Poklicni standard

Naziv:

Scenski oblikovalec/scenska oblikovalka

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

5.10.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Umetnost, drugo (0219)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Scenski oblikovalec/scenska oblikovalka (2130.033.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj stroke
 4. racionalno uporablja energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 9. izdela in pripravi orodja in pripomočke za oblikovanje scenskih elementov
 10. izdela scenske elemente in rekvizite

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • sodeluje na izvedbenih sestankih
 • usklajuje delo in sodeluje z režiserjem, s scenografom, z vodjem scenskih delavnic, s tehnologom in z vodjem projekta v scenski delavnici pri načrtovanju dela
 • pripravlja predloge za kadrovske, investicijske in druge načrte scenskih delavnic
 • sodeluje pri racionalnem usmerjanju in usklajevanju dela za izvedbo naročil scenske delavnice
 • sodeluje pri angažiranju honorarnih sodelavcev
 • pozna načine načrtovanja in organiziranja dela
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov in od njih odvisne delovne procese in postopke
 • pozna postopke in načine za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • pozna funkcije računalniških programov, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • pozna temeljne predpise in standarde za svoje delo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo projekta
 • prouči svoje naloge v okviru scenskega projekta
 • predvidi potreben čas in material za izvedbo scenskega projekta
 • pripravi delovne in zaščitne pripomočke
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo, scenografski načrt idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja
 • razume pomen časovnih okvirov izvedbenih faz projekta
Operativna dela izdela in pripravi orodja in pripomočke za oblikovanje scenskih elementov
 • uporablja oblikovalska orodja
 • uporablja stroje za oblikovanje (vakuumiranje, izrezovanje, stiskanje idr.)
 • uporablja glino, mavec, les, papir in različne umetne mase
 • uporablja lepila, polnila in druge materiale
 • izdela šablone
 • izdela modele in kalupe
 • izdela makete
 • povečuje in pomanjšuje dvodimenzionalne predloge s pomočjo mreže ali videoprojekcije
 • povečuje in pomanjšuje tridimenzionalne predloge s pomočjo punktirke
 • pozna osnove kiparske tehnologije
 • pozna osnove oblikovalskih tehnik
 • obvlada praktično oblikovalsko tehnologijo
 • pozna računalniške programe za risanje in oblikovanje
 • pozna vrste šablon
 • obvlada tehnike izdelave šablon
 • obvlada načine obdelave različnih materialov (les, kovina, plastika idr.)
 • pozna tehnike povečevanja in pomanjševanja
izdela scenske elemente in rekvizite
 • uporablja vse naravne materiale (mavec, les, glina, papir, kamen, kovine, lateks ...)
 • uporablja vse umetne materiale (stiropor, poliester, smole, pene, akrilne mase ...)
 • oblikuje ročno in z orodji
 • izdeluje s stroji
 • izdeluje skulpture, reliefe, štukature
 • izdeluje pohištvene elemente (peči, stenske obloge ...)
 • izdeluje scenske rekvizite
 • izdeluje posnetke skulptur, reliefov, štukatur idr. iz nadomestnih materialov
 • izdeluje posnetke pohištvenih elementov iz nadomestnih materialov
 • izdeluje posnetke stavbnih elementov iz nadomestnih materialov (stebri, ograje, kritine, kamniti zidovi ...)
 • pozna slogovne raznolikosti umetnostnozgodovinskih obdobij
 • pozna osnove likovne teorije (likovne zvrsti, likovne elemente)
 • obvlada zakonitosti obdelave materialov
 • obvlada tehnike oblikovanja materialov z različnimi stroji, orodji in pripomočki
Administrativna dela pripravlja delovno dokumentacijo
 • piše poročila in evidence o svojem delu
 • ureja računalniške baze podatkov
 • pozna vrste in načine vodenja posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna pravila administrativnega poslovanja
Komercialna dela izdeluje kalkulacije in ponudbe
 • izdela stroškovne elemente in predračune na temelju projektne dokumentacije in načrta lastnega dela
 • izdela obračune dela in stroškov
 • pozna vrste stroškov in njihovo strukturo
 • pozna normative dela in kalkulacije
Nadzor dela nadzoruje proces dela v modelarski delavnici
 • spremlja delo v scenski delavnici
 • preverja izvajanje del v modelarski delavnici
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev med procesom
 • pozna postopke dela v scenski delavnici
 • pozna organizacijo dela v scenski delavnici
 • pozna načela timskega dela
 • pozna zakonitosti nastavitev in delovanja računalniške idr. opreme, ki jo uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • sodeluje pri načrtovanju razvoja modelarske delavnice
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje v skladu s standardi kakovosti
 • deluje v skladu s predpisanimi internimi pravilniki
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • spremlja razvoj na področju potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna in upošteva interne pravilnike in navodila proizvajalcev opreme
 • pozna in upošteva postopke dela
 • pozna pomen tehnološkega razvoja v stroki
Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovna sredstva in obvešča ustrezne oddelke o večjih napakah in okvarah
 • redno vzdržuje delovno orodje, stroje in delavnice
 • obvešča (ustrezen) oddelek vzdrževanja o napakah na opremi, ki jo uporablja
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z naročniki
 • komunicira z avtorji, vodjo, s sodelavci v delavnici in z drugimi sodelavci in naročniki, ki so povezani s procesom dela
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • pozna osnovno strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in smernice razvoja na področju varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Janez Lombergar, RTV Slovenija
 • Žarko Vrezec, slikar
 • Nenad Živkovič, RTV Slovenija
 • Damjan Balantič, RTV Slovenija
 • Roman Levičar, RTV Slovenija
 • Irena Brglez, GZS
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.