Poklicni standard

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka specialnih izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka specialnih izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv (2140.007.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. komunicira s sodelavci, strokovnjaki in svetuje strankam
 3. uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 4. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 5. vodi in/ali sodeluje v strokovnem timu in pri reševanju problemov ter izvaja nadzor nad delom v strokovnem timu in organizacijo dela pri oblikovanju izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 6. vodi poslovanje dejavnosti, strokovno svetuje stranki ter vodi administrativne procese v zvezi z delom in dokumentacijo
 7. izvaja projektno delo
 8. planira kadre, skrbi za izobraževanje in usposabljanje kadrov ter načrtuje organizacijo internega izobraževanja in usposabljanja
 9. zagotavlja kakovost delovnih procesov in izvaja izbor in pregled izdelkov
 10. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 11. zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 12. racionalno uporablja energijo, material in čas
 13. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 14. oblikuje predloge za izdelovanje izdelkov iz lesa, lesnih tvoriv in drugih pomožnih materialov
 15. v povezavi z umetniškim izražanjem oblikuje predloge za obdelavo in dodelavo lesa: ročno, s pripomočki, z orodjem ali strojno
 16. oblikuje predloge za površinsko obdelavo lesa
 17. kreativno išče nove, drugačne postopke, tehnike, materiale za obdelavo lesa in lesnih tvoriv
 18. ohranja kulturno in tehnično dediščino pri oblikovanju izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 19. oblikuje umetniške izdelke iz lesa in lesnih tvoriv
 20. oblikuje, načrtuje in izdeluje makete ter modele
 21. oblikuje specialno opremo in visokozahtevne izdelke iz lesa in lesnih tvoriv

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela samostojno načrtuje terminski program dela in organizira potrebne dejavnosti za učinkovito delo
 • pripravi načrt za projektno delo
 • samostojno načrtuje terminski program dela in organizira potrebne dejavnosti za učinkovito delo
 • zbira, analizira in pripravi podatke, potrebne za delo
 • sodeluje s strokovnjaki z drugih področij pri načrtovanju vsebine in postopka dela
 • z naročnikom uskladi zasnovo projekta, izdela in predstavi idejno rešitev
 • izdela maketo
 • načrtuje smotrno uporabo energije, uporabo ekološko razgradljivih materialov in načinov recikliranja
Priprava dela oz. delovnega mesta izbere opremo in pripravi delovno mesto
 • pripravi delovno mesto
 • izbere in pripravi ustrezno orodje in pripomočke za delo
 • izbere in načrtuje ustrezne materiale, tehnike in postopke dela
 • izbere in uporablja ustrezno zaščitno opremo ter skrbi za varno in zdravo delovno okolje
 • skrbi za ustezno urejenost delovnega mesta med delom
 • pospravi in očisti delovno mesto po opravljenem delu
Operativna dela oblikuje predloge za izdelavo izdelkov iz lesa, lesnih tvoriv in drugih pomožnih materialov
 • pripravi idejno zasnovo projekta oz. sodeluje s strokovnjaki pri nastajanju idejnih rešitev od priprave do izdelave izdelka
 • uskladi z naročnikom zasnovo naloge, izdela in predstavi idejno rešitev
 • idejno zasnuje oblikovno rešitev
 • riše prostoročno ali z uporabo IT
 • načrtuje pripravo izdelka
 • analizira proces nastajanja idejne zasnove izdelka
 • samostojno oz. v skladu s potrebami trga dela išče nove inovativne možnosti za uporabo lesa in lesnih tvoriv v različne namene in za različne izdelke
 • opredeli oblikotvorne faze in določi orodno procesiranje za posamezne oblikovne rešitve
 • sodeluje s konstruktorji, projektanti, z oblikovalci, restavratorji in izdelovalci
 • sodeluje s pristojnimi inštitucijami za ohranjanje kulturne in tehnične dediščine
 • pripravi ustrezno tehnično dokumentacijo
 • pozna lastnosti domačih in tujih vrst lesa, tvoriv in drugih pomožnih materialov
 • pozna tehnološke postopke obdelave lesa, tvoriv in pomožnih materialov
 • pozna konstrukcije lesa, tvoriv in drugih pomožnih materialov
v povezavi z umetniškim izražanjem oblikuje predloge za obdelavo in dodelavo lesa: ročno, s pripomočki, z orodjem ali strojno
 • oblikuje predloge za rezbarjenje lesa
 • oblikuje predloge za izdelavo intarzij in inkrustacij (ročno in strojno)
 • oblikuje predloge za poslikavo lesa in druge dekorativne tehnike
 • išče inovativne možnosti oblikovanja lesa z različnimi tehnikami in materiali
 • vključuje stare, ročne in obrtniške tehnike in tehnologije obdelave lesa
 • vključuje sodobne industrijske tehnike in tehnologije obdelave lesa in lesnih tvoriv
 • vključuje nove in izvirne materiale za obdelavo lesa
 • zna prostoročno risati
 • pozna osnove tehničnega risanja (pravila, geometrijske konstrukcije, formati papirja, pripomočki in orodje, pisava, kotiranje, pravokotna projekcija, aksonometrija, perspektiva ...)
 • pozna metodologijo oblikotvornega raziskovanja in analiziranja izdelkov
 • pozna tehnike rezbarjenja lesa, izdelave intarzij, inkrustracij in drugih dekorativnih tehnik
 • pozna možnosti poslikave lesa in materialov
 • pozna stare, ročne in obrtniške tehnike obdelave in dekoracije lesa
 • pozna sodobne industrijske tehnike in tehnologije obdelave lesa in lesnih tvoriv
oblikuje predloge za površinsko obdelavo lesa
 • oblikuje in predlaga uporabo tradicionalnih tehnik politiranja, voskanja, beljenja, luženja, krtačenja, dimljenja, staranja, pozlate, vžiganja in graviranja v les
 • oblikuje in predlaga uporabo sodobne industrijske tehnike površinske obdelave
 • oblikuje in predlaga uporabo ustreznih materialov in receptur
 • išče nove inovativne možnosti za tehnike in materiale za površinsko obdelavo lesa
 • pozna tradicionalne tehnike površinske obdelave lesa
 • pozna sodobne industrijske tehnike površinske obdelave
 • pozna osnove sestave in lastnosti površinskih materialov in receptur
 • pozna estetske, mehanske in ekološke lastnosti lakov, premazov, lužil, ter predlaga uporabo na osnovi standardov kakovosti
kreativno išče nove, drugačne postopke, tehnike, materiale za obdelavo lesa in lesnih tvoriv
 • raziskuje, preučuje in eksperimentira z možnostmi za uporabo novih, drugačnih postopkov pri obdelavi
 • išče možnosti uporabe lesa kot biomateriala v bivanjske in terapevtske namene
 • raziskuje, preučuje in eksperimentira z možnostmi uporabe novih in drugih materialov za obdelavo lesa, kombinacijo z lesom in lesnimi tvorivi
 • raziskuje, preučuje in eksperimentira z drugačnimi tehnikami dela na lesu in lesnih tvorivih
 • raziskuje možnosti uporabe lesa in lesnih tvoriv kot ekomateriala in možnosti reciklaže
 • pozna osnovne metod raziskovanja in analiz
 • pozna lastnosti lesa kot biomateriala
 • pozna pomožne materiale in njihove lastnosti
 • pozna široko paleto različnih tehnik obdelave materialov
 • pozna osnove ekologije in reciklažnih postopkov
ohranja kulturno in tehnično dediščino pri oblikovanju izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • raziskuje, preučuje in eksperimentira z možnostmi izbire in uporabe slovenske kulturne dediščine pri oblikovanja izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • uskladi zasnovo z naročnikom, izdela in predstavi idejno rešitev
 • pripravi ustrezno dokumentacijo in načrte za izvedbo postopkov obnavljanja izdelkov iz lesa
 • sodeluje s strokovnjaki, z oblikovalci, restavratorji, umetniki
 • dokumentira postopke o obnavljanju izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • arhivira gradiva o postopkih obnavljanja izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • sodeluje s pristojnimi inštitucijami za ohranjanje kulturne in tehnične dediščine
 • pozna umetnostno-zgodovinske osnove slovenske kulturne in tehnične dediščine
 • pozna osnovne postopke obnavljanja izdelkov iz lesa in tvoriv
 • pozna različne kulturno-zgodovinske sloge pri ustvarjanju oblikovnih rešitev
 • zna izdelati dokumentacijo in načrtovati izvedbo obnavljanja izdelkov iz lesa
 • zna ustrezno dokumentirati in arhivirati postopke obnavljanja
 • pozna ustrezne inštitucije za ohranjanje kulturne in tehnične dediščine ter njihovo vlogo
oblikuje umetniške izdelke iz lesa in lesnih tvoriv
 • oblikuje predloge intarzij, inkrustacij, rezbarij, dekoracij lesa
 • pozna osnove likovne teorije
 • pozna osnove umetnostne zgodovine lesa, pohištva in drugih izdelkov iz lesa
oblikuje, načrtuje in izdeluje makete ter modele
 • uskladi z naročnikom zasnovo naloge
 • izdela in predstavi idejno rešitev
 • izdela ustrezno dokumentacijo za izdelavo maket in pomanjšav
 • modelira s pomočjo ustreznih računalniških orodij
 • izdeluje makete in pomanjšave iz lesa in lesnih tvoriv v kombinaciji z drugimi materiali
 • uporablja lasersko in drugo sodobno tehnologijo graviranja in izrezovanja lesa
 • išče in uporablja ustrezne vire in gradiva za izdelavo maket in pomanjšav
 • pozna pravila in postopke za izdelavo maket, modelov in pomanjšav
 • zna modelirati z ustreznimi računalniškimi orodji
 • pozna lasersko in drugo sodobno tehnologijo graviranja in izrezovanja lesa
 • zna izdelati ustrezno delovno dokumentacijo
oblikuje specialno opremo in visokozahtevne izdelke iz lesa in lesnih tvoriv
 • oblikuje predloge za izdelavo drobne lesene galanterije in modnih dodatkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • oblikuje predloge za izdelavo opreme prevoznih sredstev iz lesa in lesnih tvoriv
 • oblikuje predloge za izdelavo kulis in sodeluje pri scenskih postavitvah
 • oblikuje predloge za izdelavo glasbil iz lesa
 • oblikuje predloge za izdelavo terapevtskih pripomočkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • oblikuje predloge za izdelavo lutk, igrač in didaktičnih pripomočkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • pozna osnove projektiranja in opremljanja prostora
 • pozna akustične in resonančne lastnosti lesa
 • pozna osnove akustike
vodi poslovanje dejavnosti in strokovno svetuje stranki
 • svetuje stranki pri oblikovanju izdelkov, površinski obdelavi, obnavljanju izdelkov
 • svetuje stranki pri izboru ustrezne pohištvene opreme in drugih izdelkov iz lesa
 • vodi poslovanje dejavnosti oz. storitev oblikovanja izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • načrtuje in usklajuje naročila in nabavo elementov opreme interierja
 • sodeluje, išče in oblikuje inovativne oblike trženja in prodajnih poti izdelkov in storitev
 • išče in izbira ustrezne dobavitelje in kupce za izdelke in storitve
 • izvaja promocijo poklicnih storitev: pripravlja letake, zloženke in drugo informativno gradivo za različne ciljne skupine uporabnikov, informira različna javna občila
 • pozna in spremlja razvoj materialov in tehnologije na področju izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • pozna subjekte in gibanje na trgu
 • pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
 • pozna zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • pozna pravila za sestavo poslovnega načrta
izvaja projektno delo
 • sodeluje pri zasnovi projekta
 • predlaga različne strokovne rešitve
 • usklajuje idejne in oblikovne zamisli s proizvajalcem/izdelovalcem
 • vodi komunikacijo med naročnikom in izvajalcem projekta
 • pregleduje in ureja informacije o postopkih in delu
 • pozna zakonitosti in elemente projektnega dela na področju oblikovanja izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
planira kadre, skrbi za izobraževanje in usposabljanje kadrov ter načrtuje organizacijo internega izobraževanja in usposabljanja
 • spremlja prisotnost delavcev na delovnem mestu
 • spremlja delovno uspešnost delavcev
 • sodeluje pri planiranju kadrov in sodeluje pri usposabljanju in izobraževanju
 • ugotavlja potrebe in sodeluje pri organizaciji internega usposabljanja
 • se stalno strokovno izobražuje in izpopolnjuje ter vrednoti rezultate lastnega učenja v okviru strukturiranega učnega okolja
 • spremlja usposobljenost zaposlenih in predlaga stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje
 • sodeluje pri formalnih in neformalnih oblikah usposabljanja in izpopolnjevanja
 • razvija spretnosti za reševanje problemov v delovnih procesih
 • pozna zakonodajo s področja pravic in dolžnosti delavcev
 • pozna elemente usposabljanja in spopolnjevanja pri delu
 • pozna veščine organiziranja dela
 • pozna osnove upravljanja s človeškimi viri
 • pozna osnove organizacije dela in vodenja oz. upravljanja
 • pozna pravice delavcev in dolžnosti delodajalcev, ki jih določa delovna zakonodaja
Administrativna dela vodi administrativne procese v zvezi z delom
 • evidentira in sprotno dokumentira delo in izvedene dejavnosti
 • vodi evidence o delu in kadrih ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • izvaja analize, vodi evidence in pripravlja poročila
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah
 • uporablja osnovna programska orodja
 • zagotavlja izpolnjevanje določil avtorskega prava
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • uporablja osnovna in specialna programska orodja
 • zna uporabljati IT v delovnem procesu
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izdela, spremlja in realizira finančni načrt poslovanja
 • razišče trg kupcev in dobaviteljev in izbere najustreznejše
 • sklepa in pripravlja pogodbe s poslovnimi partnerji
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • upošteva osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • upošteva pravila za sestavo poslovnega načrta
 • se seznanja z zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
 • pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
 • pozna zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • pozna pravila za sestavo poslovnega načrta
Vodenje vodi in/ali sodeluje v strokovnem timu
 • organizira delovni proces
 • organizira, vodi, koordinira in nadzira ali sodeluje pri izvajanju dela strokovnega tima
 • sodeluje z izdelovalci
 • nadzira storitev glede na postopke in metode dela pri različnih individualnih pristopih
 • uvaja izboljšave pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • motivira sodelavce za kakovostno izvajanje storitvene dejavnosti
 • pozna in uporablja sodobne metode timskega in projektnega dela
 • pozna standarde kakovosti dela, organizacije delovnega procesa, organizacije sistemov in vodenja skupine
 • pozna funkcije in vloge posameznikov v delovnih skupinah
 • pozna osnove teorije osebnosti in psihologije dela
Nadzor dela izvaja nadzor nad delom v strokovnem timu in organizacijo dela pri oblikovanju lesa in lesnih tvoriv
 • svetuje, vodi in nadzira lastno delo, delo sodelavcev in strokovnega tima
 • organizira, vodi, koordinira in sodeluje pri nadzoru nad oblikovalskmi procesi in storitvami
 • pozna osnovne elemente vodenja skupin
 • pozna osnovne zakonitosti projektnega dela in vodenja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost delovnih procesov in izvaja izbor in pregled izdelkov
 • uporablja načela oblikovanja
 • išče nove rešitve in pristope
 • pozna načela holističnega pristopa k obravnavi izdelka
 • ovrednoti kakovost in izbere rešitve glede na namen in končni cilj namembnosti izdelka
 • zagotavlja kakovost storitev
 • izvaja predpise o avtorski zakonodaji
 • izvaja samoevalvacijo in evalvacijo lastnega strokovnega dela in ga nenehno izboljšuje
 • spremlja novosti v stroki in se stalno strokovno izpopolnjuje
 • varuje poslovne skrivnosti
 • vodi in sodeluje v procesu formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja
 • pozna standarde kakovosti za področje obdelave lesa in lesnih tvoriv
 • pozna elemente poslovne odličnosti
 • pozna in spoštuje načela poklicne etike
 • pozna zakonodajo s področja avtorskega prava
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
 • pozna in uporablja nomenklaturo s področja standardov kakovosti
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • vodi stalni nadzor nad vzdrževanjem delovnih sredstev in opreme
 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in s strojno opremo
 • pozna nevarnosti pri delu z električnimi aparaturami in nevarnosti sevanja
Komunikacija komunicira s strokovnjaki, strankimi, in z naročniki v slovenskem jeziku in v enem od svetovnih jezikov
 • komunicira s strokovnjaki, strankami in z naročniki
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v enem svetovnem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v enem svetovnem jeziku
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • pozna poslovni bonton
 • pozna in uporablja načela poslovne etike
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost, varnost drugih ter varuje zdravje in okolje
 • skrbi za obvezno uporabo zaščitnih sredstev glede na delovni proces
 • skrbi za zdravju primerno opremljeno delovno okolje pri fotografskih procesih
 • skrbi za pravilno shranjevanje in skladiščenje kemikalij
 • skrbi za pravilen odvoz izrabljenih kemikalij s pomočjo pooblaščenih organizacij
 • izvaja predpise o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev
 • pozna splošne in posebne zakonske pravne dokumente, ki urejajo varnost in zdravje pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Zdenka Steblovnik, Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
 • Zdenka Boltavzer, Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
 • Miroslav Novak, Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
 • Darinka Kozinc, Tehniški šolski center, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
 • mag. Elvira Luin, Grčna 2 a, 5000 Nova Gorica
 • Vidojka Černe, Cankarjeva 82, 5000 Nova Gorica
 • Goran Delajković, Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.