Poklicni standard

Naziv:

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opreme

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

7.10.2021

Predhodniki:

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze (64166330)

Klasius-P16:

Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opreme (18161810)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • uporabljati strojno in programsko opremo ter storitve, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • spremljati novosti v stroki ter se vseživljenjsko učiti o novih tehnologijah in razvoju programske opreme, še posebej na področju odprtokodnih rešitev
 • pripraviti tehnično dokumentacijo in delovni načrt manjšega projekta skladno s strokovnimi standardi ter načeli racionalne rabe človeških in materialnih virov ter z njimi načrtovati svoje delo
 • delovati v timu in dokumentirati opravljeno delo tima
 • pri delu upoštevati varnostne in okolijske standarde
 • slediti vrednotam podjetja, uporabljati dobre poslovne običaje, delovati etično in skladno s trajnostnim razvojem družbe
 • gospodarno/trajnostno ravnati z odpadki in razumeti ekonomske in okolijske učinke recikliranja odpadkov
 • načrtovati testiranje delovanja programske opreme
 • pripraviti načrt nameščanja, upravljanja in vzdrževanja razvite programske opreme
 • nuditi pomoč uporabnikom pri delu in odpravljanju težav s programsko opremo
 • načrtovati in zagotavljati varnost pri delovanju razvite programske opreme
 • sprejemati in predajati informacije o delu, o delovnem postopku ter stanju in pomanjkljivostih razvite programske opreme

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in delovni načrt in skladno z njim načrtuje svoje delo ali delo manjše skupine
 • pozna principe organizacije dela
 • sprejme pisna in ustna navodila za delo ter skladno z njimi načrtuje svoje delo ali delo manjše skupine
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • oceni čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi normativov
 • načrtuje lastne aktivnosti glede na potrebe uporabnikov
 • zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • analizira potek manjšega projekta na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • spremlja in vodi delo razvoja manjšega projekta ali posameznih sklopov večjega projekta
 • izdeluje in uporablja delovno in tehnično dokumentacijo
 • samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • išče priložnosti za inovacije in drugačne pristope k reševanju problemov
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodja za delo
 • pripravi načrt svojega dela
 • izbere ustrezno strojno in programsko opremo ter potrebno orodje
 • ergonomsko oblikuje in prilagodi svoje delovno mesto
Operativna dela uporablja informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve za potrebe izdelave programske opreme in sledi razvoju računalništva in informatike

 • pozna računalniške komponente in njihov namen
 • uporabi virtualizacijo opreme in storitev (Docker, VirtualBox ...)
 • postavi manjše fiksno ali brezžično omrežje ter pozna vlogo komponent omrežja (stikala, usmerjevalniki, prehodi ...)
 • uporablja različno omrežno opremo, primerja različne protokole in storitve (Ethernet, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP(S), IMAP(S), LDAP, DNS, DHCP ...)
 • upošteva varnostne ukrepe pri delovanju in dostopu do informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (AAA, glede na lokacijo naprave – zunanja/notranja, varno shranjevanje podatkov, varnost v komunikaciji)
 • uporabi različne storitve v oblaku (XaaS)
 • pozna elemente kibernetske varnosti: zagotavljanje celovitosti (integriteta) in zakrivanje (šifriranje) informacij ter napadi (socialni inženiring, virusi, trojanski konji, izraba varnostnih lukenj in napak ...)
 • sledi splošni strokovni literaturi (Slo-Tech, IEEE Spectrum, Communication ACM, spletni časopisi ...)
spremlja metodologijo in tehnologijo razvoja programske opreme

 • sledi razvoju razvoja programske opreme na izbranem področju (agilni razvoj, scrum ...)
 • sledi in uporablja strokovno literaturo
 • sledi razvoju orodij in storitev, ki se uporabljajo pri razvoju programske opreme
 • pozna in sledi standardom za izdelavo programske opreme za uporabnike s posebnimi potrebami (Web Accessibility Initiative ...)
 • aktivno sodeluje na portalih, namenjenih širjenju znanja (Stack Overflow ...)
 • prispeva odprtokodnim rešitvam in orodjem (Stack Overflow, GitLab …)
 • uvaja nove pristope in tehnologije pri razvoju programske opreme
analizira zahteve uporabnika/naročnika za izdelavo programske opreme

 • z naročnikom oblikuje dele projekta, njihovih ciljev in možnih rešitev
 • organizira in usklajuje oblikovanje specifikacij (uporabniške zgodbe …)
 • usklajuje postopek verifikacije specifikacij skladno s tehničnimi možnostmi
načrtuje razvoj rešitve
 • pripravi predlog operativnih in terminskih načrtov izvajanja manjših projektov ali posameznih faz
 • izbere ustrezno razvojno okolje (upravljanje različic, razvojna orodja ...)
načrtuje razvoj programske opreme
 • pridobi ustrezne informacije za izdelavo oz. posodobitev programskih rešitev
 • samostojno izdela arhitekturo manj zahtevne programske rešitve
 • izbere ustrezno tehnologijo glede na dani primer (programski jezik, podatkovno bazo, storitve, strojno opremo ...)
razvija programsko opremo
 • programira v vsaj enem splošnonamenskem programskem jeziku (Java, Python, javascript, C++, C# ...)
 • razvija programsko opremo na različnih platformah (namizne, spletne, mobilne, vgradne …)
 • uporablja orodja za razvoj programske opreme (razhroščevalnik  …)
 • upošteva specifikacije, jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev in predlaga spremembe ter pripravi predloge izboljšav
 • razume in udejanji zapisane specifikacije
 • glede na specifikacije izdela programske module oziroma aplikacije v izbranem programskem jeziku
 • poveže programsko rešitev ter neodvisne storitve in tehnologije (oblačne storitve, moduli za varovanje podatkov, zaščita osebnih podatkov ...)
 • načrtuje preproste podatkovne SQL in noSQL-baze (normalizacija, specifike, optimizacija, varovanje), uporablja naprednejše funkcionalnosti sistemov za upravljanje podatkov
 • pozna strukture za razvoj vmesnikov (JSON, XML, HTML, CSS ...)
 • upošteva posebnosti programskega jezika za zagotavljanje varnosti pri izvajanju programa
 • oceni učinkovitost programske rešitve glede na izbrana merila (čas, sistemski viri, energija ...) in predlaga izboljšave
 • razhroščuje in analizira podatke o ozkih grlih pri izvajanju programske opreme in predlaga izboljšave
 • optimizira razvite programske rešitve
 • uporablja orodja za javljanje in odpravo napak
 • izdela tehnično in uporabniško dokumentacijo programske rešitve
 • vodi razvoj programske opreme skladno z izbrano metodologijo
 • pozna uporabo in implementacijo zahtevnejših podatkovnih struktur in algoritmov v izbranem programskem jeziku
 • programira zahtevnejše uporabniške vmesnike, preprostejše knjižnice, integracijske komponente programske opreme
testira razvito programsko opremo
 • pripravi načrt testiranja manjšega projekta
 • za pripravljene testne podatke napiše ustrezne teste
 • izvaja preverjanje razvitih programskih rešitev in ovrednoti rezultate
 • dokumentira rezultate, predlaga izboljšave in nove teste
namešča in uvaja razvite programske rešitve
 • pozna metode uvajanja in pripravi izobraževanje za uporabnike razvite rešitve
 • pripravi načrt nameščanja razvite programske rešitve
 • namešča ali pomaga stranki pri nameščanju razvite programske opreme
vzdržuje razvite programske rešitve
 • posodablja razvito programsko opremo (zastarele storitve, verzije, razvojna orodja ...)
 • obvešča uporabnike o stanju programske rešitve (redno posodabljanje ...), predlaga ukrepe in potrebne nadgradnje
 • nudi pomoč uporabnikom razvite programske opreme (prva, druga in tretja raven podpore) raven podpore)
Komercialna dela izdeluje kalkulacije, predračune in ponudbe
 • pozna osnovne ekonomske vidike ponujenih izdelkov in storitev
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljanja finančnega poslovanja
 • pozna vrsto in strukturo stroškov in investicij
 • pozna normative za porabo časa in materiala
 • analizira stroške po opravljenih delih
 • pripravlja obračun za izdelke in storitve
 • pripravlja ponudbe izdelkov in storitev na podlagi kalkulacij
 • predstavi naročniku ponudbo oz. projektne rešitve ter potrebne resurse za realizacijo projekta
 • pripravlja (in sklepa) pogodbe s poslovnimi partnerji
 • sprejema in rešuje reklamacije oz. pritožbe
 • pridobiva in obdela naročila
 • vodi pripravo in izvede predstavitev analize konkurenčnosti
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje

nabavlja in shranjuje material in izdelke
 • oceni potrebe po nabavi materiala in izdelkov
 • daje predloge pri izbiri materiala in izdelkov
 • naroča material in izdelke
 • skladišči material in izdelke skladno s pravili
 • uporablja sistem označevanja in iskanja skladiščenih materialov in izdelkov
 • vodi zaloge in poroča o stanju zalog
Administrativna dela vodi evidence, delovno dokumentacijo in pripravo poročil
 • razume pomen vodenja dokumentacije (npr.: pogodba o delu, vodenje evidence prisotnosti, inventura, potni nalogi, nakup v delodajalčevem imenu ...)
 • uporablja računalnik in programsko opremo za vnos podatkov, obdelavo besedil, preglednice in elektronsko komunikacijo
 • ažurno, natančno, sistematično in namensko spremlja in vpisuje podatke v evidence skladno s pravili (katere evidence, je odvisno od delovnega mesta)
 • pripravlja, izdeluje in ureja delovno, tehnično, tehnološko in projektno dokumentacijo
 • pripravlja delovne naloge
 • pripravlja poslovna in druga poročila
 • arhivira dokumente v fizični in/ali elektronski obliki
Vodenje vodi skupino ali projekt

 • postavlja jasne in realne cilje in skladno z njimi razporeja in delegira delo ter določa prednostne naloge (prioritete)
 • načrtuje delo ter razdeli naloge glede na sposobnosti oziroma kompetence članov skupine
 • sestavlja učinkovite delovne skupine
 • vodi tehnična dela rednega in investicijskega vzdrževanja
 • dela v projektnih timih, ki izvajajo večje projekte procesnega vodenja
 • usklajuje dela in naloge izvajalcev projekta  skladno z načeli in metodami timskega in projektnega dela
 • določa merila učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih
 • vzpostavlja zaupanje, spodbuja sodelovanje in motivira druge za doseganje ciljev
 • uporablja učinkovit stil in metode za usmerjanje zaposlenih k doseganju zastavljenih ciljev
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
 • konstruktivno razrešuje konflikte med člani skupine in spretno tehta različna stališča
 • spremlja izvajanje nalog in zagotavlja konstruktivne povratne informacije glede njihovega uresničevanja
 • daje predloge v timu pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih resursov
 • uspešnost zaposlenih ocenjuje veljavno in zanesljivo ter sodeluje pri nagrajevanju
 • skrbi za osebni in poklicni razvoj zaposlenih
 • spodbuja ustvarjalno mišljenje, inovativnost in spretnost logičnega reševanja problemov
 • se konstruktivno odziva na izražene potrebe ali pomisleke članov delovne skupine

Nadzor dela nadzira delo projektne skupine in potek projekta
 • pozna način in postopek poročanja o doseganju ciljev projekta, realizacije projekta
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo dela
 • organizira, vodi, koordinira nadzor projektov, procesov in storitev
 • svetuje, vodi in nadzira delo sodelavcev in strokovnega tima
 • nadzira delovanje naprav v procesu
 • obvešča nadrejene o pomanjkljivostih v procesu
 • skrbi za pravilno in pravočasno izvedbo delovnih postopkov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo

 • pozna in razume temeljna načela kakovostnega dela
 • določa parametre za zagotavljanje kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja in vodenja kakovosti ter elemente poslovne odličnosti (npr. ISO 9001 …)
 • daje predloge v timu v procesih internega zagotavljanja kakovosti izdelkov in/ali storitev
 • nenehno kontrolira in izboljšuje lastno delo skladno z določenimi predpisi in standardi kakovosti (če obstajajo)
 • kontrolira delovanje procesov in naprav
 • kontrolira in ocenjuje delo drugih in izboljšuje postopke dela
 • izvaja kontrolne in merilne postopke
 • preverja ali so končni izdelki in/ali storitve skladni s predpisanimi standardi
 • racionalno uporablja vire, ki jih potrebuje pri delu
 • izvaja dela skladno s tehničnimi, tehnološkimi in terminskimi navodili
 • uporablja metode za pridobivanje in uporabo informacij o zadovoljstvu uporabnikov glede kakovosti izdelkov/storitev
 • ugotavlja napake in sodeluje pri ugotavljanju vzrokov
 • oceni stroške delovanja sistema
 • vzdržuje pripomočke in naprave, ki jih potrebujejo za kakovostno izvedbo svojega dela
 • sproti poroča o napredku in morebitnih težavah (uporaba orodij za podporo delovnega procesa)
 • optimizira delovne procese
 • pozna in upošteva etična merila

Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in strankami
 • pozna načela timskega dela
 • vzpostavlja sodelovalni odnos z nadrejenimi in s  sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in z nadrejenimi
 • pozna komunikacijsko shemo podjetja (poišče ustreznega sogovornika ...)
 • pisno in ustno komunicira o izvajanju del z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci pri projektu
 • komunicira z drugimi s pomočjo uporabe digitalnih orodij in aplikacij (digitalna pismenost)
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog (uporaba orodij za prijavo napak, e-pošta, telefonski ali video klic, uradni dopis …)
 • podaja konstruktivne povratne informacije sodelavcem in nadrejenim
 • opiše problem in utemelji predlagano rešitev
 • sprejema in predaja informacije in navodila o delu
 • pridobiva dodatne potrebne podatke od sodelavcev v zvezi z evidentiranimi problemi ter z njimi izmenjuje izkušnje
 • spoštuje pravila poštenega poslovnega odnosa
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja in ravna skladno s poslovnim bontonom
 • vzpostavlja in vzdržuje dobre poslovne odnose s poslovnimi partnerji
 • komunicira v slovenskem in tujem jeziku (uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku)
 • obvlada in uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku pri komunikaciji s sodelavci znotraj in zunaj organizacije ter s poslovnimi partnerji
 • pozna osnove etike in bontona komuniciranja pri delu v skupini in s strankami, z uporabniki, s ponudniki, proizvajalci …)
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu

 • pozna zakonodajo oz. predpise s področja varovanja zdravja in okolja ter dolžnosti in pravice, povezane z njimi
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč in ravnanje ob nesrečah
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • izbere delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva in jih pravilno uporabi
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi o varovanju okolja
 • določa in nadzira izvajanje ukrepov varnosti pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vera Suhadolnik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Boštjan Vlaovič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • Matej Črepinšek, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • Iztok Humar, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Andrej Brodnik, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Andrej Krajnc, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije-Sekcija elektronikov in mehatronikov, Ljubljana
 • Aleksandar Lazarević, Računalniško svetovanje in izobraževanje, Aleksandar Lazarević, s.p., Mengeš
 • Andreja Smole, CosyLab, d.o.o., Ljubljana
 • Dare Stojan, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.