Poklicni standard

Naziv:

Bionik tehnolog/tehnologinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.1.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Okoljevarstvena tehnologija (0712)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Bionik tehnolog/tehnologinja (15038060)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi in pravili stroke
 • racionalno rabi energijo, gradiva (materiale) in čas
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • razvija podjetnostne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pripravlja izvedbene načrte za bionske sisteme
 • komunicira z deležniki v slovenskem in v vsaj enem tujem jeziku
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • razume poklicno in etično odgovornost
 • se zaveda pomena nadaljnjega in vseživljenjskega izobraževanja ter posreduje znanja
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi bionskih projektov
 • sodeluje pri načrtovanju, izvedbi posodobitev ter nadzoru in optimiranju bionskih procesov
 • identificira in analizira obstoječe bionske procese ter vključuje nove izsledke
 • vključuje alternativne vire energije v bionske procese
 • spremlja informacije o bionskih procesih
 • uporablja interdisciplinarna znanja biologije in tehnike za reševanje konkretnih izzivov v okolju

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje, organizira in analizira lastno delo in delo drugih
 • pozna metode načrtovanja, načine organiziranja in koordiniranje del ter aktivnosti
 • obvlada izdelavo terminskih in letnih programov dela ter metode načrtovanja stroškov
 • pozna organiziranost ustanove in kompetence zaposlenih
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira lastno delo in delo skupin
 • izdeluje terminske programe in letne načrte del ter aktivnosti
 • spoznava in obvladuje delovne procese, tehnološke standarde in pravno podlago
 • načrtuje cikluse (preverjanja) preventivnih pregledov bioničnih procesov
 • ravna skladno s standardi kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, ter energetskega upravljanja (ISO)
 • sodeluje pri načrtovanju potreb po kadrih, skrbi za izobraževanje in usposabljanje delavcev ter načrtuje organizacijo internega izobraževanja in usposabljanja
 • vodi evidence in pripravlja delovna poročila
 • spremlja razvoj stroke in posreduje znanje sodelavcem pozna ustrezne domače in mednarodne standarde
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi delovno mesto
 • pozna rabo objektov, opreme, orodij, gradiv in pripomočkov za delo
 • pripravi sredstva, opremo in gradiva za delo
Operativna dela Vodi bionske procese in postopke (preventivne in sanacijske)
 • načrtuje in vodi procese pridelave in predelave z optimalno uporabo energije in gradiv
 • načrtuje in vodi tehnološke procese za predelavo gradiv v bionske izdelke
 • vodi proizvodnjo v bionskih procesih
 • sestavlja elemente in komponente v zahtevnejše bionske sisteme
 • prevzema standardne elemente potrebne za bionski proces
 • preizkuša in krmili bionske sisteme
 • s pomočjo računalniških sistemov načrtuje in analizira delovanje bionskih sistemov
 • pripravi povezovanje naravnih procesov in tehnoloških sistemov v enostavne, tehnično rešljive bionske sisteme
 • preudarno uvaja ekološko in tehniško izboljšane rešitve v industrijske procese
 • preusmerja obnovljive vire energije v bionske procese
 • oblikuje, načrtuje in izdeluje makete ter modele
 • sodeluje s strokovnjaki pri proučevanju možnosti uporabe bionskih procesov za povečanje energetske učinkovitosti
 • uvaja izboljšave v bionske procese
 • vzorči, vrednoti, ločuje snovi  in ustrezno ravna z njimi
 • pozna vrste in kategorije snovi
Pripravlja izvedbene načrte in spremlja ter nadzira tehnološke postopke za pridobivanje energije iz alternativnih virov
 • pozna osnovne postopke pridobivanja energije iz alternativnih virov
 • sodeluje pri pripravi izvedbenih načrtov za proizvodnjo energije iz alternativnih virov
 • spremlja in nadzira tehnološke postopke za pridobivanje energije iz alternativnih virov
 • pozna tehnologijo in opremo za pridobivanje energije iz alternativnih virov
Razvija podjetnostne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sodeluje pri pripravi poslovnega načrta
 • svetuje pri uporabi in prodaji bionskih izdelkov, naprav in pripomočkov
 • trži in promovira storitve, produkte in tehnologije bionike
 • raziskuje in analizira trg kupcev in dobaviteljev
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • svetuje pri uporabi in prodaji bioničnih izdelkov, naprav in pripomočkov
 • nadzoruje pridobivanje energije iz alternativnih virov
 • pozna ekonomiko bionskih procesov
 • upošteva osnove finančnega poslovanja podjetij
 • pozna ekonomiko bionskih procesov in izdelkov
 • upošteva osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
Sodeluje pri pripravi in izvajanju domačih in mednarodnih projektov
 • sodeluje pri pripravi projektne dokumentacije
 • sodeluje pri izvedbi razvojnih projektov in raziskav
 • vodi komunikacijo med naročnikom in izvajalci projekta
 • pregleduje in ureja informacije o postopkih in delu
 • sodeluje pri pripravi vsebinskih in finančnih poročil o izvedbi projekta
 • sodeluje pri razvojnem delu v okviru teh projektov
 • pozna zakonitosti in elemente projektnega dela
Načrtuje in razvija bionske procese
 • idejno načrtuje nove in rekonstruira obstoječe bionske procese (v sodelovanju z drugimi strokovnjaki)
 • analizira obstoječe bionske procese
 • optimira bionske procese
 • izdela študijo izvedljivosti rekonstrukcij obstoječih in novih bionskih procesov
 • izboljšuje bionske procese
 • spremlja in proučuje procese in razvojne dosežke na področju tehnike in razvoja novih gradiv
Vodenje Sodeluje v strokovnem timu
 • koordinira izvajanje procesov in storitev
 • motivira sodelavce za kakovostno izvajanje nalog
 • pozna osnovne zakonitosti projektnega dela in vodenja
 • pozna in uporablja sodobne metode timskega in projektnega dela
 • pozna funkcije in vloge posameznikov v delovnih skupinah
 • vodi skupine pri implementaciji ter vzdrževalnih in servisnih delih bionskih sistemov;
 • vodi in izvaja projektno delo
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
Nadzor dela Nadzira delo v strokovnem timu
 • organizira, koordinira, vodi in nadzira lastno delo, delo sodelavcev in strokovnega tima
 • nadzira izvajanje dogovorjenih postopkov pri izvajalcih
 • nadzira montažo in demontažo bionskih komponent in sklopov v kompleksnih sistemih in bionskih procesih
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • uporablja standardizacijo in sisteme za zagotavljanje celovite kakovosti po domačih in mednarodnih standardih
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela skladno s tehnološkim postopkom
 • spremlja rezultate dela, uresničevanje programov in načrtov ter predlaga ukrepe
 • oceni kakovost in uspešnost procesov v delovnem okolju
 • predlaga postopke za izboljšanje procesov dela
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
Komunikacija Komunicira s sodelavci in z ostalimi deležniki
 • komunicira s strankami in jim svetuje
 • komunicira s sodelavci in strokovnjaki
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • strokovno komunicira v slovenskem jeziku
 • strokovno komunicira v enem tujem jeziku
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • pozna in uporablja načela poklicne in poslovne etike
Varovanje zdravja in okolja Skrbi za varnost pri delu, zdravje in varovanje okolja
 • izvaja ukrepe za varno delo, varstvo pred požarom in varstvo okolja
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in nevarnimi snovmi
 • skrbi za obvezno uporabo zaščitnih sredstev potrebnih v delovnem procesu
 • skrbi za zdravju primerno opremljeno delovno okolje
 • skrbi za pravilen odvoz nevarnih snovi
 • ravna skladno z zakonodajo in s pravnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Štefan Čelan, Mestna občina Ptuj, Ptuj
 • Robert Grah, SG Automotive d. o. o., Mestni trg 5b, Slovenske Konjice
 • dr. Janez Petek, Lokana energetska agentura LEA, Spodnje Podravje, Ptuj
 • Janez Škrlec, Predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Ljubljana
 • dr. Rebeka Kovačič Lukman, Nigrad d. d., Maribor
 • Milan Krušič, Talum, Kidričevo
 • Franc Merc, Čisto mesto, Ptuj
 • Nuša Pavlinjek, Rotto, Murska Sobota
 • mag. Tomaž Žirovnik, Zavod za zaposlovanje, Ptuj
 • mag. Andrej Hanžič , Enersis, Maribor
 • Miran Potočnik, Telekom d.d. (Avtenta d. o. o.)
 • Jožef Babič, AJM okna-vrata-senčila d. o. o., Pesnica pri Mariboru
 • Robert Harb, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola,  Ptuj
 • Marjan Bezjak, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Koordinator:
 • Barbara Kunčič , CPI, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.