Poklicni standard

Naziv:

Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.1.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Socialno delo in svetovanje (0923)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka (20871150)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati svoje delovne aktivnosti na področju medkulturne mediacije
 • delovati kot komunikacijski most med osebami, katerih prvi jezik ni slovenščina, in deležniki na področju integracije/vključevanja priseljencev
 • vzpostavljati in omogočati medkulturno komunikacijo ter delovati v institucionalnem in neinstitucionalnem okolju
 • vzpostavljati odprt odnos do jezikovnih, kulturnih in drugih raznolikosti ciljnih skupin
 • upoštevati načela medkulturnosti, ki temeljijo na spoštovanju raznolikosti ljudi, sožitju med njimi in premagovanju stereotipov in predsodkov
 • zagotovavljati kakovost in učinkovitost dela, biti usmerjen v doseganje rešitev dane situacije
 • varovati zdravje in okolje ter uporabljati sodobna informacijsko-komunikacijska orodja
 • skrbeti za lasten strokovni razvoj na področju integracije/vključevanja priseljencev

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delovne aktivnosti za medkulturno mediacijo med priseljenci/priseljenkami in drugimi deležniki pri vključevanju v slovensko družbo
 • deluje skladno s temeljnimi načeli načrtovanja, spremljanja, organiziranja, dokumentiranja in evalviranja rezultatov svojega dela
 • pri delu uporablja osnovne računalniške programe in drugo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • sodeluje z izvajalci programov iz različnih institucij in organizacij pri načrtovanju dela
 • pozna delovanje organizacij javne uprave, nevladnih organizacij in neformalnih mrež ter njihovo medsebojno povezanost
 • razume zakonodajo RS s področja priseljevanja
 • pozna družbenokulturne in ekonomske značilnosti ene ali več držav, iz katerih prihajajo priseljenci v Slovenijo, ter svoje znanje o tem v procesu vseživljenjskega učenja dopolnjuje
 • racionalno načrtuje poti na terenu in potrebni čas
Operativna dela vzpostavlja in omogoča medkulturno komunikacijo zunaj in znotraj institucij na področju vključevanja priseljencev
 • medkulturno in jezikovno posreduje v slovenščini  in jeziku priseljencev na področju   izobraževanja in usposabljanja, zaposlovanja, zdravstvenega in socialnega varstva, nastanitve, javne uprave in drugod
 • uporablja različne načine jezikovnega posredovanja
 • razume najpogostejše ovire priseljencev pri integraciji v Sloveniji
 • uporablja in prilagaja terminologijo na področju medkulturne mediacije
 • upošteva družbenokulturne in ekonomske značilnosti (vključno z jezikovnimi, verskimi, političnimi in drugimi) vsaj enega tujega območja/države ter svoje znanje o tem v procesu vseživljenjskega učenja dopolnjuje
 • razume delovanje javnih služb
 • razume različna prepričanja in prakse priseljencev, za katere deluje kot medkulturni mediator, ter razume kulturno pogojenost prepričanj in praks, ki so prisotne zunaj in znotraj institucij v Sloveniji
posreduje informacije ciljnim skupinam/priseljencem o pravicah in dolžnostih, ki jih imajo v Sloveniji
 • razume delovanje državne in javne uprave in drugih organizacij v Sloveniji in na območju/države priseljencev, za katere deluje kot medkulturni mediator
 • pozna kategorije oz. statuse priseljencev in razume pravice in dolžnosti priseljencev v Sloveniji
 • priseljence seznanja z delovanjem državne in javne uprave ter drugih organizacij v Sloveniji
 • priseljence seznanja z njihovimi pravicami in dolžnostmi v Sloveniji na področju izobraževanja, zaposlovanja, zdravstva, upravnih postopkov, socialnega varstva itd.
 • razume družbenokulturne in ekonomske značilnosti (vključno z jezikovnimi, verskimi, s političnimi in z drugimi) vsaj enega tujega območja/države ter svoje znanje o tem v procesu vseživljenjskega učenja dopolnjuje
krepi medkulturni dialog med priseljenci in drugimi ljudmi v slovenski družbi
 • razume pomen integracije kot dvosmernega procesa in to zna posredovati ciljni skupini in drugim prebivalcem in prebivalkam Slovenije v procesu opravljanja nalog medkulturne mediacije
 • prispeva k širjenju socialnih mrež
 • razume pomen medkulturnega dialoga na različnih področjih: kulturnem, socialnem, ekonomskem itd.
 • spodbuja in spoštuje enakost med spoloma
 • razume migracijske procese in pomen integracije/vključevanja priseljencev
 • zaposlenim v različnih organizacijah in drugim ljudem podaja znanja o kulturah priseljencev ter jim pomaga pri razvijanju ustreznega odnosa do kulturnih navad, običajev, praks in prepričanj priseljencev
Administrativna dela vodi evidenco
 • vodi lastno dejavnost medkulturnega posredovanja
 • deluje skladno s pravili ravnanja z dokumentacijo
 • upošteva pravila pisarniškega poslovanja
 • dokumentira delo in izvedene aktivnosti
 • uporablja osnovna programska orodja


Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • spoštuje načelo zaupnosti/molčečnosti, varuje osebne podatke in podatke o delu
 • zagotavlja točnost prejetih in podanih informacij
 • skrbi za obvladovanje stresa in je sposoben empatičnega odnosa
 • obnaša se etično in strokovno
 • se zavzema za enakopravnost vseh ljudi ter zagovarja ukrepe proti nepravičnosti, diskriminaciji in rasizmu
 • zagovarja človekove pravice in spoštovanje različnih kulturnih, jezikovnih, verskih in drugih prepričanj in praks
 • spodbuja primeren odnos do institucij in organizacij, s katerimi sodeluje
 • skrbi za lastno strokovno usposabljanje in samoizobraževanje
 • izvaja samoevalvacijo in evalvacijo dela
 • pri opravljanju nalog upošteva slovensko zakonodajo in mednarodne pravne standarde
Varovanje zdravja in okolja varuje lastno in uporabnikovo zdravje ter okolje
 • sledi navodilom za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost
 • vzdržuje red in čistočo ter ustrezno ravna z odpadki
 • opozarja uporabnike na morebitne nevarnosti, ki lahko ogrožajo njihovo varnost in zdravje
 • racionalno gospodari z energijo, materiali, naravnimi in drugimi viri (prostor, oprema), ki jih potrebuje za delo
 • razume osnovna načela trajnostnega razvoja, vezana na varovanje zdravja in okolja
 • razume razmerje med zdravjem ljudi in ohranjanjem zdravega okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija, Ljubljana
 • dr. Franci Jazbec, Društvo Odnos, Ljubljana
 • Robert Modrijan, Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana
 • Sonja Gole Ašanin, Urad za oskrbo in integracijo migrantov, Ljubljana
 • Alida Šuligoj, Javni zavod Cene Štupar, Ljubljana
 • Mira Grabanica, medkulturna mediatorka
 • Vera Haliti, medkulturna mediatorka
 • Maja Murn, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana
 • Juš Škraban, NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana
 • Iva Perhavec, Mednarodna organizacija za migracije, Ljubljana
 • dr. Uršula Lipovec Čebron, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Sonja Šarac, Neodvisni sindikat delavcev Slovenije, Ljubljana
 • dr. Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Riikka Peltonen Quijano, UNHCR - Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce v Sloveniji, Ljubljana
 • dr. Natalija Vrečer, raziskovalka
 • dr. Nike Kocjančič Pokorn, Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Batavia Dalati, medkulturna mediatorka

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.