Poklicni standard

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka fermentiranih mlečnih izdelkov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Izdelovalec/izdelovalka fermentiranih mlečnih izdelkov (54100181)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/izdelovalka fermentiranih mlečnih izdelkov (16843150)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo
 2. skrbeti  za sledljivost in voditi ustrezno dokumentacijo
 3. racionalno rabiti energijo, material in čas
 4. varovati  zdravje in okolje
 5. zagotavljati kakovost izdelkov in opravljene storitve
 6. komunicirati s sodelavci in strankami
 7. odbrati in pripraviti mleko za različne fermentirane mlečne izdelke
 8. izdelati  izdelke iz konvencionalno ali ekološko predelane surovine
 9. zoreti  fermentirane mlečne izdelke
 10. pakirati  in skladiščiti končne  izdelke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in opredeli postopek dela
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo, analizo surovine, navodila za delo in opredeli postopek dela
 • pozna in razume tehnološko dokumentacijo (tehnološki postopek, kontrolni predpis, specifikacije)
 • zna interpretirati analizne izvide za surovine
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin in mlečnih izdelkov
 • prepozna možne alergene v surovinah
 • pozna HACCP-sistem in pripadajoče KKT (kritične kontrole točke) in KT (kontrolne točke)

skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov)
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja po načelu dobre proizvodne in higienske prakse
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo (priprava materialov, strojev, orodij)
 • opravi količinski in kakovostni pregled surovin
 • skrbi za predpisano obvladovanje alergenih sestavin
 • pozna kemijske in tehnološke lastnosti surovin in z njimi pravilno ravna
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in delovne opreme
 • pozna sanitarne ukrepe
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • pozna posledice navzkrižne kontaminacije z alergeni
 • pozna mikrobiološka, fizikalna in kemijska tveganja zaradi nepravilnega ravnanja z živili
Operativna dela odbira in pripravi mleko za različne fermentirane mlečne izdelke
 • izloča mleko, ki vsebuje zaviralne snovi
 • odbira mleko
 • predgreje mleko
 • dezodorira mleko
 • tipizira mlečno maščobo
 • standardizira mleko ali smetano
 • zgošča mleko oziroma uravnava suho snov
 • homogenizira mleko ali smetano
 • pasterizira mleko
 • ohlaja mleko ali smetano na temperaturo cepljenja
 • polni mleko ali smetano v zorilne tanke (fermentatorje)
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na kakovost izdelkov
 • pozna postopek standardizacije ali tipizacije mleka
 • pozna postopke zgoščevanja mleka oz. uravnavanja suhe snovi
 • pozna pomen in postopek homogenizacije in pasterizacije mleka in smetane
izdeluje izdelke iz konvencionalno ali ekološko pridelane surovine (kislo mleko, kisla smetana, različne vrste jogurtov, probiotični izdelki, kefir …)
 • izdeluje različne fermentirane izdelke po recepturi iz tehnološkega postopka
 • uporablja izbrana mikrobiološka cepiva ali okisovalec za fermentacijo mleka ali smetane
 • uporablja ustrezna mikrobiološka cepiva
 • zagotavlja optimalne razmere za delovanje mikrobioloških cepiv
 • uporablja ustrezne, neoporečne dodatke za te izdelke
 • pozna vrste fermentiranega mleka
 • pozna pomen in vrste mikrobioloških cepiv (termofile, mezofile, probiotiko)
 • pozna mlečnokislinsko in druge fermentacije
 • pozna osnovne spremembe v mleku med fermentacijo
 • pozna dovoljene aditive, ki se dodajajo fermentiranemu mleku, in njihovo  uporabo
 • pozna vrste fermentiranega mleka in smetane
zori fermentirane mlečne izdelke
 • kontrolira zorenje fermentiranih mlečnih izdelkov
 • določi konec zorenja s hlajenjem koaguluma
 • nadzira hlajenje fermentiranih mlečnih izdelkov
 • pozna dovoljene dodatke, ki se dodajajo fermentiranemu mleku in njihov pomen
 • senzorično ocenjuje končne izdelke
 • zna s pomočjo kemičnih, mikrobioloških in senzoričnih analiz spremljati potek fermentacije
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na potek fermentacije
 • zna določiti konec fermentacije
 • pozna pravilen pravilni postopek hlajenja koaguluma
 • zna senzorično oceniti fermentirane mlečne izdelke
pakira in skladišči končne izdelke
 • ročno ali strojno tehta in pakira izdelke
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • deklarira izdelke
 • nadzira hlajenje fermentiranih mlečnih izdelkov
 • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov
 • pozna stroje in naprave za pakiranje in skladiščenje izdelkov
 • zna določiti čas in pogoje skladiščenja
 • pozna za izdelek in pakiranje pomembne parametre embalažnega materiala
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in zapisuje porabo materiala
 • zapisuje naročila in proizvedene količine
 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • obvlada delo z računalnikom
 • pozna proizvodno-informacijski sistem
Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • sprejema naročila in se dogovarja s strankami glede posebnih naročil, prilagojenih izdelkov
 • nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • vabljivo predstavi izdelke v izložbenem oknu
 • pravilno shranjuje in razvršča izdelke v prodajnih vitrinah
 • zna strankam pravilno ponuditi izdelke
 • pozna osnove higiene živil
 • pozna osnovne tehnike nabave
 • zna tržiti svoje izdelke
Vodenje nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi pomožne delavce in nadzoruje njihovo delo
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izdelkov in opravljene storitve
 • kontrolira kakovost surovin, vmesnih faz proizvodnje in končnih izdelkov
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • pozna osnovna načela dobre proizvodne prakse
 • pozna osnove osebne higiene in higiene prostora in delovne opreme
 • zna pravilno ravnati s surovinami in končnimi izdelki
 • zna kontrolirati kakovost surovin in izdelkov v skladu s pravilnikom
 • zna senzorično oceniti fermentirane izdelke, skladno z zakonodajo
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna program DDD (dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija)
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • čisti delovno opremo, naprave in delovno okolje
 • preverja delovanje delovne opreme in naprav
 • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije strojev in naprav
 • pozna delovanje delovne opreme in naprav za proizvodnjo fermentiranih mlečnih izdelkov
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira s strankami, z naročniki
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada osnove komuniciranja v tujem jeziku

Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna tveganja in možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna neugodne vplive odpadkov/odpadnih vod iz mlekarskega obrata na okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mateja Platovšek, Združenje živilske industrije, GZS
 • Anton Grilanc, Mlekarna Celeia
 • Nežka Bajt, Srednja biotehniška šola Kranj
 • Darja Mavrin, Srednja biotehniška šola Kranj
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Mateja Juvančič, Ljubljanske mlekarne
 • Petra Ceraj, Mlekarne Celeia, Arja vas
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.