Poklicni standard

Naziv:

Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin (52100121)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin (18480200)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. Sprejemati navodila nadrejenega in skladno z navodili organizirati lastno delo.
 2. Pripraviti peči, naprave in orodja za proces toplotne obdelave kovin ter opraviti zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih.
 3. Upravljati proces toplotne obdelave kovin skladno s tehnološkimi navodili in standardi zagotavljanja kakovosti opravljenega dela.
 4. Nadzirati stanje in pravilno delovanje peči in naprav za toplotne obdelave kovin ter skrbeti za optimalno porabo energentov in materiala.
 5. Preventivno vzdrževati stroje, naprave in orodja.
 6. Komunicirati z nadrejenimi, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci.
 7. Upoštevati in zagotavljati varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja skladno z internimi pravili in zakonskimi predpisi.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema navodila nadrejenega in skladno z navodili organizira lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju in organizaciji priprave dela
 • samostojno izvaja dela po navodilih nadrejenega
 • pozna organizacijo dela v podjetju
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi peči, naprave in orodja za proces toplotne obdelave kovin ter opravi zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih
 • izvede primopredajo dela pri delu v izmenah
 • sprejme in prouči tehniško, tehnološko oziroma delovno dokumentacijo
 • pripravi in uredi delovno mesto
 • pregleda ognjevarne obloge peči
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in inštalacij energetskih medijev
 • izbere primerno tehnologijo za izvedbo postopkov toplotne obdelave kovin
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za toplotno obdelavo kovin glede na zahteve tehnološke in delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožno orodje za toplotno obdelavo kovin
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • preizkusi delovanje orodij in naprav
 • pripravi peč in naprave za toplotno obdelavo kovin ter opravi zagon po tehnoloških navodilih
 • pregleda in pripravi transportne naprave
 • obvlada delovno dokumentacijo
 • primerja načine toplotne obdelave kovin
 • uporablja stroje, naprave, orodja ter druge pripomočke za toplotno obdelavo kovin
 • upošteva navodila za varno delo z delovno opremo in uporablja pripomočke za varno delo
Operativna dela upravlja proces toplotne obdelave kovin skladno s standardi in predpisi
 • razume osnovne pojme plastičnega preoblikovanja kovin (napetost tečenja, preoblikovalno trdnost in deformacijo)
 • preveri predpisane parametre in začne proces toplotne obdelave kovin
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa toplotne obdelave kovin
 • nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za toplotno obdelavo kovin in po potrebi spreminja parametre
 • zalaga peč za toplotno obdelavo kovin ter pomožne priprave z obdelovanci
 • vzdržuje predpisani temperaturni profil in atmosfero v peči
 • meri trdoto materiala in izvaja kontrolo doseženih rezultatov
 • izklopi peč za toplotno obdelavo kovin po varnostnoobratovalnih navodilih
 • ohlaja obdelovance po predpisanem postopku
 • po toplotni obdelavi ravna obdelovance skladno s predpisi in z zahtevami
 • pripravi vzorce za mehansko in metalografsko kontrolo
 • upravlja mostno dvigalo oz. ostale transportne naprave
 • označuje in odpremlja toplotno obdelane obdelovance
 • spremlja tehnološki postopek in izbrano tehniko toplotne obdelave kovin
 • izbere osnovne parametre tehnologije toplotne obdelave kovin
 • pozna fizikalne in kemične lastnosti kovin
 • izvaja postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih toplotne obdelave kovin
nadzira stanje in pravilno delovanje peči in naprav za toplotne obdelave kovin ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa toplotne obdelave kovin in ukrepa v primerih odstopanja od zahtevanih rezultatov
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju strojev in naprav
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumentacijo o stanju naprav za toplotno obdelavo kovin
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s standardi in predpisi za delovno mesto
 • kontrolira in dokumentira izdelke skladno z zahtevami sistema kakovosti
 • izvaja dela skladno z zahtevami tehnoloških navodil in postopkov
 • preverja izboljšave tehnoloških postopkov na področju toplotne obdelave kovin
 • izvaja postopke ugotavljanja in spremljanja kakovosti toplotno obdelanih izdelkov
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje peči, stroje, naprave in orodja
 • odkriva in odpravlja motnje v procesu toplotne obdelave kovin ter obvešča pristojnega o napakah
 • obnavlja ognjevarne obloge peči
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter orodja
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela na pečeh, strojih, napravah in orodjih za toplotno obdelavo kovin ter sodeluje pri popravilih in remontih
Komunikacija sprejema in predaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o procesu toplotne obdelave kovin in stanju orodij in naprav
 • komunicira z nadrejenimi, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci
 • razume in uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje skladno s predpisi in z internimi pravili
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • upošteva navodila za delo z delovno opremo
 • čisti in ureja delovno okolje skladno s predpisi o varstvu okolja in z delovnimi navodili
 • zna ukrepati v primeru ekoloških incidentov in nesreč
 • ustrezno ukrepa v primeru nastanka požara
 • pozna oceno tveganja pri delovnih postopkih toplotne obdelave
 • seznanjen je z nevarnostmi in možnimi poškodbami pri delu ter pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL, Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-METAL, Ravne, d. o. o.
 • Viljem Pirih, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Metod Češarek, CPI

Koordinatorica pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Bojana Sever, CPI

7.    DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne     
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Nina Potočnik, Skupina Impol     
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel    
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice    
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings    
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
 • Marija Šibanc, CPI

Koordinator pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.