povratne informacije glede njihovega uresničevanja
 • upošteva predpise o varstvu pri delu
 • deluje skladno s pravili timskega dela
 • pozna sisteme organizacije in vodenja dela
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s predpisanimi postopki dela in s splošnimi načeli zagotavljanja kakovosti
 • pozna in upošteva principe kakovosti in varnosti pri izdelavi električnih inštalacij in monterskih del na elektroenergetskih napravah in novih tehnologijah
 • predlaga ukrepe za zagotavljanje kakovosti elektroinštalacijskih in monterskih del
 • uporablja ustrezne aparate, opremo in merilne instrumente
 • optimizira porabo materiala, časa in energije
 • analizira okvare in napake pri delu in na elektroenergetskih napravah,  objektih proizvodnje, prenosa in distribucije in pri novih tehnologijah
 • izvaja dela skladno s tehničnimi in tehnološkimi navodili
 • izvaja delo skladno z naročilom/dogovorom
 • opravi  funkcionalne preizkuse izvedenih del
 • nadzoruje funkcionalnost delovanja električnih inštalacij, strojev in naprav ter novih tehnologij
 • vključuje sodelavce v sistem dela
 • kakovostno predaja informacije drugim sodelavcem
 • pred zagonom sistema opravi teste po protokolu
 • po potrebi odpravi napako ali izvede izboljšavo opravljenega dela
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, naprave, orodje, s katerimi dela skladno s predpisanimi postopki
 • pozna sistem kurativnega in preventivnega vzdrževanja
 • pozna pomen vzdrževanja in osnovne principe ter sisteme vzdrževanja
 • izvaja dela preventivnega vzdrževanja orodij, opreme, sredstev, s katerimi dela
 • čisti in ureja delovno mesto, delovno opremo in delovno orodje
 • razume pomen urejenega delovnega okolja
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in strankami
 • vzpostavlja sodelovalni odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • strokovno ustno in pisno komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in z drugimi zaposlenimi ter s strankami
 • uporablja strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • pri izvajanju posameznih nalog in reševanju problemov komunicira jasno, spoštljivo in neposredno  ter upošteva dobre poslovne običaje
 • podaja predloge k učinkovitosti del ter dopušča razpravo

Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisanimi postopki za zagotavljanje varnega delovnega okolja
 • seznanjen je s postopki za zagotavljanje varnega dela v svojem delovnem okolju
 • izvaja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s pravili o varstvu pri delu
 • upošteva navodila za varno delo
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo in sredstva pri delu z mehanskimi in električnimi orodji ter električno napetostjo
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opremo skladno s splošnimi predpisi o varnosti in zdravju ter varovanju okolja
 • ločeno zbira, sortira in transportira odpadke
 • seznanjen je s predpisi o varnosti pri delu, požarni varnosti in predpisi o varstvu okolja, ki vplivajo na njegovo delo
 • s škodljivimi snovmi in opremo ravna skladno s predpisi o varovanju okolja


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Konečnik, ŠC Velenje
 • Cveto Fendre, ŠC Velenje
 • Ivan Škoflek, ŠC Velenje
 • Jure Boček, ATP Velenje
 • Matej Strahovnik, ICES Ljubljana
 • Dominik Božjak, ICES Ljubljana
 • Edis Mustafić, Elektro Jezernik, d. o. o.
 • Stane Rehar, ETT Lighting, d. o. o.
 • Janez Guzelj, METREL, d. d.
 • Matjaž Marušič, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Silvan Bucik, TŠC Nova Gorica
 • Aleš Tankosić, TŠC Nova Gorica
 • Teja Pelicon, BIT Izobraževanje
 • Željko Pompe, Premogovnik Velenje
 • Aleš Šuligoj, Livarna Nova Gorica

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič, CPI
 • Miha Lovšin, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Primož Čižman, ELES, d. o. o.
 • Franc Kropec, ELES, d. o. o.
 • Andrej Vrbinc, ELES, d. o. o.
 • Andreja Nardin Repenšek, ELES, d. o. o.
 • Jože Hrastnik, Eltres, s. p.
 • Peter Kaube, Elektro Maribor, d. d.
 • Dr. Iztok Humar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • Andreja Belavić Benedik, Ministrstvo za infrastrukturo

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI
 • Davorin Majkus, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.