Poklicni standard

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka izdelkov iz naravnega in umetnega kamna

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka izdelkov iz naravnega in umetnega kamna (2140.005.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. komunicira s sodelavci, strokovnjaki in svetuje strankam
 3. uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 4. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 5. vodi in/ali sodeluje v strokovnem timu in pri reševanju problemov ter izvaja nadzor nad delom v strokovnem timu in organizacijo dela pri oblikovanju izdelkov
 6. vodi poslovanje dejavnosti, strokovno svetuje stranki ter vodi administrativne procese v zvezi z delom in dokumentacijo
 7. izvaja projektno delo
 8. planira kadre, skrbi za izobraževanje in usposabljanje kadrov in načrtuje organizacijo internega izobraževanja in usposabljanja
 9. zagotavlja kakovost delovnih procesov in izvaja izbor in pregled izdelkov
 10. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 11. zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 12. racionalno uporablja energijo, material in čas
 13. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 14. izdela grafično gradivo za izdelavo izdelka iz naravnega ali umetnega kamna
 15. vrednoti ustreznost likovnega in tehničnega načrta izdelka iz naravnega ali umetnega kamna
 16. načrtuje izdelke iz naravnega ali umetnega kamna
 17. izdeluje, vodi in arhivira tehnično dokumentacijo izdelkov iz naravnega in umetnega kamna
 18. oblikuje masivo in plošče iz naravnega in umetnega kamna v sestavi arhitekture zgradb in zunanje krajinske ureditve
 19. oblikuje industrijske izdelke iz naravnega in umetnega kamna
 20. oblikuje izdelke umetne obrti iz naravnega in umetnega kamna
 21. oblikuje preproste kiparske izdelke
 22. ohranja dobrine kulturne dediščine iz naravnega in umetnega kamna

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pripravi terminski program dela in organizira potrebne dejavnosti dela
 • zbira, analizira in pripravi podatke, potrebne za delo
 • samostojno ali v sodelovanju s strokovnjaki z drugih področij načrtuje vsebine in postopke dela
 • samostojno načrtuje treminski program dela in organizira potrebne dejavnosti za učinkovito delo
 • načrtuje smotrno rabo energije, uporabo ekološko razgradljivih materialov in načinov recikliranja
Priprava dela oz. delovnega mesta izbere opremo in pripravi delovno mesto
 • pripravi delovno mesto
 • izbere vrsto kamna in pripravi ustrezne materiale, tehnike in postopke dela
 • izbere in pripravi ustrezno orodje in pripomočke za delo
 • skrbi za ustrezno urejenost delovnega mesta med delom
 • skrbi za varno in zdravo delovno okolje
Operativna dela izdela grafično gradivo za izdelavo izdelka iz naravnega ali umetnega kamna
 • samostojno ali v sodelovanju s strokovnjaki izdela potrebno grafično gradivo za izdelavo izdelka iz naravnega ali umetnega kamna: idejni načrt, glavni načrt, izvedbeni načrt in izris šablon profilov za izvedbo
 • v procesu izdelave uskladi grafično gradivo z namembnostjo izdelka in zahtevami naročnika
 • izdela ustrezne modele za predstavitev in realizacijo izdelka
 • pozna predpise in zakonitosti projektne dokumentacije za oblikovanje izdelkov iz naravnega ali umetnega kamna
 • pozna zakonitosti prostoročnega risanja, skiciranja in tehničnega risanja
 • pozna zakonitosti računalniškega risanja in animacije
 • pozna zakonitosti modeliranja
 • pozna osnove oblikovanja
 • pozna osnove likovne teorije
 • pozna osnove zgodovinskega razvoja umetnostnega oblikovanja naravnega in umetnega kamna v uporabni umetnosti, kiparstvu, stavbarstvu in prostorskem urejanja s poudarkom na slovenskem okolju, tradicionalnem obrtnem znanju, umetnostni obrti in kulturni dediščini
vrednoti ustreznost likovnega in tehničnega načrta za izdelek iz naravnega ali umetnega kamna
 • skupaj z urbanistom, arhitektom, konservatorjem in gradbenikom analizira primernost načrtovanega izdelka iz naravnega ali umetnega kamna v sestavi pokrajinske, naselbinske ali arhitekturne celote
 • izdela makete
 • pri postavitvi izdelka iz naravnega ali umetnega kamna, sestavljanju ali vgrajevanju predvidi primerne posege: načine temeljenja, zidave, vgradnje in drugo
 • pozna zakonitosti uporabe in obdelave naravnega in umetnega kamna z vidika likovne umetnosti, arhitekture, gradbeništva, humanističnih strok
 • pozna tehnične zakonitosti za postavitev izdelka iz naravnega ali umetnega kamna, načine montaže in vgradnje
 • pozna zakonitosti mogočih načinov povezovanja naravnega ali umetnega kamna z drugimi materiali
 • pozna zakonitosti, načine, metode in tehnološke postopke konservacije, restavriranja in izdelave kopij ter ostalih izdelkov iz naravnega ali umetnega kamna
načrtuje izdelke iz naravnega ali umetnega kamna
 • pripravi rešitve za oblikovanje izdelka iz naravnega ali umetnega kamna
 • analizira proces izdelave izdelka iz naravnega ali umetnega kamna
 • načrtuje izvedbo tehnološkega procesa oz. izdela program za izvedbo izdelka iz naravnega ali umetnega kamna po stopnjah in zaporedju obdelave s časovno oceno
 • v sodelovanju z geologom izbere in predlaga ustrezen material za izvedbo načrtovanega izdelka iz naravnega ali umetnega kamna ter glede na njegove lastnosti uskladi načrt izdelave izdelka
 • glede na lastnosti izbranega materiala, vrsto naravnega ali umetnega kamna določi tehnologijo in način ročne ali strojne obdelave profila
 • pozna osnove geologije kamnin
 • pozna lastnosti posameznih kamnin in njihove uporabe
 • pozna lastnosti kamna kot biomateriala
 • pozna vrste pomožnih materialov in njihove lastnosti
 • pozna različne tehnike obdelave naravnih in umetnih kamnov
 • pozna tradicionalno in sodobno tehnologijo za obdelavo naravnega ali umetnega kamna
 • pozna osnove ekologije in reciklažne postopke
izdeluje, vodi in arhivira tehnično dokumentacijo o izdelkih iz naravnega in umetnega kamna
 • pripravi dokumentacijo o tehničnih lastnostih materialov
 • pripravi dokumetacijo za izvedbo ustreznih teholoških postopkov obdelave naravnega ali umetnega kamna
 • dokumentira postopke za izdelavo izdelka iz naravnega ali umetnega kamna
 • v skladu z ustrezno metodo arhivira podatke o izdelku iz naravnega ali umetnega kamna
 • evalvira in ocenjuje kakovost, potek tehnološkega procesa in rezultate izdelka iz naravnega ali umetnega kamna
 • pozna osnove dokumentiranja
 • pozna zakonitosti izdelovanja, vodenja in arhiviranja tehnične dokumetacije
 • pozna osnove arhiviranja
oblikuje masivo in plošče iz naravnega in umetnega kamna v sestavi arhitekture zgradb in zunanje krajinske ureditve
 • oblikuje elemente v sestavi arhitekture zgradb: talne, zidne in stropne obloge, ograje, stopnice in druge arhitektonske, uporabne in okrasne elemente
 • oblikuje elemente v sestavi zunanjih in krajinskih ureditev: talne obloge zunanjih odprtih površin, zunanje stopnice, klopi in druge elemente zunanje opreme, kamnite mreže in druge zaščite grmovnic in drevja, oporne zidove, utrditve brežin, spominskih plošč, prostorske poudarke in drugo
 • oblikuje izpisno in ornamentno plastiko
 • pozna tradicionalne tehnike obdelave naravnega in umetnega kamna
 • pozna sodobne industrijske tehnike obdelave
 • pozna osnove sestave in lastnosti površinskih materialov in receptur
 • pozna estetske, mehanske in ekološke lastnosti premazov in zaščitnih sredstev ter predlaga njihovo uporabo
oblikuje indusrijske izdelke iz naravnega in umetnega kamna
 • zagotavlja industrijsko izvedbo izdelkov
 • pozna zgodovino razvoja in osnovne teorije o industrijskem oblikovanju
 • pozna možnosti industrijske izdelave izdelkov iz naravnega in umetnega kamna ter industrijsko proizvodnjo
 • pozna možnosti uporabe sodobnih industrijskih tehnik površinske in profilne obdelave
oblikuje izdelke umetne obrti iz naravnega in umetnega kamna
 • oblikuje uporabne in okrasne izdelke iz naravnega in umetnega kamna
 • pozna rustične tehnike obdelave naravnega in umetnega kamna: lomljenje, zrničenje in brazdanje
 • pozna tehnike površinske obdelave naravnega in umetnega kamna: štokanje, špičenje, praskanje, krtačenje, brušenje, poliranje, staranje, pozlačevanje in graviranje
 • pozna vrste in načine uporabe domačih naravnih kamnin s poudarkom na dediščini umetne obrti
oblikuje preproste kiparske izdelke
 • oblikuje elemente figurativne plastike in dekorativne elemente
 • izdeluje modele
 • pozna osnove kiparstva
ohranja dobrine kulturne dediščine iz naravnega in umetnega kamna
 • izdeluje kopije iz naravnega in umetnega kamna
 • sodeluje pri postopkih konserviranja, restavriranja in drugih metodah ohranjanja dediščine iz naravnega in umetnega kamna
 • pripravi ustrezen program in načrte za izvedbo postopkov obnavljanja izdelkov iz kamna
 • sodeluje z ostalimi strokovnjaki
 • sodeluje s pristojnimi inštitucijami za varstvo kulturne dediščine
 • dokumentira in arhivira gradiva o postopkih posegov in obnov dobrin dediščine iz naravnega in umetnega kamna
 • pozna osnove humanističnih in ostalih strok, ki preučujejo slovensko kulturno dediščino
 • pozna osnovne postopke zaščite in obnavljanja dediščine iz naravnega in umetnega kamna
 • pozna različne kulturno-zgodovinske sloge pri ustvarjanju oblikovnih rešitev
 • pozna osnovne zakonitosti načrtovanja izvedbe in dokumentiranja postopkov obnavljanja izdelkov iz naravnega in umetnega kamna
 • pozna postopke in metode dokumentiranja in arhiviranja gradiva o ohranjanju dediščine iz naravnega in umetnega kamna
 • pozna ustrezne inštitucije in njihovo vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine
vodi poslovanje dejavnosti in strokovno svetuje stranki
 • svetuje stranki pri oblikovanju izdelkov, površinski obdelavi, obnavljanju in zaščiti izdelkov iz naravnega in umetnega kamna
 • svetuje stranki pri izboru ustrezne opreme in drugih izdelkov iz naravnega in umetnega kamna
 • vodi poslovanje dejavnosti oz. storitev oblikovanja izdelkov iz naravnega in umetnega kamna
 • načrtuje in usklajuje naročila in nabavo elementov opreme interierja
 • sodeluje, išče in oblikuje inovativne oblike trženja in prodajnih poti izdelkov in storitev
 • išče in izbira ustrezne dobavitelje in kupce za izdelke in storitve
 • izvaja predstavitev poklicnih storitev: pripravlja letake, zloženke in drugo informativno gradivo za različne ciljne skupine uporabnikov, informira različna javna občila
 • pozna in spremlja razvoj materialov in tehnologije na področju izdelkov iz naravnega in umetnega kamna
 • pozna subjekte in gibanje na trgu
 • pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
 • pozna zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • pozna pravila za sestavo poslovnega načrta
planira kadre, skrbi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje kadrov ter načrtuje organizacijo internega izobraževanja in usposabljanja
 • sodeluje pri planiranju kadrov
 • sodeluje pri formalnih in neformalnih oblikah usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja
 • ugotavlja potrebe in sodeluje pri organizaciji internega usposabljanja
 • se stalno strokovno izobražuje in izpopolnjuje ter vrednoti rezultate lastnega učenja v okviru strukturiranega učnega okolja
 • spremlja usposobljenost zaposlenih in predlaga stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje
 • razvija spretnosti za reševanje problemov v delovnih procesih
 • pozna zakonodajo o pravicah in dolžnostih delavcev
 • pozna elemente usposabljanja in izpopolnjevanja pri delu
 • pozna veščine organiziranja dela
 • pozna osnove upravljanja s človeškimi viri
 • pozna osnove organizacije dela in upravljanja
 • pozna pravice delavcev in dolžnosti delodajalcev, ki jih določa delovna zakonodaja
Administrativna dela vodi administrativne procese v zvezi z delom
 • evidentira in sprotno dokumentira delo in izvedene dejavnosti
 • vodi evidence o delu in kadrih ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • izvaja analize, vodi evidence in pripravlja poročila
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah
 • uporablja osnovna programska orodja
 • zagotavlja izpolnjevanje določil avtorskega prava
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
 • uporablja osnovna in specialna programska orodja
 • uporablja informacijsko in komunikacijsko opremo
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izdela, spremlja in realizira finančni načrt poslovanja
 • razišče trg kupcev in dobaviteljev in izbere najustreznejše ponudnike
 • sklepa in pripravlja pogodbe s poslovnimi partnerji
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • upošteva osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • upošteva pravila za sestavo poslovnega načrta
 • se seznanja z zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
 • pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
 • pozna zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • pozna pravila za sestavo poslovnega načrta
Vodenje vodi in/ali sodeluje v strokovnem timu
 • organizira delovni proces
 • organizira, vodi, koordinira in nadzira ali sodeluje pri izvajanju dela strokovnega tima
 • sodeluje z izdelovalci
 • nadzira storitev glede na postopke in metode dela pri različnih individualnih pristopih
 • uvaja izboljšave pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • motivira sodelavce za kakovostno izvajanje storitvene dejavnosti
 • pozna in uporablja sodobne metode timskega in projektnega dela
 • pozna standarde kakovosti dela, organizacije delovnega procesa, organizacije sistemov in vodenja skupine
 • pozna funkcije in vloge posameznikov v delovnih skupinah
 • pozna osnove teorije osebnosti in psihologije dela
Nadzor dela izvaja nadzor nad delom v strokovnem timu in organizaciji dela pri oblikovanju naravnega in umetnega kamna
 • vodi lastno delo
 • svetuje, vodi in nadzira delo sodelavcev in strokovnega tima
 • organizira, vodi, koordinira in sodeluje pri nadzoru nad oblikovalskimi procesi in storitvami
 • pozna osnovne elemente vodenja skupin
 • pozna osnovne zakonitosti projektnega dela in vodenja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost delovnih procesov in izvaja izbor in pregled izdelkov
 • uporablja načela oblikovanja
 • išče nove rešitve in pristope
 • pozna načela holističnega pristopa k obravnavi izdelka
 • ovrednoti kakovost in izbere rešitve glede na namen in končni cilj namembnosti izdelka
 • zagotavlja kakovost storitev
 • izvaja predpise o avtorski zakonodaji
 • izvaja samoevalvacijo in evalvacijo lastnega strokovnega dela in ga nenehno izboljšuje
 • spremlja novosti v stroki in se stalno strokovno izpopolnjuje
 • varuje poslovne skrivnosti
 • vodi in sodeluje v procesu formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja
 • pozna standarde kakovosti za obdelavo naravnega in umetnega kamna
 • pozna elemente poslovne odličnosti
 • pozna in spoštuje načela poklicne etike
 • pozna zakonodajo s področja avtorskega prava
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
 • pozna in uporablja nomenklaturo s področja standardov kakovosti
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • vodi stalni nadzor nad vzdrževanjem delovnih sredstev in opreme
 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in s strojno opremo
 • pozna nevarnosti fizičnih poškodb, nevarnosti dela z ročnimi in električnimi aparaturam in nevarnosti uporabe kemikalij
Komunikacija komunicira s strokovnjaki, s strankimi in z naročniki v slovenskem jeziku in v enem od svetovnih jezikov
 • komunicira s strokovnjaki, strankami in z naročniki
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v enem svetovnem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v enem svetovnem jeziku
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • pozna in uporablja načela poslovne etike
 • pozna poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost, varnost drugih ter varuje zdravje in okolje
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev
 • uporablja ustrezna zaščitna sredstva v okviru delovnega procesa
 • skrbi za pravilno shranjevanje in skladiščenje kemikalij
 • izvaja predpise o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja
 • pozna različne vrste možnih poškodb na delovnem mestu
 • pozna splošne in posebne zakonske pravne dokumente, ki urejajo področje varnost in zdravje pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Živa Deu, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana
 • dr. Josip Korošec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Ljubljana, Metelkova ulica 4, 1000 Ljubljana
 • dr. Pavlovec Rajko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
 • Sandi Čevna, samostojni podjetnik – kamnosek, Tomaj 25, 6211 Dutovlje
 • Ivan Pertot, samostojni kulturni delavec – arhitekt, Center 75, Nabrežina, Italija
 • Megi Uršič, samostojna kulturna delavka, Križ 214, 6210 Sežana
 • Nina Šuštaršič, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana
 • Dušan Šušteršič, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana
 • Blaž de Gleria, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana
 • Breda Potočnik, Marmor Hotavlje, Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas
 • Vida Mesar, Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
 • Alenka Lukman Košir, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.