Poklicni standard

Naziv:

Član/članica posadke v sestavi krovne straže

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

3.2.2015

Predhodniki:

Član/članica posadke v sestavi krovne straže (84000081)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Član/članica posadke v sestavi krovne straže (21063060)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

         Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. krmariti in nadzirati ladjo po ukazih poveljnika/častnika krova
 4. izvajati navigacijske in luške straže po navodilih poveljnika/častnika krova
 5. rokovati upravljati s tovorom, ga zlagati in privezovati
 6. uporabljati ladijsko strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku
 7. zagotavljati kakovost svojega dela v skladu s pomorskimi predpisi
 8. zagotavljati lastno varnost in zdravje, skrbeti za varnost in zaščito človeških življenj ter varovati  morsko okolje
 9. skrbeti za higieno na ladji in nuditi pomoč ob nesrečah

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sledi in organizira lastno delo po navodilih dežurnega častnika
 • načrtuje, organizira in analizira lastno delo
 • sledi navodilom nadrejenih v delovni skupini
 • skrbno ravna in uporablja orodja in druga delovna sredstva na krovu
 • giba se v razvejanem prostoru ladijskega krova in drugih prostorih

 • pozna obseg obremenitev in standarde dela v nevarnem okolju
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pripomočke za delo
 • preverja, ali so orodja, materiali in oprema za delo v brezhibnem stanju
 • pregleduje delovanje navigacijskih pripomočkov in sredstev komunikacije
 • sprejema ukaze oziroma navodila častnika krova ali poveljnika o načinu navigacije ladje
 • preverja ostale informacije in podatke, potrebne za navigacijo ladje
 • preverja delovanje sistema za krmarjenje
 • preverja in prevzema stanje prisotnosti tujih oseb na ladji
 • preverja stanje varnosti na ladji in njeni okolici
 • uporablja navigacijske karte
 • preklaplja sistem za krmarjenje z ročnega na avtomatično krmarjenje in krmarjenje v sili

 • pozna najrazličnejše navigacijske knjige in publikacije
 • pozna sredstva ladijskega komuniciranja
 • pozna nevarnosti zaradi terorističnih ali piratskih napadov na ladjo
Operativna dela krmari in nadzira ladjo po ukazih poveljnika/častnika krova
 • upravlja s sistemom za ročno in avtomatsko krmarjenje ter krmarjenje v sili po navodilih poveljnika in dežurnega častnika
 • sprejema pilotove ukaze za krmarjenje med manevrom priveza in odveza ladje

 • pozna ukaze in postopke za krmarjenje ladje
 • pozna naprave za krmarjenje
privezuje in odvezuje ladjo
 • upravlja z ladijskimi vrvmi in napravami za privezovanje
 • nadzoruje in upravlja spuščanje in dvigovanje vrvi ter sider
 • preveri, ali je iztrošenost vrvi in opreme v mejah varnostnih standardov
 • vzdržuje ladijske vrvi
 • preverja pravilno delovanje naprav za ravnanje z vrvmi
 • nastavlja blažilnike in ostale pripomočke za zaščito ladijskega trupa
 • vzdržuje in uporablja ladijske vrvi

 • pozna postopke privezovanja in odvezovanja ladje
 • pozna standarde za vzdrževanje ladijskih vrvi
 • pozna stroje in naprave za vlečenje vrvi
 • pozna naprave za sidranje
izvaja navigacijske in luške straže po navodilih poveljnika/častnika krova
 • preverja in vodi vpisovanje oseb, ki pridejo na ladjo po Uredbi o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
 • vizualno opazuje okolico ladje in opozarja dežurnega častnika o vseh spremembah med plovbo na plovni poti

 • pozna postopke nadzora prihoda in odhoda oseb na ladjo in z nje
 • pozna pravilnik o izogibanju trčenju na morju
 • pozna pravila opravljanja morske straže in straže v pristanišču
upravlja s tovorom, ga zlaga in privezuje
 • naklada, shranjuje ter razklada med potovanjem posebej nevarni tovor
 • skrbi za varno zlaganje in zavarovanje posebej nevarnega tovora
 • uporablja sisteme za ravnanje z ladijskimi skladišči
 • uporablja ostalo opremo ladijskega skladišča
 • nadzira brezhibnost delovanja opreme za privezovanje tovora
 • vzdržuje naprave za nakladanje, razkladanje in zlaganje tovora

 • pozna osnove stabilnosti ladje, zlaganja in zavarovanja posebej nevarnega tovora med plovbo
 • pozna temeljna pravila ladijske konstrukcije ter vplive različnih dejavnikov na vzdolžno stojnost in uravnoteženost
 • pozna vpliv nakladanja oziroma razkladanja tovora na trim, nagib in stabilnost ladje
 • pozna vpliv nakladanja ali razkladanja na obremenitev ladijske konstrukcije
Zagotavljanje kakovosti sledi standardom varnega in kakovostnega dela, predpisanega za vsako delovno okolje in vrsto dela
 • vsa dela opravlja na podlagi navodil in predpisnaih standardov, ki mu jih razloži častnik krova ali poveljnik  

 • pozna pomen standardov kakovosti varnega dela
Vzdrževanje in popravila vzdržuje ladjo
 • vzdržuje ladijsko opremo in konstrukcijo
 • uporablja ročna, električna in pnevmatska orodja
 • nanaša barvo na očiščene in posušene površine
 • razstavlja, čisti in podmazuje dele opreme, ki se občasno ali vedno vrtijo, ali so drugače gibljivi
 • vzdržuje vrvi
 • varno uporablja delovna sredstva za čiščenje
 • razlikuje rezervoarje za gorivo, mazivo in vodo

 • pozna in uporablja čistila in kemična sredstva za čiščenje, ki lahko ogrožajo varnost kot možni onesnaževalci morja
 • praktično obvlada delo in vzdrževanje vrvi

vzdržuje opremo za reševanje in obstanek, sredstva za gašenje požara ter ostale sisteme za varnost
 • vzdržuje in pregleduje opremo, pomembno za varnost ljudi na morju
 • preverja opremo za preprečevanje onesnaženja morja
 • uporablja opremo za reševanje in preživetje na morju

 • pozna postopke za preprečevanje onesnaževanja ter ukrepe o omejevanju škode na ladji po požaru, eksploziji, trčenju ali nasedanju
 • pozna postopke ob izlitju tekočih naftnih snovi ali derivatov
Komunikacija uporablja ladijsko strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku
 • komunicira z nadrejenimi
 • sprejema in potrjuje ukaze za krmarjenje, ki jih posreduje poveljnik ali dežurni častnik in pilot, ko/če je na ladji
 • osnovno uporablja sredstva za komunikacijo, ki so pomembna za varnost plovbe
 • uporablja angleško ladijsko  strokovno terminologijo
 • komunicira z različnimi sredstvi ladijske komunikacije
 • oddaja klice v stiski na vse načine

 • pozna vsa komunikacijska sredstva v sistemu GMDSS
 • pozna angleško ladijsko strokovno terminologijo

Varovanje zdravja in okolja varuje morsko okolje ter lastno zdravje v skladu s predpisi o varnem delu
 • varuje sebe in druge v skladu s predpisi o varnem delu
 • uporablja varnostno in zaščitno opremo
 • uporablja protipožarno opremo
 • upošteva pravila za varno delo
 • spoštuje osnovna načela o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požari in varstvu okolja
 • ukrepa zaradi terorističnih ali piratskih napadov po poveljnikovih navodilih

 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev
 • pozna predpise o varstvu pri delu, varstvu pred požari ter varovanju okolja
 • pozna vrste in namestitev protipožarne opreme na ladjah
 • pozna načine označevanja in postopke usmerjanja ljudi proti varnim izhodom
 • pozna postopke preživetja v primeru padca in obstanka v morju
 • pozna postopke nadzora okolice, predvsem v nevarnih območjih
skrbi za higieno na ladji in nudi pomoč ob nesrečah
 • skrbi za čistočo in urejenost ladje
 • ukrepaob nesreči pri delu
 • izvaja postopke reševanja in iskanja ljudi na morju
 • uporablja rešilne in reševalne čolne v slabem vremenu
 • nudi pomoč poškodovanim in obolelim osebam

 • pozna predpise o zdravju in varnosti pri delu na ladji
 • pozna higienske standarde, predpise in priporočila
 • pozna osnovne ukrepe ob nezgodah, kot so: pravilna lega ponesrečenca, preprečevanje krvavitev ter prenos ponesrečencev
 • pozna ravnanje pri šoku, opeklinah, omrzlinah in poškodbah z električnim tokom

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ­Igor Ravnikar, Splošna plovba
 • ­Peter Ivanež, Splošna plovba
 • ­Marijan Tončič, Srednja pomorska šola
 • ­Rok Sorta, kapitan dolge plovbe, Srednja pomorska šola
 • ­Timothy Šuc, dipl. inž., Srednja pomorska šola
 • ­Franc Rozina, Srednja pomorska šola

Koordinator priprave poklicnega standarda  
 • ­Klement Drofenik, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • ­Peter Ivanež, Splošna plovba, d. o. o.
 • ­Igor Ravnikar, Splošna plovba,  d. o. o.
 • ­Boris Vidmar, Splošna plovba, d. o. o.
 • ­Vladimir Repič, Splošna plovba, d. o. o.
 • ­Arturo Steffe, Uprava RS za pomorstvo
 • ­Jadran  Klinec, Uprava RS za pomorstvo
 • ­Andrej Utenkar, Sindikat Pomorščakov Slovenije
 • ­Marijan Tončić, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Edvard Roškar, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Albin Železnik, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Robert Stegel, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Boštjan Šuhelj, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Darjan Jagnjič, poveljnik v pokoju

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.