Poklicni standard

Naziv:

Grafični oblikovalec/grafična oblikovalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

Grafični oblikovalec/grafična oblikovalka (32825520)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Grafični oblikovalec/grafična oblikovalka (15831580)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati svoje delo in delo skupine
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela na področju grafičnega oblikovanja
 • komunicirati s strankami in sodelavci, voditi tim ter upoštevati načela projektnega dela
 • oblikovati sredstva vizualnega komuniciranja
 • oblikovati večpredstavitvena sredstva
 • opravljati enostavna dela oblikovanja in postavitev v prostoru
 • iskati, dokumentirati, shranjevati in reproducirati vire in izdelke ter arhivirati dokumentacijo opravljenih projektov
 • spremljati smernice razvoja in trende grafičnega oblikovanja, se strokovno usposabljati in izpopolnjevati
 • upoštevati načela celostnega grafičnega oblikovanja in celostne grafične podobe
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo z upoštevanjem varnostnega vidika
 • varovati zdravje in okolje ter delovati v skladu s trajnostnim razvojem družbe

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje svoje delo in/ali delo skupine ter pripravi svoje delo oz. delovno mesto
 • pripravi delovni načrt (časovni razpored, uporaba materialnih sredstev in orodij grafičnega oblikovanja, človeških virov, kontakti z naročnikom in izvajalci, oblikovno-izvedbene faze, preverjanje in vrednotenje dela)
 • načrtuje faze in določi orodja grafičnega oblikovanja
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko opremo
 • razume elemente oblikovalske strategije
 • upošteva elemente in zakonitosti projektnega dela
 • razume metode oblikotvornosti
Operativna dela oblikuje elemente vizualnega komuniciranja
 • načrtuje, oblikuje in realizira različne elemente vizualnega komuniciranja (celostne podobe različnih produktov – tudi vzorčnih izdelkov - podjetij, dogodkov) v sodelovanju z ostalimi člani skupine/tima
 • uporablja programsko opremo za grafično oblikovanje
 • oblikuje za digitalne rešitve, tisk, e-publikacije
 • določa oblikovne in tipografske elemente
 • izbira ilustracijo in/ali jo izdeluje
 • izdeluje grafično pripoved in strip
 • izbira, skenira, obdeluje, kolažira/manipulira fotografsko in drugo slikovno gradivo
 • izbira in izdeluje različne kategorije infografike
 • izvaja manjša kaligrafska dela
 • upošteva teorije in zakonitosti vizualnega komuniciranja
 • pri delu vključuje znanje likovne teorije in zgodovine umetnosti
 • upošteva načela tipografije (pravila stavljenja)
 • razume in upošteva osnove barvne metrike
 • prevzema in preverja ustreznost različnih dokumentov
 • upošteva standardne formate datotek za različne medije
 • oblikuje različne vrste tiskovin
 • pozna osnove fotografije
 • pozna osnovne  tiskarske tehnike in operacije v grafični dodelavi
 • vrednoti oblikovne rešitve
 • pozna osnove 3D-modeliranja in oblikovanja
oblikuje večpredstavitvena sredstva

 • uporablja računalniško programsko opremo za grafično oblikovanje
 • pripravlja elemente grafičnega oblikovanja za različne elektronske medije in naprave
 • razume osnove programiranja zaslonskega prikaza v aktualnih opisnih in programskih jezikih
 • izdeluje enostavnejše animacije v različnih zvrsteh in tehnikah
 • upošteva vsebinske, kulturološke, tehnične zakonitosti oblikovanja večpredstavitvenih sredstev
opravlja enostavna dela oblikovanja in postavitev v prostoru
 • deluje v strokovnem timu pri oblikovanju in opremljanju notranjih in zunanjih prostorov
 • načrtuje in izvede označevalno usmerjevalni sistem
 • opravlja enostavna dela oblikovanja in postavitev v galerijsko-muzejski dejavnosti
 • opredeli vizualne rešitve za različne postavitve in predstavitve za prostore: galerijske, sejemske, razstavne, muzejske in druge
 • izvede postavitve eksponatov in promocijskega materiala, razstav, sejmov …
 • razume pomen varovanja kulturne dediščine
Administrativna dela ureja in shranjuje dokumentacijo opravljenih projektov

 • ureja, shranjuje in kopira vire ter gradiva za namene oblikovanja
 • ureja, shranjuje vire in gradiva za namene arhiviranja
 • upošteva zakonitosti shranjevanja in arhiviranja dokumentov
 • ureja in izpolnjuje različne vrste evidenc za področje oblikovanja
 • upošteva zakonitosti zaščite in varovanja intelektualne lastnine
Komercialna dela izvaja dela s področja pospeševanja prodaje
 • pridobiva ponudbe in svetuje pri izbiri ponudnikov za izvedbena dela
 • demonstrira programsko in/ali strojno opremo na strani končnega uporabnika oblikovane predloge (npr. dopisni list, PDF-obrazci …)
 • seznanja o načrtih trženjskega komuniciranja (interaktivni elementi, npr. QR-koda ipd.)
 • pozna načela in metode predstavitve in prodaje
 • pozna produkcijske dejavnike oblikovanja (stroški produkcije in postprodukcije)
Vodenje vodi tim in nadzoruje projektno delo
 • vodi in koordinira delo z naročnikom in s timom
 • deluje v strokovnem timu pri nadzoru postopkov v produkciji
 • upošteva zakonitosti delovanja v timu in kreativnih postopkov delovanja
 • upošteva tehnične izvedbene standarde

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • opravlja delo z upoštevanjem uporabnega, estetskega in tehnološkega vidika
 • upošteva izvedbene standarde in kakovost izdelkov in storitev
 • razume standarde za doseganje kakovosti izdelka/storitve
 • razume zakonitosti delovanja trga na oblikovalskem področju
 • deluje skladno z zakonodajo o varovanju intelektualne lastnine
 • spremlja razvoj stroke in trendov na področju grafičnega oblikovanja
 • nenehno izpopolnjuje svoje znanje in ga uporablja pri svojem delu
 • razume in upošteva načela celostnega grafičnega oblikovanja in celostne grafične podobe
Vzdrževanje in popravila zagotavlja optimalno delovanje strojne opreme in programskih orodij ter skrbi za delovno okolje
 • spremlja novosti s področja programsko-strojne opreme in to po potrebi namešča ter nadgrajuje
 • upošteva načela urejenega delovnega okolja
 • pozna pravila vzdrževanja in nameščanja ter rabe programske in strojne opreme
Komunikacija komunicira s strankami in sodelavci
 • komunicira z različnimi ciljnimi javnostmi skladno s poslovnim bontonom
 • razume in uporablja strokovno terminologijo
 • vzpostavlja, vzdržuje in razvija konstruktivne ter kooperativne odnose s sodelavci in strankami
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo za učinkovito in nedvoumno izražanje
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja in požarni varnosti
 • upošteva cilje trajnostnega razvoja organizacije

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Matic Štefan, Delo, d.d., Ljubljana
 • Gordan Čuka, Fleš Gordan, Gordan Čuka, s.p., Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana
 • Dušan Brglez, Talum, d.d., Maribor
 • Kristina Keržan, produktna oblikovalka, ORYX Gaming, Oblikovanja, Kristina Keržan, s.p.
 • mag. Mojca Guštin, Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
 • Marija Toure, Srednja šola za oblikovanje, Maribor
 • Matej Butala, Kreatorij, d.o.o., Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana
 • Matej Hribernik, Kivi Com, d.o.o., Slovenj Gradec
 • Natalija Talan Fošnarič, Šolski center Celje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.