Poklicni standard

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka kovin in polimerov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka kovin in polimerov (2140.009.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. komunicira s sodelavci in strokovnjaki ter svetuje strankam
 3. uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 4. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 5. vodi in/ali sodeluje v strokovnem timu in pri reševanju problemov ter izvaja nadzor nad delom v strokovnem timu in organizacijo dela pri oblikovanju izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 6. vodi poslovanje dejavnosti, strokovno svetuje stranki ter vodi administrativne procese v zvezi z delom in dokumentacijo
 7. izvaja projektno delo
 8. sodeluje pri planiranju in izobraževanju kadrov
 9. zagotavlja kakovost delovnih procesov in izvaja izbor in pregled izdelkov
 10. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 11. zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 12. racionalno uporablja energijo, material in čas
 13. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 14. oblikuje predloge za izdelavo izdelkov iz kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 15. uporablja risarske in slikarske tehnike ter programska orodja za konstruiranje in modeliranje
 16. oblikuje predloge za tehnologije obdelave in dodelave kovin, njihovih kompozitov in polimerov: ročno ali strojno (z odvzemanjem ali preoblikovanjem)
 17. kreativno išče nove, drugačne postopke, tehnike, materiale za obdelavo kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 18. oblikuje predmete iz kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 19. izdeluje posnetke in predstavitve predmetov
 20. oblikuje, načrtuje in izdeluje makete ter modele
 21. oblikuje predloge za površinsko obdelavo kovin njihovih kompozitov in polimerov
 22. oblikuje in izdeluje računalniške virtualne 3D-modele

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela samostojno načrtuje terminski program dela in organizira potrebne dejavnosti za učinkovito delo
 • pripravi načrt oblikovalskega projekta od ideje, zasnove in oblikovne rešitve do tehnične izvedbe končnega izdelka
 • samostojno načrtuje terminski program dela in organizira potrebne dejavnosti za učinkovito delo
 • zbira, analizira in pripravi podatke, potrebne za delo
 • sodeluje s strokovnjaki z drugih področij pri načrtovanju vsebine in postopka dela
 • z naročnikom uskladi zasnovo projekta, izdela in predstavi idejno rešitev
 • načrtuje smotrno rabo energije, uporabo ekološko razgradljivih materialov in načinov recikliranja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi in si uredi delovno mesto
 • pripravi delovno mesto
 • izbere in pripravi ustrezno orodje in pripomočke za delo
 • izbere in načrtuje ustrezne materiale, tehnike in postopke dela
 • izbere in uporablja ustrezno zaščitno opremo in skrbi za varno in zdravo delovno okolje
 • skrbi za ustezno urejenost delovnega mesta med delom
 • pripravi ustrezno programsko opremo za računalniško oblikovanje
Operativna dela oblikuje predloge za izdelavo izdelkov iz kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 • idejno zasnuje oblikovno rešitev
 • riše prostoročno ali z uporabo IT tehnologije
 • analizira proces nastajanja idejne zasnove izdelka
 • opredeli oblikotvorne faze in določi orodno procesiranje za posamezne oblikovne rešitve
 • sodeluje s konstruktorji, projektanti, z oblikovalci in izdelovalci
 • sodeluje s pristojnimi inštitucijami za ohranjanje tehnične dediščine
 • pripravi ustrezno tehnično dokumentacijo
 • pozna razvoj oblikovalskega sloga v zgodovini oblikovanja
 • pozna barvne zakonitosti pri oblikovalskem delu
 • pozna temeljne discipline oblikovanja vizualnih komunikacij
 • pozna osnove ergonomije
 • pozna postopke za zaščito kovin in izboljšanje estetskega videza (dekorativno galvaniziranje, metaliziranje itd.)
 • sodeluje pri razvoju oblikovalskega projekta od ideje, zasnove in oblikovne rešitve do tehnične izvedbe končnega izdelka
uporablja risarske in slikarske tehnike ter programska orodja za konstruiranje in modeliranje
 • zna prostoročno skicirati in risati
 • pozna osnove tehničnega risanja (pravila, geometrijske konstrukcije, formati papirja, pripomočki in orodje, pisava, kotiranje, pravokotna projekcija, aksonometrija, perspektiva ...)
 • pozna osnove risarskih in slikarskih tehnik
 • uporablja ustrezna programska orodja za oblikovanje, konstruiranje, modeliranje izdelkov
 • pozna metodologijo oblikotvornega raziskovanja in analiziranja izdelkov
 • zna uporabiti metodo modelnega konstruiranja izdelkov
oblikuje predloge za tehnologije obdelave in dodelave kovin, njihovih kompozitov in polimerov ročno ali strojno (z odvzemanjem ali preoblikovanjem)
 • vključuje ročne in sodobne industrijske tehnike in tehnologije obdelave kovinskih materialov, njihovih kompozitov in polimerov
 • pozna lastnosti kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 • pozna tehnološke postopke obdelave kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 • pozna tehnološke postopke spajanja kovin (varjenje, lepljenje, vijačenje)
 • išče inovativne možnosti oblikovanja materialov z različnimi postopki in metodami
 • pozna in uporablja mehanske, fizikalne ter estetske lastnosti materialov
 • pozna stare, ročne in obrtniške tehnike obdelave kovin (umetno kovaštvo, litje, varjenje, ...) v smislu ohranjanja tehniške dediščine
 • pozna postopke barvanja in nanašanja prevlek (galvanske prevleke, naparjanje kovin, ...)
oblikuje predmete iz kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 • oblikuje najrazličnejše tehniške izdelke, ki se uporabljajo v industriji in doma
 • oblikuje kovinske elemente za stavbno pohištvo, kulise, panoje, ograje, stopnice, zunanja igrala, bivalno pohištvo, pisarniško pohištvo, šolsko pohištvo, pohištvo za bolnišnice, zaklonišča ...
 • sodeluje pri oblikovanju in konstruiranju ter nadzoru postavitve kovinskih montažnih objektov in stavbnega pohištva
 • oblikuje predloge za izdelavo opreme prevoznih sredstev
 • oblikuje predloge za izdelavo terapevtskih pripomočkov iz kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 • oblikuje izdelke iz različnih kovinskih materialov ter njihovih kombinacij v serijski proizvodnji
 • oblikuje kovinsko orodje za preoblikovanje materialov in brizganje plastike
 • načrtuje in oblikuje maloserijske, unikatne in umetniške izdelke (nakit, pasarske izdelke, kovaške izdelke ...), kjer mora poznati zahtevnost kupcev
 • uporablja učinkovite in ekonomsko upravičene rešitve pri oblikovanju
 • oblikuje praktične, enostavne, varne, ergonomske in estetske izdelke
 • razvija lasten oblikovalski slog, ki je v sozvočju z zahtevami sodobne vizualne kulture ter z družbenimi zakonitostmi
 • oblikuje idejne rešitve in inovativne možnosti oblikovanja bodočega izdelka
 • ohranja kulturno in tehnično dediščino pri oblikovanju izdelkov
 • pozna osnove likovne teorije in umetnostne zgodovine
kreativno išče nove, drugačne postopke, tehnike, materiale za obdelavo kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 • išče inovativne možnosti oblikovanja kovin, njihovih kompozitov in polimerov z različnimi postopki in metodami
 • raziskuje, preučuje in eksperimentira različne tehnike obdelave materialov
 • raziskuje, preučuje in eksperimentira različne tehnike obdelave materialov
 • pozna osnovne metode raziskovanja in analiz
 • spremlja razvoj novih in sodobnih kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 • spremlja razvoj novih in sodobnih tehnik in tehnologij
izdeluje posnetke in predstavitve predmetov
 • izdeluje posnetke za dokumentacijo in predstavitve: tehnične načrte, 2D-, 3D-virtualni in realni model, fotografije, video posnetke ...
 • sodeluje pri oblikovanju scenskih postavitev, razstavnih, sejemskih prostorov
 • besedno in pisno predstavi oblikovane predmete
 • pozna elemente in faze izdelave posnetka in modela
 • pozna sisteme predstavitve uporabnega predmeta
oblikuje, načrtuje in izdeluje makete ter modele
 • izdela ustrezno dokumentacijo za izdelavo maket in pomanjšav
 • modelira s pomočjo ustreznih računalniških orodij
 • izdeluje makete
 • uporablja sodobno tehnologijo izdelave maket in modelov (lasersko, CNC-tehnologijo, …)
 • izdela ustrezno delovno dokumentacijo
oblikuje predloge za površinsko obdelavo kovin njihovih kompozitov in polimerov
 • pozna različne postopke površinske obdelave materialov (brušenje, poliranje) ter postopke nanašanja prevlek (kromiranje, eloksiranje ...)
 • oblikuje in predlaga uporabo sodobne industrijske tehnike površinske obdelave in zaščte ter oplemenitenja kovin
 • pozna mehanske, estetske in ekološke lastnosti lakov, premazov ter predlaga uporabo na podlagi standardov kakovosti
oblikuje in izdeluje računalniške virtualne 3D-modele
 • izdeluje virtualne – računalniške 3D-modele uporabnih predmetov
 • izdeluje enostavne animacije virtualnih 3D-modelov uporabnih predmetov
 • pozna posebnosti izdelovanja virtualnih 3D-modelov in enostavne animacije ter njihovo vlogo pri prenosu v CAM-tehnologijo
strokovno svetuje stranki in vodi poslovanje dejavnosti
 • svetuje stranki pri oblikovanju izdelkov, površinski obdelavi in obnavljanju izdelkov
 • vodi poslovanje dejavnosti oz. storitev oblikovanja izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • sodeluje, išče in oblikuje inovativne oblike trženja in prodajnih poti izdelkov in storitev
 • izbira ustrezne dobavitelje in kupce za izdelke in storitve
 • izvaja javno predstavitev poklicnih storitev: pripravlja letake, zloženke in drugo informativno gradivo za različne ciljne skupine uporabnikov, informira različna javna občila
 • pozna subjekte in gibanje na trgu
 • pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
izvaja projektno delo
 • sodeluje pri zasnovi projekta
 • predlaga različne oblikovne rešitve
 • usklajuje idejne oblikovne zamisli s proizvajalcem/izdelovalcem
 • sodeluje v komunikaciji med naročnikom in izvajalcem projekta
 • pregleduje in ureja dokumentacijo o izvajanju projektnega dela
 • pozna zakonitosti in elemente projektnega dela
sodeluje pri planiranju in izobraževanju kadrov
 • spremlja prisotnost delavcev na delovnem mestu
 • spremlja delovno uspešnost delavcev
 • sodeluje pri planiranju kadrov in sodeluje pri usposabljanju in izobraževanju
 • ugotavlja potrebe in sodeluje pri organizaciji internega usposabljanja
 • se stalno strokovno izobražuje, izpopolnjuje in vrednoti rezultate lastnega učenja v okviru strukturiranega učnega okolja
 • spremlja usposobljenost zaposlenih in predlaga stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje
 • sodeluje pri formalnih in neformalnih oblikah usposabljanja in izpopolnjevanja
 • razvija spretnosti za reševanje problemov v delovnih procesih
 • pozna osnove organizacije dela in upravljanja
Administrativna dela vodi administrativne procese v zvezi z delom
 • evidentira in sprotno dokumentira delo in izvedene dejavnosti
 • vodi evidence o poslu in kadrih ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • izvaja analize, vodi evidence in pripravlja poročila
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah
 • uporablja osnovna računalniška programska orodja
 • zagotavlja izpolnjevanje določil avtorskega prava
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • uporablja osnovna in specialna programska orodja
 • zna uporabljati IT v delovnem procesu (opomba: kaj pomeni »it«?)
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • razišče trg kupcev in dobaviteljev in izbere najustreznejše ponudnike
 • izdela, spremlja in realizira finančni načrt poslovanja
 • sklepa in pripravlja pogodbe s poslovnimi partnerji
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • upošteva osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • upošteva pravila za sestavo poslovnega načrta
 • se seznanja z zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
 • pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
 • pozna zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • pozna pravila za sestavo poslovnega načrta
Vodenje vodi in/ali sodeluje v strokovnem timu
 • organizira delovni proces
 • organizira, vodi, koordinira in nadzira ali sodeluje pri izvajanju dela strokovnega tima
 • sodeluje z izdelovalci
 • nadzira storitev glede na postopke in metode dela pri različnih individualnih pristopih
 • uvaja izboljšave pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • motivira sodelavce za kakovostno izvajanje storitvene dejavnosti
 • pozna in uporablja sodobne metode timskega in projektnega dela
 • pozna standarde kakovosti dela, organizacije delovnega procesa, organizacije sistemov in vodenja skupine
 • pozna funkcije in vloge posameznikov v delovnih skupinah
 • pozna osnove teorije osebnosti in psihologije dela
Nadzor dela izvaja nadzor nad delom v strokovnem timu in organizacijo dela pri oblikovanju kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 • svetuje, vodi in nadzira delo sodelavcev in strokovnega tima
 • organizira, vodi, koordinira in sodeluje pri nadzoru oblikovalskih procesov in storitev oblikovalskega projekta od ideje, zasnove in oblikovne rešitve do končnega izdelka
 • pozna osnovne elemente vodenja skupin
 • pozna osnovne zakonitosti projektnega dela in vodenja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost delovnih procesov in izvaja izbor in pregled izdelkov
 • uporablja načela oblikovanja
 • išče nove rešitve in pristope vizualnih komunikacij
 • pozna funkcijski namen izdelka in ga upošteva pri oblikovni obravnavi izdelka
 • ovrednoti kakovost in izbere rešitve glede na namen in končni cilj namembnosti izdelka
 • zagotavlja kakovost storitev
 • izvaja predpise o avtorski zakonodaji
 • izvaja samoevalvacijo in evalvacijo lastnega strokovnega dela in ga nenehno izboljšuje
 • spremlja novosti v stroki in se stalno strokovno izpopolnjuje
 • varuje poslovne skrivnosti
 • pozna standarde kakovosti za področje obdelave kovin, njihovih kompozitov in polimerov
 • pozna elemente poslovne odličnosti
 • pozna zakonodajo s področja avtorskega prava
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
 • pozna in uporablja nomenklaturo s področja standardov kakovosti
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • vodi stalni nadzor nad vzdrževanjem delovnih sredstev in opreme
 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in s strojno opremo
 • pozna nevarnosti pri delu z električnimi aparaturami in nevarnosti sevanja
Komunikacija komunicira s strokovnjaki, strankimi in z naročniki v slovenskem jeziku in v enem od svetovnih jezikov
 • komunicira s strokovnjaki, strankami in z naročniki
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v enem svetovnem jeziku
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • pozna in uporablja poslovni bonton in načela poslovne etike
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost, varnost drugih ter varuje zdravje in okolje
 • skrbi za obvezno uporabo zaščitnih sredstev glede na delovni proces
 • skrbi za zdravju primerno opremljeno delovno okolje
 • izbira in uporablja tehnologijo, ki je okoljsko čista in prijazna
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev
 • pozna splošne in posebne zakonske pravne dokumente, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Drago Simončič, Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Goran Delajković, Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Marjan Hočevar, Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Jože Pucihar, Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Ivo Šteblaj, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.