Poklicni standard

Naziv:

Posrednik/posrednica za nepremičnine

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Posrednik/posrednica za nepremičnine (12746281)

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Posrednik/posrednica za nepremičnine (10345830)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije
 2. zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ob upoštevanju načela racionalne rabe energije in časa
 3. samostojno komunicirati s sodelavci, poslovnimi partnerji in strankami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 4. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel
 5. zagotavljati rentabilnost poslovanja ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančnoekonomskega področja
 6. spremljati in analizirati nepremičninski trg ter pridobiti podatke o stanju nepremičnin
 7. posredovati pri sklepanju poslov z nepremičninami ter pomagati strankam pri izvedbi dejanj v zvezi s sklenitvijo in izpolnitvijo pogodb
 8. delovati vestno in pošteno ter skladno z  dobrimi poslovnimi običaji pri poslovanju z nepremičninami, s pravili stroke in z naročiteljevimi interesi


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizacija in načrtovanje dela
 • spremlja in analizira poslovne procese
 • pozna osnovne načine in elemente načrtovanja aktivnosti
 • obvlada osnove statistične obdelave podatkov
 • razume osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja ter pomen, postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira delo
 • sestavlja terminski delovni program in letni delovni načrt
 • pozna delovne procese, tehnološke standarde in pravno podlago
Operativna dela spremljava in analiza nepremičninskega trga
 • spremlja osnovne značilnosti in trende nepremičninskega trga v Sloveniji in  tujini
 • spremlja in analizira ponudbo in povpraševanje po nepremičninah po različnih parametrih (cene, količine ipd.)
 • pozna in spremlja pomembnejše makroekonomske kazalce, ki vplivajo na promet z nepremičninami (BDP, inflacija, stopnja nezaposlenosti)
 • spremlja in pozna dejavnike ponudbe, povpraševanja in značilnosti nepremičninskega trga
 • pozna osnove ocenjevanja vrednosti in množičnega vrednotenja nepremičnin
ugotavljanje stanja nepremičnine
 • pridobiva osnovne podatke o naročitelju
 • pridobiva podatke o stanju nepremičnine iz javnih evidenc (zemljiška knjiga, kataster, register nepremičnin, e-prostor),
 • preverja, ali so bila izdana ustrezna dovoljenja za gradnjo nepremičnine
 • preverja komunalno opremljenost zemljišča
 • izvaja ogled nepremičnine in ugotavlja dejanske lastnosti nepremičnine ter preverja, ali dejansko stanje nepremičnine ustreza podatkom iz javnih in drugih evidenc oz. ponudbe
 • pozna uporabo in razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (CC-SI klasifikacija)
 • pozna vsebino in uporabno vrednost energetske izkaznice
posredovanje pri sklepanju poslov z nepremičninami

 • pridobiva osnovne podatke o naročitelju
 • podrobno pozna vsebino zakona, ki ureja nepremičninsko posredovanje
 • naročitelju razlaga splošne pogoje posredovanja nepremičnine (vsebino naročiteljevih pravic in obveznosti in nepremičninske družbe)
 • z naročiteljem se dogovarja glede obsega storitev in višine plačila za posredovanje ter o povrnitvi morebitnih drugih stroškov
 • na primeren način išče tretjo osebo, ki bi bila pripravljena z naročiteljem skleniti pogodbo o prodaji oziroma najemu nepremičnine, ki je predmet posredovanja
 • organizira oglede nepremičnin in sodeluje pri njih
 • naročitelju oziroma tretji osebi pisno pojasni pravno stanje in dejanske značilnosti nepremičnine in opozori na posebne (neobičajne) lastnosti nepremičnine oziroma druge okoliščine v zvezi s stanjem nepremičnine (pravne in stvarne napake)
 • organizira in sodeluje pri pogajanjih med naročiteljem in tretjo osebo
 • opozarja na vse okoliščine, o katerih se morata stranki dogovoriti s pogodbo (cena, roki za plačilo oziroma izročitev nepremičnine, posledice zamude z izpolnitvijo ene stranke, hramba are oziroma listin ter druge ravni za uresničitev pravila o sočasnosti izpolnitev in podobno) ob upoštevanju konkretnih interesov strank, ki so mu poznani
 • posreduje osnovne informacije o možnostih in vrstah virov financiranja nakupa za financiranje nakupa nepremičnine
 • pripravlja obvestila morebitnim predkupnim upravičencem in pridobiva predpisana soglasja oziroma dovoljenja za sklenitev pogodbe
 • pozna predpise, ki urejajo naslednja področja, v tolikšnem obsegu, da lahko naročitelju in tretji osebi da ustrezna osnovna pojasnila in informacije, ali ga opozori na morebitna tveganja:
-posredovanje v prometu z nepremičninami
-stvarnopravna razmerja
-obligacijska razmerja
-zemljiška knjiga in evidentiranje nepremičnin
-notarsko poslovanje
-stanovanjska in druga najemna razmerja
-varstvo kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb in varstvo potrošnikov
-davki v zvezi z lastništvom in s prometom z nepremičninami (davek na promet nepremičnin, dobiček iz kapitala, davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, davek na dodano vrednost)
-prostorsko načrtovanje in graditve objektov
 • organizira pridobitev podatkov o morebitnih odprtih finančnih obveznostih in terjatvah v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja
 • pozna trženjske aktivnosti, primerne za promet z nepremičninami in predpise o oglaševanju
 • skrbi za varstvo osebnih podatkov skladno s področno zakonodajo
 • izvaja obveznosti, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja skladno s področno zakonodajo
 • varuje osebne in zaupne podatke o naročitelju in tretji osebi, ki jih je pridobil pri opravljanju poslov posredovanja
 • naročitelja jasno in pisno opozarja o morebitnih nasprotjih med naročiteljevimi interesi in interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev, za katere nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami
 • pozna dobre poslovne običaje v prometu z nepremičninami

pomoč strankam pri izvedbi dejanj v zvezi s sklenitvijo in z izpolnitvijo pogodb
 • zagotavlja, da univerzitetni diplomirani pravnik pripravi pogodbo skladno z dogovorom strank in mu posreduje vse potrebne podatke in listine za pripravo pogodbe
 • strankam pomaga pri izvedbi davčnih postopkov za odmero in plačilo davkov v zvezi z nepremičninskimi posli
 • organizira overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu
 • strankam pomaga pri izvedbi vknjižb lastninske oziroma drugih pravic v zemljiško knjigo
 • strankam pomaga pri obvestilu upravniku oziroma zastopniku lastnikov večstanovanjske stavbe o spremembi lastnika posameznega dela stavbe
 • sodeluje pri izročitvi in prevzemu nepremičnine in strankam pomaga pri sestavi zapisnika o izročitvi in prevzemu
 • strankam pomaga pri izvedbi postopkov prenosa naročniških razmerij glede dobave storitev za potrebe nepremičnine
Administrativna dela vodenje delovne dokumentacije
 • pripravlja poročila o sklenjenih poslih in druga poročila v zvezi s posli posredovanja skladno s predpisi
 • vodi predpisane oziroma potrebne evidence v zvezi s posli posredovanja
 • ustrezno hrani dokumentacijo v zvezi s posli posredovanja
 • zna uporabljati sodobne računalniške aplikacije za podporo pisarniškega poslovanja
Komercialna dela zagotavljanje rentabilnosti poslovanja poslovne enote
 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • pripravlja predračun opravljene storitve
 • prepozna tržne priložnosti in sklepanje na osnovi rezultatov raziskave trga
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje

Zagotavljanje kakovosti vestno in pošteno delovanje skladno s kodeksom za poslovanje z nepremičninami s pravili stroke in z naročiteljevimi interesi
 • pri opravljanju poslov posredovanja ravna v skladu s predpisi in pravili stroke posredovanja
 • upošteva zakonodajo, interne akte in predpise, ki urejajo področje zagotavljanja kakovosti
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • izvaja preventivne ukrepe in korekcije z namenom preprečevanja odstopanj od standardov zagotavljanja kakovosti
 • spremlja razvoj stroke in razvijanje strokovnih, socialnih in osebnostnih kompetenc
Komunikacija pisno in ustno sporazumevanje s poslovnimi partnerji, sodelavci in strankami
 • stalno pisno in ustno komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci, strokovnimi službami ter strankami
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna osnove pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona
 • obvlada poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada pisarniško in informacijsko tehnologijo ter uporabniška programska orodja
 • pozna osnove informacijskih sistemov
 • razlikuje dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
 • obvlada veščine telefonskega komuniciranja (bonton telefonskega pogovora) in ostalih elektronskih komunikacijskih medijev
 • pozna osnove retorike
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje strankam in sodelavcem
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
Varovanje zdravja in okolja opravljanje dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • ravna skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • skrbi za varovanje svojega zdravja in vseh sodelavcev ter varovanje okolja
 • pozna možne poškodbe pri delu
 • obvlada osnove nudenja prve pomoči
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Nina Plavšak, Pravna fakulteta, UNI Ljubljana
 • Hinko Jenull, Vrhovno državno tožilstvo RS
 • Anita Hočevar Frantar, Sektor za stanovanja, MOP
 • Ljuba Nahtigal, Sektor za stanovanja, MOP
 • Bojana Verbec, Sektor za stanovanja, MOP
 • dr. Ivo Lavrač, Ekonomska fakulteta
 • dr. Igor Pšunder, Fakulteta za gradbeništvo, UNI Maribor
 • dr. Mirko Pšunder, Fakulteta za gradbeništvo, UNI Maribor
 • Bernarda Ronutti
 • Gordana Ljubič, Sektor za graditev, MOP
 • Helena Čebašek, Sektor za graditev, MOP

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Bojana Sever, GZS Center za poslovno usposabljanje
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje


7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Boštjan Udovič, GZS – ZPN
 • Vesna Levstek, GZS – ZPN
 • Sašo Pristavec, GZS – CPU
 • Nataša Sax, Ministrstvo za okolje in prostor

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.