Poklicni standard

Naziv:

Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

19.4.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (0231)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku (12487680)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, pripravi, izvede in spremlja lastno delo
 2. racionalno načrtuje svoje delo in potrebni čas
 3. varuje zdravje in skrbi za varnost pri delu
 4. skrbi za stalen strokovni razvoj
 5. komunicira z uporabniki, društvi in združenjem
 6. uporablja slovenski znakovni jezik
 7. povezuje kretnje slovenskega znakovnega jezika
 8. razume vsakdanji jezik v kretnjah slovenskega znakovnega jezika
 9. spremlja lastno uporabo slovenskega znakovnega jezika
 10. prepozna potrebo po uporabi slovenskega znakovnega jezika
 11. pozna komunikacijske ovire, ki jih ustvarja gluhota
 12. zagotavlja kakovost uporabe slovenskega znakovnega jezika
 13. uporablja informacijsko - komunikacijska orodja


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira sporazumevanje z gluho osebo v slovenskem znakovnem jeziku
 • načrtuje proces svojega dela v skladu s tehnološkimi, kadrovskimi in pravnimi podlagami
 • načrtuje uporabo slovenskega znakovnega jezika
 • organizira sporazumevanje v slovenskem znakovnem jeziku na jezikovni ravni zahtevnosti B1 (evropski referenčni okvir – Europass)
 • analizira svoje delo
 • uporablja informacijsko - komunikacijsko tehnologijo
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna pravila, načine in pomen skrbnega načrtovanja, organiziranja in koordinacije dela
 • pozna slovenski znakovni jezik in njegovo rabo v slovenskem prostoru
 • pozna vlogo slovenskega znakovnega jezika in pravico gluhih oseb do komuniciranja v slovenskem znakovnem jeziku
 • pozna meje svojega poklica, znanj in veščin
 • pozna načine uporabe informacijsko - komunikacijske tehnologije
Priprava dela oz. delovnega mesta se pripravi na sporazumevanje v slovenskem znakovnem jeziku
 • se pripravi na začetek dela: razgiba si roke in se osredotoči na načela sporazumevanja v slovenskem znakovnem jeziku
 • upošteva pravila osebne urejenosti za potrebe sporazumevanja v slovenskem znakovnem jeziku
 • sodeluje z organizacijami, v okviru katerih se povezujejo ali izobražujejo gluhe osebe in kjer lahko uporablja slovenski znakovni jezik z gluhimi osebami ali za gluhe osebe
 • organizira pogovor o vsakdanjih vsebinah z gluho osebo ali v programu, ki je namenjen gluhim osebam v slovenskem znakovnem jeziku
 • poišče strokovno oporo in gradivo za lastno napredovanje v slovenskem znakovnem jeziku
 • zna se ustrezno pripraviti na začetek dela
 • pozna pomen razgibavanja rok pred delom in pomen osredotočanja na načela sporazumevanja v slovenskem znakovnem jeziku
 • pozna organizacije, v okviru katerih se povezujejo ali izobražujejo gluhe osebe in kjer lahko uporablja slovenski znakovni jezik z gluhimi osebami ali za gluhe osebe
 • zna si organizirati pogovor o vsakdanjih vsebinah z gluho osebo ali v programu, ki je namenjen gluhim osebam v slovenskem znakovnem jeziku
 • zna poiskati strokovno oporo in gradivo za napredovanje v slovenskem znakovnem jeziku
Operativna dela deluje v skladu s prvinami slovenskega znakovnega jezika
 • deluje v skladu s prvinami slovenskega znakovnega jezika
 • pozna pomen znakovnega jezika za gluhe osebe
 • pozna okvir uporabe slovenskega znakovnega jezika
 • pozna razvoj slovenskega znakovnega jezika
vizualno sprejema in razume telesno gibanje, mimiko, kretnje in pantomimo
 • je spreten v odgledovanju govorjene besede z ust
 • ima sposobnost pozornosti in zmožnost zbranosti
 • oblikuje prostor in lasten stil kretanja
 • pozna naravno mimiko obraza
 • zna ustvariti prostor in stil lastnega kretanja
se izraža v znakovnem jeziku
 • uporablja prstno in dvoročno abecedo
 • uporablja mimiko obraza in telesa
 • je spreten pri oblikovanju kretenj
 • uporablja osnovne slovnične prvine slovenskega znakovnega jezika
 • obvlada prstno in dvoročno abecedo
 • obvlada mimiko obraza in telesa
 • obvlada spretnosti pri oblikovanju kretenj
 • pozna osnovne slovnične prvine slovenskega znakovnega jezika
uporablja slovenski znakovni jezik pri vodenju vsakdanje komunikacije z gluhimi osebami
 • uporablja kretnje za sporazumevanje v vsakdanjih življenjskih situacijah (npr. kretnje za zaimke, pozdrave, stopnjevanje pridevnikov in prislovov, vljudnostne izraze, osebe, vprašalnice, časovne izraze, števila, glagole itd.)
 • povezuje kretnje
 • uporablja in razume naravne in dogovorjene kretnje
 • obvlada kretnje za sporazumevanje v vsakdanjih življenjskih situacijah (npr. zaimke, pozdrave, stopnjevanje pridevnikov in prislovov, vljudnostne izraze, osebe, vprašalnice, časovne izraze, števila, glagole itd.)
 • pozna tehnike sestavljanja kretenj
 • pozna naravne in dogovorjene kretnje
se sporazumeva v slovenskem znakovnem jeziku
 • opazuje in posluša govoreče osebe
 • pomni govorno in znakovno izraženo besedilo
 • govorno besedilo izraža v slovenskem znakovnem jeziku
 • vsebino komuniciranja v slovenskem znakovnem jeziku povzema v govorni jezik in obratno
 • ima spretnosti pomnjenja, osredotočanja in koncentracije
 • obvlada slovenski znakovni jezik v preprostih pogovorih
 • predstavi pisano besedilo v slovenskem znakovnem jeziku
 • zapiše preprosto besedilo po navodilih gluhe osebe
 • zna poslušati
 • pozna tehnike pomnjenja
 • zna izraziti govorno besedilo v slovenskem znakovnem jeziku
 • zna povzeti vsebino komuniciranja v slovenskem znakovnem jeziku v govorni jezik
 • pozna tehnike osredotočanja in koncentracije
 • obvlada slovenski znakovni jezik v preprostih pogovorih
 • zna predstaviti preprosto pisano besedilo v slovenski znakovni jezik
 • zna zapisati preprosto besedilo po navodilih gluhe osebe
Administrativna dela vodi evidenco lastnega dela
 • vodi evidenco opravljenega projektnega ali prostovoljnega dela, pri katerem je uporabljal slovenski znakovni jezik
 • dela v timu
 • zna voditi evidenco opravljenega projektnega ali prostovoljnega dela, pri katerem je uporabljal slovenski znakovni jezik
 • pozna načela timskega in projektnega dela
vodi zbirno mapo svojih dosežkov pri uporabi slovenskega znakovnega jezika
 • razume organiziranost in vlogo Združenja tolmačev znakovnega jezika Slovenije
 • spremlja lastno delo in napredovanje pri uporabi znakovnega jezika
 • zbira referenčna dokazila o opravljenem delu
 • pozna načine izobraževanja in organiziranost združevanja gluhih v Sloveniji
 • pozna vlogo Združenja tolmačev znakovnega jezika Slovenije
 • zna spremljati lastno delo in napredovanje pri uporabi znakovnega jezika
 • pozna načine zbiranja referenčnih dokazil o opravljenem delu
Nadzor dela evalvira in nadzira izvedbo lastnega dela
 • opravlja lastno delo v skladu s pravili in postopki
 • izvaja samoevalvacijo in samonadzor izvajanja lastnega dela
 • sprejema odgovornost za nadgrajevanje lastnega dela na podlagi komunikacijskih potreb gluhih oseb
 • razume potrebo gluhih po sodelovanju pri razvijanju slovenskega znakovnega jezika
 • pozna pomen in postopke samoevalvacije in samonadzora lastnega dela
 • zna sprejemati odgovornost za nadgrajevanje lastnega dela na podlagi komunikacijskih potreb gluhih oseb
 • pozna potrebo gluhih po sodelovanju pri razvijanju slovenskega znakovnega jezika
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost uporabe slovenskega znakovnega jezika
 • zagotavlja in kontrolira kakovost lastnega dela
 • spremlja in v svoje delo vpeljuje rezultate razvoja slovenskega znakovnega jezika
 • razume značilnosti gluhote ter potrebe gluhih ljudi
 • razume pomen socialnega vključevanja
 • se stalno strokovno usposablja in skrbi za poklicni razvoj
 • gospodarno in racionalno ravna s sredstvi in pripomočki za delo
 • varuje osebne podatke
 • zna spremljati svoje delo in vanj vpeljevati rezultate razvoja slovenskega znakovnega jezika
 • zna izpopolnjevati znanje uporabe slovenskega znakovnega jezika
 • pozna značilnosti gluhote ter potrebe gluhih ljudi
 • pozna pomen socialnega vključevanja
 • pozna pomen kakovostne izvedbe lastnega dela
Vzdrževanje in popravila vzdržuje informacijsko - komunikacijsko tehnologijo
 • pravilno uporablja naprave in skrbi za njihovo stalno vzdrževanje
 • oceni naravo napake ali poškodbe na opremi
 • obvešča ustrezno vzdrževalno službo vzdrževanja o večjih napakah na opremi, ki jo uporablja
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Komunikacija komunicira z uporabniki, društvi in združenjem
 • spretno komunicira v govornem in v znakovnem jeziku
 • uporablja strokovno terminologijo
 • obvlada komunikacijo v govornem in znakovnem jeziku
 • pozna pomen in osnove verbalne in neverbalne komunikacije
 • pozna pomen in osnove poslovne komunikacije
 • pozna strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje lastno zdravje in zdravje uporabnika ter okolje
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna načela varovanja zdravja pri delu z različnimi uporabniki
 • pozna predpise in usmeritve na področju varovanja okolja
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jasna Bauman, univ. dipl. soc. del., Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
 • mag. Danica Hrovatič, univ. dipl. soc.in dipl. soc. del., Pleiades, socialni razvoj, izobraževanje, svetovanje in supervizija
 • Ljubica Podboršek, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
 • Tanja Dular, univ. dipl. prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide
 • Matjaž Juhart, prof. def., Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
 • Inge Prašnikar, viš. upr. del., CSD Zagorje, predstavnica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.