Poklicni standard

Naziv:

Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijač

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2016

Predhodniki:

Strokovni svetovalec/strokovna svetovalka za hrano in pijačo (food and beverage menedžer/menedžerka) (81100111)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijač (17356120)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. samostojno načrtovati, pripraviti in ovrednotiti lastno delo, izkazano v rezultatih ter delegirati delo zaposlenim z uporabo voditeljskih veščin v skladu s standardi kakovosti dela v gostinstvu in turizmu
 2. samostojno komunicirati s sodelavci, poslovnimi partnerji in z gosti v slovenskem in dveh tujih jezikih ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona
 3. Celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje HACCP predpisov in standardov, predpisov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel na oddelkih hrane in pijač
 4. Obdelovati, analizirati in interpretirati podatke za sprejemanje poslovnih odločitev z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in specifičnih računalniških programov v gostinstvu in hotelirstvu
 5. odgovorno načrtovati in organizirati delo oddelkov hrane in pijače z upoštevanjem ekonomične uporabe surovin, naprav, energije, časa in kadrovskih virov
 6. standardizirati in nadzorovati procese dela v gostinstvu za doseganje in izvajanje višje kakovosti in maksimizacije storitev na področju hrane in pijač, v skladu s smernicami, obstoječimi standardi in strategijo podjetja
 7. Proaktivno sodelovati pri oblikovanju novih prodajnih izdelkov oziroma storitev ter prodajnih cen z oddelkom prodaje, marketinško službo, revenue menedžerjem (paketna prodaja) in direktorjem podjetja
 8. Letno in mesečno spremljati stroške in prihodke iz poslovanja, izdelovati kalkulacije za jedi in pijače  ter skrbeti za optimizacijo stroškov na oddelkih hrane in pijač


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in ovrednoti delo ter rezultate poslovanja poslovne enote gostinstvo
 • planira in organizira lastno delo in delo sodelavcev
 • analizira in ovrednoti delo poslovne enote gostinstvo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • spremlja smernice trendov in jih inovativno vpeljuje v svoje delo
 • analizira dogajanja na trgu
 • načrtuje poslovne dogodke
 • zna v praksi izvajati poslovno vizijo podjetja
 • pozna organizacijo dela v kuhinji in strežbi
 • razume načine organiziranja osebja glede na frekvenco dela
 • seznanjen je s pravnimi predpisi, ki se uporabljajo v gostinstvu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo in dokumentacijo
 • se osebno pripravi na delo, pripravi prostor za delo in za razgovore z gosti oz. naročniki (Check liste)
 • pripravi potrebno poslovno dokumentacijo, v skladu z zakonskimi odredbami in za potrebe interne dokumentacije podjetja
 • prevzame naročilo z ustreznimi podatki in usklajuje delo z ostalimi oddelki
 • zna urejati poslovno korespondenco v oddelku hrane in pijač
 • pozna primerne pripomočke za delo (informacijska tehnologija) in jih zna optimalno izrabiti in pripraviti
Operativna dela Strateško načrtuje delo oddelkov hrane in pijač v sodelovanju z vodstvom
 • načrtuje delo svoje poslovne enote
 • sodeluje pri načrtovanju poslovne politike in ciljev družbe
 • oblikuje strateške razvojne usmeritve enote, določa operativne cilje in naloge za vsako poslovno leto
 • dnevno spremlja in mesečno analizira izvajanje letnega plana gostinstva
 • spremlja obstoječe standarde poslovanja in analize odmikov ter po potrebi predlaga spremembe oziroma nadgradnjo
 • sodeluje pri ugotavljanju potreb po kadrih in izdelavi načrta potreb po delavcih
 • pripravlja splošni plan potrebnih delovnih sredstev ter definira nivoje kadra v gostinstvu ter potrebe po začasnih delavcih
 • načrtuje in zagotavlja permanentno interno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v poslovni enoti gostinstvo
 • spremlja in nadzira pripravo izmenskega dela in postopke za integracijo in nadzor nad delom začasnega osebja v kuhinji in strežbi
 • pozna organizacijsko strukturo in koordinacijske funkcije oddelku hrane in pijač
 • pozna delovne naloge in kompetence posameznih oddelkov
 • pozna ponudbo in zmogljivosti v oddelku hrane in pijač
 • pozna opremo v oddelku hrane in pijač in spremlja novitete ter težnje v tehnologiji
 • obvlada organiziranje, planiranje in izvajanje, sodeluje pri organizaciji večjih prireditev in aktivno sodeluje v oddelku hrane in pijač
 • pozna standarde v oddelku hrane in pijač in instrumente nadzora
 • pozna delovne naloge in kompetence posameznih poklicev v oddelku hrane in pijač
 • seznanjen je s pravnimi predpisi s področja gostinstva
 • pozna vire za izpolnitev načrta ter zna preveriti in upoštevati normative kadrovskih virov, časa in materiala
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov

Operativno načrtuje in organizira delo oddelkov hrane in pijače
 • organizira delo v poslovni enoti glede na načrtovane dnevne naloge
 • oblikuje in izvaja pridobljene prireditve v določenem časovnem obdobju in usklajuje delo med oddelki
 • načrtuje protokol prireditve v skladu z zakonskimi predpisi v zvezi z dogodkom, s prostorom in časom ter ga uskladi z naročnikom
 • razvija nove prireditve glede na trende, ponudbo in ambient
 • načrtuje razporeditev inventarja in ljudi na prireditvah
 • svetuje naročniku in usklajuje naročnikove želje pri organizaciji posebnih dogodkov
 • skrbi za načrtovanje in redno nadziranje nabave
 • koordinira oddajo naročil ter naroča živila in pijače
 • spremlja ponudbo živil in novitet na trgu ponudbe in izbira najugodnejšega ponudnika
 • zna razvrstiti naročila živil optimalnim dobaviteljem
 • nadzoruje prevzeme in shranjevanje živil in pijač v skladu s sistemom HACCP
 • preverja količino, kakovost in ceno živil in pijač
 • pozna senzorične lastnosti za določanje kakovosti živil in pijač
 • preverja stanje in naroča inventar
 • pozna primerne aparate in pripomočke za delo v kuhinji in strežbi in pravilno ravnanje z njimi, aktivno sodeluje pri izbiri (kakovost, racionalnost) in nadzoruje gospodarno ravnanje z njimi
 • se proaktivno in inovativno odziva na trende v gostinstvu, glede na želeni segment gostov, s ciljem maksimizacije prodaje
 • nadzira organizacijo in razporejanje dela ekipi/osebju v kuhinji in strežbi
 • pozna principe projektnega dela v oddelku hrane in pijač
 • zna začrtati potek delovanja za doseganje ciljev v oddelku hrane in pijač
 • pozna in obvladuje načine strežbe
 • zna predvideti potreben čas za določeno delo
 • zna izbrati način organiziranja ekipe/osebja glede na frekvenco in strokovno zahtevnost dela
 • pozna redne in izredne tipe obrokov
 • pozna osnove oblikovanja in načrtovanja ambienta
 • obvlada osnove ekonomike in podjetništva
 • razume načine in možnosti optimizacije poslovnih procesov
 • pozna lik pozitivne osebnosti odgovorne osebe
 • pozna strokovno pripravo jedi iz posameznih skupin jedi
 • pozna standarde za strokovno postrežbo jedi in pijač
 • zna samostojno izpeljati in organizirati različne dogodke in pogostitve

standardizira in nadzoruje procese dela v gostinstvu za doseganje in izvajanje višje kakovosti in maksimizacije storitev na področju hrane in pijač, v skladu s smernicami, obstoječimi standardi in vizijo ter strategijo podjetja
 • zagotavlja in odgovarja za kakovost dela skupin v oddelkih hrane in pijač v skladu z obstoječimi standardi kakovosti podjetja, internimi standardi in navodili za delo poslovne enote gostinstvo ter predpisi v gostinstvu in turizmu
 • pripravlja navodila in standardizacije procesov za doseganje in izvajanje višje kakovosti in maksimizacije storitev na področju hrane in pijač, v skladu s smernicami, obstoječimi standardi in vizijo ter strategijo podjetja
 • izvaja interne treninge standardov in vodi sestanke z zaposlenimi
 • nadzira delo strežbe in kuhinje
 • koordinira in nadzira delo drugih služb hotela, ki se vežejo na določeno storitev
 • zagotavlja časovno primerno vodenje prireditev
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje sistema HACCP
 • delo opravlja v skladu z načeli etičnega kodeksa v turizmu ter dobrimi poslovnimi običaji  
 • analizira in ovrednoti izvedbo storitve s pomočjo računalniških programov
 • preverja tehnično stanje in čistost opreme v restavracijah, barih, banketnih prostorih
 • spremlja težnje in novosti na področju stroke
 • obvlada standarde kakovosti, metode kontrole kakovosti ter sisteme in metode zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna standarde stroke in etični kodeks, standarde operativnih postopkov ter dobre poslovne običaje (Posebne uzance v gostinstvu in turizmu)
 • Pozna trende, estetiko v prezentaciji  gostinstva z inovativnim pristopom
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami ter kakovostno in pravočasno izmenjuje informacije
 • pozna strokovna pravila v strežnem in kuhinjskem poslovanju
 • obvlada strokovno terminologijo

Proaktivno sodeluje pri oblikovanju novih prodajnih izdelkov, prodajnih paketov oz. storitev ter prodajnih cen z oddelkom prodaje, marketinško službo in direktorjem podjetja
 • spremlja in proučuje razvoj okolja ter globalne težnje v dejavnosti gostinstva
 • pripravlja analize trga in konkurence
 • izvaja in nadzira ukrepe za spodbujanje prodaje
 • analizira povpraševanje ter oblikuje ponudbe v sodelovanju z vodjem kuhinje, vodjem strežbe in drugimi oddelki ter usklajuje delo med njimi
 • aktivno sodeluje pri pripravi prodajnih katalogov za različne ciljne skupine gostov
 • izdela in obdeluje kalkulacije obrokov
 • predlaga promocijske akcije in prodajne pakete ter specialne ponudbe
 • spremlja slovensko in svetovno vinsko ponudbo
 • spremlja ponudbo živil in pijač na trgu
 • pripravlja dnevne menije in menije za posebne priložnosti, vključujoč sezonsko ponudbo živil v sodelovanju z vodjem kuhinje
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • zna določiti prodajno vrednost za posamezne jedi in pijače
 • pozna karakteristike trženja v gostinstvu
 • pozna metode spremljanja povprečnih in minimalnih zalog živil in pijač
 • zna oblikovati ponudbo jedi in pijač za različne priložnosti pri rednih in izrednih obrokih
izdeluje kalkulacije za jedi in pijače in izračunava stroške ter v sodelovanju z oddelkom prodaje oblikuje prodajne cene storitev
 • spremlja stroške in prihodke iz poslovanja ter kontrolira obračune in prihodke
 • analizira in komentira mesečne izkaze poslovnega izida
 • oblikuje predloge politike cen za gostinsko dejavnost
 • oblikuje predlog modela kalkulacij za gostinske in poslovne storitve
 • spremlja racionalnost izvajanja poslovnega procesa
 • predlaga izboljšave poslovnih procesov
 • uvaja nove oblike poslovanja
 • določa kalkulacije za jedi in pijače v sodelovanju z oddelčnimi vodji
 • sodeluje pri sestavljanju prodajnih analiz za jedi in pijače
 • pozna informacijsko tehnologijo in programsko opremo, ki se uporablja v oddelku hrane in pijač
 • zna izračunati kazalce uspešnosti in jih uporabljati pri sprejemanju poslovnih odločitev v oddelku hrane in pijač
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila z uporabo informacijske-komunikacijske tehnologije
 • dokumentira procese, delovne postopke ter operativna navodila za delo
 • vzdržuje evidence, zapise o uporabi živil in drugih materialov v kuhinji in strežbi
 • vodi evidenco delovnih ur in nadzor nad racionalnim razporejanjem dela
 • vodi evidenco inventarja ter nadzor nad lomom
 • vodi evidenco za potrebe sistema HACCP
 • vodi evidenco pripravljenih obrokov
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna zahtevano dokumentacijo na področju gostinstva
 • zna sestaviti poslovno poročilo
Vodenje vodi sodelavce
 • vodi sodelavce v kuhinji in strežbi
 • usklajuje delo v poslovni enoti gostinstvo
 • motivira in spodbuja sodelavce
 • se pozitivno spopada z vsakodnevnimi izzivi
 • rešuje konflikte med sodelavci in ob pritožbah gostov
 • etično in moralno opravlja svoje delo
 • organizira interne programe za izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih
 • pozna različne načine vodenja
 • pozna pravila timskega dela in jih uporablja v praksi
 • obvlada različne motivacijske oblike sodelavcev
 • pozna načine reševanja problemov in konfliktov

Vzdrževanje in popravila evidentira potrebe po rednem in izrednem vzdrževanju in ga organizira
 • pripravi predlog tekočega vzdrževanja
 • evidentira potrebe po rednem in investicijskem vzdrževanju na področju gostinstva
 • sprejema informacije o pomanjkljivostih, okvare na strojih, orodjih in napravah in obvešča ustrezno službo
 • javlja vzdrževalni službi tekoča vzdrževalna dela in popravila naprav kuhinji in strežbi
 • v delovnem procesu se strogo drži načel o varstvu pri delu in varovanju okolja
 • pozna predpise in navodila za posamezne tehnične naprave in stroje
 • zna usmerjati gostinski oddelek v gospodarno ravnanje z napravami, oziroma jih podučiti o sankcijah, v primeru nespoštovanja le tega

Komunikacija se sporazumeva s sodelavci
 • obvlada pozitivno komunikacijo s kadri, zunanjimi sodelavci in gosti
 • obvlada in razume pomen med oddelčne komunikacije
 • uporablja voditeljske veščine (psihologija kadrov, gosta, obvladovanje konfliktov, reševanje problemov, win win situacije)
 • se je sposoben samostojno odločati in biti fleksibilen v procesu vodenja in organizacije ter dati jasna navodila sodelavcem gostinstva
 • sprejema in posreduje informacije od vodij posameznih sektorjev ali od sodelavcev v procesu dela in sprejema dogovore o nalogah
 • obvlada delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ( gostinski programi, kompatibilnost programov)
 • pozna in uporablja strokovno terminologijo
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog

komunicira z gosti in drugimi poslovnimi partnerji v vsaj dveh tujih jezikih
 • komunicira z gosti
 • komunicira s poslovnimi partnerji
 • komunicira z dobavitelji in si prizadeva za čim boljšo kakovost potrebnih surovin in artiklov ter čim boljše cene in plačilne pogoje (cenovna politika) v sodelovanju s prodajno službo
 • vzdržuje redne kontakte in komunicira s kolegi v konkurenčnih podjetjih
 • komunicira pisno in ustno v dveh tujih jezikih
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom in etičnim kodeksom
 • pozna bonton in karakteristike poslovnega komuniciranja
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja pritožb gostov ustno in s pisno poslovno korespondenco .
Varovanje zdravja in okolja Zagotavlja in nadzoruje izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter upoštevanje okoljevarstvenih načel
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarnem varstvu
 • upošteva in pozna smernice dobre higienske prakse (HACCP)
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna pravne predpise o gostinskem poslovanju
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • skrbi za ekološko ravnanje z različno embalažo in odpadnim materialom
 • skrbi za varčno ravnanje z energijo, vodo in čistilnimi sredstvi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Franc Jezeršek, Hiša kulinarike Jezeršek, Medvode
 • Janez Dolšak, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Jožef Podvršan, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Slavica Zabukovnik, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Erika Skubic, Grand hotel Union,Ljubljana
 • Zoran Lapov, Hoteli Bernardin, Portorož
 • Matevž Strajnar, Hotel Astoria, Bled
 • Srečko Koklič, GZS
 • Peter Mihelčič, VSŠGT BLED
 • mag. Tadeja Krašna, VSŠGT BLED
 • Marijan Lebar, VSŠGT BLED
 • Jože Zalar, VSŠGT BLED
 • mag. Peter Markič, VSŠGT BLED
 • Nikica Zorč, VSŠGT BLED
 • Janez Pristavec, VSŠGT BLED

Koordinator: Urška Marentič, CPI
Koordinator: Barbara Kunčič, CPI

6. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Mitja Tisnikar, Grand hotel Bernardin Portorož
 • Aleksander Valentin, Four points by Sheraton, Hotel Mons Ljubljana
 • Jolanda Ivanuša, Four points by Sheraton, Hotel Mons Ljubljana
 • Tomaž Leben, Grand hotel Union Ljubljana
 • Jerneja Kamnikar, Vivo catering, Center inovativnih rešitev VIVO125/D125
 • Aljaž Toplak, restavracija Blejski Grad, Jezeršek gostinstvo
 • Srečko Koklič, Turistično gostinska zbornica Slovenije
 • Anica Justinek, CPI

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda: Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.