Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

29.11.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (18644130)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. pripravi delovno mesto
 4. izvaja operaterska dela v varnostno-nadzornem centru v skladu z veljavnim standardom
 5. komunicira z varnostnim osebjem, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 6. ukrepa v varnostni situaciji v VNC
 7. deluje v skladu s standardi in z zahtevami matične družbe in izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 8. uporablja računalniško in drugo tehnično opremo VNC
 9. varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo
 • samostojno interpretira pomembne informacije (navodila za delo, varnostno in operativno dokumentacijo ipd.)
 • organizira komunikacijo z varnostnim osebjem, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami

 

 • prepozna varnostna tveganja
 • pozna oblike in vrste varovanja
 • pozna zahteve opreme in varnostnega osebja
Operativna dela pripravi delovno mesto
 • opravi prevzem in predajo delovnih nalog na delovnem mestu
 • seznani se s potrebnimi informacijami in postopki za delo
 • pregleda varnostno dokumentacijo (načrt varovanja …) in se ravna po navodilih iz nje
 • preveri vitalne funkcije VNC v skladu z veljavnim standardom
 • varuje osebne in tajne podatke ter poslovne skrivnosti
 • deluje v skladu s kodeksom etike

 • pozna posamezne določbe zakona o zasebnem varovanju
 • pozna zahteve varnostnega osebja, opreme in vozil
 • pozna ukrepe in druga sredstva ter dolžnosti varnostnika ter primere obveznega obveščanja policije
 • pozna osnove predpisov o varovanju osebnih in tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti v povezavi s svojim delom (videonadzor, varovanje osebnih in tajnih podatkov
 • pozna osnove organiziranosti in nalog varnostno-nadzornih centrov
 • pozna vitalne funkcije VNC
 • pozna osnove kriznega načrta VNC
izvaja operaterska dela v varnostno-nadzornem centru v skladu z veljavnim standardom
 • sprejema, vodi in shranjuje podatke in informacije o varovanih objektih in območjih
 • upravlja sisteme tehničnega varovanja
 • sprejme in se pravilno odzove na sporočila v VNC
 • nudi tehnično podporo uporabnikom
 • spremlja varnostno osebje in sisteme tehničnega varovanja
 • zbira dodatne potrebne informacije o dogodkih
 • izbere ustrezno službo za izvedbo intervencije glede na značilnosti dogodka in objekta (policija, reševalci, gasilci, varnostniki...)
 • usmerja in vodi varnostno osebje na terenu v skladu z varnostno dokumentacijo ali taktiko delovanja

 • pozna zahteve in postopke po veljavnih standardih, ki se nanašajo na njegovo delo
 • pozna delovne postopke varnostnega osebja
 • pozna sisteme komunikacije in obveščanja
 • pozna delovanje sistemov tehničnega varovanja in drugih tehničnih sredstev, ki jih uporablja varnostno osebje v sodelovanju z VNC-jem
 • pozna pristojnosti različnih služb (policija, reševalci, gasilci …)
komunicira z varnostnim osebjem, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • uporablja komunikacijska sredstva
 • usmerja in vodi varnostno osebje na terenu v skladu z varnostno dokumentacijo ali taktiko delovanja
 • obvesti pristojne organe oz. osebe o varnostnih dogodkih
 • zna strokovno komunicirati in uporabljati strokovno terminologijo
 • ­obvlada komunikacijo v izrednih razmerah
 • komunicira z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami v okviru svojih pristojnosti
 • komunicirati z mediji v okviru svojih pristojnosti

 • pozna različne oblike (tehnike) komuniciranja
 • pozna komunikacijska sredstva
 • pozna osnove timskega dela
 • pozna osnovna pravila komuniciranja z različnimi strankami v različnih situacijah
 • pozna elemente učinkovite komunikacije
ukrepa v varnostni situaciji v VNC
 • v primeru ogroženosti ali napada na VNC ukrepa v skladu s sprejetim varnostnim načrtom
 • v izrednih varnostnih razmerah ukrepa v skladu s kriznim načrtom v VNC

 • prepozna nevarne okoliščine in nevarne predmete
 • pozna znake splošne nevarnosti in prve nujne ukrepe za odpravo nevarnosti 
 • obvlada pravila, navodila in ukaze za izvedbo evakuacije ob grozečih večjih nevarnostih
 • zna strokovno izvesti evakuacijo ljudi iz objekta
 • pozna pristojnosti različnih organov pri zaščiti in reševanju
Administrativna dela vodi evidence, arhivira dokumente in poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika
 • obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • obdeluje informacije v predpisani obliki
 • skrbi za evidence in baze podatkov
 • shranjuje podatke in dokumente na predpisan način
 • obvesti pristojne osebe o izrednih dogodkih pri obdelavi osebnih podatkov
 • sodeluje pri sestavi poročil o delu in dogodkih varnostnega osebja, ter jih oblikuje skladno z navodili
 • pozna zakonsko predpisane evidence v zasebnem varovanju
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov in druge predpise o avdio in video nadzoru
 • ­pozna osnove dela z dokumentarnim gradivom
Zagotavljanje kakovosti deluje v skladu s standardi in z zahtevami matične družbe
 • ­varuje poslovne skrivnosti
 • ­deluje v skladu z etičnim kodeksom
 • deluje v skladu s standardi kakovosti
 • spremlja novosti v tehnologiji, opremi in tehnikah VNC

 • pozna standarde v zasebnem varovanju
 • pozna vlogo odgovornih oseb matične družbe in naročnika
 • pozna etični kodeks glede na svoje področje dela
 • ve, kateri zunanji dogodki v družbi lahko vplivajo na izvajanje zasebnega varovanja
izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • varuje poslovne skrivnosti
 • varuje tajne podatke

 • pozna osnove predpisov o varovanju tajnih podatkov
 • pozna osnove predpisov o poslovnih skrivnostih
Vzdrževanje in popravila skrbi za opremo v VNC
 • preverja delovanje naprav v skladu s standardi, predpisi in z navodili
 • skrbi za red in čistočo v VNC
 • skrb za celotno funkcionalnost VNC

 • pozna postopke v skladu s standardi
 • pozna postopke med rednimi pregledi in vzdrževanjem naprav v VNC
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • upošteva varnostno-zdravstveno politiko v podjetju
 • uporablja predpisana osebna varovalna sredstva in varnostne pripomočke pri delu
 • dela opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva interna navodila za varno delo

 • pozna potrebe in vlogo varovanja zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Marko Bradač, G7 d. o. o.
 • Franc Šalamun, Varnost Maribor
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Marjan Cerar, družba Janez
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Koordinator:
 • Bojana Sever, CPI

 

Delovna skupina pri reviziji poklicnega standarda

 • Simon Savski, MNZ
 • Branko Slak, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Andreja Razpet, OKC GPU
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Franc Galin, Sintal d. d.
 • Janez Rozman, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor d. d.
 • Sebastijan Kavčnik, Varnost Maribor d. d.
 • Drago Velički, Policijska akademija
 • Dragica Andlovič, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Aleksander Glavač, Telekom Slovenije

Koordinator:

 • Klement Drofenik, CPI

 

 

 

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.