Poklicni standard

Naziv:

Avtokaroserijski mojster/avtokaroserijska mojstrica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Avtokaroserijski mojster/avtokaroserijska mojstrica (08712500)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter delo sodelavcev ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije z uporabo sodobne informacijske tehnologije
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela
 3. diagnosticirati stanje okvirjev, karoserij, nadgradenj in ostalih delov, sklopov in sistemov ter lakiranih površin
 4. vzdrževati, popraviti in izdelati notranje in zunanje barvane oziroma lakirane površine ob predhodni pripravi barve za nanos
 5. vzdrževati, popraviti, izdelati, predelovati in preurediti okvirje, karoserije in nadgradnje
 6. popraviti in vgraditi rezervne dele, sklope in sisteme
 7. opremljati vozilo z dodatno opremo in s priborom
 8. načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično)
 9. samostojno organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja
 10. samostojno komunicirati s strankami, sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 11. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 12. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo poslovne enote
 13. razvijati podjetne lastnosti ter zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančnoekonomskega področja


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje, priprava, organizacija in analiza lastnega dela
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določa čas, ki je potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • pozna principe organizacije dela in časovnih normativov za izvedbo posameznih nalog
 • ima znanje uporabe informacijske tehnologije
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta in orodij
 • pripravi seznam potrebnega materiala, opreme, orodij in navodil za izvajanje del
 • pripravi vozilo za izvajanje del po delovnem nalogu
 • izbira nadomestne rezervne dele in potreben material za izvedbo del
 • pozna materiale podlog, barvne nanose ter zaščitne premaze, pomožne materiale ter njihove fizikalne in kemične lastnosti
 • pozna sisteme, sklope in dele na motorju in podvozju
 • pozna električne napeljave in električne opreme vozila

Operativna dela diagnostika stanja okvirjev, karoserij, nadgradenj in ostalih delov, sklopov in sistemov ter lakiranih površin
 • oceni obseg in vrste poškodb, napak in okvar z metodično preiskavo na okvirjih, karoserijah, nadgradnjah in lakiranih površinah
 • pripravi predlog za odpravo poškodb, napak in okvar, za popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov
 • pozna merilne in kontrolne pripomočke, orodja in naprave za diagnozo stanja okvirjev, karoserij, nadgradenj in lakiranih površin
 • obvladuje postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavitev diagnoze poškodb, napak in okvar
 • pozna vrste karoserij
priprava barve za nanos
 • določa odtenke barve
 • meša barve glede na recepturo na mešalni napravi
 • preizkuša barve na kontrolnih lističih in po potrebi ustrezno dopolnjuje
 • pozna načine določanja barvnih odtenkov
 • pozna vrste barv

vzdrževanje, popravilo in izdelava notranje in zunanje barvane oziroma lakirane površine
 • preventivno zaščiti nebarvane dele vozila
 • pozna in pripravlja površine z mehansko in s kemično obdelavo ter z razmastitvijo za nadaljnjo obdelavo
 • pripravlja in nanaša temeljne in zaključne nanose ter podlage na zunanje in notranje površine
 • reparaturno lakira oziroma prelakira karoserijske dele
 • vzdržuje in polira površine na vozilih in nadgradnjah
 • zaščiti obdelane površine pred poškodbami s premazi
 • vzdržuje, popravlja in nanaša protikorozijske zaščite oziroma konzervacije votlih delov podvozja
 • pozna različne tehnike lakiranja in naprave za brizganje
 • pozna fizikalne in kemične procese pri ličarskem delu
 • pozna delovanje in uporabo lakirno-sušilnih komor
 • pozna tehnologijo utrjevanja in sušenja nanosov
 • obvlada odpravo napak pri končnem lakiranju

vzdrževanje, popravilo, izdelava, predelovanje in preureditev okvirjev, karoserij in nadgradenj
 • demontira in montira karoserijske dele na vozilu s prilagajanjem, nastavljanjem in spajanjem
 • izdeluje, vzdržuje ali popravlja dele in sklope okvirjev, karoserij in nadgradenj z obdelavo, s preoblikovanjem in spajanjem iz kovinskih in nekovinskih materialov
 • ravna okvirje, karoserije in nadgradnje na ravnalni mizi z vlečno napravo in ostalimi specialnimi orodji za to delo
 • pozna ravnanje s sistemi za shranjevanje energije v EV
popravilo in vgradnja rezervnih delov, sklopov in sistemov
 • popravlja in zamenja izpušne sisteme, krmilne sisteme in platišča
 • popravlja, zamenja  in vgrajuje steklene rezervne dele in njihove mehanizme
 • zamenja in nastavlja svetlobna telesa
 • popravlja in zamenja rezervne dele iz umetnih mas

opremljanje z dodatno opremo in s priborom
 • montira dodatno opremo in pribor (prtljažnik, spojler, vlečna kljuka, športni izpušni sistemi …)
 • lepi okrasne napise, dekoracije ter folije na karoserijah in steklih
 • pozna dodatno opremo in pribor glede na tip vozila in zakonske predpise
 • pozna postopke identifikacije dodatne opreme in vpisov opreme v homologacijske papirje
izvedba praktičnega usposabljanja dijakov
 • pripravi načrt praktičnega izobraževanja in ga izvede
 • seznani dijake z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • določi dijakom dela in naloge v okviru programa praktičnega izobraževanja in usposabljanja
 • spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • seznanjen je s šolskim sistemom
 • razume pomen in pozna elemente priprave na pedagoško delo
 • pozna pedagoška načela
 • izbere  učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese dijakov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motivira dijake za delo in učenje
 • pozna dijakove pravice in obveznosti iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • pozna sodobne načine elektronskega poslovanja
uvedba novih delavcev na delovno mesto
 • seznani nove delavce z organizacijo podjetja, hišnim redom, režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno delovno mesto
 • izvede ali pripravi načrt uvajanja novega zaposlenega
 • seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določi dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del delavca sproti usposobi oziroma napoti na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motivira novozaposlene za delo in učenje
 • pozna razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela vodenje dokumentacije
 • izpolnjuje in vodi delovno dokumentacijo
 • izdeluje poročila o opravljenem delu
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
Komercialna dela priprava elementov kalkulacije
 • izdeluje kalkulacije storitev opravljenega dela in porabljenega materiala
 • naroča in skladišči rezervne dele in opremo
 • uporablja sistem označevanja in iskanja rezervnih delov
 • poznava tovarniške normative za porabo časa in materiala
 • razlikuje stroške dela in materiala, ki ga uporablja
zagotavljanje rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • razume odmike poslovanja enote od plana
 • skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter s standardi v svoji poslovni enoti
 • posreduje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajuje ugotovitve z neposrednim vodjem
 • pripravlja predloge za boljše poslovanje
 • obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • pozna vzroke za zmanjšanje dobička
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • pozna načine financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • pozna analizo rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statističnih metod
 • pozna načine varovanja in zaščite podatkov
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • načrtuje poslovanje poslovne enote in skrbi za donosnost le-te
 • seznanjen je s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvaja plačilni promet
 • skrbi za donosnost obratovalnice, upravičenost investicij
 • izdeluje kalkulacije
 • upošteva predpise, ki ga zavezujejo pri delu
 • prepozna tržne priložnosti in sklepa na osnovi rezultatov raziskave trga
 • zna določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • zna brati bilanco denarnih tokov, bilanco stanja in bilanco uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvaja prodajno strategijo podjetja
Vodenje organizacija in vodenje sodelavcev v lastni poslovni enoti
 • vodi zaposlene in organizira delo v enoti
 • načrtuje delo
 • delegira naloge
 • skrbi za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbuja timsko delo
 • kontrolira opravljeno delo
 • skrbi za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrbi za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarja pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • zna iskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih resursov
 • sodelavce usmerja k strokovnemu delu
 • opazi pomanjkljivosti pri delu in daje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • pozna različne načine in stile vodenja in zna izbrati najustreznejšega v dani situaciji
 • zna poslovno idejo oziroma priložnost realizirati v praksi
 • razvija inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
 • nadzira delo v delovnem okolju
 • s svojim delom in vedenjem je vzor sodelavcem
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • pozna osnovne motive za delo
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvlada osnove organizacije dela, dela skupine
 • obvlada zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvlada metode vodenja in motiviranja
 • obvlada metode reševanja konfliktov
 • obvlada dejavnike stresa in metode preprečevanja stresa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • pozna strukturo osebnosti in osebnostne lastnosti
 • pozna vsebino pogodbe o zaposlitvi
 • pozna delodajalčeve in delavčeve pravice in obveznosti
Nadzor dela nadzor procesa dela v lastni poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvedba ukrepov za izboljševanje kakovosti
 • kontrolira kakovost storitev
 • spremlja razvoj stroke
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • zagotavlja opravljanje dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • skrbi za lasten razvoj in izobraževanje
 • upošteva etični kodeks, če ta obstaja
 • varuje poslovne skrivnosti
Zagotavljanje kakovosti skrb za zagotavljanje kakovosti dela in storitve
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • upošteva standarde kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
kontrola kakovosti delov, sklopov in sistemov
 • kontrolira stanje in nastavitve podvozja, okvirja, karoserije, nadgradnje vozila z ustreznimi meritvami
 • pozna postopke za odkrivanje in odpravljanje napak
 • pozna postopke merjenja in kontrole z računalniško vodenimi napravami
Vzdrževanje in popravila kontrola, nastavitev ter vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodij, ki se jih uporablja pri lastnem delu
 • nastavlja, pregleduje in vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • upošteva varnostna navodila
 • pozna postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja skladno s standardi oziroma proizvajalčevimi tehničnimi podatki
Komunikacija svetovanje strankam
 • sprejema stranke in jih seznani s stanjem vozila, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili in potrebnim časom za izvedbo del
 • svetuje strankam pri odločitvah o popravilih, vgradnji dodatne opreme in vzdrževalnih delih na zaščitenih in lakiranih površinah vozila
 • obvešča stranke o preseganju potrebnih popravil in zamenjav, določenih s predkalkulacijo
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja in svetovanja s strankami ob reklamacijah
komuniciranje s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z neposredno nadrejenimi in vodstvom ter jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • dnevno komunicira s sodelavci in jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • komunicira s strokovnimi službami
 • komunicira z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvaja poslovno korespondenco
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varovanje zdravja pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev in opreme
 • upošteva navodila za varno delo
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varovanje okolja v delavnici in na delovnem mestu
 • uporablja snovi in opremo skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • pozna postopke za pravilno skladiščenje, odstranjevanje ter delo s snovmi, ki so škodljive oziroma obremenjujoče za okolje
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki
vodenje in spremljava izvajanja predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v lastni poslovni enoti
 • nadzoruje in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v svoji poslovni enoti
 • nadzira in svetuje osebju v svoji poslovni enoti  pri uporabi delovnih sredstev in zaščitnih sredstev ter jih zna pripraviti, upoštevajoč varstvo pri delu
 • zagotavlja upoštevanje sanitarno higienskih in drugih predpisov
 • zagotavlja varovanje okolja
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Peter Raišp, Obrtna zbornica Slovenije
 • Milan Majer, Obrtna zbornica Slovenije
 • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.