Poklicni standard

Naziv:

Monter/monterka ogrevalnih sistemov in cevnih inštalacij

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2013

Predhodniki:

Monter/monterka strojnih inštalacij (52000050)

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Monter/monterka ogrevalnih sistemov in cevnih inštalacij (20585650)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje in organizira svoje delo in sodeluje pri načrtovanju dela v skupini
 • pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material v delavnici in na delovišču
 • racionalno rabi čas, material in energijo
 • opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s strankami in sodelavci
 • polaga in montira podometne in nadometne vodovodne, plinske, sanitarne, ogrevalne, hladilne in tehnološke cevovode
 • montira in priklopi podometne in nadometne vodovodne, plinske, sanitarne, ogrevalne, hladilne in tehnološke naprave in opremo
 • montira in priklopi energetske generatorje in porabnike ter preizkusi delovanje kompletnega sistema cevnih instalacij
 • montira cevne sisteme za pridobivanje toplote iz obnovljivih virov energije
 • vzdržuje strojne instalacije in opremo


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo in sodeluje pri načrtovanju dela v skupini
 • pregleda naročilo, prevzame dokumentacijo in ovrednoti zbrane informacije
 • prouči tehnično dokumentacijo, tehnična navodila in navodila za delo
 • pregleda načrt in popis del po inštalacijski shemi ter razbere obseg dela
 • oceni čas, potreben za izvedbo dela
 • uporablja kataloge in navodila za montažo, ki so jih pripravili različni proizvajalci
 • načrtuje delo terminsko in po fazah dela
 • predvidi vrste in količine materialov ter druge zaporne, varnostne in regulacijske elemente
 • organizira izpiranje, dezinfekcijo, meritve, nastavitve in poizkusno obratovanje sistemov in zagonov naprav
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material v delavnici in na delovišču - gradbišču
 • predvidi in označi potrebne posege na gradbeni konstrukciji in potrebna gradbena dela na gradbenih elementih za potrebe razvoda cevnih instalacij  v skladu z načrtom
 • organizira prostor za potrebe skladiščenja orodja, strojev in materiala
 • izbere ustrezno osebno varovalno opremo
 • izbere potrebne elemente ali rezervne dele in drug potreben material za izvedbo del
 • preveri skladnost količine in kvalitete inštalacijskega materiala, naprav in opreme z inštalacijsko shemo oziroma naročenim in dobavljenim materialom
 • pripravi in ustrezno zaščiti delovni prostor za varno delo in pred morebitnimi poškodbami tuje lastnine
 • pripravi in preveri delovne pripomočke, merilne naprave, orodja, stroje in naprave za vrtanje, dolbljenje, pritrjevanje, rezanje in spajanje
Operativna dela polaga in montira podometne in nadometne vodovodne, plinske, sanitarne, ogrevalne naprave in tehnološke vode
 • pripravi posamezne elemente inštalacij za obdelavo in spajanje (zvarne robove, podgrevanje, rezanje navojev …)
 • polaga in spaja cevne inštalacije
 • spremlja in po potrebi spreminja osnovne parametre na napravah za spajanje in tesnjenje
 • montira elemente cevnih inštalacij v sisteme
 • preveri usklajenost (dimenzije spojene) zaključene inštalacije z inštalacijskim načrtom
 • preizkusi, ali tesnost cenvnih inštalacij ustreza predpisom
 • zaščiti elemente in naprave proti rosenju, toplotnim izgubam, koroziji
 • testira delovanje inštalacij, naprav in celotnega sistema
 • regulira pretoke
 • pozna sisteme tlačnega varovanja in ustrezne veljavne predpise
 • pozna osnove dimenzioniranja cevovodov
 • razume hidravlične zakonitosti pretakanja vode
 • razlikuje različne cevne inštalacijske sisteme (inoks cevovodi, bakreni cevovodi, pp-r cevovodi, alu-pe cevovodi, ..), njihove sestavne elemente, tehnološke lastnosti in njihovo spajanje (varjenje, spajkanje, zatiskanje, vijačenje, vtikanje, ...)
 • uporabi prave postopke, orodja in naprave za obdelavo in spajanje inštalacijskih elementov
 • pozna lastnosti materialov, ki jih spaja (osnovnih in dodajnih)
 • uporabi inštalacijske elemente pritrjevanja in obešanje ter pri tem upošteva tehnološke lastnosti materialov in zahteve pri montaži elementov
 • pozna osnove elektrotehnike, meritev in nevarnosti električnega toka ter zaščitne ukrepe (ozemljitev, izenačitev potencialov)
 • razume električni tokokrog
montira cevne sisteme za pridobivanje toplote iz obnovljivih virov energije
 • pripravi in sestavi nosilno konstrukcijo kolektorjev/modulov na strehi, fasadi objekta ali na prostem
 • montira transportne mehanizme za preskrbo kotlov na biomaso
 • montira kolektorje/module na nosilno konstrukcijo, toplotne menjalnike/hranilnike toplote, toplotne črpalke, sisteme za kurjenje biomase in pripadajoče inštalacijske in varnostne elemente sistema po priporočilih proizvajalca oz. izvedbeni tehnični dokumentaciji
 • izvede inštalacijo sistema in integrira sisteme za izrabo OVE v obstoječe sisteme ogrevanja/hlajenja
 • zagotovi potrebno tesnjenje in delovni tlak ter izvede odzračevanje toplotnega sistema
 • pozna različne primarne vire energije in njihovo uporabnost
 • razume funkcijo, delovanje, način priključitve in obratovalni režim vseh gradnikov solarnih toplotnih sistemov,  sistemov s toplotnimi črpalkami, sistemov za koriščenje biomase in sistemov za soproizvodnjo toplote in elektrike
montira in priklopi energetske generatorje ter porabnike in druge elemente, naprave in opremo na sistemih cevnih inštalacij
 • preuči načrt montaže naprave in pripravi mesto montaže
 • montira in priključi naprave na sistem cevnih inštalacij
 • preveri usklajenost navodil za montažo naprave z inštalacijskim načrtom
 • preizkusi tesnost in delovanje posameznih elementov ter celotnega sistema cevnih inštalacij
 • izvaja postopke preverjanja delovanja celotnega sistema in uporablja merilne instrumente
 • cevne energetske sisteme izpira, nato jih polni s pripravljeno vodo (medijem) in odzračuje
 • vgrajuje varnostne, regulacijske in zaporne elemente sistema
 • vgrajuje energetske naprave (črpalke, hidroforje, radiatorje, konvektorje, termostate, avtomatike, električne pogone, tipala in senzorje, sončne kolektorje, peči na olje, plin in biomaso, kamine, toplotne črpalke, kogeneracijske naprave, hladilne agregate ...)
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak na sistemih cevnih inštalacij ter razume vzroke za njihov nastanek
 • pozna osnove termodinamike, fluidne tehnike in prenosa toplote
 • razume delovanje energetskih sistemov kot celote (centralno ogrevanje, sončni sistemi, sanitarni sistemi, ploskovni ogrevalni in hladilni sistemi, prezračevalni in klimatski sistemi, sistemi za stisnjen zrak, sistemi za filtracijo in mehčanje vode, sistemi za gašenje - sprinkler, ...)  
 • pozna osnove dimenzioniranja elementov cevnega sistema in energetskih naprav (generatorjev in porabnikov)
vzdržuje strojne inštalacije in opremo
 • preveri delovanje sistema in posamezne naprave ter odkrije napake
 • pozna in naroča nadomestne dele
 • izvaja redna vzdrževalna dela ter testne preizkuse delovanja strojne inštalacije; ob tem upošteva navodila proizvajalcev
 • izvede popravilo inštalacije oziroma posamezne naprave ter preizkusi delovanje
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak na strojnih inštalacijah ter zamenjavo poškodovanih in izrabljenih delov
 • pozna lastnosti medijev in drugih zamenljivih elementov v sistemih ter jih razlikuje med seboj
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje in vodi delovno dokumentacijo: popis izvedenih del (storitev, vgrajeni material in oprema), montažni dnevnik, zapisnik o primopredaji del
 • izpolni zapisnik o tlačnem preizkusu, dezinfekciji, nastavitvah in preizkusu delovanja (cevnega) sistema
 • dokumentira odkrite in odpravljene napake v delovanju sistema
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • vodi evidence popravil, servisnih in vzdrževalnih del
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programska orodja
Komercialna dela sodeluje pri pripravi predračuna in računa
 • pripravi ali sodeluje pri pripravi predračuna opravljene storitve
 • opravi popis izvršenih del in porabljenega materiala ter sodeluje pri pripravi računa
 • naroča material, opremo, elemente in rezervne dele ter jih skladišči
 • pozna normative dela in materiala ter osnove kalkulacij
 • razlikuje vrste in strukturo stroškov dela ter materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • upošteva standarde za zagotavljanje celovite kakovosti
 • upošteva standarde in norme pri montaži strojnih inštalacij
 • zagotavlja kakovost opravljenih storitev
 • spremlja in kontrolira rezultate lastnega dela
 • spremlja razvoj novih tehnologij, materialov in sestavnih delov inštalacij in gradbenih konstrukcij
 • spremlja vodenje posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije
 • ekološko skladišči odpadne snovi in materiale ter skrbi za njihov odvoz/uničenje
 • razume pomen parametrov ugodja in jih zna zagotavljati v bivalnem okolju
Komunikacija sporazumeva se s strankami in sodelavci
 • svetuje strankam pri izbiri materialov in naprav za cevne instalacije in sisteme
 • sodeluje s tehnologom, službo vzdrževanja, nadrejenimi in ostalimi sodelavci
 • zna delati v skupini pri izvajanju del na objektih
 • sodeluje z zunanjimi izvajalci inštalaterskih in gradbenih del
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja in uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • ravna v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in o požarni varnosti
 • pri delu uporablja osebno varovalno opremo
 • izvede potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, varovanje okolja in požarno varnost
 • skrbi za varovanje zdravja vseh in okolja
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadni material
 • seznanjen je z nevarnostmi in možnimi poškodbami pri delu ter pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vinko Petek, Poni d. o. o., Križ 24 a, Komenda
 • Jožef Dulc, Stranje 7, Škocjan
 • Jernej Dolinar, Brdo, Grič 24, Ljubljana
 • Stane Razgoršek, Trnovlje, Plinarniška ul. 2, Celje
 • Janko Rozman, OZS
 • Bojan Gavez, MINERGA d. o. o.
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, TSC Nova Gorica
 • Drago Rodman, TŠC Nova gorica
 • Marija Šibanc, CPI
 • Metod Češarek, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, CPI
 • Barbara Kunčič, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Bojan Belehar, Klima Belehar d. o. o.,
 • Berto Menard, MENARD RA, trgovina, servis, proizvodnja in montaža hladilne in bele tehnike, d. o. o.
 • Andrej Papež u.d.is., Ensi d. o. o.,
 • Anton Zaplotnik, Vodovodne in ostale cevne instalacije Zaplotnik Anton s. p.
 • Janko Rozman, OZS
 • Marija Šibanc, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, CPI
 • Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.