Poklicni standard

Naziv:

Fotograf oblikovalec/fotografinja oblikovalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

4.6.2020

Predhodniki:

Fotograf oblikovalec/fotografinja oblikovalka (21300181)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Fotograf oblikovalec/fotografinja oblikovalka (15760260)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   
 • načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo in delo drugih
 • komunicirati v slovenskem in vsaj v enem tujem jeziku ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 • svetovati strankam ter sodelovati v strokovnem timu s sodelavci in strokovnjaki s področja fotografske dejavnosti
 • izvajati in kontrolirati različne procesne postopke za izdelavo različnih zvrsti fotografije: studijske, reportažne, ateljejske, kreativne, izpovedne oz. umetniške, oglaševalske, notranje, zunanje, arhitekturne, krajinske, urbanistične
 • snemati in obdelovati slikovno gradivo za AV predstavitev
 • pripravi, posname in obdeluje slikovno gradivo v analogni in digitalni tehniki
 • fotografirati in snemati za potrebe dokumentiranja in arhiviranja ter arhivirati posneto gradivo
 • razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela
 • skrbeti za lastno in strankino varnost ter varovati zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela samostojno pripravi terminski načrt in organizira potrebne aktivnosti za učinkovito delo
 • samostojno pripravi terminski načrt in organizira potrebne aktivnosti za učinkovito delo
 • zbira, analizira in pripravi podatke, potrebne za delo
 • sodeluje s strokovnjaki z drugih področji pri načrtovanju snemalne naloge
 • z naročnikom uskladi zasnovo naloge, izdela in predstavi idejno rešitev
Priprava dela oz. delovnega mesta izbere opremo in pripravi studio, atelje, temnico
 • izbere opremo (analogna in digitalna) in pripravi studio, atelje, temnico
 • izbere in pripravi snemalno opremo
 • pripravi ali izbere zunanjo lokacijo za snemanje
 • izbere in načrtuje ustrezne materiale, tehnike in postopke dela
 • izbere in uporablja ustrezno zaščitno opremo in skrbi za varno in zdravo delovno okolje
 • skrbi za ustrezno urejenost delovnega mesta med delom
 • pospravi in očisti delovno mesto po opravljenem delu
snema in obdeluje slikovno gradivo v analogni in digitalni tehniki
 • uskladi z naročnikom zasnovo naloge, izdela in predstavi idejno rešitev
 • pripravi ustrezno okolje za fotografiranje oz. snemanje
 • izdela poskusne posnetke v različnih variantah
 • fotografira z analognimi in digitalnimi kamerami različnih formatov na vseh področjih fotografije pri naravni in umetni svetlobi
 • kreativno uporablja fotografske tehnike in pripomočke
 • obdeluje digitalne posnetke z ustrezno programsko opremo
 • skenira različno slikovno gradivo in ga obdeluje z ustrezno programsko opremo
 • uredi in pripravi fotografijo za naročnika: retušira, obdela fotografijo z ustrezno programsko opremo, kašira, okvirja, pripravi fotografijo za prezentacijo
 • arhivira posnetke

Operativna dela izdela studijsko fotografijo
 • uskladi z naročnikom zasnovo naloge, izdela in predstavi idejno rešitev
 • pripravi ustrezno okolje za fotografiranje oz. snemanje
 • izbere analogno ali digitalno fotografsko opremo in svetila
 • fotografira z različnimi formati fotoaparatov
 • kreativno uporablja fotografske tehnike in pripomočke
 • pazljivo ravna s predmeti, ki jih snema
 • izdela poskusne posnetke v različnih variantah
 • izdela fotografije različnih zvrsti studijske fotografije v različnih dimenzijah
 • uredi in pripravi fotografijo za naročnika: obdela fotografijo z ustrezno opremo, kašira, okvirja, pripravi fotografijo za prezentacijo
 • oblikuje predstavitveno mapo (lastno in za naročnika) strokovnih dosežkov na področju fotografske dejavnosti
 • arhivira posnetke
 • upošteva zakonitosti fotokemije
 • upošteva zakonitosti fizike za področje fotografije
 • upošteva načela vizualnega jezika
 • načrtuje zajemanje slike na različne nosilce
 • načrtuje postopke in procese obdelave posnetega gradiva
 • načrtuje postopke za obdelavo, kaširanje, okvirjanje, prezentacijo in arhiviranje fotografij ali drugega posnetega gradiva
 • upošteva zakonitosti dokumentiranja in arhiviranja
 • upošteva zakonitosti ravnanja z nevarnimi snovmi in načine varovanja okolja
 • upošteva zdravju škodljive učinke posameznih vrst nevarnih snovi, električne energije, sevanja in drugih dejavnikov v delovnih okoljih

izvede in kontrolira postopke v fotografski temnici
 • nabavlja opremo in fotografski material ter zagotavlja njuno primerno hranjenje
 • razvija fotografski material
 • vodi in ureja delo v temnici (analogno in digitalno)
 • izvaja tehnični nadzor delovanja opreme in skrbi za njeno servisiranje    
 • izbira in dozira kemikalije ter kontrolira njihovo uporabo
 • kontrolira kemijske procese za regeneracijo fotografskih kopeli
 • razume fotografske kemije za nastanek fotografije
 • zagotavlja varnost pri pretakanju in shranjevanju materiala
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja

izvede in kontrolira postopke v digitalnem laboratoriju
 • nabavlja opremo in potrošni material ter zagotavlja njuno primerno hranjenje
 • izbere ustrezno strojno in programsko opremo za umerjanje zaslona, skenerja in tiskalnika
 • barvno umeri in uskladi komponente v procesu produkcije slike
 • izvaja tehnični nadzor delovanja opreme in skrbi za njeno servisiranje
 • kreativno uporablja fotografske tehnike in pripomočke
izdela ateljejsko fotografijo
 • uskladi z naročnikom zasnovo naloge, izdela in predstavi idejno rešitev
 • pripravi ustrezno okolje za fotografiranje oz. snemanje
 • izbere analogno ali digitalno fotografsko opremo in svetila
 • izbere in pripravi model za fotografiranje
 • sodeluje z drugimi strokovnjaki pri pripravi modelov za fotografiranje in pri pripravi scene
 • fotografira z različnimi formati fotoaparatov
 • analizira poskusne posnetke v različnih variantah
 • izdela fotografije različnih zvrsti ateljejske fotografije v različnih dimenzijah
 • uredi in pripravi fotografijo za naročnika: obdela fotografijo z ustrezno opremo, kašira, okvirja, pripravi fotografijo za prezentacijo
 • oblikuje predstavitveno mapo (zase ali za naročnika) s predstavitvijo strokovnih dosežkov na področju fotografske dejavnosti
 • kreativno uporablja fotografske tehnike in pripomočke
 • arhivira posnetke
 • upošteva načela poslovnega komuniciranja ter metode in tehnike dobre komunikacije s strokovnimi sodelavci in z modeli
 • upošteva načela teorije osebnosti in psihologije dela
 • upošteva načela poklicne etike in morale
 • upošteva zakonitosti dokumentiranja in arhiviranja
pripravi, posname in obdela slikovno gradivo za AV predstavitev
 • samostojno zasnuje nalogo, izdela in predstavi idejno rešitev ter jo uskladi z naročnikom
 • pripravi ustrezno okolje za fotografiranje oz. snemanje
 • izbere analogno ali digitalno snemalno opremo in svetila
 • fotografira z različnimi formati fotoaparatov
 • izdela poskusne posnetke v različnih variantah
 • pripravi, posname in obdela slikovno gradivo za AV predstavitve
 • izvede enostavno montažo fotografij in AV materiala
 • načrtuje animacijo slike
 • uredi in pripravi fotografijo za naročnika: obdela fotografijo z ustrezno opremo, kašira, okvirja, pripravi fotografijo za prezentacijo
 • z avdiovizualnimi sredstvi načrtuje AV predstavitev
 • analizira smernice oblikovanja AV predstavitev
 • kreativno uporablja fotografske tehnike in pripomočke
 • arhivira posnetke
 • upošteva zakonitosti delovanja in rabe avdiovizualnih analognih in digitalnih medijev

izdela kreativno, izpovedno oz. umetniško fotografijo
 • samostojno zasnuje nalogo, izdela in predstavi idejno rešitev  v dogovoru z naročnikom
 • pripravi ustrezno okolje za fotografiranje oz. snemanje
 • izbere analogno ali digitalno fotografsko opremo in svetila
 • fotografira z različnimi formati fotoaparatov
 • izdela poskusne posnetke v različnih variantah
 • s pomočjo fotografije se umetniško izraža v okviru različnih natečajnih in samostojno izbranih tem
 • kreativno uporablja fotografske tehnike in pripomočke
 • arhivira posnetke
 • javno nastopa in utemeljuje svoje delo
 • uredi fotografske projekte in jih pripravi za javno predstavitev
 • dokumentira svojo javno predstavitev
 • upošteva zgodovino konceptov fotografskega medija
 • upošteva zgodovine fotografskih tehnik
 • analizira temelje fotografske kritike
 • analizira sodobne smernice v kreativni fotografiji
 • upošteva načela vizualnega sporočanja
 • upošteva načela pisnega sporočanja
 • upošteva načela javne predstavitve in nastopanja
izdela fotografijo za potrebe oglaševanja
 • zasnuje nalogo, izdela in predstavi idejno rešitev v dogovoru z naročnikom oz. skladno z razpisom
 • pripravi ustrezno okolje za fotografiranje oz. snemanje
 • izbere analogno ali digitalno snemalno opremo in svetila
 • fotografira z različnimi formati fotoaparatov
 • izdela poskusne posnetke v različnih variantah
 • posname slikovno gradivo za potrebe oglaševanja
 • uredi in pripravi fotografijo za naročnika: obdela fotografijo z ustrezno opremo, kašira, okvirja, pripravi fotografijo za prezentacijo
 • kreativno uporablja fotografske tehnike in pripomočke
 • arhivira posnetke
 • upošteva zgodovine vizualnih komunikacij
 • upošteva načela AV tehnik
 • upošteva načela psihologije medijskega sporočanja
 • upošteva načela tržnega komuniciranja
 • upošteva zakonodajo o avtorskem pravu in pravu osebnostnih pravic
 • upošteva tehnične predpise področja, na katerem deluje
 • uporablja zakonitosti dokumentiranja in arhiviranja
fotografira in izdela posnetke notranje opreme, notranjosti in zunanjosti arhitekturnega objekta, krajinske in urbanistične ureditve
 • uskladi z naročnikom zasnovo naloge, izdela in predstavi idejno rešitev
 • načrtuje in izbere primeren čas, položaj in svetlobo za fotografiranje oz. snemanje
 • izbere analogno ali digitalno snemalno opremo in svetila
 • fotografira z različnimi vrstami in formati fotoaparatov
 • izdela poskusne posnetke v različnih variantah
 • izdeluje fotografije notranjosti in zunanjosti arhitekturnega objekta, notranje opreme, urbanistične in krajinske ureditve na različnih nosilcih in v različnih tehnikah
 • uredi in pripravi fotografijo za naročnika: obdela fotografijo z ustrezno opremo, kašira, okvirja, pripravi fotografijo za prezentacijo
 • kreativno uporablja fotografske tehnike in pripomočke arhivira posnetke
 • razume zgodovino oblikovanja predmetov, arhitekture, oblikovanja krajine in urbanizma
 • razume pomen sodobnega oblikovanja predmetov, arhitekture, oblikovanja krajine in urbanizma
 • ravna s predmeti in z drugim gradivomumetniške ali zgodovinske vrednosti
fotografira in snema za potrebe dokumentiranja in arhiviranja ter arhivira posneti material
 • določi sisteme, načine in postopke dokumentiranja in arhiviranja gradiva
 • pripravi ustrezno okolje za fotografiranje oz. snemanje
 • izbere analogno ali digitalno snemalno opremo in svetila
 • izdela fotografijo za potrebe arhiviranja
 • preslika različne poltonske, črtne in barvne predloge, jih programsko obdela in pripravi za nadaljnjo uporabo
 • uredi, obdela z ustrezno programsko opremo in pripravi posnetke za naročnika
 • arhivira posnetke
 • upošteva različne dokumentacijske sisteme
 • upošteva sisteme, načine in postopke za arhiviranje in konzerviranje fotografskega gradiva
 • ravna z občutljivim arhivskim in drugim gradivom umetniške ali zgodovinske vrednosti
izvaja projektno delo
 • sodeluje pri zasnovi projekta
 • pripravi načrt projektnega dela (časovni razpored, uporaba materialnih sredstev in orodij, človeški viri, kontakti z naročnikom in izvajalci, oblikovno-izvedbene faze, preverjanje in vrednotenje dela)
 • opredeli faze in določi orodno procesiranje za posamezne rešitve
 • predlaga različne strokovne rešitve
 • vodi komunikacijo med naročnikom in izvajalcem projekta
 • pregleduje in ureja informacije o postopkih in delu
 • vodi strokovni tim in sodeluje v njem
 • upošteva zakonitosti in elemente projektnega dela fotografske produkcije
vodi poslovanje dejavnosti in strokovno svetuje stranki
 • vodi poslovanje fotografske dejavnosti oz. storitev
 • vodi fotografsko agencijo
 • vodi fotografsko galerijo
 • svetuje stranki pri izboru fotografskih storitev
 • svetuje stranki pri izboru ustrezne fotografske in snemalne opreme (strojne, programske) in potrošnega materiala
 • naroča in nabavlja fotografsko analogno in digitalno fotografsko opremo in potrošni material
 • vodi trženje fotografskega gradiva vseh vrst
 • išče in oblikuje inovativne oblike trženja in prodajnih poti za svoje izdelke in storitve
 • išče in izbira ustrezne dobavitelje in kupce za svoje izdelke in storitve
 • izvaja promocijo poklicnih storitev: pripravlja letake, zloženke in drugo informativno gradivo za različne ciljne skupine uporabnikov, informira različne medije
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in védenje
 • načrtuje fotografsko, filmsko in video analogno in digitalno tehniko ter ustrezne potrošne materiale
 • načrtuje aparate za reprodukcijo in prezentacijo slike
 • upošteva subjekte in gibanja na fotografskem trgu
 • upošteva zakonodajo o delovnem pravu in delovnih razmerjih
 • upošteva in spremlja osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja analizira pravila za sestavo poslovnega načrta
 • upošteva zakonodajo o avtorskem pravu in pravu osebnostnih pravic
 • upošteva tehnične predpise področja, na katerem deluje

Administrativna dela vodi administrativne procese v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja
 • evidentira in sprotno dokumentira delo in izvedene aktivnosti
 • vodi evidence dela in kadrov ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • izvaja analize, vodi evidence in pripravlja poročila
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah
 • uporablja programska orodja
 • načrtuje načine poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • načrtuje IT v delovnem procesu
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izdela, spremlja in realizira finančni načrt poslovanja
 • razišče trg kupcev in dobaviteljev in izbere najustreznejše
 • sklepa in pripravlja pogodbe s poslovnimi partnerji
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • analizira in spremlja finančno poslovanje podjetij ter elemente finančnega načrtovanja analizira pravila za sestavo poslovnega načrta
 • spremlja zakonodajo o delovnem pravu in delovnih razmerjihVodenje vodi strokovni tim in/ali sodeluje v njem
 • organizira delovni proces
 • organizira, vodi, koordinira in nadzira strokovni tim ali sodeluje v njem pri fotografski dejavnosti
 • nadzira storitev glede na postopke in metode dela pri različnih individualnih pristopih
 • uvaja izboljšave pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • motivira sodelavce za izvajanje kakovostnih fotografskih storitev
 • načrtuje funkcije in vloge posameznikov v delovnih skupinah
 • upošteva teorije osebnosti in psihologije dela
Nadzor dela izvaja nadzor nad delom v strokovnem timu in organizacijo dela za področje fotografije
 • svetuje, vodi in nadzira lastno delo, delo sodelavcev in strokovnega tima
 • organizira, vodi, koordinira nadzor fotografskih procesov in storitev ter sodeluje pri njemZagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost delovnih procesov in izvaja izbor in pregled izdelkov
 • išče nove rešitve in pristope
 • analizira načela holističnega pristopa pri obravnavi izdelka
 • ovrednoti kakovost in izbere posnetke glede na namen in končni cilj namembnosti izdelka
 • zagotavlja kakovost posnetkov
 • upošteva predpise o avtorskem pravu, pravu osebnostnih pravic idr. predpisih, ki se nanašajo na njegovo delo (zakonodaja o letalstvu – droni, zakonodaja o varovanju osebnih podatkov in ostala zakonodaja, ki opisuje regulativo s področja fotografije)
 • izvaja samoevalvacijo in evalvacijo lastnega strokovnega dela ter ga nenehno izboljšuje
 • spremlja novosti v stroki in se stalno strokovno izpopolnjuje
 • varuje poslovne skrivnosti
 • upošteva standarde kakovosti za področje fotografskih storitev
 • upošteva elemente poslovne odličnosti
 • upošteva in spoštuje načela poklicne etike
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • spremlja pravilno delovanje celotne strojne opreme v laboratorijih za analogno in digitalno obdelavo
 • vodi stalni nadzor nad vzdrževanjem delovnih sredstev in opreme
 • načrtuje ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in s strojno opremo
 • analizira nevarnosti sevanja in dela z električnimi aparaturami
Komunikacija komunicira s strokovnjaki, strankami, z naročniki; komunicira v slovenskem jeziku in v enem od svetovnih jezikov
 • komunicira s strokovnjaki, strankami, z naročniki
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo s strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo s strokovno terminologijo v enem od svetovnih jezikov
 • načrtuje metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • upošteva poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter o varovanju okolja
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zbira in sortira odpadne surovine in ustrezno odlaga škodljive snovi in embalažo
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Zoran Gregorič, Društvo fotografov Slovenije, Ljubljana
 • Katarina Podgoršek, Obrtno-podjetniška zbornica, Ljubljana
 • Blaž Žnidaršič, Foto Žnidaršič, Cerknica
 • Željko Stevanič, Interaktivni foto portal, d.o.o., družba za razvoj fotografije, Ljubljana
 • Srdjan Živulović, F. A. BOBO foto agencija - podjetje za fotografske storitve, Medvode

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.