Poklicni standard

Naziv:

Valjavec/valjavka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Valjavec/valjavka (52100101)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Valjavec/valjavka (13642250)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. sprejemati navodila nadrejenega in skladno z navodili organizirati lastno delo,
 2. pripraviti stroje, naprave in orodja za proces valjanja ter opraviti zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih,
 3. upravljati proces valjanja skladno s tehnološkimi navodili in standardi zagotavljanja kakovosti opravljenega dela,
 4. nadzirati stanje in pravilno delovanje strojev in naprav za proces valjanja ter skrbeti za optimalno porabo energentov in materiala,
 5. preventivno vzdrževati stroje, naprave in orodja,
 6. komunicirati z nadrejenimi, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci,
 7. upoštevati in zagotavljati varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja skladno z internimi pravili in zakonskimi predpisi.5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema navodila nadrejenega in skladno z navodili organizira lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju in organizaciji priprave dela
 • samostojno izvaja dela po navodilih nadrejenega
 • pozna organizacijo dela v podjetju
Priprava dela oz. delovnega mesta skladno s tehnološkimi navodili pripravi peči, stroje, naprave in orodje za proces valjanja
 • izvede primopredajo dela pri delu v izmenah
 • pozna proizvodno-tehnološke procese metalurgije
 • sprejme in prouči tehniško, tehnološko oziroma delovno dokumentacijo
 • pripravi in uredi svoje delovno mesto,
 • preveri in pripravi ogrodja za postopek valjanja ter vse sisteme valjarne linije
 • preveri brezhibnost manipulatorja in strojev za valjanje
 • pozna delovanje osnovnih elektro, hidravličnih ter mehanskih sklopov strojev za valjanje,
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in inštalacij energetskih medijev
 • sistematično izvaja in spremlja optimalne nastavitve parametrov valjanja
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za valjanje glede na zahteve tehnološke in delovne dokumentacije
 • pozna snovne lastnosti surovca
 • preveri in pripravi pomožno orodje za valjanje ter prepozna njegovo neustreznost
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • pripravi stroj, naprave in orodje za valjanje ter opravi zagon po tehnoloških navodilih
 • sistematično preverja možnost napak, ki se javljajo pri zagonu naprav za valjanje
 • pregleda in pripravi transportne naprave in sredstva
 • prepozna poškodovane naprave ter ustrezno postopa
 • uporablja stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za valjanje
 • upošteva navodila za varno delo z delovno opremo in uporablja pripomočke za varno delo
Operativna dela upravlja proces valjanja kovin skladno s standardi in predpisi
 • preveri predpisane parametre valjanja,
 • razume osnovne pojme plastičnega preoblikovanja kovin (napetost tečenja, preoblikovalno trdnost in deformacijo)
 • glede na tehnologijo valjanja nastavlja optimalne tehnološke parametre valjanja
 • nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za valjanje in po potrebi spreminja parametre
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja strojev in procesa valjanja
 • zalaga material v peči (pri toplem valjanju)
 • ugotavlja eventualno zamenjavo vložka pred zalaganjem v peč (zlitine-jekla) z metodo iskrenja
 • nadzira ogrevanje vložka skladno s tehnološkimi predpisi in ukrepa na osnovi spremljanja parametrov procesa (pri toplem valjanju)
 • pozna optimalne ogrevne temperature in načine prehajanja toplote na izbrani vložek pri toplem valjanju
 • izklopi peč po varnostno-obratovalnih navodilih
 • pozna osnovne merilno-regulacijske elemente ogrevne peči pri toplem valjanju
 • transportira material iz peči do agregata za valjanje
 • izbira in vgrajuje potrebno orodje in priprave
 • med postopkom valjanja meri in nadzira dimenzije, obliko in temperaturo obdelovanca
 • pozna območje plastičnosti za posamezne skupine zlitin in kovin
 • prepoznava vzroke in napake, nastale med procesom valjanja in jih sistematično spremlja
 • izbere parametre rezanja valjancev
 • izvaja ohlajanje obdelovancev v skladu s tehnološkim postopkom
 • pozna osnovne strukturne spremembe, ki nastajajo med procesom ohlajanja kovin in zlitin
 • razume prednosti ravnanja obdelovancev v vročem,
 • označuje končne izdelke, tehnološke odpadke in neustrezne izdelke
 • upravlja mostno dvigalo oz. druge transportne naprave  
 • spremlja tehnološki postopek in izbrano tehniko valjanja
 • izbere osnovne parametre tehnologije valjanja
 • pozna osnove fizikalnih in kemijskih lastnosti železnih ali neželeznih kovin
 • izvaja postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih valjanja
 • razlikuje napake na valjanih izdelkih in vzroke za njihov nastanek
nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za valjanje ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa valjanja in ukrepa v primerih odstopanja od zahtevanih rezultatov
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju strojev in naprav
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju naprav za valjanje
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s standardi in predpisi za delovno mesto
 • izvaja dela skladno z zahtevami  tehnoloških navodil in postopkov
 • kontrolira in dokumentira izdelke skladno z zahtevami sistema kakovosti
 • izvaja kontrolne postopke po tehnoloških navodilih
 • preverja in spremlja kakovost valjanih izdelkov med tehnološkim procesom in po njem
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje peči, stroje, naprave in orodja
 • ugotavlja in odpravlja motnje v procesu valjanja ter obvešča pristojnega o napakah
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter orodja
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela na pečeh, strojih, napravah in orodjih za proces valjanja ter sodeluje pri popravilih in remontih.
Komunikacija sprejema in predaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o procesu valjanja, stanju orodij in naprav
 • komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci
 • razume in uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja skrbi za varovanje zdravja in okolja skladno s predpisi in z internimi pravili
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • upošteva navodila za delo z delovno opremo
 • čisti in ureja delovno okolje skladno s predpisi o varstvu okolja in z delovnimi navodili
 • zna ukrepati v primeru ekoloških incidentov in nesreč
 • ustrezno ukrepa v primeru nastanka požara
 • pozna oceno tveganja pri delovnih postopkih valjanja
 • seznanjen je z nevarnostmi in možnimi poškodbami pri delu ter pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-METAL, Ravne, d. o. o.
 • Viljem Pirih, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Metod Češarek, CPI

Koordinatorica pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Bojana Sever, CPI

7.    DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Alojzij Rozman, Metal Ravne     
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Nina Potočnik, Skupina Impol     
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel    
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice    
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings    
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
 • Marija Šibanc, CPI

Koordinator pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.