Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka strojev za flekso tisk

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.4.2014

Predhodniki:

Operater/ka strojev za flekso tisk (21300220)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka strojev za flekso tisk (13232030)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s sodelavci in z naročniki
 • vodi skupino in sodeluje v njej
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • izvaja delo v skladu s tehničnimi in tehnološkimi navodili
 • pripravi tiskarske barve
 • upravlja večbarvne stroje za flekso tisk
 • tiska v tehniki flekso tiska
 • izvaja dodelavne operacije na rotaciji za flekso tisk


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo in delo skupine
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • organizira lastno delo in delo skupine
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kvalitete opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna tehnološko dokumentacijo
 • pozna tehnološke postopke izdelave grafičnih izdelkov
 • pozna računalniško programsko opremo za vodenje delovnega procesa
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • zna uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi materijale in delovna sredstva
 • prevzame in prouči tehnološko dokumentacijo
 • prevzame osnovni in pomožni material
 • prevzame tiskovne forme (klišeje oz. valje)
 • pripravi tiskovno formo za tiskanje (lepljenje)
 • prevzame aniloks (rastrske) valje
 • pripravi in prevzame tiskovni material
 • pozna in razume tehnološko dokumentacijo
 • pozna materiale in delovna sredstva
Operativna dela pripravi tiskarske barve
 • pripravi tiskarske barve po recepturah in tehnološki dokumentaciji
 • vodi zaloge tiskarskih barv
 • meša tiskarske barve
 • usklajuje barve s tehnologom ali z naročnikom s pomočjo odtisa in merilnega inštrumenta
 • pozna vrste tiskarskih barv in tehnološke dodatke
 • pozna sisteme za mešanje tiskarskih barv
 • pozna načine mešanja tiskarskih barv
 • pozna merilne inštrumente
 • zna izbrati pravilno tiskarsko barvo za tiskovni material, na katerega bo tiskal
upravlja večbarvne flekso tiskarske stroje
 • nastavi stroj v skladu z navodili proizvajalca in standardov
 • izdela tiskovno formo
 • pripravi stroj za tiskanje
 • tiska v tehniki flekso tiska
 • uporablja standarde za flekso tisk
 • denzitometrično in barvnometrično vodi tisk
 • odda tiskovino v dodelavo
 • prevzame in uporabi digitalne podatke za vodenje tiskarskega stroja in vodenje tehnološkega procesa
 • pozna osnove strojnih elementov
 • pozna delovanje tiskarskega stroja za flekso tisk
 • pozna vlažilni in barvni sistem
 • pozna sisteme za krmiljenje in regulacijo
 • pozna vzroke za morebitne težave med tiskom in jih zna odpraviti
 • pozna osnovne značilnosti grafičnih materialov
 • pozna tehnologijo analogne in digitalne izdelave tiskovnih form za flekso tisk
 • pozna standarde za izmenjavo podatkov v grafičnem procesu
 • pozna in razume tehnično dokumentacijo strojev
 • pozna standarde za vodenje procesa flekso tiska
 • pozna osnove informacijskih tehnologij
 • pozna celoten tehnološki postopek izdelave izdelka
upravlja dodelavne sisteme
 • nastavlja in uporablja člene za zasekovanje na rotaciji za flekso tisk etiket
 • nastavlja in uporablja stroje za razrez, previjanje in kontrolo etiket
 • nastavlja in uporablja člene ali stroje za laminiranje s plastičnimi ali kovinskimi folijami
 • nastavlja in uporablja stroje za izdelavo fleksibilne embalaže (vrečke)
 • pozna tehnologijo izdelave samolepilnih etiket
 • pozna tehnologijo izdelave fleksibilne embalaže
Administrativna dela izpolnjuje in spremlja proizvodno in drugo dokumentacijo
 • vodi evidenco in poroča o porabljenem času in materialih
 • vodi evidenco opravljenega dela
 • vodi tehnično dokumentacijo
 • pripravlja poročila in poslovne dopise
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • pozna načine in pravila za urejanje in vodenje tehnične dokumentacije
Komercialna dela pripravi kalkulacije cen izdelkov in sodeluje pri reševanju reklamacij
 • izdela kalkulacijo
 • pripravi ponudbo
 • ugotavlja vzroke za nastale napake in posreduje informacije o njih
 • sodeluje pri reševanju reklamacij
 • pozna stroške grafičnega tehnološkega procesa
 • pozna osnove kalkuliranja
 • pozna vrste in strukturo stroškov (fiksni, variabilni)
 • pozna možne vzroke napak
Vodenje vodi skupino sodelavcev pri delu
 • vodi manjšo skupino delavcev pri organizaciji in poteku dela
 • pozna osnove timskega vodenja
Nadzor dela izvaja kontrolo procesa
 • skrbi za nemoteno delovanje stroja
 • opravlja redne kontrole varnostnih ukrepov
 • ustrezno ukrepa, da se napake odpravijo v najkrajšem času
 • sporoča ugotovljene pomanjkljivosti skrbniku sistema in nadrejenemu vodji
 • pozna načine kontrole procesov
Zagotavljanje kakovosti izvaja kontrolo kakovosti
 • upošteva pravila in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • izvaja vhodne, medfazne in končne kontrole
 • ovrednoti kakovost izdelka
 • pozna standarde SIST-ISO in metode zagotavljanja kakovosti
 • pozna standarde, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna pravila za zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • pozna sisteme za zagotavljanje kakovosti
Vzdrževanje in popravila organizira večja popravila in skrbi za vzdrževanje stroja
 • obvešča odgovorne o stanju strojev in predlaga potrebna popravila
 • odpravi manjše okvare
 • čisti in pere stroj
 • zagotovi mazanje stroja
 • razume delovanje strojev in pomen kvalitetnega vzdrževanja
 • obvlada postopke vzdrževanja strojev in naprav
 • pozna različna čistila in sisteme za čiščenje in mazanje strojev
 • pozna mazalna orodja in mazalne sisteme
Komunikacija komunikacija s sodelavci in z naročniki
 • posreduje navodila za potek dela
 • uporablja strokovno izrazoslovje v slovenskem in tujem jeziku
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna pravila pisnega in ustnega sporazumevanja
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna strokovno izrazoslovje v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo tako, da uporablja varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • pozna predpise o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Janez Šubelj, Amba Co., d. o. o., Ljubljana
 • Milan Joger, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Franci Mivšek, Valkarton, d. o. o., Logatec
 • Gorazd Golob, NFT
 • Alojz Sešlar, Grafex d. o. o., Izlake
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Irena Brglez, Zdrženje za tisk in medije, GZS
 • Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinator pri pripravi poklicnega standarda
 • Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje


7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Gorazd Golob, Naravoslovnotehniška fakulteta, UL
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI d. o. o., Ljubljana
 • Katja Podlipnik, Gorenjski tisk storitve d. o. o., Kranj
 • Matic Štefan, Delo, d. d., Ljubljana
 • Martina Stantič, INMA d. o. o., Pivka
 • Srečko Mauko, GKS SERVIS d. o. o., Ljubljana
 • Barbara Sušin, Cetis, d. d., Celje
 • Marija Butina, Medijska zbornica, GZS
 • Bernard Bucik, Sekcija grafičarjev, OZS
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Martina Koražija, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Miran Joger, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraže

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.