Katalog

Naziv:

Medijski arhivist/Medijska arhivistka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

24.8.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Bibliotekarstvo in informacijska znanost (0322)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Medijski arhivist/Medijska arhivistka (2130.013.6.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard Medijski arhivist / Medijska arhivistka: 2130.013.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2.
POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 • srednja strokovna ali splošna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike ali novinarstva ali
 • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike ali novinarstva.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard Medijski arhivist / Medijska arhivistka: 2130.013.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2.
POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 • srednja strokovna ali splošna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike ali novinarstva ali
 • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike ali novinarstva.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • praktično z zagovorom ali
 • priprava in zagovor strokovne naloge, ki jo kandidat priloži k portfoliju (glej spodaj):
  Priprava strokovne naloge: strokovna naloga je pripravljena v pisni in digitalni obliki in vsebuje: povzetek, uvod, strokovnoteoretični del, praktičnoeksperimentalni del, zaključek in literaturo. Teme strokovne naloge so naslednje (natančnejši opis glej v nalogah za preverjanje, v točki 11):
 1. popis gradiva in/ali
 2. hramba in materialno varstvo in/ali
 3. uporaba gradiva/ustvarjanje novih vsebin in/ali
 4. posredovanje gradiva in/ali
 5. presnemavanje gradiva in/ali
 6. digitalizacija gradiva
Kandidat lahko priloži strokovno nalogo, ki jo je pripravil v času izobraževanja, ali pripravi novo in jo priloži kot del zbirne mape (portfolija), ki jo komisija kot tako tudi vrednoti.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:  
 • poznavanje razvoja stroke,
 • poznavanje arhivske etike (upoštevanje kodeksa poklicne etike),
 • strokovno obdelavo gradiva,
 • poznavanje predpisov, delovnih nalog in standardov,
 • poznavanje osnov pravic rabe gradiva,
 • obvladovanje postopka materialnega varovanja gradiva, ki vključuje poznavanje lastnosti nosilcev gradiva,
 • obvladovanje postopka digitalizacije gradiva,
 • racionalna raba energije (vključevanje Green IT v delo).
Izločilna merila:  
 • nepoznavanje uporabe strojne in programske opreme,
 • nepravilno izvajanje postopka digitalizacije oziroma posodobitve zapisa,
 • neupoštevanje pravilnika o materialnem varstvu (nepravilno ravnanje z gradivom),
 • neupoštevanje arhivske zakonodaje,
 • nepoznavanje in neupoštevanje zakonodaje o avtorski in sorodnih pravicah,
 • neupoštevanje kodeksa arhivskih delavcev.
    Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:  
PODROČJE OCENJEVANJA DELEŽ (%)
Priprava strokovne naloge oz. izvedba naloge na preverjanju 70
Ustni zagovor 30
 

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Arhivist/arhivistka

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oprema za predvajanje gradiva (predvajalniki, filmska pregledna miza, montažna miza),
 • oprema za računalniško montažo,
 • oprema za digitalizacijo gradiva (zvočno in slikovno),
 • oprema za snemanje, slikovni in zvočni zapis gradiva,
 • računalnik z ustreznim programom za arhiviranje in iskanje gradiva ter z medmrežno povezavo,
 • arhivski predpisi v Republiki Sloveniji,
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah,
 • Kodeks etike za delo v arhivih.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:
 • vsaj VII stopnjo izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj s področja arhiviranja, medijev ali informatike


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pridobiva zvočne, slikovne, avdiovizualne in druge vsebine na različnih nosilcih
 • sprejme gradivo in pridobi podatke o njem
 • pridobiva gradivo na lastno pobudo
 • tehnično opremi in uredi zbrano gradivo
 • pozna temelje slovenske kulturne zgodovine in se zaveda pomena kulturne dediščine na področju medijev
 • pozna tehnične lastnosti zvokovnih, slikovnih, avdiovizualnih zapisov in nosilcev ter zna ustrezno ravnati z njimi
 • pozna tehnični in družbeni razvoj medijev
 • pozna osnove avdiovizualne govorice in likovne estetike
 • pozna avdiovizualno medijsko krajino (trg, ustanove, ustvarjalci ...)
 • obvlada različne sisteme hrambe in osnove arhivistike
 • obvlada iskanje po podatkovnih zbirkah in zbirkah arhivskega gradiva
 • obvlada spletno iskanje
 • pozna zakonodajo o avtorskih in sorodnih pravicah
Spodnje naloge so lahko bodisi del praktičnega preverjanja z zagovorom bodisi teme strokovne naloge (glej točka 4), ki jih kandidat predloži k portfoliju:  

POPIŠE GRADIVO
 
 • izbere gradivo
 • utemelji izbor zaokrožene celote gradiva
 • pridobi dodatne informacije o gradivu, nastanku gradiva in lastnostih gradiva
 • sodeluje s tehnično službo
 • pripravi opremo za predvajanje gradiva
 • gradivo predstavi in opise delovne standarde za popis gradiva
 • na podlagi opisanih teoretičnih znanj izvede popis gradiva: ga ovrednoti, analitično obdela, klasificira, indeksira in tehnično opremi
  IZVAJA MATERIALNO VARSTVO IN HRAMBO GRADIVA  
 • izbere gradivo
 • utemelji izbor zaokrožene celote gradiva
 • pridobi dodatne informacije s področja materialnega varstva na medmrežju in v posvetovanju s strokovnjaki
 • predstavi načine in tehnike zaščite in varovanja gradiva
 • pripravi gradivo za trajno hrambo: upošteva lastnosti posameznih vrst gradiva in zahteve za hrambo
 • gradivo odda v hrambo
 • izdela varnostno kopijo
 • upošteva pravila za varstvo in zdravje pri delu
strokovno obdela gradivo
 • vrednoti gradivo
 • analizira gradivo
 • analitično obdela, klasificira in indeksira gradivo
 • ustvarja podatkovne zbirke
 • pozna mednarodne standarde in predpise o arhivski dejavnosti v RS
 • pozna metodiko in tehniko strokovnega dela v arhivu
 • pozna različne metodologije raziskovalnega dela
 • obvlada načela in kriterije vrednotenja gradiva
 • obvlada predpise o odbiranju in izročanju gradiva arhivu
 • zna popisati gradiva skladno s predpisi, tehničnimi standardi in glede na pomen gradiva za slovensko in svetovno kulturno dediščino
 • pozna tehnične in vsebinske možnosti uporabe podatkovnih zbirk
 • zna ravnati s strojno in programsko opremo na področju avdiovizualnih, elektronskih idr. medijev
UPORABI GRADIVO / USTVARJA NOVE VSEBINE  
 • izbere temo
 • opravi raziskavo gradiva
 • opravi izbor gradiva za uporabo
 • gradivo pripravi za predvajanje
 • gradivo predvaja
 • opravi natančen izbor za uporabo
 • razišče pravice rabe in jih upošteva pri uporabi gradiva
 • izbrano gradivo montira v nov izdelek
 • sodeluje in se posvetuje z ustreznimi tehničnimi službami, pravno službo ter strokovnjaki s področja medijskega ustvarjanja
 • upošteva standarde za varstvo pri delu
    POSREDUJE GRADIVA  
 • sprejme naročilo za pripravo gradiva/predlaga uporabo določenega gradiva in utemelji predlog
 • utemelji izbor gradiva (na podlagi dostopnosti glede pravic rabe, nižjih stroškov, aktualnosti)
 • pripravi gradivo za predogled
 • opravi ogled z naročnikom
 • izvede postopek izposoje in vračanja gradiva
 • pripravljeno digitalno gradivo posreduje naročniku
 • gradivo digitalizira in ga posreduje naročniku v digitalni obliki
    PRESNEMAVA GRADIVO  
 • izbere gradivo za presnemavanje
 • utemelji izbor zaokrožene celote gradiva
 • gradivo očisti in pripravi za nadaljnjo tehnično obdelavo
 • izvede presnemavanje gradiva
 • presneto gradivo tehnično opremi
 • shrani presneto gradivo in skrbi za varno hrambo
 • upošteva pravilnik o materialnem varstvu arhivskega gradiva
 • posvetuje se in sodeluje z ustreznimi tehničnimi službami in strokovnjaki za materialno varstvo gradiva
ugotavlja pravice rabe
 • ugotovi stanje glede avtorskih in sorodnih pravic
 • pridobiva in beleži podatke o pravicah rabe
 • uporabnikom posreduje podatke o pravicah rabe
 • pozna zakonodajo o avtorskih in sorodnih pravicah in zna ravnati skladno z njo
 • pozna najpogostejše modele licenciranja del
 • pozna alternativne modele licenciranja del, npr. CreativeCommons
IZVEDE DIGITALIZACIJO GRADIVA  
 • izbere gradivo za digitalizacijo
 • utemelji izbor gradiva za digitalizacijo glede prednostnih načel
 • gradivo očisti in pripravi za nadaljnjo tehnično obdelavo
 • gradivo digitalizira
 • digitalizirano gradivo tehnično opremi in vnese podatke o digitaliziranem gradivu v bazo podatkov
 • razišče in uredi pravice rabe
 • uporabnikom omogoči dostop do digitaliziranega gradiva
 • poskrbi za varno hrambo izvirnika in digitaliziranega gradiva v skladu s predpisi zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
 • upošteva pravilnik o materialnem varstvu gradiva
 • upošteva pravila za varstvo in zdravje pri delu
 
skrbi za trajno in celovito hrambo gradiva
 • strokovno pregleda nosilce gradiva
 • pripravi gradivo za trajno hranjenje in ga shrani
 • izvaja materialno varstvo nosilcev gradiva
 • opozarja na poškodovano gradivo in ga oddaja v konzerviranje in restavriranje
 • skrbi za izdelovanje varnostnih kopij in migracijo na nove oblike hranjenja
 • sodeluje pri sprotnem posodabljanju orodij za hranjenje
 • spremlja razvoj programske in strojne opreme
 • pozna vrste in zakonitosti delovanja predvajalnikov za zapise zvočnih, slikovnih, avdiovizualnih in drugih vsebin na različnih nosilcih
 • pozna fizikalne, kemične in druge tehnične značilnosti nosilcev zapisov
 • pozna pomen in namen hrambe zvočnih, slikovnih, avdiovizualnih in drugih vsebin z vidika kulturne dediščine
 • pozna dolžnosti pravnih oseb na področju hrambe gradiva
 • zna fizično urejati nosilce gradiva
 • pozna možnosti pretvorbe med analognimi in digitalnimi zapisi
 • zna posodabljati digitalne zapise
 • pozna načine in tehnike zaščite in varovanja pred poškodbami, uničenjem in izgubo
 • pozna načine uporabe informacijskih tehnologij pri medijskem arhiviranju
IZVAJA MATERIALNO VARSTVO IN HRAMBO GRADIVA  
 • izbere gradivo
 • utemelji izbor zaokrožene celote gradiva
 • pridobi dodatne informacije s področja materialnega varstva na medmrežju in v posvetovanju s strokovnjaki
 • predstavi načine in tehnike zaščite in varovanja gradiva
 • pripravi gradivo za trajno hrambo: upošteva lastnosti posameznih vrst gradiva in zahteve za hrambo
 • gradivo odda v hrambo
 • izdela varnostno kopijo
 • upošteva pravila za varstvo in zdravje pri delu
PRESNEMAVA GRADIVO  
 • izbere gradivo za presnemavanje
 • utemelji izbor zaokrožene celote gradiva
 • gradivo očisti in pripravi za nadaljnjo tehnično obdelavo
 • izvede presnemavanje gradiva
 • presneto gradivo tehnično opremi
 • shrani presneto gradivo in skrbi za varno hrambo
 • upošteva pravilnik o materialnem varstvu arhivskega gradiva
 • posvetuje se in sodeluje z ustreznimi tehničnimi službami in strokovnjaki za materialno varstvo gradiva
zagotavlja dostopnost in kreativno sodeluje pri uporabi gradiva
 • uporabnike obvešča o lastnem in drugem gradivu
 • omogoča ogled gradiva in metapodatkov
 • zagotavlja dostopnost in opozarja o pravicah rabe
 • opravi izbor gradiva in kreativno sodeluje pri rabi
 • soustvarja nove vsebine
 • spremlja in evidentira uporabo
 • ravna v skladu s kodeksom poklicne etike
 • pozna načine za dostopanje do gradiv in zbirk sorodnih ustanov
 • pozna načine uporabe spletnih storitev za iskanje gradiv in del neodvisnih ustvarjalcev
 • pozna načine distribucije zvočnih, slikovnih, avdiovizualnih in drugih vsebin na svetovnem spletu
 • pozna načine uporabe programske opreme za ravnanje s podatkovnimi zbirkami
 • pozna različne žanre in načine oblikovanja medijskih vsebin
 • pozna načine delovanja in ravnanja s programskimi orodji za delo v skupini
 • pozna kodeks poklicne etike
POSREDUJE GRADIVA  
 • sprejme naročilo za pripravo gradiva/predlaga uporabo določenega gradiva in utemelji predlog
 • utemelji izbor gradiva (na podlagi dostopnosti glede pravic rabe, nižjih stroškov, aktualnosti)
 • pripravi gradivo za predogled
 • opravi ogled z naročnikom
 • izvede postopek izposoje in vračanja gradiva
 • pripravljeno digitalno gradivo posreduje naročniku
 • gradivo digitalizira in ga posreduje naročniku v digitalni obliki

12. Literatura, strokovno gradivo

 1. Arhivski predpisi v Republiki Sloveniji, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2007
 2. Vladimir Žumer, Arhiviranje zapisov, Priročnik za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, Založba GV, Ljubljana 2001.
 3. Vladimir Žumer, Valorizacija dokumentarnega gradiva za zgodovino, znanost in kulturo, Ljubljana 1995.
 4. Olga Pivk: Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje, Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah, Ljubljana 1998.
 5. Slovenski film in njegovo varovanje, 30 let slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana 1998.
 6. Barbara Scaramucci, Guido Del Pino, Come si documenta la TV, RAI 2006
 7. Spletne strani FIAT/IFTA
 8. Aleksander Lavrenčič, prispevki na seminarjih o sodobnih arhivih Radenci 2001-2008 v: Zbornik Tehnični in vsebinski problemi arhiviranja.
 9. FIAT/IFTA – Documentation Commission/Commission des echanges documentaires, Minimum Data List (MDL) – Definition of terms/Liste de Minimum de Donnees – Definition des termes, 1997.
 10. FIAT/IFTA Programing & Production Commission, Recommended Standards and Procedures for Selection and Preservation of Television Programme Material, 1997.
 11. Moreno Soppelsa, Ivan Marchesi, Internet vodič, Egmont, Ljubljana 2000.
 12. Minerva Working Group, Good practises handbook, Identification of good practices and competence centres, 2004.
 13. Predpisi o avtorski in sorodnih pravicah, Založba Rotis, Avtorska agencija za Slovenijo, Maribor 1995.
 14. Zakon o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Uradni list Republike Slovenije št. 30, 2006.
 15. Branko Bubenik, Arhiviranje avdiovizualnih dokumentov in spremembe televizijske tehnologije, Sodobni arhivi XXI, Maribor 1999, str. 256-266.
 16. Branko Bubenik, Principi upravljanja TV arhiva, Tehnični in vsebinski problemi sodobnega arhiviranja, Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike, št. 4, Maribor 2005.
 17. Branko Bubenik, Razvoj organizacijske strukture TV arhiva, Sodobni arhivi, letnik XXIII, Pokrajinski arhiv Maribor, 2001.
 18. 18. Marija Vera Erjavec, Kodeks etike, Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, Letnik XX, št. 1-2.
 19. Peter Pavel Klasinc, »Kar nič ne stane ni nič vredno« Marketing v arhivih?, Sodobni arhivi, letnik XXIII, Pokrajinski arhiv Maribor, 2001.
 20. Aleksander Lavrenčič, Ustvarjanje računalniške baze podatkov o starem filmskem gradivu Televizije Slovenija, Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2002.
 21. Aleksander Lavrenčič, Problematika arhiviranja športnih oddaj in prispevkov o športu ter delovnega gradiva športnega uredništva TV Slovenija, Tehnični in vsebinski problemi sodobnega arhiviranja, Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike, št. 2, Maribor 2003.
 22. Aleksander Lavrenčič, Digitalizacija televizijskih arhivov v razvitem svetu in koraki k digitalizaciji arhiva TV Slovenija, Tehnični in vsebinski problemi sodobnega arhiviranja, Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike, št. 3, Maribor 2004.
 23. Aleksander Lavrenčič, Ukrepi za zavarovanje filmskega arhivskega gradiva in preprečevanje širjenja okužbe z ocetnim sindromom, Tehnični in vsebinski problemi sodobnega arhiviranja, Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike, št. 4, Maribor 2005.
 24. Aleksander Lavrenčič, Uporaba molekulskih sit za varno hrambo filmskega arhivskega gradiva, Tehnični in vsebinski problemi sodobnega arhiviranja, Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike, št. 7, Maribor 2008.
 25. Marta Rau Selič, Novi nosilci zapisa gibljive slike in zvoka (videokaseta, CD-ROM, DAT...), Sodobni arhivi XXI, Maribor 1999, str. 267-277.
 26. Marta Rau Selič, Kaj je pravo in kaj je prav pri uporabi filmskega arhivskega gradiva?, Arhivsko društvo Slovenije, Postojna 1999.
 27. Marta Rau Selič, Bolj ko se cilji bližajo, tem bolj se pota križajo (O. Župančič), Tehnični in vsebinski porblemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2002.
 28. Zdenka Semlič Rajh, Arhivi in avtorsko pravo, Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2002.
 29. 29. Katarina Udovič, Staša Omladič, TV Ljubljana - ustvarjalec novih nosilcev zapisov informacij, Sodobni arhivi 88, Maribor 1988, str 93 - 98.
 30. Vladimir Žumer, Elementi popisovanja arhivskega gradiva, Arhivi, letnik XX, št. 1-2, Ljubljana 1979, str. 137-159.
 31. Vladimir Žumer, Strokovni in politični vidiki valorizacije arhivskega gradiva, Arhivi, letnik XXII, št. 1-2, Ljubljana 1999.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Aleksander Lavrenčič, RTV Slovenija
 • Alojzij Teršan, Arhiv RS
 • Andraz Tori, Kiberpipa
 • Peter Purg, IAM
 • Irena Brglez, GZS
 • Ivan Oven, MK
  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.