Poklicni standard

Naziv:

Orodjar/orodjarka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Orodjar/orodjarka (52100161)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Orodjar/orodjarka (16115300)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, izvede in kontrolira lastno delo,
 2. pripravi delovno mesto in delovno orodje,
 3. uporablja racionalen pristop pri rabi energije, materiala in časa,
 4. opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja,
 5. poslovno komunicira s sodelavci, z naročniki in s strankami,
 6. uporablja računalniško opremo in programska orodja,
 7. upravlja delovna sredstva v proizvodnji,
 8. sestavlja orodja,
 9. kontrolira in koordinira delovni proces lastnega dela,
 10. preizkuša, testira in sodeluje pri predaji orodja kupcu,
 11. uporablja pregledovalnike za 2D in 3D CAD podatke.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo
 • prouči projektno-delavniško dokumentacijo in tehniško-tehnološko dokumentacijo
 • pregleda materialne liste
 • pripravi načrt dela
 • načrtuje potrebna orodja in pripomočke ter sredstva za delo skladno z dokumentacijo ter drugimi zahtevami
 • obvlada tehnično risanje in opisno geometrijo v okviru stroke
 • razume delavniške risbe elementov, podsklopov in sklopov orodij
 • obvlada in razume delovno zaporedje, organizacijo delavnice ter načela organizacije dela
 • seznanjen je z normativi porabe materiala ter orodji in napravami za izvajanje posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in delovno orodje
 • prevzame in prouči delovni nalog
 • pregleda načrt izdelka in popis obdelovalnega postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • preveri ujemanje spremne dokumentacije s tehnološkim listom
 • pregleda delovna in zaščitna sredstva
 • prevzame material in kontrolira količino in kakovost
 • prevzame in pripravi orodja, pripomočke in naprave za izdelavo orodja, pregleda njihovo kakovost in ukrepa v primeru poškodb
 • prevzame kontrolna merila in pripomočke
 • razume pomen toleranc in ujemov
 • pozna osnovne in pomožne materiale ter njihove lastnosti, uporabnost in kompatibilnost
 • pozna delovno orodje, naprave in stroje ter njihovo uporabnost
 • seznanjen je z navodili za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
Operativna dela upravlja delovna sredstva v proizvodnji
 • opravi pregled strojev in naprav
 • pripravi in umeri orodje
 • vpenja in izpenja obdelovanec
 • nastavlja orodja skladno z navodili
 • očisti stroj, delovno mesto in obdelovanec
 • uporablja ročna orodja za obdelavo
 • pozna vrste obdelovalnih strojev in drugih delovnih sredstev
 • obvlada načine in tehnike upravljanja z obdelovalnimi stroji, orodji in delovnimi pripomočki
 • pozna metode vpenjanja in pritrjevanja elementov orodij oz. rezalnih orodij in pripomočkov
sestavlja orodja
 • sistematično sestavlja dele orodja v podsklope in sklope
 • po načrtu nastavlja elemente kontrole funkcij orodja
 • sestavlja in prilagaja dele orodja v funkcionalne celote
 • pripravlja površine oblikovnih delov orodja
 • finalizira aktivne površine orodja
 • površinsko zaščiti neaktivne površine orodja
 • nastavlja delovne tlake v plinskih vzmeteh orodja
 • finalizira sestavo orodja
 • razume funkcijo in delovanje orodja
 • pozna tehnike upravljanja s pomožnimi delovnimi sredstvi (manipulatorji, pozicionerji …)
 • obvlada metode sestavljanja elementov orodij skladno z navodili ter zna preverjati ujeme in aktivne površine orodja
 • pozna metode vgrajevanja standardnih elementov in nastavljanja enostavnih regulacijskih elementov orodja
kontrolira in koordinira delovni proces lastnega dela
 • sodeluje v skupini pri izdelavi posameznih delov orodja
 • prevzema standardne elemente orodij
 • kontrolira mersko in funkcionalno ustreznost izdelanih delov in sklopov glede na tehnično dokumentacijo
 • izvaja osnovne meritve elementov
 • opravlja samokontrolo dela, diagnosticira napake in ugotavlja neskladja
 • interpretira rezultate kontrolnih meritev in izvaja korekcije orodij z uporabo obdelovalnih strojev in drugih pripomočkov
 • razume vlogo, funkcijo in način vgradnje standardnih elementov orodij
preizkuša, testira in preda orodja kupcu
 • pripravi orodje za preizkus
 • testira orodje glede na mersko in funkcionalno ustreznost izdelka ter zagotavljanje stabilnosti procesa izdelave
 • preveri celovito funkcioniranje orodja
 • opravi finalna dela na orodju ob upoštevanju merilnih protokolov izdelka
 • preizkusi orodje pri naročniku
 • odpravlja pomanjkljivosti in merske netočnosti
 • svetuje strankam glede delovanja, uporabe, nastavitev in vzdrževanja orodja
 • pozna stroje in naprave za preizkušanje orodij
 • obvlada tehnike uspešnega komuniciranja z naročnikom
uporablja pregledovalnike za 2D in 3D CAD podatke
 • izbere pozicijo iz sestava
 • na izbrani poziciji izmeri posamezne dimenzije
 • prepozna tolerance, določene z barvami površin 3D-modela
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • vodi tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo
 • izdela poročila o zaključenem delu
 • vnaša podatke o zastojih, nepravilnostih in drugih dogodkih na strojih in napravah
 • pozna potrebne evidence dela ter elemente delovne in tehnološke dokumentacije
 • obvlada delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in drugo pisarniško opremo
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s standardi in predpisi
 • zagotavlja kakovost skladno s standardi
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • kontrolira in spremlja izdelovalni proces
 • kontrolira naprave in ukrepa v primeru poškodb
 • racionalno rabi energijo, material in čas ter se zaveda pomena takšnega ravnanja
 • uporablja merilne pripomočke (merila, merilna orodja, kontrolne pripomočke)
 • sodeluje v proizvodnih timih pri predlogih za izboljšave na stroju in izboljšave postopkov
 • spremlja trende v tehnologijah in materialu
 • pozna postopke, standarde in metode ugotavljanja in spremljanja kakovosti storitve, izdelkov in materiala
 • seznanjen je z veljavnimi standardi in predpisi
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti
 • obvlada tehnološke postopke in navodila za delo
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
Vzdrževanje in popravila vzdržuje urejeno in čisto delovno mesto
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter orodja
 • vzdržuje naprave, opremo in prostor med delom
 • kontrolira naprave in ukrepa v primeru poškodb ter obvesti nadrejene
 • sodeluje pri vzdrževalnih delih
 • razume principe delovanja strojev, preventivno in kurativno vzdrževanje in pomen vzdrževanja
 • pozna postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja
Komunikacija sprejema in predaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o delovnem procesu ter o stanju orodja in naprav
 • komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo
 • sodeluje v skupini
 • poslovno komunicira s predstavniki kupcev
 • uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja predpisano osebno in kolektivno varovalno opremo ter zaščitna sredstva
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požari
 • pozna vsa tveganja in nevarnosti zaradi napačne uporabe strojev ali naprav
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • seznanjen je s postopki za preprečevanje nesreč in osnovami nudenja prve pomoči
upravlja z odpadki, vodo, energijo ter nevarnimi snovmi
 • seznanjen je s temeljnimi zahtevami sistema ravnanja z okoljem in okoljskih ciljev
 • skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta
 • razume okoljske vidike in programe svojega delovnega področja in ve, kje se nahajajo seznami z okoljskimi vidiki in programi
 • pozna vrste odpadkov, ki nastajajo v njegovem delovnem področju in ve, kje se nahajajo seznami odpadkov
 • pravilno ločuje in odlaga odpadke vključno z nevarnimi odpadki in nevarno embalažo
 • varčuje z vodo, energijo, s surovinami in pomožnimi materiali
 • seznanjen je z navodili za ravnanje z nevarnimi snovmi in ve, kje se nahajajo
 • pozna postopek odziva v izrednih razmerah (npr. politje, razsutje nevarnih snovi)

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Davorin Vidrih, Iskra Avtoelektrika
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Srečko Slemenšek, ALPOS
 • mag. Stanko Stepišnik, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Ludvik Aškerc, ŠC Celje
 • Drago Rodman, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Renata Zupanc Grom, ŠC Novo mesto
 • Božo Kočevar, GZS
 • Tomšič Vinko, OZS
 • Janez Škrlec, OZS
 • Milena Vidmar, GZS
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
 • Metod Češarek, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, Center za poklicno izobraževanje
 • Barbara Kunčič Krapež, Center za poklicno izobraževanje
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Janko Bačar, VRC Springs, d. o. o.
 • Valentin Česnik, Jeklarna Ravne
 • Anton Drobnič, ŠC Postojna
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.