Katalog

Naziv:

Manipulant/ka odpadkov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Manipulant/manipulantka odpadkov (85000011)

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Manipulant/ka odpadkov (2036411011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Manipulant/manipulantka odpadkov 20364110 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela z odpadki.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

       Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež %

načrtovanje

-      priprava postopka izvedbe naloge

5

-      izbor ustrezne opreme

-      uporaba in prepoznavanje različnih virov informacij

 

izvedba

-       priprava na izvedbo naloge
        (upošteva se ustrezna osebna varovalna oprema,
        priprava in pregled delovišča, opreme, orodja …)

50

-       upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih
        postopkov

-       upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri
        delu, predpisov s področja varstva okolja, predpisov
        s področja ravnanja z odpadki in požarne varnosti

-       kakovost opravljenega dela (natančnost pri delu,
        gospodarna raba virov)

dokumentacija

-       ustrezna opremljenost pošiljke odpadkov pri
         prevozu

20

-       pravilno izpolnjeni obrazci (prevozna listina, tehtalni
         list)

zagovor

-       predstavitev opravljene naloge s komentarjem

25

-       jasnost in strokovnost izražanja

-       razumevanje opravljenih postopkov

-       poznavanje zakonskih podlag

SKUPAJ

100 
Izločilna merila:
 • uporaba odprtega ognja pri delu
 • neupoštevanje pravil o združevanju odpadkov različnih številk ali različnih nevarnih lastnosti v isti zbirni posodi

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor za preverjanje kandidatov, opremljen z didaktičnimi pripomočki (računalnik, AV- oprema ter dostop do medmrežja),
 • tehtnica za tehtanje odpadkov (npr. elektronska tehnica do 20 kg)
 • osebna varovalna oprema (zaščitni čevlji, zaščitna oblačila, zaščitne rokavice, očala ali vezir)
 • vzorci najmanj 10 različnih primerov odpadkov,
 • vzorci najmanj 5 različnih primerov nevarnih odpadkov (npr. topila, barve, kisline, onesnažena kovinska embalaža, odpadna olja, odpadni filtri, zdravila …),
 • vzorci najmanj 5 različnih primerov odpadkov za ponovno uporabo –  tekstil, kosovni odpadki, elektronska oprema, pohištvo ipd.,
 • različna dokumentacija (npr. varnostni listi, tehtalni listi, prevoznica, evidenčni listi, naročilnica …), 
 • posode za zbiranje in skladiščenje odpadkov (sodi, transportno-skladiščni rezervoar, 150 ali 200 l kovinski ali PVC-sodi s pokrovom, vreče, 120 l ali/in 240 l-zabojniki za odpadke ali 240-litrski zabojniki za odpadke),
 • nalepke z nazivom in označbo nevarnega odpadka,
 • nabor simbolov in znakov za posebne nevarnosti,
 • gasilni aparat, absorpcijska sredstva,
 • klasifikacijski seznam odpadkov (mednarodno priznan šifrant), dovoljenja in potrdila za ravnanje z odpadki (seznam oz. evidenca zbiralcev odpadkov, seznam oz. evidenca prevoznikov odpadkov, seznam oz. evidenca posrednikov odpadkov, primer okoljevarstvenega dovoljenja, seznam oz. evidenca IPPC-zavezancev …),
 • lopata, več omel, krpe, palice za pobiranje smeti,
 • slikovno in/ali video gradivo.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:


 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj pri opravljanju službe ravnanja z odpadki in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja naravoslovja ali tehnike (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja opravljanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in deset let delovnih izkušenj s področja manipulacije z odpadki.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sprejema (zbira), prepoznava in usmerja odpadke v nadaljnjo predelavo
 • izvede tehtanje sprejetih odpadkov
 • opredeli in usmerja odpadke v posamezni postopek obdelave oz. tehnološko enoto (mehansko-biološka obdelava - MBO, kompostarna, sortirnica, demontaža …)
 • pozna vire nastanka odpadkov in vrste odpadkov
 • pozna številke odpadkov in merila za njihovo razvrščanje
 • pozna lastnosti odpadkov (fizikalne, kemijske in biološke)
 • pozna lastnosti in posebnosti nevarnih odpadkov
 • razume razlike med pristopi za ravnanje z odpadki (zbiranje in transport, obdelava in predelava, odstranjevanje, ponovna uporaba, snovna in energetska izraba …)
 • seznani se s postopki preverjanja odpadkov pred njihovo nadaljnjo obdelavo (vhodna kontrola) in jih izvaja
 • izvaja postopke zavrnitve odpadkov in možnosti začasnega skladiščenja
 • seznani se z načrtom ravnanja z odpadki
Sprejme določene vrste odpadkov, jih prepozna in razvrsti glede na vrsto, lastnosti, sestavo, izvor in potrebno nadaljnjo obdelavo (po izboru komisije):

 • načrtuje svoje delo
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi delovno mesto, ustrezne delovne naprave, pripomočke in materiale za opravljanje prevzema odpadkov
 • pri sprejemu odpadkov (v obliki simulacije) opravi razgovor z imetnikom odpadkov
 • upošteva načela poslovnega komuniciranja in bontona
 • izvede prevzem odpadkov
 • prepozna, vrednoti in razvrsti sprejete odpadke glede na njihov izvor, vrsto in potrebno nadaljnjo obdelavo
 • pojasni ugotovitve
 • odpadkom dodeli številko odpadka
 • izvede tehtanje sprejetih odpadkov
 • izvede pregled predpisane dokumentacije ob sprejemu odpadkov z namenom ugotavljanja istovetnosti sprejetih odpadkov in vizualnim pregledom
 • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in požarne varnosti
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izvede podroben vizualni pregled odpadkov ter ugotavlja pravilnost ločevanja odpadkov na mestu izvora:

 • uporabi osebno varovalno opremo
 • opravi podrobni vizualni pregled odpadkov na pripravljenem vzorcu odpadkov
 • poda ugotovitve
 • izloči nevarne odpadke (v primeru navzočnosti le-teh)
 • pojasni izvedbo postopka zavrnitve odpadka glede na vrsto nadaljnje obdelave
 • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in požarne varnosti
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pripravi dokumente za oddajo določenega odpadka (po izboru komisije):

 • načrtuje svoje delo
 • pridobi informacije o odpadkih (npr. dovoljenje, ocena odpadka za odlaganje) za njihovo nadaljnje ravnanje  
 • izpiše tehtalni list
 • prevzame in izpolni dokumente za sprejem odpadkov (prevoznica, naročilnica …)
 • dokumente izroči prevozniku odpadkov
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za vodenje evidenc
 • upošteva predpise s področja varstva okolja in ravnanja z odpadki
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
zbira in izvaja transport odpadkov
 • prepozna nevarne odpadke, simbole in znake za posebne nevarnosti ter ustrezno ravna z njimi pri zbiranju odpadkov
 • svetuje strankam, opravlja nadzor in nudi pomoč pri razvrščanju odpadkov v zbirnem centru
 • prevzema in ustrezno razvršča nevarne odpadke
 • pozna načine zbiranja (od vrat do vrat, ekološke zbiralnice, zbirni centri, mobilne zbiralnice nevarnih odpadkov …) in transporta odpadkov
 • pozna vrste opreme in naprav za zbiranje odpadkov
Prevzame odpadke na terenu – simulirana situacija (po izboru komisije):

 • prepozna vrsto opreme, ki se uporablja pri zbiranju in prevozu odpadkov
 • pojasni varovalno opremo pri zbiranju odpadkov na terenu
 • v obliki simulacije opravi razgovor z imetnikom odpadkov na terenu
 • upošteva načela poslovnega komuniciranja in bontona
 • pojasni različne načine zbiranja in transporta odpadkov
 • prepozna odpadke za morebitno ponovno uporabo in pojasni način ustreznega skladiščenja do nadaljnje oddaje
 • nadrejene (simulacija) obvesti v primeru zavrnitve odpadkov, razlitja nevarnih tekočin, poškodbe delovne opreme …
 • stranki svetuje (v simulirani situaciji) in ji pomaga pri razvrščanju odpadkov ter opozori  o morebitnem neustreznem ločevanju odpadkov

predeluje in obdeluje odpadke
 • izvaja postopke predelave in obdelave odpadkov (mehanska obdelava in predelava – ločevanje, sortiranje in razvrščanje odpadkov: ročno ali mehansko; mletje (drobljenje) odpadkov; baliranje odpadkov; biološka predelava – osnovne zakonitosti in procesi, aerobna predelava (kompostiranje) in anaerobna predelava (fermentacija)
 • uporablja opremo in naprave za predelavo in obdelavo odpadkov
 • pozna različne pristope - pridelava in obdelave komunalnih odpadkov v Sloveniji
 • pozna produkte predelave in obdelave odpadkov (npr. gorivo, kompost, uporabne frakcije …)
Sortira odpadke (po izboru komisije):

 • načrtuje svoje delo
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi delovno mesto, ustrezne delovne naprave, pripomočke in orodja za sortiranje odpadkov
 • ročno razvršča in sortira odpadke glede na vrsto frakcije
 • zagotovi čistočo v okolici delovišča
 • pojasni glavni pomen sortiranja
 • pojasni proces biološke predelave odpadkov v MBO
 • pojasni proces predelave odpadkov v napravi
 • delo opravi kakovostno in gospodarno
 • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in požarne varnosti
Poišče ustreznega prevzemnika odpadka (po izboru komisije):

 • opiše vzorec odpadka
 • poišče in določi ustrezno evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki na spletnem portalu

Opiše različne pristope - predelave in obdelave komunalnih odpadkov v Sloveniji.

Našteje različne produkte predelave in obdelave odpadkov (npr. gorivo, kompost, uporabne frakcije …).
izvaja manipulacijo z odpadki ter upravlja in vzdržuje naprave in opremo za ravnanje z odpadki
 • organizira pravočasen odvoz napolnjenih zabojnikov, transportnih posod, kontejnerjev …
 • vzdržuje urejenost in čistost delovnega prostora
Organizira odvoz odpadkov po izboru komisije:

 • v simulirani situaciji pridobi informacije o lokaciji in prevzemniku odpadkov ter koordinira odvoz odpadkov
 • pripravi naročilo za odvoz odpadkov
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • zloži zabojnike oz. posode
 • pripravi in nalepi nalepke oz. označbe odpadkov
 • pripravi spremne dokumente (tehtalni list, evidenčni list, prevoznica)
 • pojasni načine zagotavljanja čistosti in urejenosti delovnega prostora
 • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in požarne varnosti
 • upošteva načela poslovnega komuniciranja in bontona
skladišči sprejete odpadke glede na njihov izvor, vrsto, lastnosti in njihovo sestavo ter nadaljnjo obdelavo
 • ustrezno usmerja na skladiščenje ločeno zbrane frakcije odpadkov
 • ureja prostore za skladiščenje odpadkov, kontejnerjev in prevzemnih mest v zbirnem centru in drugih objektih ravnanja z odpadki
 • pozna škodljive posledice nesreče za človeka in okolje in ukrepe za primer okoljske nesreče ter omejitve posledic

Pojasni, katere odpadke je mogoče skladiščiti in na kakšen način.

Našteje odpadke, ki se ustrezno skladiščijo na prostem, in pojasni pravilno ureditev skladiščnih površin.

Pojasni ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje pri skladiščenju odpadkov (emisije v vode, zrak, tla, smrad, hrup, vplivi na človekovo zdravje, vplivi na rastlinstvo in živalstvo).


ukrepa v primeru nesreče pri delu
 • obvesti pooblaščeno osebo v primeru nesreče
 • upošteva protokol obveščanja in ukrepov v primeru nesreče
 • pozna najpogostejše vrste nesreč z odpadki in običajne vzroke nastanka
 • pozna škodljive posledice nesreče za človeka in okolje ter ukrepe za primer okoljske nesreče ter omejitve posledic


Pojasni protokol obveščanja in izvedbe potrebnih ukrepov v primeru nesreče.

Pojasni najverjetnejše dejavnike tveganja na konkretnem primeru, ki se jih mora upoštevati z vidika  pomena varstva pri delu in varovanja okolja.12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
 • Uredba o odlagališčih odpadkov
 • Uredba o odpadkih  
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 • Zakon o varstvu okolja

DRUGO
 • Černuta, U., Dejak, B. in drugi (2010). Odpadki v Sloveniji; Zelena Slovenija. Celje, Fit media.
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Odpadki: https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/ravnanje-z-odpadki/
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Varstvo okolja, Odpadki: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/
 • Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2016), Ministrstvo za okolje in prostor: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki.pdf
 • Republika Slovenija, Gov.si, Ravnanje z odpadki: https://www.gov.si/teme/ravnanje-z-odpadki/#e62944
 • Statistični urad RS, Odpadki: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/13/70
 • Zore, J. (2015). Gospodarjenje z odpadki. Celje, Fit media.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Sebastijan Zupanc, GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • dr. Alenka Sajovic Simbio, d.o.o., Celje
 • Dario Rolih, Komunala Nova Gorica, d.d., Nova Gorica
 • Jan Zadravec, Kostak, d.d., Krško
 • Edin Behrić, Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Vrhnika
 • Majda Marolt, Sindikat  komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • mag. Alenka Mubi Zalaznik, Limnos, d.o.o., Brezovica
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Martina Krajnc, SNAGA, d.o.o., Maribor

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.