Poklicni standard

Naziv:

Industrijski dizajner

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Industrijski dizajner (13126350)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje elemente oblikovalske strategije priprave izdelka
 2. izbere orodja in vodi potrebno dokumentacijo
 3. oblikuje izdelke
 4. izdeluje predstavitveno dokumentacijo
 5. sodeluje pri umeščanju predmetov v prostor za potrebe predstavitve
 6. oblikuje in izdeluje enostavne virtualne 3D-modele
 7. oblikuje predstavitve izdelkov
 8. skrbi za baze opravljenih projektov ter shranjuje in ureja spletne ter druge informacije v zvezi z oblikovanjem
 9. svetuje in sodeluje pri prodaji in sodeluje v strokovnem timu 
 10. vodi projektno nalogo in nadzoruje faze nastajanja izdelka
 11. zagotavlja kakovost lastnega dela
 12. skrbi za optimalno delovanje strojne in programske opreme
 13. vzpostavlja, vzdržuje in razvija konstruktivne ter kooperativne delovne odnose
 14. varuje svoje zdravje in zdravje drugih ter skrbi za okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje elemente oblikovalske strategije priprave izdelka
 • sporazume se z naročnikom o njegovih željah in potrebah ter načinu oz. obliki sodelovanja
 • analizira obstoječe stanje na podlagi naročnikovih potreb
 • pripravi načrt projektnega dela (časovni razpored, uporaba materialnih sredstev in orodij, človeški viri, kontakti z naročnikom in izvajalci, oblikovno-izvedbene faze, preverjanje in vrednotenje dela)
 • načrtuje faze dela in določi orodno procesiranje za posamezne oblikovalske rešitve
 • zna poslušati in razume naročnikove potrebe in se z njim usklajuje
 • zna pridobiti informacije in podatke ter to posredovati naročniku 
 • pozna zakonitosti in elemente projektnega dela pri oblikovanju
 • pozna metode oblikotvornosti: opazovanje, primerjanje, skiciranje, razčlenjevanje, konstruiranje, stvarni in virtualni model ...
Priprava dela oz. delovnega mesta izbere orodja in vodi potrebno dokumentacijo
 • izbere ustrezna oblikovna izrazna sredstva za potrebe delovnega procesa
 • zna uporabljati sodobna programska orodja in modelirnike za oblikovanje
 • pozna orodja in materiale ter elektronske modelirnike za oblikovanje
 • pozna osnove dokumentiranja in elemente projektne dokumentacije
Operativna dela oblikuje izdelke
 • zasnuje in/ali preoblikuje serijske, maloserijske in unikatne izdelke
 • načrtuje modele: virtualne modele, risbe, klasične modele
 • predstavi idejne rešitve
 • sodeluje v strokovni skupini pri razvoju izdelka, vpeljavi izdelka v proizvodnjo in trženju izbranega izdelka
 • uporablja temeljna estetska načela
 • pozna zakonitosti oblikovanja
 • pozna zgodovino oblikovanja
 • pozna lastnosti materialov
 • pozna zakonitosti funkcijskih in konstrukcijskih sklopov
 • zna uporabljati tipične oblikotvorne elemente pri idejnih rešitvah
 • zna kritično ovrednoti lastne oblikovalske rešitve
izdeluje predstavitveno dokumentacijo
 • izdeluje materiale za dokumentacijo in predstavitve: tehnične načrte, 2D-in 3D-virtualni in realni model, fotografije, video posnetke ...
 • ustrezno govorno in/ali pisno predstavi oblikovalske rešitve
 • zna izdelati ali organizirati izdelavo materialov za dokumentacijo
 • zna uporabljati strokovno terminologijo
 • pozna različne načine predstavitve oblikovalskih rešitev
sodeluje pri umeščanju predmetov v prostor za potrebe predstavitev
 • sodeluje pri načrtovanju opreme notranjih prostorov
 • sodeluje pri oblikovanju scenskih postavitev, razstavnih, sejemskih prostorov
 • sodeluje pri načrtovanju opreme urbanega prostora in parkovnih ureditev
 • zna umeščati predmete v mikro in makro okolje
 • pozna tehnične, vsebinske in kulturološke zakonitosti oblikovanja
oblikuje in izdeluje virtualne 3D-modele
 • izdeluje virtualne – računalniške 3D-modele
 • izdeluje animacije virtualnih 3D-modelov
 • zna uporabljati programsko opremo za izdelovanje virtualnih 3D-modelov in animacij  
oblikuje predstavitve izdelkov
 • umesti  izdelek v predstavitveni prostor
 • predstavi oblikovalski vidik izdelkov
 • pozna osnove postavitve predmetov v različne predstavitvene prostore
Administrativna dela skrbi za baze opravljenih projektov
 • shranjuje vse vrste projektnih dokumentacij izdelkov na različne medije
 • ureja, shranjuje vire in gradiva za namene arhiviranja 
 • pripravlja tehnično in drugo dokumentacijo za zaščito intelektualne lastnine
 • pozna zakonitosti shranjevanja in arhiviranja dokumentov
 • zna urejati in izpolnjevati različne vrste evidenc za področje oblikovanja
 • pozna zakonitosti zaščite in varovanja intelektualne lastnine
shranjuje in ureja spletne in ostale informacije v zvezi z oblikovanjem
 • uporablja in oblikuje knjižnico spletnih  naslovov
 • shranjuje spletne  vire za potrebe znanja in stroke
 • shranjuje vse vrste projektnih dokumentacij izdelkov na različne medije
 • pozna tehnike, standarde in načine dela pri iskanju, dokumentiranju, reproduciranju in shranjevanju virov
 • zna prepoznati intelektualno lastnino drugih in jo spoštuje
Komercialna dela svetuje in sodeluje pri prodaji
 • sodeluje pri prodaji  izdelkov
 • demonstrira uporabo programske in strojne opreme za področje oblikovanja
 • sodeluje z dobavitelji
 • sodelovanje pri pripravi ocene stroškov
 • pozna osnove trženja in ekonomike poslovanja
 • pozna principe in metode predstavitve in prodaje
 • pozna osnovne zakonitosti trženjske komunikacije
 • zna pripraviti in predstaviti enostaven načrt prodaje
sodeluje v strokovnem timu
 • pridobiva ponudbe in svetuje pri izbiri ponudnikov za izvedbena dela
 • sodeluje v strokovnem timu pri organizaciji, koordinaciji in nadzoru produkcije 
 • načrtuje delovne naloge za izvajalce 
 • zna načrtovati produkcijske dejavnike
Vodenje vodi projektno nalogo
 • vodi delo z naročnikom in izvedbenim oblikovalskim timom v posameznih fazah dela oblikuje in nadzira terminski plan
 • prilagaja vodenje dejavnosti v odnosu do drugih dejavnosti
 • pozna zakonitosti delovanja v timu in zakonitosti kreativnih postopkov  delovanja
Nadzor dela nadzoruje faze nastajanja izdelka
 • nadzoruje uporabo tehničnih izvedbenih standardov
 • sodeluje v strokovnem timu pri nadzoru izdelave
 • zna uporabljati tehnične izvedbene standarde
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • opravlja delo z upoštevanjem likovno-estetskega in tehnološkega vidika ter vidika uporabnosti
 • nenehno izpopolnjuje svoje tehnično znanje in ga vnaša v svoje delo
 • skrbi za izvedbene standarde in kvaliteto izdelkov
 • pozna zakonodajo o varovanju intelektualne lastnine
 • pozna standarde za zagotavljanje kvalitete izdelkov in storitev 
Vzdrževanje in popravila skrbi za optimalno delovanje strojne in programske opreme
 • testira programsko in strojno opremo za potrebe oblikovanja sodeluje pri racionalizaciji postopkov
 • namešča in spremlja delovanje programsko-strojne opreme

 • pozna tehnične zakonitosti nameščanja, rabe programske in strojne opreme
Komunikacija vzpostavlja, vzdržuje in razvija konstruktivne ter kooperativne delovne odnose
 • komunicira z vsemi vključenimi v delovni postopek
 • povezuje in usklajuje proizvodno-izvedbene dejavnike
 • pozna kulturo poslovnega komuniciranja
 • pozna metode in tehnike komunikacije in diseminacije
 • zna aktivno poslušati
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo za učinkovito in nedvoumno izražanje
Varovanje zdravja in okolja pri delu varuje svoje zdravje in zdravje drugih ter skrbi okolje
 • deluje v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • deluje po načelih trajnostnega razvoja
 • pozna zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna načela trajnostnega razvoja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Igor Milavec, Združenje lesne in pohištvene industrije, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Tomaž Gorjup, Studio Gorjup in ostali, d. n. o.
 • Rok Kuhar – arhitekt in oblikovalec
 • Gregor Franken, Naravoslovnotehniška fakulteta, Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo
 • Julija Zornik Strle, Strlesvetila, d. o. o.
 • Nada Zoran, Ministrstvo RS za kulturo
 • Lojze Adamlje, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
 • Gregor Markelj, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
 • Bojana Amon, Srednja šola za oblikovanje Maribor
 • Tatjana Patafta, Center RS za poklicno izobraževanje


Koordinatorica:

 • Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.