Poklicni standard

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka finega pekovskega peciva

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Izdelovalec/izdelovalka pekovskega peciva (54100151)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/izdelovalka finega pekovskega peciva (21243380)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. varovati  zdravje in okolje
 4. komunicirati s sodelavci in strankami
 5. zagotavljati kakovost izdelkov in opravljene storitve
 6. voditi  ustrezno dokumentacijo
 7. zamesiti različne vrste testa za fino pekovsko pecivo
 8. deliti, oblikovati in poskrbeti za vzhajanje testa
 9. peči fino pekovsko pecivo
 10. po posebnem postopku izdelati druge pekovske izdelke
 11. ohladiti, hladiti in zamrzniti izdelke
 12. pakirati in skladiščiti izdelke
 13. nabaviti surovine in prodati izdelke


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in organizira delo
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo (šifre za izdelek, recepture, čas in način mešanja, oblikovanje, vzhajanje, peka), analizo surovine, navodila za delo in opredeli postopek dela
 • razume tehnološko dokumentacijo
 • razume analizne izvide za surovine
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
 • pozna osnove HACCP
 • pozna nevarnosti navzkrižne kontaminacije z alergeni
vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov)
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo (priprava materialov, strojev, orodij)
 • opravi količinski in osnovni predpisani kakovostni pregled surovin
 • pozna kemijske in tehnološke lastnosti surovin v pekarstvu
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • pozna načela HACCP v proizvodnji

Operativna dela mesi različne vrste testa za fino pekovsko pecivo (kvašeno, kvašenolistnato in listnato)
 • pripravlja surovine, ročno seje moko skozi sito ali nadzoruje avtomatski transport in sejanje moke
 • ročno ali strojno tehta surovine
 • pari določene moke in namaka semena
 • pripravlja kvasne nastavke in kislo testo s kulturami
 • dozira vodo in druge tekočine, kvas in ostale surovine
 • prilagaja količine vode in kvasa glede na kakovost moke in vse ostalo, kar vpliva na izdelek
 • meša surovine in mesi testo
 • regulira procese mesitve glede na kakovost moke - kakovost lepka
 • upravlja z mesilnimi stroji in prekucniki
 • nadzoruje zorenje testa, preverja vzhajanje testa in opravi ponovno mesitev testa
 • pozna osnovne sestavine različnih vrst testa za fino pekovsko pecivo
 • zna izbrati recepturo glede na želeni izdelek
 • zna sejati, stepati, mleti, topiti …
 • pozna različne načine mesitve glede na vrsto izdelka
 • zna mehansko mesiti in upravljati z mesilnimi stroji in prekucniki
 • pozna čas mesenja glede na končni izdelek
 • zna pripraviti surovine za mesenje
 • pozna postopek uporabe aditivov
 • pozna postopek mesenja (dodajanja surovin) in čas mesenja
 • pozna proces fermentacije
 • pozna primerno temperaturo testa in prostora, v katerem testo vzhaja
 • pozna lastnosti, ki jih pridobiva testo med počivanjem v kotlu, in zna prilagajati čas počivanja
 • pozna postopek laminiranja in  izdelave listnatega testa
 • pozna postopek laminiranja in  izdelave kvašenega listnatega testa
 • zna upravljati s stroji za laminiranje

deli, oblikuje in skrbi za vzhajanje testa
 • ročno ali strojno deli testo in upravlja z delilnimi stroji
 • kontrolira maso na ročni tehtnici ali s pomočjo avtomatske tehtnice
 • ročno ali strojno oblikuje testo in upravlja z oblikovalnimi stroji
 • zna plesti izdelke na različne načine
 • zna izdelati izdelke iz kvašenega, kvašenega listnatega in listnatega testa (pletenice, rogljičke, blazinice …)
 • zna oblikovati in vzhajati krofe, flancate
 • zlaga oblikovano testo v pekovske košarice, modele in na pekače
 • nadzira vzhajanje in upravlja z vzhajalnimi komorami
 • pozna načine deljenja testa
 • pozna tehtnice in stroje za deljenje
 • zna ročno in strojno osnovno oblikovati različna testa
 • pozna načine končnega oblikovanja testa (pletenje, vijuganje, zavijanje, pritiskanje, valjanje v dolžino, okrogljenje)
 • zna oblikovati testo v končne izdelke

peče fino pekovsko pecivo
 • ugotavlja stopnjo zrelosti testa in primernost za peko
 • zareže in premaže testene kose
 • pripravi in upravlja peč za peko (določa temperaturo in druge pogoje za peko)
 • ročno ali avtomatsko vsaja izdelke v peč in nadzira polnjenje peči
 • regulira peko izdelkov (nadzoruje potek pečenja, spreminja pogoje pečenja)
 • ročno ali avtomatsko pobira izdelke iz peči
 • transportira pečene izdelke (ročno z vozički ali avtomatsko na hladilnem traku)
 • pozna različne vrste pekovskih peči
 • pozna procese v testu med peko
 • pozna vplive temperature in vlage na peko
 • zna določiti čas peke
 • zna cvreti krofe, flancate in podobne izdelke
 • pozna napake, povzročene med peko
 • zna izračunati upeko izdelkov
po posebnem postopku izdeluje druge pekovske izdelke
 • izdeluje druge pekovske izdelke zlasti: prepečenec, grisine, preste, mlince, drobtine, lužene pekovske izdelke …
 • izdeluje izdelke iz listnatega testa
 • izdeluje potico
 • izdeluje posebne krušne izdelke: pice, burek, tortilje …
 • reže ali trga kruh
 • ročno ali avtomatsko vlaga rezine v peč
 • regulira sušenje - čas in temperaturo
 • dodatno suši kruh in melje drobtine
 • zna kontrolirati čas sušenja
 • pozna tehnološki postopek za izdelavo drugih finih pekovskih izdelkov
 • zna izdelati druge fine pekovske izdelke
 • pozna postopke luženja pekovskih izdelkov
 • pozna stroje in naprave za izdelavo pekovskih izdelkov

ohlajuje, hladi in zamrzuje izdelke
 • nadzoruje ohlajevanje pečenih izdelkov,  hlajenje nevzhajanih in delno vzhajanih izdelkov
 • nadzoruje zamrzovanje ali pasterizacijo posebnih izdelkov
 • pozna različne načine izdelave pekovskih izdelkov z upočasnjeno ali prekinjeno fermentacijo
 • zna izdelati pekovske izdelke s kontrolirano fermentacijo in polpečene izdelke
 • pozna postopek ohlajanja, zamrzovanja in odmrzovanja pekovskih izdelkov
reže, pakira in skladišči izdelke
 • ročno ali strojno tehta in pakira izdelke
 • opremi izdelke z ustrezno deklaracijo
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • izbere pravilen način skladiščenja glede na čas skladiščenja in glede na vrsto izdelka
 • kontrolira in uravnava pogoje v skladiščih
 • pozna proces staranja, kvarjenja in napake finih pekovskih izdelkov
 • pozna pogoje skladiščenja
 • pozna embalažne materiale
 • zna fine pekovske izdelke zapakirati
 • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in zapisuje porabo materiala in proizvedene količine
 • zapisuje naročila
 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • zna sestaviti in izpolnjevati vse zapise, ki jih zahtevajo predpisi (kontrola teže izdelkov, zapisi HCCP-sistema)
 • obvlada delo z računalnikom
Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • dogovarja se s strankami glede naročil, posebnih naročil in prilagojenih izdelkov
 • nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • zna oblikovati izložbo s finimi  pekovskimi izdelki
 • zna strankam pravilno ponuditi izdelke
 • pozna osnovne tehnike nabave
 • pozna osnove higiene živil

Vodenje nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi pomožne delavce in nadzoruje njihovo delo
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izdelkov in opravljene storitve
 • kontrolira kakovost končnega izdelka
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • zagotavlja ustrezno ravnanje z alergenimi sestavinami
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove higienskega minimuma prostora in strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami, polizdelki in končnimi izdelki
 • zna kontrolirati osnovne parametre kakovosti surovin, embalaže in izdelkov
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna HACCP-sistem v proizvodnji finih pekovskih izdelkov

Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije strojev ter naprav
 • pozna delovanje strojev in naprav v pekarstvu

Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira s strankami, z naročniki
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada osnove komuniciranja v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja skrbi za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu in o požarni varnosti
 • ločeno zbira in odstranjuje odpadke


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Barbara Zajc Tekavec, Pekarna Grosuplje, GZS
 • Mateja Platovšek, Združenje živilske industrije, GZS
 • Sekcija živilskih dejavnosti, OZS
 • Irena Rihter, Maribor
 • Jasna Komerički, Maribor
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Mateja Modic, Žito Ljubljana
 • Boris Kovač, Mlinotest Ajdovščina
 • Robert Piskač, Pekarna Piskač, OZS
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji  poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.