Katalog

Naziv:

Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

6.8.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka (2150.009.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Krovec klepar restavratorski sodelavec/krovka kleparka restavratorska sodelavka 2150.009.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka 2150.009.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • znanja in spretnosti s področja poznavanja tehnologij dela, tehničnega risanja, osnovnih in pomožnih materialov za krovsko / kleparska dela ter ročnega in strojnega izdelovanja krovskih in kleparskih elementov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja za poklic krovec - klepar / krovka - kleparka.
 • po restavratorski metodologiji dokumentirani opravljeni posegi v skladu s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
 • 3 leta delovnih izkušenj na obnovi objektov stavbne dediščine pod vodstvom ali potrjenih od restavratorja z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine in z referenčno listo.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • izdelek z ustrezno predpisano dokumentacijo in ustni zagovor

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno porabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikacijo na strokovnem področju
 • upoštevanje predpisov in konvencij o varstvu kulturne dediščine

Izločilna Merila

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
 • nesodelovanje s sorodnimi poklici in z drugimi strokovnjaki
 • kršenje predpisov in konvencij, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija20
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Krovec klepar, restavratorski sodelavec/krovka kleparka, restavratorska sodelavka

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • možnost izvajanja krovsko - kleparskih delavniških del
 • delo na terenu
 • restavratorsko orodje in pribor;
 • krovsko in kleparsko ročno orodje in stroji
 • pribor za dokumentiranje: foto-, video-, filmska kamera, pribor za skiciranje in risanje
 • osnovni, pomožni in restavratorski materiali;
 • možnost izvajanja simulacij: vzrokov in stopenj poškodovanosti krovsko - kleparskih elementov; historičnih načinov obdelave in vgrajevanja; ročnega in strojnega izdelovanja; demontaže, obdelave in montaže; zaščite krovskih in kleparskih elementov v vseh fazah dela; čiščenja in vzdrževanja; modeliranja in domodeliranja, izdelave odlitkov in kopij elementov

9.2. Kadrovski pogoji

 • visokošolska znanja s področja arhitekture (FA) ali restavratorstva (ALU) ali zgodovine umetnosti (FF) ali etnologije (FF) z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in
 • visokošolska znanja s področja arhitekture (FA) ali gradbeništva (FGG) ali restavratorstva (ALU) ali srednješolska znanja s področja krovstva - kleparstva z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine in 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in prenove stavbne dediščine in
 • visokošolska znanja s področja arhitekture (FA) ali visokošolska/višješolska znanja s področja gradbeništva (FGG) z izkušnjami v načrtovanju in/ali izvedbi historičnih krovskih - kleparskih elementov ali srednješolska znanja s področja krovstva - kleparstva z 10-letnimi delovnimi izkušnjami


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zaščiti kritine, ostrešja ter kleparske elemente pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 • zaščiti kritine in ostrešja ter kleparske elemente in okolico pred nastajanjem poškodb med posegom
 • zaščiti pred poškodbami med transportom
 • zaščiti in vzdržuje po posegu (nadzor stanja, opozarjanje na poškodbe ...)
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite krovskih in kleparskih elementov med posegom, med transportom in po posegu
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite okolice
 • Odstranjuje kritine in kleparske elemente na izbranem objektu (gradbišču) ali simulacija v delavnici: pripravljen kleparski element (detajl žleba, žlote ...), materiali, orodja:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • ugotavljanje obstoječe izvedbe in poškodb.
  • predlog postopka odstranjevanja
  • izvedba odstranjevanja kritine in kleparskih elementov
  • ugotavljanje uporabnosti elementov
  • čiščenje elementov
  • zaščita elementov med transportom
  • izbira in priprava osnovnih in pomožnih originalnih ali nadomestnih materialov
  • priprava in izvedba replike
  • dokumentiranje vseh faz delovnega postopka
pripravlja kritine in kleparske elemente pred posegom obnove pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 • odstranjuje - razstavlja krovske in kleparske elemente ter sekundarne podkonstrukcije ali njihove segmente brez povzročanja poškodb na originalu
 • čisti originalne segmente kritin in kleparskih elementov z uporabo različnih tehnologij brez povzročanja poškodb
 • obdela in sanira krovske in kleparske elemente pred montažo
 • pozna različne historične načine polaganja in odstranjevanja krovskih in kleparskih elementov
 • zaveda se poškodb, ki lahko nastanejo med razstavljanjem – odstranjevanjem in čiščenjem elementov
 • pozna metode saniranja originalnih segmentov kritine in kleparskih elementov
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • zaveda se možnih škodljivih posledice različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
izvaja historična kleparska in krovska dela pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg, ter v skladu s projektom izvedbe, konservatorskim in restavratorskim programom
 • ugotavlja ustreznost predvidene kritine in ostrešja ter kleparskih elementov, konstrukcijskih in veznih elementov
 • izbere ustrezno tehnologijo za pridobivanje historičnih kritin (slama, skrle, korci, skodle, bobrovec, zareznik, bet. špičak, bakrena, svinčena, pocinkana kritina ...)
 • pravilno izvede historične kritine, podkonstrukcije, konstrukcijske, vezne ter kleparske elemente v sodelovanju s sorodnimi poklici
 • pravilno izvede površinsko obdelavo kritin
 • vstavi manjkajoče dele kritin in kleparskih elementov ali poškodovane nadomesti z novimi
 • svetuje pri izbiri ustreznega materiala in izdela nadomestne dele
 • pravilno pripravi in uporabi (z upoštevanjem navodil proizvajalca) ustrezne sanacijske in zaščitne materiale
 • opozarja na nove ugotovitve in spremembe med izvajanjem del
 • pozna historične materiale in tehnologije izvedbe kleparskih in krovskih del
 • pozna tehnologije popravila oz. obnove krovskih in kleparskih konstrukcij z nadomestnimi historičnimi in drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito in utrjevanje kleparskih in krovskih konstrukcij in materialov
 • pozna tehnologije izdelave in načine uporabe pomožnih konstrukcij za podpiranje in izdelavo kleparskih in krovskih elementov
 • Pripravlja kritine in kleparske elemente - simulacija v delavnici, pripravljene vrste historičnih kritin (skrle, skodle, korci, slama ...) in orodja:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • prepoznavanje vrst kritin
  • definiranje načinov izvedb kritja
  • priprava celotnega delovnega postopka
  • prepoznavanje in ugotavljanje poškodb
  • ugotavljanje uporabnosti elementov
  • izvedba ene od vrst kritja
  • dokumentiranje vseh faz delovnega postopka
 • Izdeluje replike kleparskega detajla - simulacija v delavnici: pripravljen zapleten okrasni detajl s poškodbami:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • ugotavljanje poškodb elementa
  • izmera elementa
  • priprava načrta elementa
  • izbor originalnega ali nadomestnega osnovnega in pomožnih materialov
  • izdelava replike elementa
  • predlog zaščite elementa
  • dokumentiranje vseh faz posega

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Fister Peter in sod.: Boh-Pečnik Nuša, Deu Živa, Kavčič Mateja, Lah Ljubo: Arhitekturna identiteta 1., 2.:
 • Fister Peter: Umetnost stavbarstva na Slovenskem, , DZS, Ljubljana, 1984
 • Fister Peter: Obnova in varstvo kulturne dediščine, Partizanska knjiga, Ljubljana 1979
 • Salvadori Mario, Heller Robert: Konstrukcije v arhitekturi, Ljubljana, 1979
 • Ashurst John & Nicola: Practical Building Conservation, Volume 1 – Stone Masonry, Volume 2 – Brick, Terracotta and Earth, Volume 3 - Plasters, Mortars and Renders, Erhalten historisch bedeutsamer Bauwerke; Baugefüge, Konstruktionen, Werkstoffe; Jahrbuch, 1992 /Sonderforschungsbereich 315, Universität Karlsruhe, Ernst & Sohn, Berlin, 1994
 • Radford's Cyclopedia of Construction; Carpentry, Building and Architecture, The Radford Architectural Company, Chicago, 1926
 • Opderbecke A., Wittenbecher H: Der Steinmetz, Callwey Reprint, Leipzig, 1986
 • Tehničar, Građevinski priručnik 1-4, Građevinska kniga, Beograd, 1981-1984
 • Gradbeniški priročnik, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1982
 • Der grosse bildatlas der architektur, Bertelsmann Lexikon Verlag, Münche,n 1994
 • Manutenzione e conservazione del costruito fra tradizione ed innovazione, ATTI del convegno di Studi Bressanone 24-27 Giugno 1986, Libreria progetto editore, Padova, 1986
 • Constructing the Past: Computer-Assisted Architectural-historical Research, Stenvert Ronald, The application of image-processing using the computer and Computer-Aided Design for the study of the urban environment, illustrated by the use of treatises in seventeenth-century architecture, Utrecht, 1991
 • Stucco, Stone and Steel, New Materials in Open Space Design, Topos, European Landscape Magazine (Ed.), Callwey Verlag, München, 2001
 • The Ecology of Building Materials, Berge Bjorn, Architectural Press, Oxford, 2000
 • Restaurierung von Steindenkälern, Wihr Rolf, Ein Handbuch für Restauratoren, Architekten, Steinbildhauer und Denkmalpfleger, Callwey, München, 1986
 • Vierl Peter, Putz und Stuck, Herstellen - Restaurieren, Callwey, München, 1984
 • Koch Wilfried, Umetnost stavbarstva, veliko standardno delo o evropskem stavbarstvu od antike do danes, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1999
 • Deu Živa, Stavbarstvo slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš, Kmečki glas, Ljubljana, 2001
 • Črepinšek Maja, Prenova stavbne dediščine v Sloveniji (RES: publikacija Restavratorskega centra R Slovenije), Restavratorski center R Slovenije, Ljubljana 1993
 • Pirkovič Jelka, Secesijska arhitektura v Sloveniji, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1997
 • Po poteh ljudskega stavbarstva, In the Footsteps of Vernacular Architecture in Slovenia, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1994
 • Srednjeveška mesta, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1998
 • Po poti baročnih spomenikov Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1992
 • Kulturna dediščina meniških redov, The Heritage of Monastic Orders, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1996
 • Jokilehto Jukka, A History of Architectural Conservation, Butterworth Heinemann, Oxford, 1999
 • Conservation of Historic Buildings, Feilden Bernard M., Architectural Press, Oxford 2001
 • Lah Ljubo: Prenova stavbne dediščine na podeželju – Kras, Dolenjska založba, Novo mesto, 1994
 • Caring for your historic house, Heritage Preservation and National Park Service, H. N. Abrams, New York, 1998

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mateja Kavčič, JZVKDS Restavratorski center Slovenije,
 • Jernej Hudolin, JZVKDS Restavratorski center Slovenije,
 • Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
 • Biljana Sivčev, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
 • Marjan Ogrinc, Srednja šola Domžale,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI,

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.