Poklicni standard

Naziv:

Poštni uslužbenec/poštna uslužbenka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.5.2023

Predhodniki:

poštni uslužbenec/ poštna uslužbenka (61630750)

Klasius-P16:

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo (0488)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Poštni uslužbenec/poštna uslužbenka (18501850)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati delo skladno s standardi kakovosti dela, z dobrimi poslovnimi običaji in veljavno zakonodajo,
 • skrbeti za lastno varnost skladno z ocenjenimi tveganji ter varovati zdravje in okolje skladno s trajnostnimi načeli,
 • komunicirati z različnimi deležniki osebno in pisno ter pri tem uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ob upoštevanju načel poslovne komunikacije,
 • pripraviti, evidentirati in arhivirati dokumentarno gradivo skladno s predpisi,
 • opravljati storitve poštnega in plačilnega prometa ter bančne in druge finančne storitve,
 • opravljati storitve s telegrami in telefaksi,
 • opravljati posredniške storitve pogodbenih strank,
 • sprejemati in reševati pritožbe in reklamacije.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • načrtuje in organizira svoje delo
 • obvlada poslovne procese na pošti
 • razume zakonodajo, postopke in predpise s svojega delovnega področja
 • zaveda se pomena poznavanja in spremljanja predpisov in novosti
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo in dokumentacijo
 • pripravi prostor za delo
 • pripravi in preveri potrebno dokumentacijo oz. gradivo (baza podatkov)
 • pripravi obrazce in pogodbe
 • pripravi potrebno gotovino
 • pripravi poštne vrednotnice
 • pripravi blago za prodajo
 • obvlada pisarniško tehnologijo in ravna z elektronskimi mediji
 • uporablja osnovno programsko opremo
Operativna dela opravlja storitve poštnega prometa
 • deluje skladno z  Zakonom o poštnih storitvah
 • deluje skladno  s predpisi in z navodili ter internimi akti za izvajanje poštnih storitev v notranjem in čezmejnem prometu
 • informira uporabnika poštnih storitev o poštnih storitvah in mu svetuje (pravilno naslavljanje, oprema in zapiranje, storitve k pošiljkam ...)
 • sprejema navadne in knjižene pošiljke v notranjem in čezmejnem prometu
 • prevzema pošiljke pri pošiljateljih, posebnih organizacijskih oblikah pošt in drugih organizacijskih oblikah enot poštnega omrežja
 • prevzema poštne pošiljke od drugih izvajalcev zamenljivih poštnih storitev
 • označuje poštne pošiljke skladno s predpisi in z internimi akti
 • obračuna poštne storitve
 • razvršča poštne pošiljke
 • pripravlja poštne pošiljke za odpravo
 • napravlja sklepe
 • odpravlja sklepe poštno-logističnemu centru (v nadaljevanju PLC) ali drugim enotam poštnega omrežja
 • prevzema sklepe od PLC ali drugih enot poštnega omrežja
 • pripravlja poštne pošiljke za dostavo in izročitev na pošti
 • evidentira poštne pošiljke v vročilne listine in računalniško bazo podatkov
 • izroča poštne pošiljke uporabnikom poštnih storitev na pošti
 • izvaja in upošteva postopke vročanja pošiljk po posebnih zakonih (Zakon o upravnem postopku; v nadaljevanju ZUP)
 • izvaja in upošteva postopke s poškodovanimi poštnimi pošiljkami
 • izdela zapisnik o poškodovanih pošiljkah
 • prevzema pošiljke po vrnitvi dostavljavca iz dostave
 • prevzema plačane zneske za opravljene storitve od dostavljavca po vrnitvi iz dostave
 • vrača in prepošilja poštne pošiljke
 • zaključuje poslovne listine in/ali računalniške aplikacije
 • izvaja e-storitve Pošte
 • pozna sestavo in delovanje poštnega omrežja
opravlja storitve s telegrami in telefaksi
 • sprejema telegrame in telefakse v notranjem in čezmejnem  prometu
 • odpravlja telegrame
 • prevzema telegrame in telefakse in jih pripravlja za vročitev
 • vodi in zaključuje poslovne listine
opravlja bančne in druge finančne storitve ter storitve plačilnega prometa
 • sklepa vse vrste depozitov in varčevanj:
  • predstavi ponudbo banke stranki, naredi simulacijo izračunov in ji svetuje, da se odloči za njej ustrezno ponudbo
  • predstavi določila pogodbe, ki bo s stranko sklenjena, opozori na tista določila, ki so za stranko pomembna, posebej predstavi tudi davčni vidik sklenjene pogodbe
  • sklene pogodbo (v pripravljeno besedilo pogodbe vstavi podatke za varianto, za katero se je dogovoril s stranko)
  • izvede vse potrebne aktivnosti pri prekinitvi depozitov in varčevanj (premostitveni krediti in druge možnosti)
  • pozna obdavčitve obresti
 • posluje s strankinimi računi:
  •     stranki predstavi pogoje in način poslovanja z računom
  •     zbere vso potrebno dokumentacijo
  •     odpre račun
  •     pripravi pogodbo in hkrati lahko tudi uredi vse potrebno za ureditev elektronskega poslovanja
  •     pripravi prošnjo o odobritvi limita na transakcijskem računu
  •     ažurira vse spremembe
  •     izvaja plačila v državi in tujino
  •     pripravlja dokumentacijo za zaprtje računov
  •     pozna inštrumente plačilnega prometa in način delovanja plačilnih sistemov
 • opravlja vse vrste negotovinskih transakcij:
  •     po nalogu stranke izvaja prenose med računi (v državi ali v tujino) 
 • opravlja naloge kartičnega poslovanja:
  •     stranki predstavi ponudbo, naroči kartice,  prijavlja izgube ali kraje kartic
 • opravlja naloge s področja kreditiranja:
  •     predstavi ponudbo in izdela simulacije
  •     pripravi predlog odobritve kredita s celotno dokumentacijo
  •     pripravi dokumentacijo za pogodbo o kreditu
  •     pozna osnove Zakona o finančnih zavarovanjih
  •     pozna osnove Obligacijskega zakonika
 • izvaja postopke in naloge gotovinskega poslovanja:
  •     izdaja in sprejema zneske gotovine po nalogu stranke
  •     loči pristne bankovce od ponarejenih (domača in tuja valuta)
  •     obvlada gotovinsko poslovanje
  •     pozna bančne storitve in bančno ponudbo
  •     pozna osnove Zakona o bančništvu
  •     obvlada postopke sklepanja določenega posla oz. izvedbe določene storitve
  •     pozna osnove plačilnega prometa
  •     pozna tarife nadomestil
  •     obvlada delo z računalniško aplikativno podporo
  •     pozna Zakon o preprečevanju pranja denarja
  •     obvlada proces in tehnologijo denarnih storitev
  •     obvlada blagajniška sredstva in naprave
  •     obvlada blagajniško poslovanje
opravlja posredniške storitve
 • opravlja plačilni promet za poslovne banke
 • trži storitve pošte in pogodbenih strank ter svetuje strankam
 • izvaja trženje storitev iger na srečo
 • prodaja trgovsko blago
 • pospešuje prodajo trgovskega blaga
 • ponuja ostale storitve pogodbenih strank (kuponi 1nadan, vstopnice Eventim, prodaja vozovnic Urbana, Paysafecard …)
 • obvlada osnovne veščine trženja blaga in storitev
sprejema in rešuje pritožbe in reklamacije
 • nudi strokovno pomoč stranki pri prijavi reklamacij in pripravi ugovorov
 • sodeluje z nadrejenimi pri reševanju reklamacij in izvaja poizvedovanja po poštnih pošiljkah
 • strankam korektno in strokovno predstavlja storitve, ki jih izvaja Pošta, in jim svetuje
 • pozna pravice potrošnikov in obveznosti Pošte
Administrativna dela vodi evidence in arhivira delovno dokumentacijo
 • vodi in ažurira podatkovne baze
 • vodi evidence in ureja arhiv dokumentacije
 • dokumentira poslovne dogodke
 • arhivira in ureja podatke
 • izvaja pravila zbiranja in obdelave podatkov na pošti
 • uporablja podatkovne baze in aplikacije za izvedbo statističnih operacij in odčitavanje računalniških izpisov
 • uporablja ustrezne računalniške programe in sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT)
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji
 • deluje skladno s predpisi in z normami dela v poštnem poslovanju
 • uporablja poštni žig skladno z navodili
 • pravilno, strokovno in pravočasno izvaja navodila in delovne postopke
 • upošteva predpise in zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • zagotavlja diskretnost in etičnost pri stikih s strankami
 • vljudno komunicira s strankami
 • gradi in vzdržuje dobre odnose s strankami
 • uporablja računalniško opremo in informacijska orodja
 • ravna skladno s pravili informacijske varnosti
 • zagotavlja osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • sodeluje pri usposabljanju dijakov in študentov na praktičnem izobraževanju ter pripravnikov in novozaposlenih delavcev
 • obvlada poslovni bonton in vplive poslovne morale
 • zaveda se pomena vzdrževanja dobrih odnosov s strankami
 • zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje strankam
Komunikacija pisno in ustno komunicira s strankami, sodelavci in z drugimi organizacijskimi enotami
 • komunicira s strankami, sodelavci, z nadrejenimi in ostalim strokovnim oz. operativnim osebjem
 • po potrebi komunicira z inšpekcijskimi organi
 • obvlada komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • obvlada veščine komuniciranja po telefonu in ostalih elektronskih komunikacijskih kanalih
 • obvlada podajanje povratne informacije
 • obvladuje konflikte in rešuje spore v delovnem okolju
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno z delovnopravno zakonodajo ter s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • dela skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • sledi smernicam zelene in zdrave pisarne (brezpapirno poslovanje, varčna poraba vode, električne energije, ločevanje odpadkov, pravilna reciklaža tonerjev, kartuš, baterij …)6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Karmen Fortuna, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Lucija Arnold, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Bojan Ravnikar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Lidija Pospišil, Pošta Slovenije, Maribor
 • Katarina Potočnik, Pošta Slovenije, Maribor
 • Urška Škerbič, Pošta Slovenije, Maribor
 • mag. Jana Ravbar, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.