Poklicni standard

Naziv:

Kontrolor/kontrolorka živil

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Kontrolor/kontrolorka živil (54100301)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kontrolor/kontrolorka živil (14146640)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. varovati zdravje in okolje
 4. komunicirati s sodelavci in strankami
 5. zagotavljati kakovost opravljene storitve
 6. vzeti, sprejeti in pripraviti vzorce za laboratorijske analize in teste
 7. opraviti senzorične in mikrobiološke, kemijske in fizikalne analize
 8. pomagati pri razvoju novih izdelkov, tehnologij, metod in postopkov
 9. nadzirati higieno dela v skladiščih in proizvodnji


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • organizira svoje delo in delo manjše skupine
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini in oddelku

 • izdeluje  interna navodila za delo
 • razdeluje delovne naloge
 • pozna živilsko zakonodajo in standarde
skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov) in nadzira kritične točke
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin, polizdelkov v proizvodnem procesu
 • nadzira vse zapise, ki jih zahtevajo predpisi (kontrola teže izdelkov, zapisi HACCP-sistema …)
 • skrbi za predpisano obvladovanje alergenih sestavin
 • vodi dokumentacijo o izmetu in recikliranju
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
 • pozna osnove HACCP
 • pozna   nevarnosti navzkrižne kontaminacije z alergeni
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in nadzira higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo
 • dela pri operativni pripravi, planiranju in normiranju proizvodnje
 • skrbi za urejenost delovnega prostora
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • pozna osnove ekologije in skrbi za varovanje okolja
Operativna dela jemlje, sprejema in pripravlja vzorce za laboratorijske analize in teste
 • sprejema  in evidentira vzorce
 • vzorči izdelke, polizdelke, surovine, embalažo, repromateriale in druga pomožna sredstva
 • sprejema, pregleduje in ureja dokazila dobaviteljev o kakovosti in zdravstveni ustreznosti surovin in embalaže
 • pravilno skladišči, transportira in arhivira vzorce
 • pozna pravila vzorčenja
 • zna vzorčiti posamezne tipe izdelkov
 • zna pravilno ravnati z vzorci
 • pozna zakonodajo o kontroli kakovosti
opravlja senzorične in mikrobiološke, kemijske in fizikalne analize v proizvodnji, na terenu in v laboratoriju
 • kontrolira kakovost surovin, polizdelkov, izdelkov in embalaže
 • opravlja vhodno kontrolo surovin in embalaže
 • opravlja kontrolne senzorične, kemijske, fizikalne in mikrobiološke analize
 • opravlja kemične analize čistilnih in dezinfekcijskih sredstev in predlaga korekcije
 • kontrolira tehnološka merila in termometre
 • pozna analizne metode za izvajanje senzoričnih, kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških analiz
 • zna varno ravnati s kemikalijami
 • zna izračunati rezultate analiz
pomaga pri razvoju novih izdelkov, tehnologij, metod in postopkov
 • analizira in pomaga pri odbiri nove surovine, polizdelkov, pomožnih materialov in embalaže za izdelavo novega izdelka
 • sodeluje pri izdelavi novega izdelka  in laboratorijski kontroli  
 • opravlja interne senzorične analize vzorcev novih izdelkov
 • opravlja primerjalna testiranja vzorcev
 • opravlja kontrolo tehnoloških procesov
 • opravlja meritve in analize pri uvajanju novih tehnologij v proizvodnjo
 • pozna tehnološke postopke v živilstvu
 • zna prilagoditi standardne analizne metode novim vzorcem
 • zna senzorično analizirati nove izdelke
nadzira higieno dela v skladiščih in proizvodnji
 • kontrolira čiščenje
 • jemlje brise
 • nadzira recikliranje polizdelkov, izdelkov in izmeta
 • skrbi za ločeno zbiranje in odstranjevanje odpadkov
 • pozna čistilna sredstva
 • pozna kemikalije
 • pozna postopke recikliranja

Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • dokumentira, posreduje in arhivira dobljene rezultate analiz
 • zapisuje naročila in proizvedene količine
 • vodi evidenco zalog
 • vodi dokumentacijo zagotavljanja kakovosti
 • vodi HACCP-evidence
 • pozna osnovna programska orodja za arhiviranje in obdelavo podatkov
 • zna izpolnjevati dokumentacijo
 • obvlada delo z računalnikom
Komercialna dela sodeluje pri nabavi kemikalij, surovin in pomožnega materiala
 • opravlja količinski in kakovostni pregled zalog
 • načrtuje nabavo surovin
 • pozna tehnike nabave
 • zna pravilno shranjevati kemikalije

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • opravlja kontrolo surovin
 • opravlja medprocesno kontrolo
 • kontrolira kakovost končnega izdelka
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • prepozna in določi nekakovostne surovine, polizdelke in izdelke
 • sodeluje pri reševanju reklamacij
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove higienskega minimuma prostora in strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami, aditivi,  polizdelki in končnimi izdelki
 • zna kontrolirati kakovost surovin in izdelkov
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna sistem HACCP
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada komuniciranja v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja skrbi za varnost, zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • skrbi za ločeno zbiranje in odstranjevanje odpadkov
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe naprav in aparatur
 • zna pravilno ravnati z odpadki
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Branka Vezjak, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Maribor
 • Tomaž Šlibar, NIMROD, d. o. o., Nova Gorica
 • Anton Grilanc, Mlekarna Celeia
 • Dragica Ergaver, Fructal Ajdovščina
 • Robert Piskač, Pekarstvo Piskač, OZS
 • Alenka Hmelak Gorenjak, Živilska šola Maribor
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Boris Kovač, Mlinotest Ajdovščina
 • Mateja Modic, Žito Ljubljana
 • Martina Zabukošek, Perutnina Ptuj
 • Andreja Banko, Panvita
 • Sandra Beer, Viški vrtci, Ljubljana
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda

 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.