Katalog

Naziv:

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

25.1.2011

Predhodniki:

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka (52000011)

Klasius-P16:

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka (1555540011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Skrbnik / skrbnica procesnih naprav - mehatronik / mehatroničarka 155555400 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Eno leto delovnih izkušenj pri delu s procesno opremo.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati so:
 • priprava kandidata na delo,
 • priprava in uporaba pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost izvedbe storitve,
 • racionalna uporaba materiala in energije,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje tehničnih navodil.


Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti pri delu.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:
Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
Izvedba 55
Dokumentacija 15
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • avtomatizirana procesna linija v simuliranem ali tipičnem delovnem okolju

9.2. Kadrovski pogoji

Komisija ima tri člane, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

 • visokošolska ali višješolska znanja s področja elektotehnike, elektronike in 5 let delovnih izkušenj pri delu s področja upravljanja in vzdrževanja ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Skrbnik / skrbnica procesnih naprav – mehatronik / mehatroničarka 155555400 ali
 • visokošolska ali višješolska znanja s področja strojništva in 5 let delovnih izkušenj pri delu s področja upravljanja in vzdrževanja ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Skrbnik / skrbnica procesnih naprav – mehatronik / mehatroničarka 155555400 ali
 • visokošolska ali višješolska znanja s področja mehatronike in 5 let delovnih izkušenj pri delu s področja upravljanja in vzdrževanja

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje procesni sistem
 • pripravi načrt za vzdrževanje ter spremljanje posodobitev in razširitev komponent procesnega sistema
 • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev komponent informacijskega in komunikacijskega sistema
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacijo, ogledi)
 • načrtuje preglede strojev in naprav
 • izdeluje tehnično prevzemne pogoje za nove naprave

 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog

Izdela ustrezen plan za tekoče vzdrževanje in remonte

 • predstavi evidenco servisnih posegov
 • pregleda arhiv posegov v avtomatizirani proces
 • izdela in utemelji plan vzdrževanja

Izdela tehnična navodila in delovni nalog

 • na podlagi planov vzdrževanja izdela delovni nalog in podrobna navodila za izvedbo servisa/remonta

Izdela delovno poročilo o opravljenih delih

 • zbere dokumentacijo o opravljenih delih
 • utemelji in pojasni potek servisa/remonta
izvaja montažo avtomatiziranega procesa
 • postavlja nove stroje
 • izvede prvi zagon stroja
 • pomaga pri demontaži, montaži (elektro)motorjev
 • kontrolira rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
 • kontrolira električne načrte in programsko opremo novih naprav

 

 • pozna zahtevane lastnosti rezervnih delov
 • pozna zahtevane lastnosti električnih načrtov in programske opreme novih naprav

Izvede montažo dela avtomatiziranega procesa

 • pregleda dokumentacijo
 • izdela načrt izvedbe
 • pripravi material in orodje
 • izvede montažo
 • opravi zagon
 • pojasni potek del
upravlja delovanje procesnih sistemov
 • upravlja posamezne dele procesnega sistema
 • izvaja in analizira standardne diagnostične teste enot procesnega sistema
 • pozna SW-sisteme za izvajanje/upravljanje procesnih sistemov za krmiljenje proizvodnje (MES - Manufacturing Execution System )

 • pozna osnove in tehnike procesne avtomatizacije
 • pozna orodja in jezik za procesne sisteme
 • pozna osnove robotike
 • pozna osnove CNC-tehnologije

Izvede osnovno parametriranje avtomatiziranega procesa

 • pregleda delovni nalog
 • pregleda obstoječe nastavitve avtomatiziranega sistema
 • na robotu (robotskemu simulatorju) napiše preprost program (pick and place)
 • s pomočjo računalnika napiše preprost program za obdelavo enostavnega obdelovanca, izdela izdelek na CNC- stroju ter na osnovi kontrolnih meritev ponastavi dolžino orodij
 • ugotovi skladnost uporabljenih nastavitev z zahtevami delovnega naloga
 • uporabi programsko orodje  za izvedbo nalog iz delovnega naloga
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
izvaja kontrolo procesa in opreme
 • kontrolira rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
 • kontrolira električne in strojne načrte ter programsko opremo novih naprav
 • opravlja redne kontrole varnostnih ukrepov
 • ustrezno ukrepa, da se odpravijo napake v najkrajšem možnem času
 • vodi arhiv večjih napak
 • vodi dnevnik servisov oziroma remontov
 • skrbi za nabavo strojnih in elektrodelov,  potrebnih za remont
 • preverja skladnost nadomestnih delov in pravilnost vgradnje
 • izdela poročilo o servisu oziroma remontu

Preglede varnostne ukrepe na avtomatiziranem procesu

 • pregleda stanje
 • pojasni funkcionalnost uporabljenih varnostnih ukrepov
 • predlaga izboljšanje ali uskladitev z obstoječimi predpisi
vzdržuje in nadzira pravilnost delovanja naprav v avtomatiziranem sistemu
 • nadzira delovanje posameznih sklopov v procesnem sistemu
 • menja module oz. podsklope, senzorje in aktuatorje
 • izvaja zamenjave in nastavitve elementov procesnih sistemov
 • sodeluje pri prevzemanju, zagonu in preizkušanju procesnih naprav, sistemov in podsistemov
 • samostojno vzdržuje in servisira procesne in krmilne naprave
 • vzdržuje krmilne sisteme proizvodnih linij
 • vzdržuje procesno opremo
 • dodaja popravke programske opreme

 • pozna in vzdržuje aplikacije na ravni povezav med krmilnikom in strežnikom
 • pozna elemente, materiale in tehnologije v elektroniki in v procesni tehniki
 • pozna osnove računalniških komunikacij in protokolov
 • pozna delovanje in funkcije posameznih elektronskih sklopov
 • pozna funkcije in delovanje elementov procesnih sistemov
 • pozna osnove elektroenergetskih elementov, strojev in naprav energetske elektronike
 • pozna osnove računalniško integriranih proizvodnih sistemov
 • pozna SW-orodja in aplikativne rešitve za komunikacijo/povezovanje krmilnikov na strežnik

Vzdržuje, nadzira pravilnost delovanja naprav v avtomatiziranem sistemu

 • pregleda dokumentacijo vzdrževalnih del
 • pregleda avtomatiziran sistem
 • utemelji potrebne posege v avtomatiziranemu procesu
 • pojasni postopek nabave rezervnih delov, skladiščenje in evidentiranje
vzdržuje programsko in strojno opremo ter arhivira dokumentacijo za vzdrževanje avtomatiziranega sistema
 • vzdržuje in arhivira programsko opremo krmilnikov
 • vzdržuje in arhivira programsko opremo procesnih računalnikov
 • vzdržuje in arhivira dokumentacijo za vzdrževanje

 • pozna osnove programskih jezikov in generativnih orodjih, ki se uporabljajo na področju krmiljenja procesov

Vzdržuje in arhivira programsko opremo ter dokumentacijo za vzdrževanje avtomatiziranega procesa

 • pregleda stanje strojne in  programske opreme
 • ugotovi ustreznost strojne in programske opreme
 • izvede posodobitve strojne in  programske opreme
 • posodobi arhiv avtomatiziranega procesa
diagnosticira napake
 • ugotavlja napake s programsko in strojno opremo

 

 • pozna možne napake
 • pozna programsko in strojno opremo za ugotavljanje napak
 • pozna zgradbo strojev in naprav ter funkcije njihovih delov

Diagnosticira napake

 • ugotovi in locira napako s pripomočki
 • utemelji postopek lociranja napake
 • pojasni postopek ukrepanja glede na ugotovljeno napako
odpravlja napake delovanja v procesnem sistemu
 • lokalizira in odpravlja manjše napake v procesnem sistemu
 • lokalizira kompleksnejše napake  in jih posreduje ustreznim strokovnjakom, da jih odpravijo
 • odpravlja napake delovanja procesnih sklopov s pomočjo vizualizacijskih (SCADA) sistemov

 

 • pozna merilno opremo, merilne metode in tehnike ter se usposobi za izvajanje meritev zahtevnih elektronskih sklopov in naprav
 • pozna meritve zahtevnih elektronskih sklopov in naprav
 • pozna generativna SW-orodja za razvoj sistemov SCADA

Odpravi napako v delovanju avtomatiziranega sistema

 • pripravi ustrezno strojno in programsko orodje
 • odpravi napako v avtomatiziranemu sistemu z upoštevanjem navodil proizvajalca
 • pojasni postopek odpravljanja napake
 • izdela predpisano dokumentacijo o opravljenem delu
izvaja zahtevna popravila okvar avtomatiziranega procesa
 • izvaja generalna popravila pnevmatičnih, hidravličnih ter električnih strojev in naprav
 • zamenjuje razne jermene, ležaje, tekoče trakove
 • vzdržuje in popravlja pnevmatične kompresorje, hidravlične agregate, akumulatorje, črpalke, varnostne ventile
 • izdeluje in vzdržuje pnevmatske in hidravlične cevovode
 • odpravlja napake in vzdržuje elektronske in elektrosisteme
 • zamenjuje elektronske module
 • izvaja manjša programiranja PLC-krmilnikov
 • konfigurira enostavne elektronske komponente (frekvenčni regulatorji, merilniki temperature)
 • izvaja meritve električnih in neelektričnih veličin

 • pozna zgradbo in delovanje pnevmatičnih, hidravličnih ter električnih strojev in naprav
 • pozna zgradbo in delovanje avtomatiziranih proizvodnih linij
 • pozna zgradbo in delovanje pnevmatičnih kompresorjev, hidravličnih agregatov, akumulatorjev, črpalk
 • pozna vlogo in delovanje PLC-krmilnikov
 • pozna računalniško programsko opremo, ki jo uporablja pri svojem delu
 • pozna metode merjenja električnih in neelektričnih veličin

Izvede popravilo okvare avtomatiziranega procesa, ki vključuje elemente hidravlike in pnevmatike

 • ugotovi in pojasni okvaro ter utemelji možne vzroke
 • ob okvari procesa napravi načrt popravila
 • pripravi potreben material in orodje
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede popravilo okvare
 • izdela poročilo o opravljenih delih
 • pojasni potrebne aktivnosti po zaključenem delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bartenschlager J., Mehatronika 2009
 • Mlakar, F., Splošne električne meritve, Slovenska knjiga, Ljubljana, 1990.
 • Štandeker, C., Krmilja in regulacije, TZS, Ljubljana,, 1989.
 • Zupančič, B., Zvezni regulacijski sistemi – I. del, ZAFER, Ljubljana,  1997.
 • Dolinar, D., Dinamika linearnih sistemov in regulacije, FERI, Maribor , 1997.
 • Vodovnik, L., Reberšek, S., Uvod v digitalno tehniko, FER Ljubljana, 1994.
 • Rugelj, T., Osnove mikrokontrolerjev na primeru MC6803, Metra inženirning, 1992.
 • Bratko, I., Mikrokrmilnik 68HC11, Ljubljana, 1995.
 • Štandeker, C., Digitalni sistemi in krmilja, TZS, Ljubljana.
 • Stropnik, J., Dinamika. TZS, Ljubljana, 1996.
 • Cvetaš, F., Trdnost. TZS, Ljubljana, 1995.
 • Stropnik, J., Hidromehanika. TZS, Ljubljana, 1999.
 • Kraut, B., Strojniški priročnik, TZS, Ljubljana, 1999.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Stanko Blatnik, IPAK
 • Gorečan Rajko, Gorenje d.d.
 • Zdravko Zore, Pivovarna Union d.d
 • Borut Marjetič, Pivovarna Union d.d
 • Horvat Jože, Mura d.d.
 • Damjan Hajsek, CPI
 • Darko Hribar, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:

 • mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI


14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Miloš Požar, Iskra Avtoelektrika d.d.
 • Peter Tovšak, Gorenje d.d.
 • Andro Glamnik, Šolski center Celje
 • Viktor Jemec, Srednja šola Domžale
 • Sergio Tončetič, Društvo vzdrževalcev Slovenije
 • Davorin Majkus, CPI

Koordinator:

 • Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.