Poklicni standard

Naziv:

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica (70454431)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica (13662070)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo in delo v skupini v sodelovanju z avtorji skladno z lastno idejno zasnovo glasbenih oddaj
 2. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 3. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe in okolja
 4. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 5. sporazumevati se z deležniki v materinem jeziku
 6. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 7. izdelati predlog vsebinske zasnove glasbenih oddaj
 8. voditi glasbene oddaje
 9. zasnovati in opravljati intervjuje z gosti glasbenih oddaj
 10. poročati o glasbenih dogodkih
 11. sodelovati pri snemanju, obdelavi in izdelavi končne podobe glasbene oddaje
 12. skrbeti za redno bogatitev glasbenega arhiva


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo v skupini v sodelovanju z avtorji skladno z lastnim  idejnim osnutkom glasbenih oddaj
 • spremlja glasbeno dogajanje
 • preverja ustreznost arhivskega glasbenega materiala
 • se zaveda odgovornosti učinkov svojega dela in vpliva medijev na raven glasbene kulture občinstva
 • preverja uporabo multimedijskih sredstev za obogatitev programskih vsebin
 • sporoča resnične, preverjene in objektivne informacije
 • uporablja različne informacijske vire in medije
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 • pozna organizacijsko strukturo radijskega programa
 • pozna funkcijo in vlogo medijev v informacijski družbi ter specifiko radijskega medija
 • pridobi potrebne vire informacij
 • pozna in razume učinke različnih elementov sporočanja: glas, glasba, zvok in zvočni učinki
 • pozna pomen in specifike različnih glasbenih zvrsti
 • obvlada zakonitosti radiofonskega oblikovanja programa
 • obvlada zakonitosti medijskega poročanja
 • upošteva predpise s področja avtorskih in sorodnih pravic
 • upošteva osnove novinarske etike
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pogoje za delo
 • pripravi računalnik za delo
 • pripravi glasbene predvajalnike in drugo glasbeno ter programsko opremo, ki jo potrebuje za izvedbo glasbenih oddaj
 • upošteva minimalne standarde opreme prostora in aktivnosti v prostoru
 • zna ravnati s predvajalniki, strojno in programsko opremo, ki je potrebna za izvedbo glasbenih oddaj
Operativna dela izdela predlog vsebinske zasnove glasbenih oddaj
 • spremlja vsakodnevno informativno in drugo aktualno dogajanje z glasbenega področja v časopisih, strokovnih revijah in drugih medijih
 • poišče, izbere in predlaga  glasbene teme v okviru programskega načrta in v sodelovanju z uredništvom
 • zbere glasbeno gradivo
 • sestavi zaporedje skladb
 • izdela oz. sodeluje pri izdelavi scenosleda glasbene oddaje
 • izbere glasbenika, izvajalca ali drugega poznavalca – gosta/e oz. sogovornika/e (v nadaljevanju: gost)
 • seznani se z delom in kulturnim krogom, iz katerega gost izhaja
 • določi razmerje med glasbenim in govorjenim delom oddaje
 • se dogovori z gostom o načinu izvedbe oddaje
 • se dogovori s snemalno ekipo ali realizatorjem o morebitnih posebnih izvedbenih zahtevah oddaje
 • obvlada različne glasbene zvrsti in njihove značilnosti
 • pozna osnovne sestavine programskega načrta
 • poišče ustrezno glasbeno gradivo
 • pozna tipe oddaj in zna temu ustrezno prilagoditi scenosled glasbene oddaje
 • zna določiti posebne zahteve glasbene oddaje
 • zna sestaviti ustrezno zaporedje skladb glede na tematsko zasnovo oddaje
 • pozna delo svojega gosta in posebnosti kulturnega kroga, iz katerega ta izhaja
 • pozna načine izvedbe oddaj
 • vzpostavlja stike in komunicira z akterji na glasbenem področju
vodi glasbene oddaje
 • povezuje zaporedje skladb z ustreznimi govornimi vložki
 • vzpostavi stik z gostom/i
 • vzpostavlja stik s poslušalci
 • podaja preverjene  pomembne informacije
 • komunicira sproščeno in konstruktivno
 • skrbi za pravilno izgovarjavo tujih besed, poimenovanj izvajalcev in skladb
 • se ustrezno odziva v različnih nepričakovanih situacijah
 • govori logično, tekoče in brez govornih napak
 • komunicira s sodelavci (tehnik, asistent, režiser …)
 • obvlada vsebino glasbene oddaje, ki jo vodi
 • zna uvrstiti izvajalca v širši kontekst
 • komunicira ustrezno mediju
 • obvlada različne oblike govorne komunikacije
 • uporablja pravila slovenskega knjižnega in pogovornega jezika
 • pozna osnove izgovarjave besed v tujih jezikih
 • uporablja strokovno terminologijo
zasnuje in opravlja intervjuje z gosti glasbenih oddaj
 • pripravi in postavlja ustrezna vprašanja glede na vsebino intervjuja
 • pripravi intervjuvanca na intervju
 • izvede intervju po telefonu, v studiu ali na terenu
 • posname ali v živo izvede intervju
 • postavlja ustrezna dodatna vprašanja glede na potek intervjuja
 • komunicira s sodelavci (tehnik, asistent, režiser …)
 • komunicira tematiki primerno
 • pozna različne vrste intervjujev
 • obvlada tematiko intervjuja
 • pozna delo in ozadje delovanja intervjuvanca
 • zna zastavljati jasna in smiselna vprašanja glede na potek intervjuja
 • zna motivirati sogovornika
 • uporablja snemalne naprave in različne mikrofone
 • uporablja pravila slovenskega knjižnega in pogovornega jezika
 • ustrezno prevzema tuje besedišče v slovenski jezik
 • zna se pravilno odzivati na etično vprašljive situacije (sovražni govor, preklinjanje …)
 • zna komunicirati s sodelavci in jim dajati jasna ter ustrezna navodila
sodeluje pri snemanju, obdelavi in izdelavi končne podobe glasbene oddaje
 • pripravi glasbeni material za uporabo v programu
 • sodeluje pri obdelavi in arhiviranju zvočne podobe oddaje
 • pozna osnove tonske tehnike
 • uporablja ustrezno programsko opremo  (računalniško)
skrbi za redno bogatitev glasbenega (radijskega) arhiva
 • daje pobude za nakup glasbenih posnetkov
 • daje pobude za snemanje koncertov in obnovo ter posodabljanje glasbenega arhiva
 • zagotovi tehnično podporo za izvedbo snemanja
 • preveri in uredi medsebojne obveznosti na področju avtorskih in sorodnih pravic
 • ureja bazo podatkov avtorjev in izvajalcev
 • spremlja aktualna dogajanja na glasbenem področju
 • pozna razvoj glasbenih zvrsti
 • pozna kakovostne glasbene presežke
 • pozna osnove  tehnične izvedbe snemanja
 • upošteva predpise s področja avtorskih in sorodnih pravic
 • pozna različne nosilce zvoka ter načine njihovega arhiviranja in prenašanja
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente
 • pripravlja redna poročila o svojem delu
 • uporablja informacijsko tehnologijo
 • pripravlja sezname predvajanih glasbenih del za nadaljnjo rabo (avtorske agencije) in drugega zvočnega gradiva
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • deluje skladno s programskimi standardi kakovosti
 • spremlja razvoj glasbene produkcije in širšega medijskega prostora
 • spremlja nove tehnološke in medijske postopke
 • sodeluje pri ocenjevanju vsebinske in kreativne zasnove glasbenih oddaj
 • pozna osnovne značilnosti produkcijskega procesa
 • pozna splošno kulturno zgodovino in sodobno medijsko ustvarjalnost na glasbenem področju
 • spremlja vrhunske dosežke na glasbenem področju
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci, z glasbenimi gosti, izvajalci oz. s sogovorniki
 • komunicira z vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci, ki so povezani s procesom dela
 • sprejema informacije od vodje ali sodelavcev v procesu dela in se dogovarja o nalogah
 • komunicira s predstavniki zunanjih sodelavcev in izvajalcev
 • komunicira in vodi pogovor z glasbenimi gosti oz. sogovorniki
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku (aktivno)
 • uporablja elektronsko pošto in svetovni splet
 • uporablja strokovno, glasbeno terminologijo
 • ravna skladno s poslovnim bontonom in z novinarsko etiko
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • upošteva načela timskega dela
 • pozna osnove novinarskega dela
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostna zaščitna oprema
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu invarstvu pred požarom, požarni red ter posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Dragan Bulič, Radio Slovenija
 • Arnold Marko, Radio Študent
 • Dušan Uršič, Radio Dur
 • Jernej Vene, Radio Slovenija
 • Marjan Kralj, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Dr. Peter Purg, IAM Inštitut
 • Ivan Oven, MK
 • Irena Brglez, GZS
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda: 
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Arnold Marko, Radio Študent, RTV Slovenija
 • Doc. dr. Mitja Reichenberg, SAE Institute
 • Jernej Vene, Radio Slovenija
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda: 
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.