Katalog

Naziv:

Romski koordinator/romska koordinatorica

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

6.4.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (0011)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Romski koordinator/romska koordinatorica (1460.005.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Romski koordinator/romska koordinatorica  1460.005.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
 • Ustno in pisno obvladovanje slovenskega ter ustno obvladovanje romskega jezika/dialekta.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Romski koordinator/romska koordinatorica  1460.005.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
 • Ustno in pisno obvladovanje slovenskega ter ustno obvladovanje romskega jezika/dialekta.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Je ni.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Teoretično in praktično z zagovorom.
 • Teoretično preverjanje se izvaja v slovenskem jeziku, praktično pa v romskem in slovenskem jeziku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • funkcionalna pismenost
 • besedno komunikacijo v slovenskem in romskem jeziku/dialektu in nebesedno komunikacijo
 • poznavanje položaja in potreb pripadnikov romske skupnosti
 • poznavanje pomena in delovanja lokalnih organizacij, ki delujejo na področju socialnega vključevanja Romov
 • zavzemanje in spodbujanje vrednot sožitja in multikulturnosti

Izločilna Merila

 • funkcionalno nepismenost
 • pomanjkanje komunikacijskih spretnosti
 • neobvladovanje slovenskega jezika
 • nepoznavanje romske kulture in romskega jezika/dialekta
 • nepoznavanje pomena in delovanja lokalnih organizacij, ki delujejo na področju socialnega vključevanja Romov
 • nasprotovanje in neupoštevanje vrednot sožitja in multikulturnosti

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
izvedba40
ustni zagovor60

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Romski koordinator/romska koordinatorka

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Posebne prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami niso potrebne.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • gradivo z elementi romske kulture (npr. revije, knjige, članki, pesmi, slikanice, …)
 • računalnik z dostopom do internta

9.2. Kadrovski pogoji

 • vsaj eden z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva oz. kulture, od tega 5 let delovnih izkušenj z integracijo Romov;
 • vsaj eden z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva oz. kulture, od tega 2 leti delovnih izkušenj z integracijo Romov

Po potrebi se v delo komisije dodatno vključi oseba, ki razume in govori romski jezik/dialekt kandidata.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sodeluje pri organizaciji in izvajanju programov v izobraževanju odraslih
 • sodeluje z organizatorji izobraževanja pri vključevanju elementov romske kulture in identitete v različne izobraževalne programe
 • spremlja organizirane skupine odraslih Romov v sklopu izobraževalnih programov/projektov na obiskih različnih krajev in institucij
 • organizatorjem in izobraževalni instituciji posreduje informacije, ki so potrebne za medsebojno sodelovanje in organizacijo dejavnosti
 • zbira mnenja, predloge in informacije o izobraževalnih potrebah odraslih Romov in jih posreduje organizatorjem izobraževanj
 • informira pripadnike romske skupnosti o izobraževalni ponudbi izobraževanja odraslih
 • različna gradiva po potrebi in skladno z zmožnostmi dopolni s prevodi v romskem jeziku/dialektu
 • obvlada komuniciranje v slovenskem in romskem jeziku/dialektu in ga ustrezno uporablja
 • pozna in razume potrebe in interese odraslih Romov za izobraževanje
 • pozna elemente romske kulture in romske ustvarjalce
 • Opiše svojo vlogo pri organizaciji in izvajanju programov za izobraževanja odraslih
  • predstavi izobraževalne interese odraslih Romov
  • predstavi načine sodelovanja z organizatorjem izobraževanja odraslih Romov
  • predstavi načine sodelovanja z romskim pomočnikom
  • določen program izobraževanja odraslih predstavi v romskem jeziku/dialektu
  • predstavi vsaj tri načine informiranja odraslih Romov o določeni izobraževalni ponudbi
  • opiše značilnosti romske in slovenske kulture kot načina življenja
  • za določen izobraževalni program za odrasle napiše kratek povzetek, ga uredi z urejevalnikom besedila
  • besedilo v digitalni obliki pošlje na določen e–poštni naslov preko interneta
sodeluje z udeleženci izobraževanja, romskimi starši in skrbniki romskih otrok ter vzgojno-izobraževalnimi institucijami
 • po potrebi opravlja obiske na domu udeležencev izobraževanja ali romskih otrok na podlagi vabila/naročila pristojne službe
 • pomaga staršem oz. skrbnikom romskih otrok pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole/vrtca
 • posreduje informacije, vabila, obvestila in ostala pisna gradiva staršem oz. skrbnikom romskih otrok
 • spodbuja starše oz. skrbnike romskih otrok in otroke same k rednemu obiskovanju šole/vrtca
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju dejavnosti v okolju
 • spodbuja odrasle k vključevanju in rednemu obiskovanju izobraževalnih programov idr. aktivnosti v okolju
 • pripadnikom romske skupnosti predstavlja pomen izobraževanja za nadaljnje življenje in pridobitev poklica
 • spodbuja Rome k vključevanju v razne oblike usposabljanja za delo in k rednemu obiskovanju teh oblik ter pojasnjuje druge koristi različnih oblik zaposlenosti
 • pojasnjuje pomen osebne higiene, higiene bivalnih prostorov in urejenosti naselja posameznikom, družinam in pripadnikom romske skupnosti
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • pozna elemente romske kulture in romske ustvarjalce
 • pozna značilnosti življenja romskih skupnosti
 • zna komunicirati v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • zna upoštevati interese in potrebe otrok ter odraslih udeležencev izobraževanja
 • pozna pomen izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja
 • pozna pomen prostočasnih aktivnosti
 • pozna in razume načela zdravega življenja in se po njih ravna
 • Opiše način sodelovanja s starši oz. skrbniki romskih otrok:
  • prebere vabilo in ga predstavi
  • v romskem jeziku/dialektu pove, kako bi starše oz. skrbnike romskih otrok motiviral za udeležbo in kako bi jim predstavil dnevni red
  • predstavi pomen in potrebnost udeležbe na roditeljskih sestankih
  • opiše načine komunikacije med starši oz. skrbniki otrok in šolo
  • opiše pomen zdravega načina življenja in higiene
 • Opiše način sodelovanja z izobraževalnimi institucijami:
  • opiše načine komunikacije z izobraževalnimi institucijami
  • pove razloge, zakaj je zaključek šole pomemben za nadaljnje življenje posameznika
  • našteje možne prostočasne aktivnosti, ki se izvajajo v okviru izobraževalnih institucij
  • določen seznam prisotnih uredi v urejevalniku besedila na računalniku
  • pregleda in predstavi šolski red
sodeluje s pripadniki romske skupnosti, ki se ukvarjajo z romsko tematiko
 • sodeluje z romskim svetnikom z namenom obveščanja lokalne skupnosti o potrebah Romov
 • sodeluje z Romi v organih za romska vprašanja na občini/ah z namenom izboljšanja položaja pripadnikov romske skupnosti v lokalni skupnosti
 • sodeluje z romskimi društvi in združenji v okolju in na ravni države
 • sodeluje z ostalimi romskimi koordinatorji v okolju in na ravni države
 • pozna romsko tematiko
 • pozna delovanje romskih društev
 • zna primerno komunicirati
 • Opiše način sodelovanja s pripadniki romske skupnosti pri reševanju romske tematike
  • opiše romsko problematiko
  • opiše vlogo romskega svetnika in predstavnikov romske skupnosti
  • našteje romska društva, združenja in njihove dejavnosti
  • opiše načine sodelovanja z ostalimi romskimi koordinatorji
  • našteje občinske organe za romska vprašanja in opiše načine sodelovanja z njimi
  • poišče informacije o delovanju romskih društev, njihovi kulturni ustvarjalnosti
sodeluje s Centrom za socialno delo, z Zdravstvenim domom, Zavodom za zaposlovanje, Rdečim Križem, Karitasom in drugimi organizacijami
 • pomaga odraslim Romom pri komunikaciji (pisni in ustni) z različnimi institucijami na področju izobraževanja, uprave, socialnega varstva in zdravstva
 • po potrebi posreduje informacije pristojnim službam/organizacijam o dogodkih, dejavnostih v okolju
 • po potrebi posreduje informacije o morebitnih težavah/potrebah/posebnostih v romskih družinah
 • obvešča starše oz. skrbnike otrok o razpisih in posreduje ustrezne obrazce
 • sodeluje pri zagotavljanju materialne in nematerialne pomoči za otroke in odrasle
 • obvešča pripadnike romske skupnosti o aktualnih informacijah v okolju in državi, še posebej o tistih, ki se nanašajo na Rome in so zanje koristne
 • pomaga pri informiranju in obveščanju Romov o prostih delovnih mestih
 • spodbuja pripadnike romske skupnosti k aktivnemu iskanju zaposlitve ali samozaposlitve in osvešča o pomenu njihove ohranitve
 • spodbuja pripadnike romske skupnosti k humanitarnemu delu oz. k aktivnostim na področju nepridobitnih dejavnosti
 • sodeluje pri pripravi priporočil Romom pri iskanju zaposlitve
 • pomaga Romom pri tolmačenju in uporabi informacij
 • pozna način delovanja javnih in drugih organizacij
 • pozna organizacije v okolju, ki lahko nudijo pomoč otrokom in odraslim pripadnikom romske skupnosti
 • zna oceniti naravo informacije in potrebo po njeni obravnavi v določeni organizaciji
 • zna poiskati ustrezne informacije in jih posredovati na ustrezen način
 • Opiše sodelovanje s posameznimi institucijami
  • s pomočjo interneta najde ustrezne podatke za pripadnike romske skupnosti
  • podatke o delovnih mestih prenese na osebni računalnik in jih uredi
  • pove kako bi zbrane podatke predstavil pripadnikom romske skupnosti
  • podatke v digitalni obliki pošlje na določen e–poštni naslov preko interneta
  • napiše prijavo na prosto delovno mesto
  • izpolni določen obrazec za zagotavljanje materialne ali nematerialne pomoči in pove, kako bi ga vložil
  • pove, kje in na kakšen način lahko posameznik pridobi in pripravi priporočila za zaposlitev
  • opiše vlogo določene institucijo v okolju, ki nudi pomoč otrokom in odraslim pripadnikom romske skupnosti
  • opiše nevarnosti neprimernega ravnanja z odpadki
  • pove kako in zakaj bi Rome navajal k urejenemu domu in okolici

12. Literatura, strokovno gradivo

 • 15. obletnica Romani Union Murska Sobota [Videoposnetek]; Murska Sobota : Romani Union, 2005
 • 15. obletnica [Videoposnetek] : 1990-2005 : dvorana Kina Park, Murska Sobota, 17. december 2005; [Murska Sobota : Romani Union], 2005
 • Dan Romov 2005 [Videoposnetek] : prireditev ob dnevu Romov : Metlika, 2. april 2005; [Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije], 2005
 • Dan Romov 2005 [Videoposnetek] : Murska Sobota, 8. [i.e. 9.] april 2005¸[Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije], 2005
 • Deš Berš [Videoposnetek] = 10 let : pregled prispevkov o Romih na TV AS : 1996-2001; Murska Sobota : ROMIC, [2004]
 • Mama so kerava [Zvočni posnetek] = Mama, kaj bom jaz naredil; [Lokve pri Črnomlju : Kulturno romsko društvo Verošo], p 2003
 • Romano dij 2004 [Videoposnetek] = Svetovni dan, Murska Sobota : ROMIC, 2004
 • Romov 2004 : Murska Sobota, 10.4.2004
 • Suita Romani [Zvočni posnetek] [Ljubljana] : Amala Records, p 2004, 2005
 • Amaro drom = Naša pot, Murska Sobota : Romani union, 2006; Murska Sobota : Romsko društvo Romani union, 2006
 • Evropa, Slovenija in Romi : zbornik referatov na mednarodni konferenci v Ljubljani, 15. februarja 2002; Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 2003
 • Integracijski pristopi¸ Ljubljana : Mednarodna organizacija za migracije, 2004
 • Kasandra : romska pravljica¸ Kamenci : #Romsko društvo #Romano pejtaušago, Murska Sobota : Eurotrade print, 2006
 • Otroci, zapojte z nami! [Glasbeni tisk] = Ćhavalen, gilaven amencar!; Ljubljana : Studio Print, 2005-<2006>
 • Poklicno informiranje in svetovanje za Rome – PISR; Črnomelj : Zavod za izobraževanje in kulturo, 2006
 • Romani čhib II = Romski jezik II¸ Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 2006
 • Samo hari bajt = Samo malo sreče¸ [Lokve pri Črnomlju : Kulturno romsko društvo, Vešoro], 2005
 • Vzgoja in izobraževanje otrok Romov v luči šolsko-reformnih prizadevanj v SR Sloveniji (Mladen Tancer)
 • Socialno delo pri vključevanju romskih otrok v OŠ (Diplomska naloga Mag. Irena Hlača)
 • Periodične publikacije:
 • Prisluhnite Romom : [zvočni posnetki: radijske oddaje ROMIC-a]
 • Romano glauso : časopis Romskega društva Čapla Vanča vas – Borejci
 • Romano Kipo : Informations-Zeitung Kulturverein Oesterreichischer Roma
 • Romano nevijpe : časopis Romani Union - društva Romov občine Murska Sobota
 • Romano them
 • Romski zbornik

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Meta Gašperšič, Razvojno-izobraževalni center NM
 • Jasna Ignjatič, OŠ Bršljin
 • Irena Fišter, OŠ Bršljin
 • dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo
 • mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo, OE NM
 • Alenka Pavlovec, MŠŠ
 • dr. Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Mitja Bulič,
 • dr. Tatjana Vonta, Pedagoški Inštitut
 • dr. Suzana Čurin, Ministrstvo za kulturo
 • mag. Irena Hlača, OŠ Šmihel
 • Nada Krašovec-Klančar, CSD Metlika
 • Alan Jurakovič, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota
 • Goran Serec, RRA Mura
 • Petar Brezić, SPTŠ Murska Sobota
 • Ludvik Sukič, SPTŠ Murska Sobota
 • Jožef Škalič, OŠ Kuzma
 • Drago Šiftar, Mestna občina Murka Sobota
 • mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
 • Anton Hudorovac, R.S. Črnomelj
 • Danica Ošlaj, MDDSZ
 • Maja Vižin, Urad vlade RS za narodnosti
 • Tjaša Plohl, Urad vlade RS za narodnosti
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Velkov, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.