Poklicni standard

Naziv:

Turistični informator/turistična informatorka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Turistični informator/turistična informatorka (81200031)

Klasius-P16:

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Turistični informator/turistična informatorka (08856580)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 1. načrtovati, pripraviti, izvajati in kontrolirati lastno delo
 2. predstavljati lokalne skupnosti, regije oziroma države v turističnopromocijskih aktivnostih
 3. svetovati pri izbiri počitniških ciljev, produktov in drugih elementov ponudbe
 4. izvajati akcije pridobivanja gostov in poslovnih partnerjev
 5. oblikovati promocijskoinformativna gradiva za potrebe TIC-a
 6. oskrbovati goste in različne stranke s promocijskim in z informativnim materialom
 7. uporabljati sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo
 8. komunicirati s sodelavci, strokovnjaki, strankami in poslovnimi partnerji
 9. komunicirati v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 10. opravljati statističnoanalitična dela in pripravljati statistične analize
 11. racionalno uporabljati energijo, material in čas
 12. varovati zdravje in okolje


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela zbira podatke, informacije in dokumentacijo za načrtovanje aktivnosti in dela
 • pripravi letni, mesečni in tedenski program dela
 • samostojno načrtuje metode ter tehnike dela
 • zbira in spremlja podatke
 • zbira podatke za pripravo informativnih materialov in različnih baz podatkov
 • pripravlja informativne materiale za objave v različnih medijih
 • naroča promocijske materiale in preverja zaloge
 • ažurira podatke v bazah in informativnih materialih
 • zna pridobiti in uporabljati statistične podatke
Priprava dela oz. delovnega mesta dnevno pripravi delovno mesto
 • prevzame delo od prejšnjega dne in načrtuje delo za tekoči dan
 • pregleda naročila in preveri zalogo
 • pregleda urejenost delovnih prostorov in promocijskih materialov
 • obvlada estetiko urejanja prodajnega (tržnega) prostora
pripravi informativno-predstavitveno mesto na promocijskih aktivnostih na lokalni, državni in mednarodni ravni
 • uredi predstavitveno mesto s promocijskim materialom
 • uredi predstavitveno mesto za sprejem gostov
 • pripravi ustrezno tehnično in elektronsko opremo
 • postavi in uredi informacijskopromocijske prostore
 • pozna vrste sejmov, borz oz. drugih oblik za predstavitev turistične ponudbe
 • pozna cilje nastopov na sejmih in vlogo informatorja
 • pozna način načrtovanja in organizacije nastopov različnih institucij na sejmih, borzah in drugih predstavitvah
Operativna dela oskrbuje goste/stranke ali druge ciljne javnosti s promocijskim in informativnim materialom
 • zbira in ureja ključne informacije in o njih redno obvešča nadrejene oz. druge ciljne javnosti
 • oskrbuje goste in partnerje z informativno-promocijskimi materiali
 • posreduje informacije direktno gostom in strankam
 • preverja stanje zalog informativno-promocijskih materialov
 • izmenjuje informativne materiale z drugimi informacijskimi agencijami/centri/službami
 • pozna oblike in osnovna pravila komuniciranja z različnimi javnostmi
 • pozna turistično ponudbo Slovenije - geografske, zgodovinske, kulturne, politične in gospodarske značilnosti
svetuje pri izbiri počitniških ciljev, produktov in drugih elementov ponudbe
 • nudi promocijsko-informativne storitve in materiale
 • vodi izvajanje promocijskih aktivnosti za pridobivanje gostov
 • sprejema in vodi postopke reševanja pritožb in pohvale
 • oblikuje in posreduje pobude za oblikovanje turistične ponudbe
 • ima poglobljena znanja o posameznih območjih turistične ponudbe Slovenije in jih zna posredovati vsem zainteresiranim
 • pozna uporabnost in vlogo naravne in kulturne dediščine v turizmu
 • pozna pomen ustrezne komunikacije med informatorjem in okoljem
 • obvlada pravila poslovnega bontona v različnih situacijah
opravlja statistično analitična dela
 • pregleda in pripravi končno analizo podatkov zbranih preko anket in intervjujev gostov
 • spremlja podatke o turističnih zmogljivostih in turističnem prometu
 • pripravlja poročila za potrebe statističnih služb
 • pripravlja poročila o nastopih na sejmih, borzah
 • pripravlja poročila o odzivih gostov
 • pripravlja letna poročila za nadrejene
 • pripravlja finančna poročila in načrte
 • pozna osnovne metode statističnega zbiranja podatkov, analize podatkov, interpretacije in prikazovanja podatkov
predstavlja lokalno skupnost, regijo oziroma državo na promocijskih dejavnostih
 • vodi sprejem, animacijo in informiranje obiskovalcev/gostov
 • nadzoruje in spremlja dogajanje na razstavnem prostoru
 • zaznava tržne priložnosti v okolju
 • pozna pomen marketinške prakse in podjetniškega pristopa
 • pozna konkretne izvedbene načrte trženja turistične ponudbe
 • pozna in vrednoti prostorske danosti in geografske značilnosti Slovenije
 • pozna naravno in kulturno dediščino ter zakonodajo, ki jo ščiti
 • pozna turistične tokove in inovacije v turistični ponudbi
 • obvladuje komunikacijske spretnosti in je vešč v govornem nastopanju
 • obvlada pravila poslovnega bontona v različnih situacijah
Administrativna dela evidentira poslovne dokumente
 • vodi arhiv
 • vodi različne evidence (razdeljenega, prodanega promocijskega materiala, statistika dnevnega obiska, prodaja drugih turističnih produktov ipd.)
 • pozna pravila ravnanja z dokumentarnim gradivom
Komercialna dela vodi prodajo turističnih spominkov in storitev
 • vodi prodajo turističnih spominkov in storitev ter ostalih promocijskih materialov
 • pridobiva informacije o poslovnih partnerjih
 • pozna predpise o prodaji in varstvu potrošnikov
 • vodi dnevni blagajniški promet
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost in kvantiteto dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje skladno z načeli etičnega kodeksa v turizmu
 • upošteva pravila za delo na sejmih
 • spremlja trende na turističnem tržišču
 • permanentno se izobražuje in si zagotavlja različne vire za pridobivanje znanj
 • pozna vsebinske in tehnične elemente predstavljanja turistične ponudbe
 • razvija zavest o narodni identiteti, kulturi in zgodovini
 • spodbuja potrebe po kakovostnem preživljanju prostega časa v turističnem okolju, potrebe po skrbi za zdravje in kulturni razvoj
 • z osebnimi podatki ravna skladno s predpisi o varovanju osebnih in občutljivih podatkih

Komunikacija komunicira z nosilci turističnih informacij, gosti, z internimi in eksternimi javnostmi
 • vzpostavlja in vzdržuje stike z viri informacij
 • vzdržuje stike z nosilci turistične ponudbe
 • pozna in razume osnovne procese dela turističnih subjektov/ponudnikov v destinaciji
 • daje jasne in točne informacije
 • sporazumeva se v angleščini in obvlada osnovne komunikacijske funkcije v vsaj še enem tujem jeziku
 • ima razvite jezikovne spretnosti in sposobnost poslovnega komuniciranja v tujem jeziku
 • pozna pravila poslovnega komuniciranja

Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje na delovnem mestu
 • pozna in upošteva delodajalčeva pravila in navodila glede varovanja zdravja na delovnem mestu
 • skrbi za zdravo in sveže delovno okolje
 • pozna pomen zdravega in svežega okolja in promocije zdravja na delovnem mestu

zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • dela skladno s predpisi o varnosti pri delu ter požarnem varstvu
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del skladno s predpisi o varnem delu ter skladno z izvajanjem ukrepov za zagotavljanje požarnega varstva
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna in spremlja novosti na področju varovanja okolja
 • razvija zavest o odgovornosti za naravno okolje in nujnosti sonaravnega razvoja turizma

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Marija Rok, Turistica, Visoka šola za turizem Portorož
 • Alojz Hudarin, Skupnost TIC Slovenije
 • Mito Pretnar, GZS
 • Jasna Radić, Ministrstvo RS za gospodarstvo
 • Brina Čehovin, STO

Koordinator: Barbara Kunčič, CPI

 

Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda:

 • Zvezda G. Novljan, Event plus, d. o. o.
 • Mateja Bauman, STO
 • izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, UP – Fakulteta za turistične študije TURISTICA
 • Daniela Županek, Terme 3000
 • Janja Kiselak, Radenci
 • Matjaž Kovačič, Terme 3000
 • Igor Ilijaš, ROZ Dolenjske in Bele krajine, Sindikat GIT

 

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.